König HAV-CR26WH Specifikace

Kategorie
Rádia
Typ
Specifikace
HAV-CR26BL + WH
MANUAL (p. 2 )
Digital Flip Clock Radio
ANLEITUNG (s. 5 )
Uhrenradio mit digitaler Fallblattanzeige
MODE D’EMPLOI (p. 10 )
Radio réveil numérique et flip
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 14 )
Digitale klok met half-omklapbare cijfers en
radio
MANUALE (p. 18 )
Radio con orologio digitale a palette
MANUAL DE USO (p. 22 )
Radio con reloj giratorio digital
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 26.)
Átfordulós digitális rádiós óra
KÄYTTÖOHJE (s. 30 )
Digitaalinen kalenterikelloradio
BRUKSANVISNING (s. 34 )
Digital flippklockradio
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 38 )
Digitální rádio s překlápěcími hodinami
MANUAL DE UTILIZARE (p. 41 )
Ceas cu plăcuţe & digital şi radio
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 46 )
Ψηφιακό Ρολόι Flip με Ραδιόφωνο
BRUGERVEJLEDNING (p. 50 )
Digital vippe clock radio
VEILEDNING (p. 54 )
Digital flippklokke-radio
38
ČESKY
Digitální rádio s překlápěcími hodinami
OBSAH BALENÍ
1x rádio FM s alarmem a překlápěmi hodinami
1x napájecí adaptér AC/DC
2x ochranný proužek proti překlápě
1x návod k obsluze
VLASTNOSTI
• Překlápěcí hodiny s alarmem s opakovaným buzením
• Rádio FM
Buzení rádiem nebo bzučákem
• Funkce sleep
Záložní baterie na ochranu před výpadkem napájení
(1) Hodiny s překlápěcím displejem
(2) Digitální hodiny s LCD
(3) Přepravní ochranné proužky
(před použitím hodin odstraňte)
39
DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SEJMĚTE ZE SPODNÍ ČÁSTI HODIN OCHRANNÉ PROUŽKY
PROTI PŘEKLÁPĚNÍ.
Tyto proužky chrání překlápěcí mechanismus během přepravy. Spuštění hodin bez odstraně
proužků je poškodí.
1. INSTALACE BATERIÍ
Vaše hodiny mají bateriovou zálohu, která udrží hodiny v chodu během výpadku napájení. Zálož
napájení používá 4 alkalické baterie AA, což udrží hodiny v provozu přibližně 24 hodin bez napájení
AC.
1. Stiskněte uvolňovací tlačítko krytu baterií [13] a otevřete dvířka přihrádky pro baterie [14] na spodní
straně přístroje.
2. Vložte 4 alkalické baterie AA do přihrádky pro baterie a respektujte zobrazená označení polarity
(+/-). NEPOUŽÍVEJTE DOBÍJECÍ BATERIE. Dobíjecí baterie se vybijí po několika měsících a
nejsou vhodné pro použití jako záložní napájení.
3. Vraťte kryt přihrádky pro baterie zpět.
2. KDY VYMĚNIT ZÁLOŽNÍ BATERIE
Pro otestování energie v záložních bateriích odpojte napájecí adaptér AC/DC pro aktivaci bateriové
zálohy. Je-li zvuk rádia slabý nebo zkreslený, vyměňte baterie. Zpomalují-li se překlápěcí hodiny a
ukazují jiný čas, než se zobrazuje na LCD digitálních hodin, vyměňte baterie. Poznámka: chybí-li
napájení AC, funkce nočního osvícení nebude fungovat a funkce “buzení rádiem” se automaticky
přepne na “buzení bzučákem”.
3. ZDROJ NAPÁJENÍ
Hodiny jsou poháněny napájecím adaptérem AC/DC. Zapojte konektor DC napájecího adaptéru
AC/DC do zdířky pro přívod napájení DC [10] na zadní straně výrobku a zapojte napájecí adaptér do
zásuvky.
4. NASTAVENÍ A SYNCHRONIZACE ČASU
1. Překlápěcí hodiny [B] i digitální hodiny [A] jsou řízeny zabudovanými elektronickými krystalovými
hodinami. Nastavení překlápěcích hodin [B] vyžaduje synchronizaci překlápěcího displeje s časem
zobrazeným na LCD.
2. Pro nastavení digitálních hodin [A] stiskněte a podržte tlačítko času [5] po dobu 3 sekund. Číslice
hodin budou blikat. Nastavte hodiny stisknutím tlačítka ladě ◄► [1]. Pro nastavení hodin
stiskněte tlačítko času [5]. Nastavte minuty stisknutím tlačítka ladě◄► [1]. Pro nastavení a
spuštění hodin stiskněte tlačítko času [5].
3. Pro nastavení překlápěcích hodin použijte kolečko pro nastavení překlápěcího displeje [15] na
zadní straně přístroje ke sladěčasu na překlápěcích hodinách s digitálními hodinami.
Otáčejte kolečkem pro nastavení překlápěcího displeje [15] pouze ve vyznačeném směru.
Otáčení kolečka v opačném směru trvale poškodí mechanismus hodin.
40
5.
NASTAVENÍ ALARMU
1. Stiskněte a podržte tlačítko alarmu [6] po dobu 3 sekund, dokud se na LCD displeji v jeho horním
levém rohu nezobrazí “alarm” a číslice hodin neblikají. Nastavte hodiny stisknutím tlačítka ladě
◄► [1]. Pro nastavení hodin stiskněte tlačítko alarmu [6]. Nastavte minuty stisknutím tlačítka
ladě◄► [1]. Pro nastavení minut stiskněte tlačítko alarmu [6]. LCD displej zobrazí ikonu “alarm”
