König HAV-WKL12 Specifikace

Kategorie
Budíky
Typ
Specifikace
HAV-WKL12
MANUAL (p. 2)
Clock radio with light
ANLEITUNG (S. 6)
Uhrenradio mit Lampe
MODE D’EMPLOI (p. 10)
Luminaire avec radio et réveil
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 14)
Wekkerradio met licht
MANUALE (p. 19)
Radio orologio con lampada
MANUAL DE USO (p. 23)
Radio reloj con luz
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 27.)
Órakijelzős rádió lámpával
KÄYTTÖOHJE (s. 31)
Kelloradio herätysvalolla
BRUKSANVISNING (s. 35)
Klockradio med belysning
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 39)
Rádio s hodinami a osvětlením
MANUAL DE UTILIZARE (p. 43)
Radio cu ceas şi lumină
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 47)
Ραδιόφωνο ρολόι με φως
BRUGERVEJLEDNING (s. 52)
Clockradio with light
VEILEDNING (s. 56)
Klokkeradio med lys
39
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt
ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs. Dra
ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan
utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte
produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på
grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare
och är härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem
för dessa produkter.
ČESKY
Rádio s hodinami a osvětlením
Vlastnosti
- Budící LED světlo (s nastavitelnou úrovní)
- 24hodinový časový displej
- Buzení, alarm, opakovaný alarm, časované vypnutí
- Oranžová LED pro zobrazení času (s nastavitelným osvětlením displeje)
- 3 přírodní zvuky a 1 zvuk alarmu
- Reproduktor
- FM rádio
Ovládací tlačítka a konektory
- 6 tlačítek: Nahoru, dolů, osvětlení, hudba, režim/rádio a nastavení
- Konektor zvukového vstupu: Připojte k němu MP3 nebo iPod k přehrávání hudby
- DC konektor: Připojte k němu DC 9 V 1000 mA adaptér k napájení náladové hudby
“ TLAČÍTKO
“ TLAČÍTKO
“ TLAČÍTKO
KONEKTOR ZVUKOVÉHO VSTUPU
“ TLAČÍTKO
“ TLAČÍTKO
“ TLAČÍTKO
ROZHRANÍ DISPLEJE
40
Ikony na displeji jsou zobrazeny níže
LAMPA
VESTAVĚN
Á
HUDBA
HODINY ALARM OPAKOVA-
NÝ ALARM
FUNK.
SLEEP
REPRO-
DUKTOR
JAS
LCD displeje
BUZENÍ FM
Napájení
Připojte DC adaptér (DC 9 V 1000 mA) k náladovému světlu buzení a poté do síťové zásuvky.
K napájení hodin a k jejich správnému nastavení vložte prosím 3 ks baterií typu AAA (nejsou součástí
balení).
Rozsvícení světla
Stiskněte tlačítko „ “ k zapnutí světla ON (zapnuto). Na displeji se objeví tento symbol „ “. Stiskněte
tlačítka „nahoru“ a „dolů“ k nastavení intenzity osvětlení od úrovně 01 do 20.
Stiskněte znovu tlačítko „
“ ke zhasnutí světla OFF (vypnuto).
Pokyny k hodinám
Je-li zapnuto náladové světlo za pomocí DC adaptéru, LED hodiny se objeví v jeho spodní části. Čas
bude ukazovat 0:00 což znamená, že ho budete muset nastavit.
Nastavení času
Je-li na displeji čas 0:00 stiskněte tlačítko „SET“ ke vstupu do režimu nastavení času. Na displeji se
objeví symbol „
“ a hodiny budou blikat. Stiskněte tlačítka „nahoru“ a „dolů“ k nastavení požadované
hodiny a poté stiskněte znovu SET k nastavení minut opět tlačítky „nahoru“ a „dolů“.
K uložení nastavení stiskněte znovu tlačítko „SET“.
Poznámky
Displej bude normálně ukazovat čas po stisku tlačítka „MODE“ nebo automaticky pokud nestisknete po
dobu 30 sekund žádné tlačítko.
Hodina může být nastavena v rozmezí od 0 do 23, minuty od 0 do 59.
Nastavení budícího alarmu a opakovaného alarmu
K nastavení alarmu buzení nastavte čas alarmu a časový interval opakovaného alarmu (5, 10, 15,
30 nebo 60 minut) a druh zvuku (3 přírodní zvuky nebo 1 zvuk alarmu), který vás bude budit. Alarm
buzení je nastaven, jestliže se na displeji objeví tento symbol „
“. Světelná intenzita lampy se
postupně zvyšuje na nastavenou úroveň v průběhu 20 minut a zvuk alarmu se postupně zesiluje na
nastavenou úroveň 2 minuty před nastaveným časem buzení.
Je-li zařízení v režimu hodin, přidržte tlačítko „MODE“, dokud se na displeji neobjeví symbol „
“.
