Elta 6695 Uživatelský manuál

Kategorie
CD rádia
Typ
Uživatelský manuál
VAROVÁ
ABYSTE PŘEDEŠLI OHNI A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKU.
Následující etiketa, připojená k přístroji, obsahuje přesný návod k postupu při práci s laserovým paprskem:
ZNAČKA LASEROVÉHO VÝROBKU TŘÍDY 1 -
Tato etiketa je umístěna dle zobrazení a informuje o tom, že přístroj
obsahuje laserovou komponentu.
VÝSTRAŽNÁ ETIKETA INFORMUJÍCÍ O ZÁŘENÍ -
Tato etiketa je umístěna uvnitř přístroje. Jak je uvedeno ve znázornění.
Zařízení obsahuje laser, vyzařující laserové paprsky podle omezení
laserového výrobku třídy 1.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
1. POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD – Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a návod k použití před manipulací s
přístrojem.
2. PONECHTE SI NÁVOD – Ponechte si bezpečnostní pokyny a návod k použití, abyste se k němu mohli v případě potřeby
vracet.
3. VĚNUJTE POZORNOST VAROVÁNÍM – Dodržujte všechny instrukce a varování na zařízení a v návodu k použití.
4. DODRŽUJTE POKYNY – Dodržujte všechny provozní pokyny.
5. VODA A VLHKOST – Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody, např. vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, bazénu nebo ve
vlhkém prostředí.
6. VĚTRÁNÍ – Umísťujte přístroj vždy tak, aby jeho poloha umožňovala dostačující ventilaci. Nepokládejte přístroj na postel,
pohovku, koberec a další povrchy, které mohou blokovat ventilační otvory, neumísťujte jej dále do uzavřených kusů nábytku,
např. do knihovny nebo obývací stěny, které by mohly omezit ventilaci.
7. ZDROJE TEPLA – Umístěte přístroj v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, např. radiátorů, sporáků, a dalších zařízení,
které vytvářejí teplo (včetně reproduktorů).
8. ZDROJ ENERGIE – Zapojujte přístroj pouze do typu napájecího zdroje, uvedeného v návodu k použití nebo vyznačeného
na přístroji.
9. UZEMNÉNÍ – Ujistěte se, že prostředky uzemnění přístroje nebyly poškozeny.
10. OCHRANA SÍŤOVÉHO KABELU – Umístěte kabely přístroje tak, aby nedošlo k jejich poškození. Ujistěte se, že nejsou
překážkou v chůzi po místnosti a nepokládejte na ně žádné předměty.
11. ELEKTRICKÉ VEDENÍ – Umístěte venkovní anténu mimo elektrické vedení.
12. PŘEDMĚTY A KAPALINY – Věnujte pozornost aby
83.
MODEL 6695
DESIGN RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM
- USB-CONNECTION + SD-MMC-SLOT -
Tato značka varuje před
nebezpečným napětím uvnitř
přístroje a možným rizikem úrazu
elektrickým proudem.
POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM!
NEOTVÍREJTE: UPOZORNĚNÍ:
NEPOKOUŠEJTE SE ODSTRANIT KRYT
VÝROBKU, RISKUJETE ÚRAZ ELEKTRICKÝM
PROUDEM. UVNITŘ VÝROBKU NEJSOU
ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY KTERÉ BY MOHL
UŽIVATEL OPRAVIT SVÉPOMOCÍ. OPRAVY
PŘENECHEJTE POUZE AUTORIZOVANÉMU
SERVISU.
Tato značka oznamuje, že v návodu k
obsluze výrobku, který je součástí
výrobku jsou velmi důležité informace
o provozu a údržbě výrobku.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
10-6695-CZ.qxp 10/26/06 2:34 PM Page 83
13. POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU – ístroj může být opraven pouze odborným pracovníkem servisu, když:
a. Byl poškozen síťový kabel nebo zástrčka.
b. Do přístroje se dostal cizí předmět nebo se do něj vylila kapalina.
c. ístroj byl vystaven dešti.
d. Přístroj upadl na zem nebo se jinak poškodil kryt.
e. Přístroj nefunguje obvyklým způsobem.
14. OPRAVY – Uživatel by se neměl pokoušet o údržbu přístroje jinak, než je popsáno v návodu k použití. Ostatní způsoby
údržby by měl přenechat odbornému pracovníkovi servisu.
