TechniSat DIGITRADIO 143 CD Návod k obsluze

Kategorie
CD přehrávače
Typ
Návod k obsluze
Návod k obsluze
DIGITRADIO 143 CD
274
Obsah
1 Důležitá upozornění ...................................................................................................................................................... 278
1.1 Bezpečnost .................................................................................................................................................................................................. 278
1.2 Likvidace .......................................................................................................................................................................................................279
1.3 Právní upozornění .................................................................................................................................................................................... 281
1.4 Pokyny pro servis ..................................................................................................................................................................................... 282
2 Vyobrazení a popis ........................................................................................................................................................283
3 Připojení a obsluha přístroje ......................................................................................................................................287
3.1 Rozsah dodávky ........................................................................................................................................................................................287
3.2 Vložení baterií .............................................................................................................................................................................................287
3.3 Připojení ....................................................................................................................................................................................................... 288
3.4 Zapnutí/vypnutí ........................................................................................................................................................................................ 288
3.5 Výběr zdroje ............................................................................................................................................................................................... 288
3.6 Změna hlasitosti ....................................................................................................................................................................................... 288
3.7 Obsluha pomocí menu.......................................................................................................................................................................... 289
3.8 Aktivovat ztlumení zvuku .....................................................................................................................................................................290
3.9 Vyvolání zobrazení na displeji ............................................................................................................................................................290
3.10 Zobrazení na displeji ............................................................................................................................................................................... 291
4 Prvotní nastavení ...........................................................................................................................................................292
5 Internetové rádio ...........................................................................................................................................................293
5.1 Posloucháno naposledy ........................................................................................................................................................................293
5.2 Seznam stanic ............................................................................................................................................................................................293
6 Přehrávání hudby (média UPnP) ...............................................................................................................................295
6.1 Přehrávání přes UPnP ........................................................................................................................................................................... 295
6.1.1 ehrávání médií ...................................................................................................................................................................................... 295
6.1.2 Hudba přes Windows Media Player ............................................................................................................................................... 296
6.2 Přehrávání z USB velkokapacitního paměťového zařízení ................................................................................................... 296
275
EN
FR
IT
NL
PL
CZ
SK
7 Spotify Connect ..............................................................................................................................................................296
8 Funkce DAB ......................................................................................................................................................................297
8.1 Rádiový příjem DAB ................................................................................................................................................................................297
8.2 Spuštění vyhledávání .............................................................................................................................................................................297
8.3 Výběr stanice ............................................................................................................................................................................................. 298
8.4 Uložení DAB stanic .................................................................................................................................................................................. 298
8.5 Výběr naprogramovaných stanic ..................................................................................................................................................... 298
8.6 Vymazání uložené programové pozice ......................................................................................................................................... 299
8.7 Síla signálu .................................................................................................................................................................................................. 299
8.8 Nastavení DRC ...........................................................................................................................................................................................300
8.9 Smazání neaktivních stanic ................................................................................................................................................................300
8.10 Úprava pořadí stanic .............................................................................................................................................................................. 300
9 Režim FM ...........................................................................................................................................................................301
9.1 Zapnutí režimu rádia FM ....................................................................................................................................................................... 301
9.2 VKV příjem s informacemi RDS .......................................................................................................................................................... 301
9.3 Manuální výběr stanice .......................................................................................................................................................................... 301
9.4 Automatický výběr stanice .................................................................................................................................................................. 302
9.5 Nastavení mono/stereo ........................................................................................................................................................................ 302
9.6 Uložení stanic VKV .................................................................................................................................................................................. 302
9.7 Výběr naprogramovaných stanic ......................................................................................................................................................303
9.8 Vymazání uložené programové pozice ..........................................................................................................................................303
10 Bluetooth ..........................................................................................................................................................................303
10.1 Zapnutí režimu Bluetooth ...................................................................................................................................................................303
10.2 Spojení .......................................................................................................................................................................................................... 304
10.3 Přehrávání hudby .................................................................................................................................................................................... 304
11 Audio vstup ......................................................................................................................................................................305
12 Přehrávač CD/MP3 .........................................................................................................................................................305
12.1 Obecné informace o CD/CD s MP3 ..................................................................................................................................................305
276
12.1.1 Jaké disky můžete používat ................................................................................................................................................................ 306