Stiskněte „SET“ ke vstupu do nastavení času buzení v následující sekvenci:
HodinyMinutyHudbaOpakovaný alarm.
K požadovanému nastavení stiskněte tlačítka „nahoru“ a „dolů“.
Hodiny mohou být nastaveny v rozmezí od 0 do 23, minuty od 0 do 59 a 3 přírodní zvuky & 1 zvuk
alarmu.
Vypnutí alarmu buzení
Při znění alarmu stiskněte kterékoliv tlačítko k vypnutí funkce alarmu a přechodu do opakovaného
alarmu. Světlo zůstane zapnuto ON.
41
Při rozeznění opakovaného alarmu stiskněte jakékoliv tlačítko k jeho vypnutí. Opakovaný alarm může
být aktivován 3krát.
Jsou-li hodiny v režimu času buzení stiskněte na 2 sekundy tlačítko „
“ k zapnutí/vypnutí času buzení.
Jsou-li hodiny v normálním režimu času stiskněte na 2 sekundy tlačítko „Set“ k zapnutí /vypnutí
opakovaného alarmu.
Poznámky
Displej se vrátí do normálního měření času stiskem tlačítka „MODE“ nebo automaticky jestli po dobu
30 s neprovedete žádnou tlačítkovou operaci.
Úroveň intenzity světla a zvuku alarmu buzení je stejný jako u předešlého nastavení.
Nastavení času alarmu
Je-li zařízení v režimu hodin přidržte tlačítko „MODE“ dokud se na displeji neobjeví symbol „ “.
Stiskněte tlačítko „SET“ ke vstupu do nastavení času alarmu v následujícím pořadí:
HodinyMinutyHudba.
K požadovanému nastavení stiskněte tlačítka „nahoru“ a „dolů“.
Hodiny mohou být nastaveny v rozmezí od 0 do 23, minuty od 0 do 59 a 3 přírodní zvuky & 1 zvuk
alarmu.
Vypnutí alarmu
Při znění alarmu stiskněte kterékoliv tlačítko k vypnutí funkce alarmu a přechodu do opakovaného
alarmu. Alarm bude znít 1 minutu a opakovaný alarm může být aktivován 3krát.
Jsou-li hodiny v režimu času alarmu stiskněte na 2 sekundy tlačítko „
“ k zapnutí/vypnutí času alarmu.
Jsou-li hodiny v režimu opakovaného alarmu stiskněte na 2 sekundy tlačítko „Set“ k zapnutí/vypnutí
času opakovaného alarmu.
Poznámky
Displej se vrátí do normálního měření času stiskem tlačítka „MODE“ nebo automaticky jestli po dobu
30 s neprovedete žádnou tlačítkovou operaci.
Alarm nebude fungovat, jestliže je čas alarmu nastavován během časového intervalu buzení.
Nastavení časovaného vypnutí
K nastavení časovaného vypnutí zvolte časový interval vypnutí (5, 15, 30 nebo 60 minut) a požadovaný
druh zvuku (3 přírodní zvuky nebo 1 zvuk alarmu). Časované vypnutí je nastaveno, jestliže je na
displeji symbol „
“. Intenzita osvětlení lampy se postupně snižuje k úplnému zhasnutí a zvuk alarmu se
postupně zeslabuje k úplnému vypnutí po nastaveném času vypnutí.
Je-li zařízení v režimu hodin přidržte stisknuto tlačítko „MODE“ dokud se na displeji neobjeví symbol
“.
Stiskněte tlačítko „SET“ k nastavení času vypnutí z následujících možností:
00:0500:1500:3000:451:00Hudba.
K požadovanému nastavení stiskněte tlačítka „nahoru“ a „dolů“.
Mohou být vybrány 3 přírodní zvuky a 1 zvuk alarmu.
Deaktivace časovaného vypnutí
Jsou-li hodiny v režimu časovaného vypnutí stiskněte na 2 sekundy tlačítko „ “ k zapnutí/vypnutí
časovaného vypnutí.
Poznámky
Displej se vrátí do normálního měření času stiskem tlačítka „MODE“ nebo automaticky jestli po dobu
30 s neprovedete žádnou tlačítkovou operaci.
Úroveň intenzity světla a zvuku časovaného vypnutí je stejný jako u předešlého nastavení.
Časované vypnutí nebude fungovat, jestliže je čas vypnutí nastavován během časového intervalu
buzení.
Je-li intenzita osvětlení nebo zvuk nastavován během časového intervalu časovaného vypnutí bude
intenzita osvětlení nebo zvuk stejný jako při předešlém nastavení. Časovač bude pokračovat v
odpočítávání.
42
Nastavení intenzity osvětlení LED číslic
Je-li zařízení v režimu hodiny přidržte stisknuto tlačítko „MODE“ dokud se na displeji neobjeví symbol
“.