Poznámky:
a. Špinavé nebo poškrábané CD může způsobit přeskakování. Vyčistěte nebo vyměňte CD.
b. Pokud se objeví chybné hlášení nebo závada, odpojte síťoý kabel a vyjměte všechny baterie. Poté přístroj znovu zapojte.
PŘED POUŽITÍM
Poznámky: TÝKAJÍCÍ SE KOMPAKTNÍCH DISKŮ
Jelikož špinavé, poškozené nebo pokřivené disky mohou přístroj poškodit, věnujte prosím pozornost následujícím bodům:
a. Používejte pouze kompaktní disky s uvedeným označením.
b. CD kompaktní disky pouze s digitálním zvukovým signálem.
NAPÁJENÍ
SÍŤOVÝ PROUD
Váš přenosný přístroj můžete připojit do elektrického obvodu tak, že síťovou zástrčku zapojíte do zásuvky s
230V~ 50Hz.
Ujistěte se, že je Váš kabel k zařízení připojen správně.
PROVOZ BATERIE
Baterie velikosti 8 x „C“ vložte do příslušného otvoru. Abyste předešli poškození přístroje, ujistěte se, že jsou baterie správ
nasazeny. Baterie vždy z přístroje vyjměte, nebude-li po delší dobu v provozu. Jinak by baterie mohly vytéct a tak přístroj
poškodit.
Přístroj se automaticky přepíná mezi napájením ze sítě a z baterie. Je-li zastrčen síťový kabel, používá přístroj proud ze sítě.
Upozornění:
- Vždy používejte baterie téže značky. Nikdy nepoužívejte baterie různých typů.
- Používáte-li přístroj s bateriemi, vytáhněte síťovou zástrčku.
84.
10-6695-CZ.qxp 10/26/06 2:34 PM Page 84
POPIS OVLÁDÁNÍ
1. Přepínač funkcí
2. Levý reproduktor
3. Ovládač hlasitosti
4. Tlačítko MODE (REPEAT, RANDOM)
5. Tlačítko pro programování
6. CD/MP3/USB/SD funkční tlačítko
7. Otvor pro CD
8. LCD zobrazovací jednotka
9. Tlačítko SKIP
10. Tlačítko SKIP
11. Tlačítko PLAY/PAUSE
12. Tlačítko STOP
13. Tlačítko pro otevření/zavření otvoru pro CD
14. Tlačítko TUNNING
15. Pravý reproduktor
16. Přepínač pásma
17. UKW teleskopická anténa
18. Zásuvka pro zapojení sluchátek
19. Síťový kabel
20. Otvor pro baterii (spodní strana)
21. SD CARD zásuvka
22. USB zásuvka
SLUCHÁTKA
Dávejte pozor na to, aby sluchátka měla stereo zástrčku s Į 3,5 mm a impedanci 32 Ņ. Reproduktory se automaticky vypnou,
jakmile sluchátka zapojíte.
85.
10-6695-CZ.qxp 10/26/06 2:34 PM Page 85

POSLECH RÁDIA
Zapněte mód RADIO.
Pomocí PŘEPÍNAČE PÁSEM nastavte rozsah vlnových délek (MW, UKW nebo UKW ST).
Pomocí tlačítka pro automatické ladění vyhledejte požadovanou stanici.
Pro vypnutí rádia, zvolte CD mód nebo stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
POZNÁMKA: Pro optimální příjem v rozsahu UKW vytáhněte zcela UKW teleskopickou anténu. Pro optimální příjem v rozsahu
MW používá přístroj zabudovanou feritovou anténu. Pro zlepšení zvuku proto přístroj otočte nebo umístěte na jiné místo.
Je-li UKW stereo signál (UKW ST.) příliš slabý nebo je-li signál příliš rušený, doporučujeme Vám přepnout přístroj na UKW.
PŘEHRÁVÁNÍ CD
Zvolte CD mód.
Stiskněte tlačítko pro otevření CD přehrávače, vložte CD disk vzhůru popsanou stranou a pozvolna víko zavírejte.
Na displeji se zobrazí počet stop.
Po vložení CD jedenkrát stiskněte tlačítko WIEDERGABE pro přehrání první stopy.
Pro přerušení přehrávání stiskněte tlačítko WIEDERGABE/PAUSE. Pro pokračování v přehrávání stiskněte znovu tlačítko
WIEDERGABE/PAUSE.
Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko STOPP.
VÝBĚR STOPY V MÓDU STOPP
Stiskněte tlačítko SKIP/SEARCH nebo dokud se nezobrazí požadované číslo stopy.
Pro reprodukci zvolené stopy stiskněte tlačítko WIEDERGABE/PAUSE. LCD displej zobrazuje zvolené číslo stopy.
Pomocí tlačítka SKIP můžete přejít na další stopu. Každým stisknutím tlačítka SKIP přejdete o jednu stopu dále.
Stiskněte-li tlačítko SKIP v módu přehrávání, vrátíte se na začátek aktuální stopy. Pokud toto tlačítko stisknete více
jak jedenkrát, vrátíte se při každém stisknutí tlačítka zpět, vždy o jednu skladbu.
HLEDÁNÍ URČITÉHO MÍSTA
Během přehrávání podržte stisknuté tlačítko SKIP Auf/Ab, čímž si danou stopu přehrajete rychle směrem dopředu nebo
dozadu, dokud neuslyšíte Vámi hledané místo. Přehrávání se urychlí a přitom se sníží hlasitost. Jakmile tlačítko SKIP Auf/Ab
pustíte, vrátíte se zpět k běžnému přehrávání.
PROGRAMOVÁNÍ STOP
V pořadí si můžete naprogramovat až 20 stop.
Stiskněte CD funkční tlačítko.
Stiskněte tlačítko PROG.
Stiskněte tlačítko SKIP Auf/Ab pro zvolení čísla stopy, která má být uložena.
Po zvolení požadované stopy stiskněte tlačítko PROG.
Pro programování dalších stop kroky 2 a 4 opakujte.
Poté co jste naprogramovali všechny stopy, stiskněte pro spuštění Vašeho programu tlačítko WIEDERGABE/PAUSE.
Přehrávání se nyní spustí na začátku první naprogramované stopy.
Program uložený v paměti bude smazán, jakmile zvolíte funkci rádia nebo pokud přístroj vypnete.
86.
10-6695-CZ.qxp 10/26/06 2:34 PM Page 86
TLAČÍTKO MÓD
Pro opakování jedné stopy nebo celého CD, stiskněte před nebo během přehrávání tlačítko MODE. Jednou stiskněte tlačítko
MODE pro opakování právě přehrávané stopy, totéž tlačítko stiskněte dvakrát pro opakování celého CD a třikrát jej stiskněte pro
náhodné přehrávání. Stiskněte-li toto tlačítko znovu, obnoví se normální mód přehrávání.
PŘEHRÁVÁNÍ MP3 DISKŮ
Nastavte funkci CD/MP3/USB/SD.
Na displeji se zobrazí počet stop.
Pro reprodukci první stopy stiskněte tlačítko pro přehrávání.
Pro přerušení přehrávání stiskněte tlačítko WIEDERGABE/PAUSE, poté pro návrat do normálního módu přehrávání
stiskněte toto tlačítko znovu.
Pro ukončení přehrávání stiskněte STOPP.
PROGRAMOVÁNÍ STOP
V pořadí si můžete naprogramovat až 20 stop.
Nastavte funkci CD/MP3/USB/SD.
Stiskněte tlačítko PROG.
Stiskněte tlačítko SKIP Auf/Ab pro zvolení čísla stopy, která má být uložena.
Po zvolení požadované stopy stiskněte tlačítko PROG.
Pro programování dalších stop kroky 2 a 4 dle potřeby opakujte.
Poté co jste naprogramovali všechny stopy, stiskněte tlačítko WIEDERGABE/PAUSE pro spuštění Vašeho programu.
Přehrávání se nyní spustí na začátku první naprogramované stopy.
Program uložený v paměti bude smazán, jakmile zvolíte funkci rádia nebo pokud přístroj vypnete.
TLAČÍTKO MÓD (V USB A MP3 MÓDU)
Pro opakování jedné stopy nebo celého CD stiskněte před nebo během přehrávání tlačítko MODE. Jednou stiskněte tlačítko
MODE pro opakování právě přehrávané stopy, totéž tlačítko stiskněte dvakrát pro opakování celého CD a třikrát jej stiskněte pro
náhodné přehrávání. Stiskněte-li toto tlačítko znovu, obnoví se normální mód přehrávání.
87.