a čas alarmu v horním levém rohu.
2. Je-li nastavený alarm, zobrazí LCD displej čas alarmu. Stisknutím tlačítka času [5] se na LCD na 5
sekund zobrazí čas. Není-li nastavený alarm, zobrazí LCD displej čas.
3. Alarm vás může vzbudit buď pomocí rádia nebo bzučáku. Použijte posuvný přepínač režimu
alarmu [11] na zadní straně pro přepínání mezi “buzením bzučákem” a “buzením rádiem”.
4. Přejete-li si buzení odložit o 10 minut, stiskněte tlačítko snooze.
5. V případě “buzení rádiem” se rádio spustí na 5 minut.
- Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko alarmu [6].
- Pro odložení spuštění rádia o 10 minut stiskněte tlačítko snooze [3].
6. V případě “buzení bzučákem” se bzučák spustí na 1 minutu.
- Pro vypnutí bzučáku stiskněte tlačítko alarmu [6].
- Pro odložení spuštění bzučáku o 10 minut stiskněte tlačítko snooze [3].
6. ZAPNUTÍ NOČNÍHO OSVĚTLENÍ
Zapněte noční osvětlení otočením knoflíku regulace podsvícení [9] ve směru pohybu hodinových
ručiček na požadovaný jas. Při úplném otočení knoflíku regulace podsvícení proti směru pohybu
hodinových ručiček je světlo vypnuté.
7. PROVOZ RÁDIA
1. Zapněte rádio stisknutím tlačítka zap/vyp [4].
2. Zvolte stanici FM použitím tlačítka ladě ◄► [1]. Frekvence se zobrazí na LCD displeji. Je-li
nastavený alarm, zobrazí LCD displej střídavě každé 3 sekundy čas alarmu a rozhlasovou
frekvenci.
3. Nastavte hlasitost +/- pomocí tlačítka VOL [2]. Úroveň hlasitosti se zobrazí na LCD displeji na dobu
3 sekund po provedení nastavení.
4. Pro vypnutí rádia stiskněte znovu tlačítko zap/vyp [4].
8. REŽIM SLEEP
V režimu sleep bude rádio hrát po nastavenou dobu a poté se automaticky vypne. Doba trvání režimu
sleep se nastaví pomocí přepínače doby automatického vypnutí [12] na zadní straně přístroje.
Možnosti jsou 30, 60 nebo 90 minut. Pro aktivaci režimu sleep nejprve zapněte rádio použitím tlačítka
zap/vyp [4]. Poté stiskněte a podržte tlačítko snooze/sleep [3] po dobu 2 sekund. Tím se aktivuje
funkce sleep. Displej LCD bude každé 3 sekundy střídavě zobrazovat zbývající minuty v režimu sleep
a čas. Je-li nastavený alarm, bude displej LCD střídavě každé 3 sekundy zobrazovat zbývající čas do
automatického vypnutí a čas alarmu. Funkci sleep lze ukončit stisknutím a podržením tlačítka
snooze/sleep [3] po dobu 2 sekund.
9. AUTOMATICKÁ SYNCHRONIZACE
Ve vzácných případech mohou překlápěcí hodiny pokročit o dvě minutové ‘karty’ najednou nebo o
minutovou ‘kartu’ nepokročí. Rádio s hodinami má pro nápravu tohoto stavu vestavěnou funkci
automatické synchronizace. Poté, co byly digitální hodiny a překlápě hodiny synchronizovány ručně
(viz výše: nastavení a synchronizace času), se překlápěcí hodiny synchronizují s digitálními hodinami
každých 24 hodin (v 0.00 hod.). Jdou-li překlápě hodiny pomalu, digitální hodiny automaticky
posunou překlápěcí displej vpřed (až pět překlopení/minut). Jdou-li překlápěcí hodiny rychle, digitální
41
hodiny automaticky odloží překlápění (až pět překlopení/minut). Funkce alarmu je řízena digitálními
hodinami a není ovlivněna nesrovnalostí mezi zobrazením překlápěcích hodin a digitálními hodinami.
ZLEPŠENÍ PŘÍJMU
Otáčejte přístrojem ve vodorovném směru pro dosažení optimálního příjmu. V přístroji je pro příjem
FM zabudovaná smyčková anténa. Nepokládejte přístroj do blízkosti elektrických spotřebičů, jako jsou
TV, přehrávače DVD apod., abyste zamezili nežádoucím elektromagnetickým interferencím.
Vyrobeno v Číně
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Frekvence FM: 87,5 – 108 MHz
Formát hodin: 24 hodin pro EU/12 hodin pro SeverAmeriku
Formát alarmu: 24 hodin pro EU/12 hodin pro Severní Ameriku
Baterie: 4 AA (nejsou součástí dodávky)
Zdroj napájení: DC 6,8 V
Příkon: 0,6 W
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být
tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li
to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek
ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo
vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako
s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
ROMÂNĂ
Ceas cu plăcuţe & digital şi radio
CONŢINUTUL SETULUI
1x Ceas cu plăcuţe şi radio FM/alarmă
1x adaptor CA / CC
2x benzi protecţie plăcuţe oră
• 1x Manual
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59

König HAV-CR26WH Specifikace

Kategorie
Rádia
Typ
Specifikace