Logitech Folio instalační příručka

Kategorie
Pouzdra na tablety
Typ
instalační příručka
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Česká verze  129
Popis produktu
1. Držák iPadu mini
2. Ochranné zařízení folio
3. Funkční klávesy
4. Klávesnice
5. Indikátor Bluetooth®
6. Indikátor stavu baterie
7. Tlačítko pro připojení
Bluetooth
8. Vypínač
9. Nabíjecí port micro-USB
10. Nabíjecí kabel micro-USB
11. Dokumentace k výrobku
6
7
8
9
10
11
5
1
2
4
3
Ultrathin Keyboard Folio m1
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-m1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
130  Česká verze
Nastavení zařízení
KeyboardFolio
Začínáme
1. Otevřete zařízení folio, ujistěte se,
že okraj vašeho iPadu mini je zarovnán
s držákem, a zatlačte jej směrem dolů:
2. Přesuňte zařízení keyboard folio
do pozice pro psaní:
Navázání spojení s iPadem mini
Zařízení keyboard folio se spojí s iPadem
mini prostřednictvím připojení Bluetooth.
Při prvním použití musíte zařízení keyboard
folio spárovat s iPadem mini:
1. Zapněte klávesnici:
Indikátor Bluetooth blikne na znamení,
že klávesnice je zjistitelná a připravená
na spárování s iPadem mini. Při prvním
zapnutí bude klávesnice zjistitelná
po dobu 15 minut.
Pokud se indikátor stavu baterie rozsvítí
červeně, nabijte baterii. Další informace
získáte v části „Nabíjení baterie“.
2. Na iPadu mini:
•Zkontrolujte, zda funkce Bluetooth
vašeho zařízení iPad mini je zapnutá.
Vyberte Nastavení > Bluetooth >
Zapnout.
•Z nabídky Zařízení vyberte
„Ultrathin Keyboard Folio m1“.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Česká verze  131
3. Pokud iPad mini požaduje kód PIN,
zadejte jej pomocí zařízení keyboard
folio (a ne pomocí iPadu mini).
Po úspěšném propojení se indikátor
Bluetooth krátce rozsvítí modře,
a poté zhasne.
Připojení k jinému iPadu mini
1. Ujistěte se, že klávesnice je zapnutá.
2. Zkontrolujte, zda funkce Bluetooth
vašeho zařízení iPad mini je zapnutá.
Vyberte Nastavení > Bluetooth >
Zapnout.
3. Stiskněte tlačítko pro připojení
Bluetooth:
Klávesnice bude zjistitelná po dobu
3 minut.
4. Z nabídky Zařízení vašeho iPadu mini
vyberte „Ultrathin Keyboard Folio m1“.
5. Pokud iPad mini požaduje kód PIN,
zadejte jej pomocí zařízení keyboard
folio (a ne pomocí iPadu mini).
Po úspěšném propojení se indikátor
Bluetooth krátce rozsvítí modře,
a poté zhasne.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
132  Česká verze
Používání zařízení Keyboard
Folio
Polohování do dvou pozic
Zařízení Keyboard Folio je možné
polohovat do dvou pozic – pozice pro psaní
a pozice pro surfování.
Pro psaní přesuňte držák iPadu mini
do psací pozice tak, že jej zajistíte
zarovnáním s integrovaným magnetem.
Zapněte klávesnici:
Pro surfování umístěte držák iPadu mini
do surfovací pozice (nezapomeňte vypnout
klávesnici za účelem úspory energie):
Pokud v pozici pro psaní přestanete
klávesnici chvíli používat, automaticky
se přepne do režimu spánku.
Stiskem libovolného tlačítka režim
spánku přerušíte.
Odpojení iPadu mini
Chcete-li vyjmout váš iPad mini ze zařízení
folio, vyhněte jeden z rohů držáku:
Váš iPad mini se tak uvolní:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Česká verze  133
Uložení zařízení iPad mini
při cestování
1. Vložte iPad mini do držáku.
2. Zavřete zařízení Keyboard Folio:
Indikátory stavu
Vaše zařízení keyboard folio je vybaveno indikátory, které poskytují informace o stavu
baterie a připojení Bluetooth:
Indikátor stavu baterie
Indikátor Popis
Bliká zeleně Baterie se nabíjí.