REPEAT 1
TITELWIEDERHOLUNG
(opakování stopy)
REPAET ALL
(opakování CD)
RANDOM
REPEAT
ALL
RANDOM
(náhodné
přehrávání)
NORMÁLNÍ
PŘEHRÁVÁNÍ
REPEAT 1
TITELWIEDERHOLUNG
(opakování stopy)
REPEAT
ALBUM
REPEAT ALBUM
(opakování CD)
REPEAT ALL
(opakování CD)
RANDOM
REPEAT
ALL
RANDOM
(náhodné
přehrávání)
NORMÁLNÍ
PŘEHRÁVÁNÍ
10-6695-CZ.qxp 10/26/06 2:34 PM Page 87
FUNKCE USB A SD CARD
Nastavte funkci CD/MP3/USB/SD.
Pro přepnutí do USB módu stiskněte tlačítko CD/MP3/USB/SD.
Pokud hodláte používat SD Card stiskněte znovu tlačítko CD/MP3/USB/SD, tak se přepnete na SD Card.
Na displeji se zobrazí, že se nacházíte v USB nebo SD módu.
Displej zobrazí celkový počet stop na paměťovém médiu připojeném na USB nebo SD portu.
Pro reprodukci první stopy stiskněte tlačítko pro přehrávání.
Opětovným stisknutím tlačítka CD/MP3/USB/SD se přepnete do CD módu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Všeobecné
Napájení: AC 230 V
~
50 Hz
DC 12V 8 x C/UM-2/R14 baterie (není součástí)
Rozsah vlnových délek: SV, VKV (Stereo)
Rozsah frekvencí: SV (AM) 525 - 1615 kHz
VKV (FM) 87,5 - 108 MHz
Reproduktor: 4 ohmy
Impedance sluchátek: 32 ohmů
88.
10-6695-CZ.qxp 10/26/06 2:34 PM Page 88
ÚDRŽBA A BEZPEČNOST
UPOZORNĚNÍ A ZÁKLADNÍ ÚDŽBA
Umístěte přístroj na rovný a stabilní podložku, aby přístroj nebyl naklopen.
Nevystavujte přístroj, baterie nebo CD vlhku, dešti, prachu, vysokým teplotám a přímému slunečnímu záření.
Nepřikrývejte přístroj. Je nutná adekvátní ventilace, minimální vzdáleností je 15 cm mezi
ventilačními otvory a okolím, jinak dojde k přehřátí.
Mechanika přístroje obsahuje samo mazací částí, které sami nikdy nemažte olejem .
Pro vyčištění přístroje použijte měkký a suchý hadřík. Nepoužívejte žádné čistící
prostředky obsahující alkohol, amoniak, benzen nebo drsné části, které by mohly
poškodit obal.
OVLÁDÁNÍ CD PŘEHRÁVAČE
Čtecího zařízení CD přehrávače se nikdy nedotýkejte.
Náhlá změna teploty může způsobit kondenzaci na CD čtecím zařízení. Přehrávání CD potom není možné. Nesnažte se CD
čtecím zařízení čistit, ale počkejte, až se kondenzace vypaří.
Vždy zavřete CD dvířka, aby dovnitř nevnikal prach. Prach vytřete jemným, suchým hadříkem.
CD čistěte tak, že otřete ze středu směrem ven nechlupatým hadříkem. Nepoužívejte žádné čistící prostředky.
Na CD nikdy nepište nebo je nepolepujte nálepkami.
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ
Jestliže se objeví porucha, nejdříve zkontrolujte níže uvedené body, než dáte
do opravy.
Nesnažte se dostat dovnitř přístroje, nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Jestliže nemůžete odstranit problém pomocí následujících doporučení,
kontaktujte prodejce nebo servisní centrum.
VAROVÁNÍ: V žádném případě přístroj sami neopravujte, protože potom není možné uplatnit záruku.
- Problém
• Řešení
NENÍ ZVUK, ENERGIE
- Není nastavena hlasitost.
• Nastavte hlasitost.
- Kabel není řádně zapojen.
• Zapojte AC kabel řádně.
- Baterie jsou prázdné/ špatně vložené.
Vložte (nové) baterie správně.
DISPLEJ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ / ŽÁDNÉ Z TLAČÍTEK NEREAGUJE
- Elektrostatické vybití
Vypněte a odpojte z elektřiny. Po několika sekundách znovu zapněte.
89.