12.2 Přehrávání CD ............................................................................................................................................................................................ 306
12.2.1 Nastavení skladby .....................................................................................................................................................................................307
12.2.2 Rychlé vyhledávání.................................................................................................................................................................................. 308
12.2.3 Funkce opakování .................................................................................................................................................................................... 308
12.2.4 Náhodné přehrávání .............................................................................................................................................................................. 308
12.2.5 Funkce programování ............................................................................................................................................................................ 308
12.3 Upozornění k CD ...................................................................................................................................................................................... 309
13 Rozšířené funkce ............................................................................................................................................................ 310
13.1 Časovač vypnutí (sleeptimer) .............................................................................................................................................................. 310
13.2 Budík............................................................................................................................................................................................................... 310
13.2.1 Nastavení doby buzení ........................................................................................................................................................................... 311
13.2.2 Vypnutí budíku po buzení ..................................................................................................................................................................... 311
13.2.3 Vypnutí/deaktivace budíku ................................................................................................................................................................... 312
13.2.4 Zapnutí/aktivace budíku ........................................................................................................................................................................ 312
13.3 Používání sluchátek ................................................................................................................................................................................. 312
14 Systémová nastavení .....................................................................................................................................................312
14.1 Ekvalizér ..........................................................................................................................................................................................................313
14.2 Nastavení internetu ..................................................................................................................................................................................313
14.2.1 Připojení přes síťový kabel ....................................................................................................................................................................313
14.2.1.1 Konfigurace pomocí průvodce nastavením sítě ..........................................................................................................................313
14.2.1.2 Manuální konfigurace .............................................................................................................................................................................. 314
14.2.2 Připojení přes WLAN (Wi-Fi) ............................................................................................................................................................... 314
14.2.2.1 Konfigurace pomocí průvodce nastavením sítě ......................................................................................................................... 314
14.2.2.2 Konfigurace přes funkci WPS ...............................................................................................................................................................315
14.2.2.3 Manuální konfigurace ...............................................................................................................................................................................315
14.2.3 Zobrazení nastavení ................................................................................................................................................................................ 316
14.2.4 Manuální nastavení .................................................................................................................................................................................. 316
14.2.5 Nastavení kódu RetRemote PIN ........................................................................................................................................................ 316
14.2.6 Odstranění síťového profilu ................................................................................................................................................................. 316
14.2.7 Připojení k WLAN/LAN v pohotovostním režimu (standby) ................................................................................................ 316
277
EN
FR
IT
NL
PL
CZ
SK
14.3 Nastavení času ........................................................................................................................................................................................... 316
14.3.1 Nastavení času/data ................................................................................................................................................................................ 316
14.3.2 Nastavení aktualizace ..............................................................................................................................................................................317
14.3.3 Nastavení formátu .....................................................................................................................................................................................317
14.3.4 Nastavení časového pásma (pouze u aktualizace z internetu) .......................................................................................................................................................................... 317
14.3.5 Letní čas (pouze při Aktualizaci z NETu) ........................................................................................................................................................................................................................................... 317
14.4 Jazyk ................................................................................................................................................................................................................317
14.5 Tovární nastavení .......................................................................................................................................................................................317
14.6 Aktualizace sowaru ............................................................................................................................................................................... 318
14.7 Průvodce nastavením ............................................................................................................................................................................. 318
14.8 Info .................................................................................................................................................................................................................. 318
14.9 Podsvícení displeje .................................................................................................................................................................................. 319
15 Čištění .................................................................................................................................................................................319
16 Odstraňování chyb ..........................................................................................................................................................319
16.1 eobecné problémy ............................................................................................................................................................................. 320
16.2 Problémy s USB zařízeními .................................................................................................................................................................. 321
16.3 Problémy s dálkovým ovládáním ...................................................................................................................................................... 321
16.4 Problémy s rádiem ...................................................................................................................................................................................322
16.5 Problémy s CD přehrávačem ............................................................................................................................................................... 323
16.6 Problémy s externím vstupem .......................................................................................................................................................... 324
17 Technické údaje .............................................................................................................................................................. 325
278
1 Důležitá upozornění
Dodržujte prosím níže uvedené pokyny, abyste minimalizovali bezpečnostní rizika, zabránili poškození přístroje a přispěli k
ochraně životního prostředí. Všechny bezpečnostní pokyny si důkladně přečtěte a uchovejte je pro případné pozdější dotazy.
Vždy dodržujte všechny výstrahy a upozornění uvedené v tomto krátkém návodu a na zadní straně přístroje.
