AudioSonic CL-1470 Uživatelský manuál

Kategorie
Budíky
Typ
Uživatelský manuál
1 2 3 4
15
17
16
5 6
10111213
7
814
9
Instruction Manual
21
UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ
1. ALARM OFF (Vypnutí budíka)
2. Nastavení času
3. Nastavení budíka
4. SNOOZE (Odklad)
5. Tlačítko pro nastavení hodin
6. Tlačítko pro nastavení minut
7. SLEEP (Časovač spánku)
8. VOLUME/BUZZ (Hlasitost)
9. TUNNING (Ladění)
10. Displej času
11. AUTO
12. Hodnocení (spodní část jednotky)
13. Prostor pro baterie
14. Zap./ Vyp. AUTO přepínač
15. Napájecí kábel AC
16. FM Anténa
17. AM / FM rádio přepínač
PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI
Zapojte napájecí kabel (15) do domácí zásuvky. Ujistěte se, že napětí je správné pro
bezpečnost a zabráníte případným škodám. Připojte jednu 9V baterii (není součástí
balení) na svorky baterie v prostoru pro baterie (13). Hodiny budou vždy fungovat i
když dojde k přerušení napájení střídavým proudem.
Upozornění: na displeji se neprojeví změna času při výpadku proudu, hodiny si
zachovají správný čas.
PROVOZ RÁDIA
1. Posuňte Zap./ Vyp. / AUTO přepínač (14) do polohy ON (Zap.)
2. Posuňte AM / FM pásmo přepínač (17) na požadované pásmo.
3. Nalaďte požadovanou stanici TUNNING tlačítkem (9).
4. Nastavte hlasitost tlačítkem VOLUME (8).
5. Jestliže chcete získat lepší příjem FM , rozložte anténu FM (16) tak aby byla
úplně vysunutá.
6. Rádio je možné vypnout pomocí posuvného tlačítka Zap. / Vyp. / AUTO tlačítko
(14) do polohy vypnutí.
Nastavení času
• Stlačte tlačítko TIME SET (2) (nastavení času ) společně s tlačítkem nastavení
hodin (5) pro nastavení hodin nebo tlačítkem (6) pro nastavenií minut.
Nastavení budíka
• Stlačením tlačítka ALARM SET (3) (nastavení budíka společně s tlačítkem
nastavení hodin (5) pro nastavení hodin nebo tlačítkem (6) pro nastavení minut.
• Vyberte typ alarmu (RADIO nebo bzučák) a posuňte Zap. / Vyp. / AUTO přepínač
(14) do polohy "AUTO".
RADIO: Budík rádiem, musí být naladěný na rozhlasovou stanici, která bude vysílat v
čase, buzení tlačítkem TUNNING (9) a hlasitost musí být upravená na požadovanou
úroveň tlačítkem pro nastavení hlasitosti (8).
CH
Návod na použití
Instruction Manual
22
• BUDÍK: Budík na bzučák, posuňte tlačítko VOLUME /BUZZ (8) k jeho minimu (do
polohy BUZZ).
Přerušení buzení (funkce snooze/odklad)
• Budík je možné posunout na dobu 9 minut stlačením tlačítka SNOOZE (4)
(odklad ) Po uplynutí této doby rádio nebo budík bude opět hrát nebo zvonit.
• Vypnutí budíka
• Pro vypnutí budíka, stlačte tlačítko ALARM OFF (1) (vypnutí budíku) jednou
a budík se restartuje na nasledující den. Posuňte tlačítko Zap. / Vyp. / AUTO
přepínač (14) do vypnuté polohy a budík vypnete úplně i pro následující dni.
Časovač
1. Tento rádiobudík je vybavený 'časovačem' sleep funkcí, která vypne rádio
automaticky po předem zvolené době od 1 minuty do 59 minut.
2. Stlačte tlačítko SLEEP (7) a na displeji se zobrazí 0:59 časovač . Zároveň po
stlačení tlačítka SLEEP se rádio zapne a zůstane zapnuté po dobu 59 minut.
3. Zkrátit časovač můžete stlačením tlačítka SLEEP (7) spolu s tlačítkem (6) pro
nastavení minut až do doby pokud nezvolíte požadovaný počet minut, který se
Vám zobrazí na displeji.
4. Po uplynutí doby zvolené na časovači se rádiobudík automaticky vypne. Pokud chcete
rádiobudík vypnout dříve než uplyne předvolený čas, stlačte tlačítko SNOOZE (4).
Časovač rádia a buzení rádiem
1. Nastavte požadovaný čas buzení, jak je popsané v odstavci Nastavení budíku a
posuňte Zap. / Vyp. / AUTO přepínač (14) do polohy "AUTO".
2. Nastavte „časovač “, jak je popsané v odstavci časovač .
3. Rádio vypne "do úsporného režimu" po uplynutí nastaveného času a
rádiobudík se zapne na další den jak byl nastavený.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Frekvenční rozsah: AM 525 - 1610 kHz
FM 87,5 - 108 MHz
Záložní baterie: 9V baterie (pro hodiny)
Napájení: AC 230V - 50 Hz, 5 W
VAROVÁNÍ
1. Žádné zdroje otevřeného ohně, například svíčky a jiné neumisťujte na přístroj
a do jeho blízkosti.
2. Neukládejte výrobek do uzavřených skříní a regálů bez řádného větrání.
3. Jestliže používáte zástrčku jako odpojovací zařízení, měla by býy vždy lehce
dostupná.
4. Větrání by se nemělo bránit zakrytím větracích otvorů věcmi jako jsou noviny,
ubrusy, závěsy atd.
5. Nesmí být vystavený kapající nebo stříkající vodě a předmětem naplněnou
kapalinou jako jsou vázy atd.
6. Nepřipojujte FM anténu na vnější anténu.
7. Přístroj by neměl být vystavený přímému slunečnímu záření, vysoké nebo nízké
teplotě, vlhkosti, vibracím nebo umístění v prašném prostředí.
8. Na čistení zařízení nepoužívejte drsné čistící prostředky, benzén, ředidla nebo
jiná rozpouštědla. Na čistení povrchu použijte měkký hadřík namočený do
jemného čistícího prostředku.
9. Nikdy se nepokoušejte vložit vodiče, kolíky nebo jiné suché předměty do
ventilačních otvorů nebo otevřené jednotky.
Nevyhazujte zařízení mezi domovní odpad. Tento výrobek musí být zlikvidovaný v
souladu se směrnicí EU 2002/96/EC-WEEE (o odpadu elektrických a elektronických
zařízení). Zařízení je potřebné odnést do sběrného místa a dodržovat platné
předpisy. V případe pochybností se obraťte na místní úřady.
UPOZORNĚNÍ
• Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterií.
• Baterie nahraďte jen stejnými nebo ekvivalentnimi typy baterií.
• Baterie nesmí být vystavené nadměrnému teplu, jako je sluneční
záření, ohni nebo podobně.
• Je potřebné věnovat pozornost environmentálním aspektům při
likvidaci baterií.
Návod na použití
1 / 1

AudioSonic CL-1470 Uživatelský manuál

Kategorie
Budíky
Typ
Uživatelský manuál