Logitech 920-005516 instalační příručka

Značka
Logitech
Kategorie
pouzdra na tablety
Modelka
920-005516
Typ
instalační příručka
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Česká verze  115
Popis produktu
1. Ochranný obal
2. Držák zařízení iPad
3. Klávesnice
4. Funkční klávesy
5. Indikátor Bluetooth® a stavu baterie
6. Tlačítko pro připojení Bluetooth
7. Vypínač napájení
8. Nabíjecí port micro-USB
9. Dokumentace
10. Nabíjecí kabel micro-USB
Setup Guide
Ultrathin Keyboard Cover i5
4 51
2
6
7
8
9
10
3
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
116  Česká verze
Nastavení produktu
1. Zapněte zařízení Keyboard Cover:
• Automaticky se zahájí vyhledávání
zařízení Bluetooth a bude pokračovat
dalších 15 minut. Indikátor stavu bliká
modře.
• Pokud indikátor stavu krátce
blikne červeně, nabijte baterie.
Další informace naleznete v části
„Nabíjení baterií“.
2. Zkontrolujte, zda je funkce
Bluetooth zařízení iPad zapnutá.
Vyberte Nastavení > Bluetooth >
Zapnout.
3. V nabídce Zařízení vašeho iPadu
vyberte „Ultrathin Keyboard Cover i5“.
Připojení Bluetooth dokončeno.
4. Umístěte iPad na zařízení
Keyboard Cover.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Česká verze  117
Nabíjení baterie
1. Jeden konec kabelu micro-USB zapojte
do nabíjecího portu a druhý konec
do portu USB v počítači.
Můžete také použít 5 V nabíječku USB
(například tu, kterou jste obdrželi
společně s vaším iPadem)
za předpokladu, že její jmenovitý výkon
je alespoň 500 mA.
Po dobu nabíjení bliká indikátor
stavu zeleně.
2. Dobijte baterii – indikátor stavu se
rozsvítí zeleně.
Informace týkající se baterií:
• Plně nabitá baterie poskytuje energii po
dobu cca 3 měsíců, používáte-li zařízení
Keyboard Cover asi dvě hodiny denně.
• Pokud se po zapnutí klávesnice
indikátor stavu krátce rozsvítí červeně,
dobijte baterii.
• Pokud zařízení Keyboard Cover
nepoužíváte, za účelem úspory energie
jej vypněte.
• Pokud zařízení Keyboard Cover
přestanete používat a nevypnete jej,
přepne se do režimu spánku.
Režim spánku přerušíte stiskem
libovolné klávesy.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
118  Česká verze
Funkční klávesy
Home = Domovská obrazovka iPadu
Fn + 1 = Zamknout obrazovku
Zamkne nebo odemkne obrazovku
iPadu
Fn + 2 = Siri
Umožňuje používat váš hlas pro
odesílání zpráv, plánování schůzek,
vytáčení hovorů a mnoho dalšího
Fn + 4 = Přepínání aplikací
Fn + 5 = Virtuální klávesnice
Zobrazí/skryje virtuální klávesnici
Fn + 7 = Předchozí skladba
Fn + 8 = Přehrát/Pozastavit
Fn + 9 = Další skladba
Fn + 0 = Ztlumit
Fn + pomlčka = Snížit hlasitost
Fn + plus = Zvýšit hlasitost
Fn + X = Vyjmout
Fn + C = Kopírovat
Fn + V = Vložit
Fn + Kurzor vlevo = Vybrat vlevo
Vybere text směrem vlevo,
slovo po slo
Fn + Kurzor vpravo = Vybrat vpravo
Vybere text směrem vpravo,
slovo po slo
Přepnout jazyk
Poznámky: Chcete-li aktivovat funkční klávesu, stiskněte a podržte klávesu Fn, a poté stiskněte některou
z kláves uvedených výše.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Česká verze  119
Používání produktu
Významy indikátoru stavu
Indikátor Popis
Bliká zeleně Baterie se nabíjí.
Svítí zeleně Baterie je plně nabitá (100%).
Svítí červeně Baterie jsou téměř vybité (méně než 10%). Dobijte baterii.
Bliká Rychle: Kryt s klávesnicí je v režimu vyhledávání,
připraven ke spárování.
Pomalu: Kryt s klávesnicí se pokouší znovu připojit k iPadu mini.
Svítí Spárování přes Bluetooth nebo opakované připojení
proběhlo úspěšně.
Uložení zařízení iPad při cestování
1. Nadzdvihněte iPad ze zařízení
Keyboard Cover.
2. Natočte iPad (obrazovkou směrem dolů)
tak, aby se tlačítko Home nacházelo
vpravo.
3. Umístěte iPad na zařízení Keyboard
Cover. Magnetický klip pomůže iPad
udržet na místě.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
120  Česká verze
Připojení k jinému zařízení iPad
1. Ujistěte se, že je zařízení Keyboard Cover
zapnuté.
2. Zkontrolujte, zda funkce Bluetooth
vašeho zařízení iPad je zapnutá.
Vyberte Nastavení > Bluetooth >
Zapnout.
3. Stiskněte tlačítko pro připojení
Bluetooth. Zařízení Keyboard Cover
bude zjistitelné po dobu 3 minut.
4. V nabídce Zařízení vašeho iPadu
vyberte „Ultrathin Keyboard Cover i5“.
Připojení Bluetooth dokončeno.
5. Umístěte nový iPad na zařízení
Keyboard Cover.
Odstraňování potíží
Zařízení Keyboard Cover nefunguje
• Stiskem libovolného tlačítka přerušte
režim spánku zařízení Keyboard Cover.
• Zařízení Keyboard Cover vypněte,
a poté znovu zapněte.
• Nabijte vnitřní baterie. Další informace
naleznete v části „Nabíjení baterií“.
• Obnovte propojení Bluetooth mezi
zařízením Keyboard Cover a iPadem.
•Ověřte, zda je funkce Bluetooth
zařízení iPad zapnutá.
•V nabídce Zařízení iPadu vyberte
„Ultrathin Keyboard Cover i5“.
Po úspěšném propojení přes
Bluetooth se indikátor stavu krátce
rozsvítí modře.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Česká verze  121
Likvidace baterie na konci životnosti produktu
1. Sejměte vrchní kryt klávesnice
pomocí šroubováku.
2. Odpojte baterii od obvodové desky
a vyjměte ji.
3. Produkt a baterii zlikvidujte v souladu
s místními předpisy.
Jaký je váš názor?
Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj názor.
Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.
www.logitech.com/ithink
1 2 3
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
122  Česká verze
Navštivte produktovou centrálu
Naleznete zde více informací a podporu
online pro váš produkt. Udělejte si
chvíli a navštivte produktovou centrálu,
kde se dozvíte další informace o vašem
novém zařízení Keyboard Cover.
Pročtěte si články online, ve kterých
naleznete nápovědu k instalaci,
tipy k používání nebo informace
o dalších funkcích.
Spojte se s ostatními uživateli na našich
komunitních fórech, od kterých můžete
získat rady, klást jim otázky a sdílet
řešení problémů.
Na produktové centrále je k dispozici široký
výběr obsahu:
• Výukové programy
• Odstraňování potíží
• Komunitní podpora
• Software ke stažení
• Dokumentace online
• Informace o záruce
• Náhradní díly (jsou-li dostupné)
Přejděte na stránku www.logitech.com/
support/ultrathin-keyboard-cover-i5
/

Tato příručka je také vhodná pro