Pozor – označuje důležitý pokyn, který byste měli bezpodmínečně dodržovat, pokud chcete zabránit závadám přístroje,
ztrátám/zneužití dat nebo nechtěnému používání.
Tip – označuje pokyn k popsané funkci nebo další související funkci a případně funkci, které je třeba věnovat pozornost, s
upozorněním na odpovídající bod návodu.
1.1 Bezpečnost
Pro svou ochranu byste si měli důkladně přečíst bezpečnostní opatření předtím, než DIGITRADIO 143 CD zapnete.
Výrobce nepřebírá žádné záruky za poškození, která vzniknou v důsledku nesprávného zacházení a nedodržením níže
uvedených bezpečnostních opatření:
- Přístroj nikdy neotvírejte! Kontakt se součástmi, které jsou pod napětím, je životu nebezpečný!
- Případný nutný zásah smí provádět pouze vyškolený personál.
- Přístroj se smí používat pouze v mírném klimatu.
- Při delší přepravě v chladu a následném přechodu do teplé místnosti přístroj nezapínejte hned, vyčkejte na vyrovnání
teplot.
- Přístroj nevystavujte kapající nebo stříkající vodě. Pokud se do přístroje dostane voda, vypněte jej a kontaktujte servis.
- Přístroj nevystavujte zdrojům tepla, které by přístroj zahřály nad rámec běžného používání.
- Při bouřce byste přístroj měli vytáhnout z elektrické zásuvky. Přepětí může přístroj poškodit.
- Při zřejmé poruše přístroje, vzniku zápachu nebo kouře, podstatném chybném fungování či poškození krytu přístroj
vypněte a obraťte se na servis.
- Přístroj se smí připojit pouze na síťové napětí 100–240 V~, 50/60 Hz. Nikdy se nepokoušejte přístroj provozovat s jiným
napětím.
- Přístroj se smí připojit až tehdy, když byla instalace podle předpisů dokončena.
279
EN
FR
IT
NL
PL
CZ
SK
- Pokud přístroj vykazuje jakákoli jiná poškození, nesmí se zapnout.
- Při vytahování síťového kabelu ze zásuvky tahejte za zástrčku – nikoli za kabel.
- Přístroj nezapínejte v blízkosti vany, bazénu nebo stříkající vody.
- Nikdy se nepokoušejte vadný přístroj opravovat vlastními silami. Vždy se obraťte na některé z našich zákaznických
středisek.
- Cizí tělesa, jako jsou jehly, mince atd., nesmí spadnout do vnitřku přístroje. Nedotýkejte se připojovacích kontaktů
kovovými předměty nebo prsty. Mohlo by dojít ke zkratu.
- Na přístroj se nesmí stavět žádné otevřené zdroje ohně, jako např. hořící svíčky.
- Nikdy dětem nedovolte používat tento přístroj bez dozoru.
- Přístroj zůstává připojen k elektrické síti i ve vypnutém stavu / pohotovostním režimu. Z
- Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) se sníženými tělesnými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud nejsou pod dohledem osoby
odpovědné za jejich bezpečnost nebo od takovéto osoby nebyly poučeny, jak se přístroj používá.
- Děti musí být pod dohledem, aby bylo jisté, že si s přístrojem nehrají.
- Je zakázáno provádět jakékoli úpravy přístroje.
- Poškozené přístroje, resp. poškozené součástí příslušenství se nesmí používat.
1.2 Likvidace
Obal přístroje je vyroben výhradně z recyklovatelných materiálů. Odevzdejte je prosím správně vytříděné do „duálního systému“.
Tento výrobek je označen v souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a po
skončení životnosti nesmí být zlikvidován spolu s běžným odpadem z domácnosti, ale musí se odevzdat na sběrné místo pro
recyklaci elektrických a elektronických přístrojů.
Upozorňuje na to symbol
na výrobku, návodu k obsluze nebo na obalu.
Materiály jsou recyklovatelné podle svého označení. Recyklací, zhodnocením materiálů nebo jinými formami využití starých
přístrojů významně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí.
280
Na příslušné místo likvidace se informujte na místním/obecním úřadě. Dbejte na to, že vybité baterie/akumulátory, stejně
jako elektronický odpad, nepatří do odpadu z domácnosti, ale musí se správně zlikvidovat (odevzdáním do specializovaného
obchodu, tříděného odpadu).