10-6695-CZ.qxp 10/26/06 2:34 PM Page 89
CD NENÍ NAZENO
- Není vloženo Audio-CD
Vložte Audio-CD, CD-R nebo CD-RW.
- CD je poškrábané nebo špinavé.
Vyměňte/vyčistěte CD, viz. Údržba.
- CD čtecí zařízení je orosené.
Počkejte, dokud CD čtecí zařízení neoschne.
- CD-R je prázdné nebo disk není ukončen.
Použijte ukončené CD-R.
CD PŘEHRÁVÁNÍ NEFUNGUJE
- CD je poškrábané nebo špinavé.
Vyměňte/vyčistěte CD, viz. Údržba.
- CD čtecí zařízení je orosené.
Počkejte, dokud CD čtecí zařízení neoschne.
CD PŘESKOČÍ PÍSEŇ
- CD je poškrábané nebo špinavé.
Vyměňte nebo vyčistěte CD.
- Program není aktivován.
• Ukončete režim Program.
IFORMACE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Roztřiďte jednotlivé materiály obalu a vyhoďte do příslušného recyklovatelného odpadu. karton, papír a plast (polyethylen).
Přístroj je složen z materiálů, které mohou být recyklovány specializovanou firmou.
Prosím, odevzdejte prázdné baterie ve sběrném místě.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Pozor na malé díly a baterie. Spolknutí těchto předmětů může vést k vážnému zranění, nebo udušení.
Hlavně dbejte na to, aby malé díly a baterie nebyly v dosahu dětí.
Důležitá rada týkající se ochrany sluchu
Upozornění
Máme starost o váš sluch tak jako vy.
Proto používejte tento spotřebič s rozvahou.
Naše doporučeni: Nepoužívejte vysoké hlasitosti.
V případě, že je spotřebič používán dětmi, přesvědčte se, že není hlasitost příliš vysoká.
Upozornění
Vysoká hlasitost může způsobit nenapravitelnou ztrátu dětského sluchu.
Nenechte NIKDY osoby, zvláště děti, strkat předměty do dírek, zdířek, nebo jiných otvorů na přístroji.
Může to vést ke smrtelnému zranění elektrickým proudem. Pouzdro přístroje smí otevřít jedině odborník.
Použijte spotřebič pouze k účelu k jakému je určen.
Přístroj je určen výhradně pro použití v obytných a obchodních oblastech.
90.
10-6695-CZ.qxp 10/26/06 2:34 PM Page 90
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Prosíme, uschovejte si pečlivě tento návod k obsluze pro pozdější upotřebení.
Upozornění k ochraně životního prostředí
Tento výrobek se nesmí po ukončení své životnosti likvidovat s normálním domovním odpadem, ale musí být
odevzdán na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Symbol na výrobku, návodu k
použití či obalu na to upozorňuje.
Materiály jsou recyklovatelné podle svých označení. Recyklací, využitím materiálů nebo jinou formou zužitkování
starých přístrojů důležitým způsobem přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.
Zeptejte se prosím obecní správy na příslušné likvidační místo.
Neblokujte větrání přístroje tím, že jej např. přikryjete látkou, novinami, nebo
jiným kusem nábytku. Otvory pro větrání musí zůstat vždy volné.
Přehřátí může způsobit poškození a zkrátit životnost přístroje.
Teplo a horko
Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření. Přesvědčte se, že spotřebič není vystaven přímému zdroji tepla
jako jsou topná tělesa nebo přímý plamen. Přesvědčte se, že ventilační štěrbiny u spotřebiče nejsou zakryty.
Vlhkost a čištění
Tento spotřebič není vodotěsný! Neponořte spotřebič do vody. Nenechte spotřebič přijít do kontaktu s vodou. Voda
vniknoucí do spotřebiče může tento spotřebič vážně poškodit.
K čistění nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují alkohol, čpavek, benzín nebo hrubé předměty protože by
poškodily spotřebič. Jako čisticí prostředek použijte navlhčený jemný kus látky.
Sběr odpadu
Baterie a obalový materiál nepatří do domácího odpadu. Baterie musí být vráceny do speciální sběrny pro použité
baterie. Oddělení obalového materiálu je z ekologického a ekonomického hlediska výhodné.
91.
10-6695-CZ.qxp 10/26/06 2:34 PM Page 91
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101

Elta 6695 Uživatelský manuál

Kategorie
CD rádia
Typ
Uživatelský manuál