Stiskněte „SET“ ke vstupu do režimu nastavení.
Nyní můžete nastavit 4 úrovně (od 1 do 4) intenzity osvětlení LED displeje pomocí tlačítek „nahoru“ a
„dolů“.
Poznámky
Displej se vrátí do normálního měření času stiskem tlačítka „MODE“ nebo automaticky jestli po dobu
30 s neprovedete žádnou tlačítkovou operaci.
Volba zvuku časovaného vypnutí
Stiskněte „ “ k přehrání zvuku časovaného vypnutí. Stiskněte znovu tlačítko „ “ k vypnutí zvuku
časovaného vypnutí a stiskněte ho 2krát ke změně zvuku. Náladové světlo má 4 různé zvuky
časovaného vypnutí (1 = pípnutí, 2 = les, 3 = velké pole, 4 = vlny oceánu).
Stiskněte tlačítko „
“ a poté tlačítka „nahoru“ a „dolů“ k nastavení zvukové hladiny od 00 do 20.
Stiskněte tlačítko „SET“ ke vstupu do režimu zvuku časovaného vypnutí a stiskněte tlačítko „nahoru“ a
„dolů“ k výběru požadované hudby ve znění od 1 do 60 minut a poté stiskněte znovu „SET“ k ukončení
nastavení.
Připojení MP3 iPodu nebo hudebního zařízení
Připojte vaše MP3, iPod nebo hudební zařízení do konektoru zvukového vstupu pomocí kabelu na
sluchátka (součást balení). Na displeji se objeví tento symbol „
“.
Stiskněte tlačítko „
“ ke vstupu do hudebního režimu a poté stiskněte tlačítka „nahoru“ a „dolů“ k
nastavení zvukové hladiny od 00 do 20.
Poznámky
Displej se vrátí do normálního měření času stiskem tlačítka „MODE“ nebo automaticky jestli po dobu
30 s neprovedete žádnou tlačítkovou operaci.
Zapnutí/vypnutí FM rádia
Zapnutí: V režimu hodin stiskněte na 2 sekundy tlačítko „ “ k zapnutí rádia a vstupu do rozhraní
zobrazující FM rádio.
Vypnutí: V jakémkoliv režimu stiskněte na 2 sekundy tlačítko „
“ k vypnutí rádia.
Vyhledávání rádiových stanic
V režimu FM rádia stiskněte tlačítko „ “ k vyhledávání kanálů.
K automatickému vyhledávání kanálů stiskněte na několik sekund tlačítko „nahoru“ nebo „dolů“.
Nastavení hlasitosti
V režimu FM rádia stiskněte tlačítko „ “ k přepnutí do rozhraní nastavení hlasitosti. Ke zvýšení
hlasitosti stiskněte tlačítko „nahoru“ ke snížení tlačítko „dolů“.
Poznámky
Stiskněte tlačítko „ “ ke vstupu do režimu FM rádia z kteréhokoliv jiného režimu je-li rádio zapnuto.
UPOZORNĚ
1. Dbejte na to, aby se na lampu nedostala voda.
2. Lampu neupusťte na zem ani ji nevystavujte silným nárazům.
3. Nevystavujte LCD displej intenzivnímu slunečnímu světlu.
4. Otřete povrch jemným hadříkem k čištění nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo jiná
chemická rozpouštědla.
5. Ujistěte se, že je okolo lampy nejméně 20 mm volného prostoru.
6. Nepokládejte na lampu jiné předměty.
7. V případě nesprávné funkce zařízení prosím stiskněte „RESET“ k jeho opětovnému spuštění.
43
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento
výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to
nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze
sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo
vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
ROMÂNĂ
Radio cu ceas şi lumină
Funcţii
- Indicator LED de deşteptare (cu nivel ajustabil de iluminare)
- Afişaj de 24 de ore
- Deşteptare, Alarmă, Funcţie de amânare şi Temporizator de somn
- Indicator LED portocaliu pentru afişarea orei (cu nivel ajustabil al intensităţii luminii de afişare)
- 3 sunete din natură şi 1 sunet de alarmă
- Difuzor
- Radio FM
Butoane şi mufe
- 6 butoane: Sus, Jos, Lumină, Muzică, Regim/Radio şi Setare
- Mufă de intrare audio: conectaţi la MP3 sau iPod pentru a reda muzică
- Mufă CC: conectaţi adaptorul CC de 9V şi 1.000 mA pentru a alimenta lumina de fond
TASTA
TASTA
TASTA
MUFĂ INTRARE AUDIO
TASTA
TASTA
TASTA
INTERFAŢĂ DE AFIŞARE
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62

König HAV-WKL12 Specifikace

Kategorie
Budíky
Typ
Specifikace