Baterie/akumulátory mohou obsahovat jedovaté látky, které poškozují zdraví a životní prostředí. Baterie/akumulátory podléhají
evropské směrnici 2006/66/ES. Nesmí se likvidovat s běžným komunálním odpadem.
Pokyny k likvidaci
Likvidace obalu:
Váš nový přístroj byl pro cestu k vám chráněn obalem. Všechny použité materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a
recyklovatelné. Zapojte se prosím i vy a zlikvidujte obal ekologicky. O aktuálních způsobech likvidace se prosím informujte
u svého obchodníka nebo u společnosti svážející váš komunální odpad.
Nebezpečí udušení! Obal a jeho součásti nedávejte dětem. Nebezpečí udušení fóliemi a dalšími obalovými materiály.
Likvidace přístroje:
Staré přístroje nejsou bezcenný odpad. Prostřednictvím ekologické likvidace je možné znovu získat cenné suroviny. Na
možnosti ekologické a odborné likvidace přístroje se zeptejte na městském nebo obecním úřadu. Před likvidací přístroje je
nutné vyjmout obsažené baterie/akumulátory.
281
EN
FR
IT
NL
PL
CZ
SK
1.3 Právní upozornění
Společnost TechniSat tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DIGITRADIO 143 CD splňuje požadavky směrnice 2014/53/
EU. Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:
hp://konf.tsat.de/?ID=22631
Společnost TechniSat nenese odpovědnost za poškození výrobku způsobená vnějšími vlivy, opotřebením nebo
nesprávnou manipulací, neoprávněnými opravami, změnami nebo nehodami.
Změny a tiskové chyby vyhrazeny. Stav 09/19. Kopírování a rozmnožování pouze se souhlasem výrobce. Vždy aktuální
verzi návodu ve formátu PDF získáte v sekci stahování na domovské stránce společnosti TechniSat na adrese www.
technisat.de.
DIGITRADIO 143 CD a TechniSat jsou registrované ochranné známky společnosti:
TechniSat Digital GmbH
TechniPark
Julius-Saxler-Straße 3
D-54550 Daun/Eifel, Německo
www.technisat.de
Názvy uvedených firem, institucí nebo značek jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných vlastníků.
Soware Spotify podléhá licencím třetích stran, které můžete nalézt zde: hps://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
V dále uvedených zemích se smí přístroj v rozsahu 5 GHz WLAN používat pouze v uzavřených prostorech.
BE CY FI FR HU LV LI
LU NL ES SE UK CH
282
1.4 Pokyny pro servis
Kvalita tohoto výrobku byla otestována a na výrobek se vztahuje zákonná záruční lhůta v délce 24 měsíců od data
zakoupení. Účtenku prosím uchovejte jako doklad o nákupu. V případě reklamací se prosím obraťte na prodejce výrobku.
Upozornění!
Pro dotazy a informace nebo pro případ, že by došlo k problémům s přístrojem, je vám k dispozici naše technická horká
linka:
Po–Pá 8:00–18:00 na tel. čísle:
+49 03925/9220 1800.
Objednávky oprav je možné vkládat také přímo online na adrese www.technisat.de/reparatur.
V případě nutnosti odeslání přístroje prosím použijte výhradě tuto adresu:
TechniSat Digital GmbH
Servisní centrum
Nordstr. 4a
39418 Staßfurt, Německo
283
EN
FR
IT
NL
PL
CZ
SK
2 Vyobrazení a popis
Pohled zpředu
Pohled zezadu
284
Popis – pohled zpředu
1 Na displeji jsou zobrazeny informace o zvoleném zdroji nebo nabídce.
2 IR přijímač
3 USB konektor pro přehrávání např. souborů ve formátu MP3 na USB disku nebo na
pevném disku s rozhraním USB. Nabíjení externích zařízení (5 V, nabíjecí proud 1A).
4 CD mechanika pro přehrávání CD s audio záznamy nebo MP3.
5 MODE pro přepínání zdrojů přehrávání DAB, FM, Bluetooth, CD, Line-IN, interneto
rádio, Spotify a přehrávání hudby přes USB nebo síťovou jednotku.
6 MENU krátce stiskněte pro zobrazení hlavní nabídky.
7 Přehrávání/pauza pro spuštění/pozastavení přehrávání v režimu CD/hudba.
8 STOP pro zastavení přehrávání, pouze v režimu CD.
9 Přeskočit na skladbu/vyhledávání zpět pouze v režimu přehrávání CD/hudby. Krátkým
stiskem se znovu spustí přehrávání aktuální skladby, stisknutím tlačítka 2x se přeskočí na
předchozí skladbu a jeho stiskem a přidržením se aktivuje převíjení zpět.
10 Přeskočit na skladbu/vyhledávání vpřed pouze v režimu přehrávání CD/hudby. Po
krátkém stisknutí přeskočí na následující skladbu, stiskem a přidržením se aktivuje
převíjení vpřed.
11 PRESET pro ukládání a vyvolání oblíbených. Stisk a přidržení pro uložení oblíbených,
krátké stisknutí pro vyvolání.
12 Sluchátkový výstup pro připojení sluchátek, konektor 3,5mm jack.
13 Tlačítko pro vysouvání CD krátce stiskněte pro otevření/zavření zásuvky pro CD.
14 SCROLL&SELECT Otočným tlačítkem otáčejte pro procházení v nabídkách nebo změnu
hodnot. Stisknutím výběr převezmete/uložíte.
15 Hlasitost/zap/standby Otočným tlačítkem otáčejte pro změnu hlasitosti. Stisknutím
přístroj zapnete nebo přepnete do pohotovostního režimu (standby). Vypnutí tónu
buzení.
285
EN
FR
IT
NL
PL
CZ
SK
Popis – pohled zezadu Dálkové ovládání
16 Napájecí kabel k připojení na 110–
240 V ~ 50/60 Hz.
17 WLAN anténa bezdrátové spojení se
směrovačem (routerem).
18 Audio výstup analogový k připojení
na přijímač A/V nebo stereo zařízení.
19 Audio vstup analogový (Line-IN)
pro přehrávání z externích zvukových
zdrojů.
20 Optický výstup digitální audio výstup
pro připojení k přijímači A/V nebo
stereo zařízení.
21 Koaxiální výstup digitální audio
výstup k připojení na přijímač A/V
nebo stereo zařízení.
22 LAN vstup k připojení síťového kabelu
pro internetové připojení.
23 Anténní konektor pro příjem signálů
DAB+ nebo FM. Je možné připojit
aktivní nebo pasivní anténu.
16
18
20
17
19
15
14
21
22
23
24
25
26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
286
Popis dálkového ovládání
1 Tlačítko pro vysouvání CD krátce stiskněte pro otevření/zavření zásuvky pro CD.
2 Přehrávání/pauza pouze při přehrávání CD/hudby, pro spuštění/pozastavení přehrávání.
3 Přeskočit na skladbu / vyhledávání zpět pouze v režimu přehrávání CD/hudby. Krátkým stiskem se znovu
spustí přehrávání aktuální skladby, stisknutím tlačítka 2x se přeskočí na předchozí skladbu a jeho stiskem a
přidržením se aktivuje převíjení zpět.
4 Opakování skladby
5 Shue náhodné přehrávání skladeb.
6 INFO Přepínání mezi několika zobrazeními na displeji / informacemi.
7 BACK v nabídkách přepíná o krok zpět, přerušení nastavení.
8 MODE pro přepínání zdrojů přehrávání DAB, FM, Bluetooth, CD, Line-IN, internetové rádio, Spotify a přehrávání
hudby přes USB nebo síťovou jednotku.
9 OK Převzít volbu nebo uložit, navigace v menu.
10 VOL snižuje hlasitost.
11 MENU krátce stiskněte pro zobrazení hlavní nabídky.
12 Číselná tlačítka 1–10
13 Přepínání ztlumení zvuku
14 Zap/standby pro zapnutí a vypnutí přístroje. Ukončení tónu buzení.
15 Přeskočit na skladbu/vyhledávání vpřed pouze v režimu přehrávání CD/hudby. Po krátkém stisknutí přeskočí
na následující skladbu, stiskem a přidržením se aktivuje převíjení vpřed.
16 STOP pouze v režimu přehrávání CD/hudby, zastavení přehrávání.
17 Budík pro aktivaci a nastavení funkce buzení.
18 SLEEP aktivuje časovač vypnutí (sleeptimer), stiskněte několikrát pro různé časy.
19 EQ vyvolá výběr ekvalizéru.
20 SCAN spustí vyhledávání rozhlasových stanic v režimu DAB+ a FM.
287
EN
FR
IT
NL
PL
CZ
SK
21 F+ pro procházení adresářové struktury na síťovém disku nebo na CD s MP3.
22 Šipka nahoru pro procházení nabídek, změna hodnot.
23 VOL+ zvyšuje hlasitost.
24 Šipka dolů pro procházení nabídek, změna hodnot.
25 F- pro procházení adresářové struktury na síťovém disku nebo na CD s MP3.
26 PRESET pro ukládání a vyvolání oblíbených. Stisk a přidržení pro uložení oblíbených, krátké stisknutí pro vyvolání.
3 Připojení a obsluha přístroje
3.1 Rozsah dodávky
Součástí dodávky je:
1x DIGITRADIO 143 CD, 1x návod k obsluze, 1x dálkový ovladač + baterie, anténa pro DAB+/VKV, WLAN anténa
3.2 Vložení baterií
> Vysuňte víčko přihrádky na baterie na zadní straně dálkového ovladače. Do přihrádky na baterie vložte dvě baterie „AAA“
(mikro), 1,5 V, při vkládání dodržte stanovenou polaritu baterií. Baterie jsou součástí dodávky přístroje.
> Víčko přihrádky na baterie opět opatrně zavřete tak, aby zaskočilo.
Téměř vybité baterie včas vyměňte.
Vyměňujte vždy obě baterie současně a používejte baterie stejného typu.
Vytékající baterie mohou způsobit poškození dálkového ovladače.
Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, baterie z dálkového ovladače vyjměte.
Důležité upozornění k likvidaci: baterie mohou obsahovat jedovaté látky, které poškozují životní prostředí. Likvidujte proto
baterie bezpodmínečně v souladu s platnými zákonnými ustanoveními. Baterie nikdy nevyhazujte do běžného odpadu z
domácnosti.
288
3.3 Připojení
> Pro připojení k A/V zesilovači nebo stereo zařízení máte k dispozici audio výstupy audio výstup analogo (18), optický
výstup digitální (20) nebo koaxiální výstup digitální (21) na zadní straně přístroje.
> Dodávanou kabelovou anténu připojte k anténní přípojce (23).
> Podle toho, zda chcete používat připojení k síti LAN nebo WLAN (Wi-Fi), připojte buď LAN kabel ze sítě do LAN portu
(22), nebo nasměrujte WLAN anténu (17).
> Pak zasuňte síťový kabel do elektrické zásuvky 110–240V ~ 50/60Hz.
3.4 Zapnutí/vypnutí
> Chcete-li DIGITRADIO 143 CD zapnout, stiskněte tlačítko Zap/Standby na přístroji (15) nebo na dálkovém ovladači (14).
> Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte znovu tlačítko Zap/Standby na přístroji (15) nebo na dálkovém ovladači (14).
3.5 Výběr zdroje
> Několikrát stiskněte tlačítko MODE na přístroji (5) nebo na dálkovém ovladači (8) pro přepínání mezi dostupnými zdroji
přehrávání.
Další možnost:
> Stisknutím tlačítka MENU a výběrem >Hlavní nabídka otevřete podnabídku aktuálního zdroje.
Aktuálně zvolený zdroj přehrávání se zobrazí na displeji.
3.6 Změna hlasitosti
> Pro zvýšení hlasitosti otáčejte otočným regulátorem hlasitosti (15) na přístroji doprava nebo stiskněte tlačítko VOL+
(23) na dálkovém ovladači. Pro snížení hlasitosti otáčejte otočným regulátorem hlasitosti (15) na přístroji doleva nebo
stiskněte tlačítko VOL- (10) na dálkovém ovladači.
Nastavená hlasitost se během ovládání zobrazí na displeji.
288
289
EN
FR
IT
NL
PL
CZ
SK
3.7 Obsluha pomocí menu
Nabídky (menu) jsou rozděleny na hlavní nabídku, podnabídku aktuálně zvoleného zdroje přehrávání a systémová nastavení,
která platí pro všechny zdroje přehrávání. Ovládání uvnitř nabídek se provádí pomocí otočného tlačítka SCROLL&SELECT (14) na
přístroji nebo pomocí šipek nahoru/dolů (22, 24) a tlačítka OK (9) na dálkovém ovladači.
> Pro otevření podnabídky aktuálně zvoleného zdroje přehrávání stiskněte tlačítko MENU na přístroji nebo na dálkovém
ovladači.
V podnabídce aktuálně zvoleného zdroje přehrávání se nacházejí nastavení a volby pro konkrétní zdroj. Odsud můžete
také přejít do >Hlavní nabídky a do >Systémových nastavení.
> Označení můžete posouvat nahoru a dolů otáčením otočného tlačítka SCROLL&SELECT doprava a doleva nebo stisknutím
šipek p nebo q na dálkovém ovladači.
> Volbu můžete potvrdit stisknutím otočného tlačítka SCROLL&SELECT nebo tlačítka OK na dálkovém ovladači. Pokud byla
nějaká hodnota změněna, dojde k jejímu uložení po stisknutí otočného tlačítka SCROLL&SELECT nebo tlačítka OK. Pokud
je vedle záznamu v nabídce šipka (>), dostanete se stisknutím otočného tlačítka SCROLL&SELECT nebo tlačítka OK k
dalším nastavením a funkcím.
> Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko MENU. Podle toho, v jaké podnabídce nebo volbě se nacházíte, musíte případně
tlačítko MENU stisknout několikrát.
> Pokud chcete nastavení přerušit bez uložení, stiskněte tlačítko MENU, případně alternativně tlačítko BACK (7) na
dálkovém ovladači.
Další popis funkcí přístroje je v tomto návodu k obsluze popsán pomocí tlačítek na dálkovém ovladači.
290290
3.8 Aktivovat ztlumení zvuku
> Hlasitost můžete ztlumit pomocí tlačítka Přepínání ztlumení zvuku (13). Na displeji a ve stavové liště se zobrazí „Ztlum“
.
> Po dalším stisknutí tlačítka se zvuk opět zapne.
3.9 Vyvolání zobrazení na displeji
> Opakovaným stisknutím tlačítka INFO (6) během přehrávání z nějakého zdroje můžete zobrazit a procházet tyto
informace:
Internetové rádio:
Skladba, interpret
Popis
Žánr
Spolehlivost
Přenosová rychlost, formát zvuku
Vyrovnávací paměť pro nahrávání
Datum
Přehrávání hudby (média UPnP/USB):
Interpret
Album
Přenosová rychlost, formát zvuku
Vyrovnávací paměť pro nahrávání
Datum
Režim DAB:
Skladba, interpret
DLS: probíhající text s dalšími
informacemi, které může poskytovat
stanice
Typ programu
Ensemble/multiplex (název skupiny),
frekvence, kanál
Síla signálu
Chybovost signálu, přenosová rychlost v
kbps, formát zvuku
Datum
Název stanice
Režim VKV:
RT rádiový text (je-li vysílán), PTY – typ
programu
Frekvence, datum
291
EN
FR
IT
NL
PL
CZ
SK
Přehrávání CD/MP3 a USB:
Skladba
Interpret
Album
Adresář
Cesta
Přenosová rychlost a rychlost snímání
Vyrovnávací paměť pro přehrávání
Datum
Doba chodu
ID3 zap/vyp (zobrazení textových
informací, jsou-li k dispozici)
Spotify Connect:
Skladba
Interpret
Album
Přenosová rychlost a rychlost snímání
Vyrovnávací paměť pro přehrávání
Doba chodu
V režimu DAB se u některých stanic zobrazí obrázky nebo doplňující informace (slideshow), které mohou zaplnit celý
displej. Toto zobrazení můžete pomocí tlačítka OK zmenšit, a tak pomocí tlačítkaINFO zobrazit různé informace a údaje.
3.10 Zobrazení na displeji
V závislosti na zvolené funkci / zdroji přehrávání se může zobrazení na displeji odlišovat. Postupujte podle pokynů na
displeji.
Stavová lišta
Aktuální zdroj
Čas
Název stanice,
skladba,
interpret,
další info, menu,
seznamy
292
4 Prvotní nastavení
Po prvním zapnutí přístroje DIGITRADIO 143 CD se spustí průvodce prvotním nastavením.
echna nastavení můžete také kdykoliv později změnit.
> Pokud chcete spustit průvodce prvotním nastavením, zvolte pomocí šipek na dálkovém ovladači políčko [ANO] a
stiskněte tlačítko OK.
> V dalším kroku můžete zvolit formát času. Zvolte požadované nastavení [12] nebo [24] a stiskněte tlačítko OK pro
přechod do dalšího kroku.
> Zde můžete zvolit, z jakého zdroje (DAB+, FM nebo internet) má DIGITRADIO přebírat a aktualizovat čas a datum. Po
provedení výběru zadejte v dalším kroku ještě časové pásmo, aby se čas zobrazoval správně.
> Následně zadejte, zda je v tomto okamžiku aktuální letní, nebo zimní čas.
> V dalším kroku můžete definovat, zda má DIGITRADIO zůstat připojené k internetu i v pohotovostním režimu (standby).
Zvyšuje se tím nicméně spotřeba energie v režimu standby.
> Poté se spustí průvodce nastavením sítě a vy můžete nastavit připojení k internetu. Pomocí tlačítka OK zvolte vám
známou bezdrátovou síť a přes zobrazenou klávesnici zadejte příslušné heslo. Následně zvolte a stiskněte tlačítko
OK. Pokud bylo heslo správné, dojde nyní k připojení k této síti. Zda bylo spojení navázáno, zjistíte podle sloupkového
zobrazení signálu
na stavové liště displeje. Pokud chcete zadání přerušit, zvolte a stiskněte tlačítko OK. Pokud
jste se přepsali, můžete nyní pomocí
odstranit naposledy vložené znaky.
Pokud je na displeji zobrazena virtuální klávesnice, můžete pomocí šipek a tlačítek VOL+/- procházet dálkovým
ovladačem. Šipky nahoru/dolů pohybují zvýrazněním nahoru a dolů, tlačítka VOL+/- pohybují zvýrazněním doprava a
doleva.
> Pokud jste DIGITRADIO připojili k síti pomocí síťového (LAN) kabelu, zvolte položku [KABEL].
> Po skončení konfigurace sítě potvrďte stisknutím tlačítka OK upozornění, že je prvotní nastavení ukončeno.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272
 • Page 273 273
 • Page 274 274
 • Page 275 275
 • Page 276 276
 • Page 277 277
 • Page 278 278
 • Page 279 279
 • Page 280 280
 • Page 281 281
 • Page 282 282
 • Page 283 283
 • Page 284 284
 • Page 285 285
 • Page 286 286
 • Page 287 287
 • Page 288 288
 • Page 289 289
 • Page 290 290
 • Page 291 291
 • Page 292 292
 • Page 293 293
 • Page 294 294
 • Page 295 295
 • Page 296 296
 • Page 297 297
 • Page 298 298
 • Page 299 299
 • Page 300 300
 • Page 301 301
 • Page 302 302
 • Page 303 303
 • Page 304 304
 • Page 305 305
 • Page 306 306
 • Page 307 307
 • Page 308 308
 • Page 309 309
 • Page 310 310
 • Page 311 311
 • Page 312 312
 • Page 313 313
 • Page 314 314
 • Page 315 315
 • Page 316 316
 • Page 317 317
 • Page 318 318
 • Page 319 319
 • Page 320 320
 • Page 321 321
 • Page 322 322
 • Page 323 323
 • Page 324 324
 • Page 325 325
 • Page 326 326
 • Page 327 327
 • Page 328 328
 • Page 329 329
 • Page 330 330
 • Page 331 331
 • Page 332 332
 • Page 333 333
 • Page 334 334
 • Page 335 335
 • Page 336 336
 • Page 337 337
 • Page 338 338
 • Page 339 339
 • Page 340 340
 • Page 341 341
 • Page 342 342
 • Page 343 343
 • Page 344 344
 • Page 345 345
 • Page 346 346
 • Page 347 347
 • Page 348 348
 • Page 349 349
 • Page 350 350
 • Page 351 351
 • Page 352 352
 • Page 353 353
 • Page 354 354
 • Page 355 355
 • Page 356 356
 • Page 357 357
 • Page 358 358
 • Page 359 359
 • Page 360 360
 • Page 361 361
 • Page 362 362
 • Page 363 363
 • Page 364 364
 • Page 365 365
 • Page 366 366
 • Page 367 367
 • Page 368 368
 • Page 369 369
 • Page 370 370
 • Page 371 371
 • Page 372 372
 • Page 373 373
 • Page 374 374
 • Page 375 375
 • Page 376 376
 • Page 377 377
 • Page 378 378
 • Page 379 379
 • Page 380 380

TechniSat DIGITRADIO 143 CD Návod k obsluze

Kategorie
CD přehrávače
Typ
Návod k obsluze