Svítí zeleně Baterie je plně nabitá (100%).
Svítí červeně Baterie jsou téměř vybité (méně než 10%). Dobijte baterii.
Indikátor Bluetooth
Indikátor Popis
Bliká Rychle: Klávesnice je v režimu vyhledávání, připravena ke spárování.
Pomalu: Klávesnice se pokouší znovu připojit k iPadu mini.
Svítí Spárování přes Bluetooth nebo opakované připojení
proběhlo úspěšně.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
134  Česká verze
Funkční klávesy
Home = Domovská obrazovka
iPadu mini
Fn + 1 = Zamknout obrazovku
Zamkne nebo odemkne obrazovku
iPadu mini
Fn + 2 = Siri
Umožňuje používat váš hlas pro
odesílání zpráv, plánování schůzek,
vytáčení hovorů a mnoho dalšího
Fn + 3 = Hledat*
Spustí funkci hledání iPadu mini
Fn + 4 = Přepnout jazyk
Přepne jazyk klávesnice
Fn + 5 = Virtuální klávesnice
Zobrazí/skryje virtuální klávesnici
Fn + 6 = Prezentace*
Fn + 7 = Předchozí skladba
Fn + 8 = Přehrát/Pozastavit
Fn + 9 = Další skladba
Fn + 0 = Ztlumit
Fn + pomlčka = Snížit hlasitost
Fn + plus = Zvýšit hlasitost
Fn + X = Vyjmout
Fn + C = Kopírovat
Fn + V = Vložit
Fn + Kurzor vlevo = Vybrat vlevo
Vybere text směrem vlevo,
slovo po slově
Fn + Kurzor vpravo =
Vybrat vpravo
Vybere text směrem vpravo,
slovo po slově
Fn + Mezerník = Přepínání aplikací
Poznámka: Chcete-li aktivovat funkční klávesu, stiskněte a podržte klávesu Fn, a poté stiskněte některou
z kláves uvedených výše.
* Dostupné pouze pro iPad s iOS 6 nebo starším.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Česká verze  135
Nabíjení baterie
Pokud se indikátor stavu baterie rozsvítí
červeně, je třeba dobít baterii zařízení
keyboard folio.
1. Jeden konec kabelu micro-USB zapojte
do nabíjecího portu a druhý konec
do portu USB v počítači.
Můžete také použít 5 V nabíječku USB
(například tu, kterou jste obdrželi
společně s vaším iPadem mini)
za předpokladu, že její jmenovitý výkon
je alespoň 500 mA.
Po dobu nabíjení bliká indikátor
stavu zeleně.
2. Dobijte baterii - indikátor stavu baterie
se rozsvítí zeleně.
Informace týkající se baterií
•Plně nabitá baterie poskytuje energii
po dobu cca tří měsíců, používáte-li
klávesnici asi dvě hodiny denně.
•Pokud se po zapnutí klávesnice
indikátor stavu krátce rozsvítí červeně,
dobijte baterii.
•Pokud klávesnici nepoužíváte, za účelem
úspory energie ji vypněte.
•Pokud v pozici pro psaní přestanete
klávesnici chvíli používat, automaticky
se přepne do režimu spánku.
Stiskem libovolného tlačítka režim
spánku přerušíte.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
136  Česká verze
Likvidace baterie na konci
životnosti produktu
1. Sejměte vrchní kryt klávesnice
pomocí šroubováku.
2. Odpojte baterii od obvodové desky
a vyjměte ji.
3. Produkt a baterii zlikvidujte v souladu
s místními předpisy
Navštivte produktovou centrálu
Naleznete zde více informací a podporu
online pro váš produkt. Udělejte si chvíli
a navštivte produktovou centrálu,
kde se dozvíte další informace o vašem
novém zařízení keyboard folio.
www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-folio-m1
Pročtěte si články online, ve kterých
naleznete nápovědu k nastavení,
tipy k používání nebo informace o dalších
funkcích.
Spojte se s ostatními uživateli na našich
komunitních fórech, od kterých můžete
získat rady, klást jim otázky a sdílet
řešení problémů.
K dispozici je široký výběr obsahu,
mimo jiné:
•Výukové programy
•Odstraňování potíží
•Komunitní podpora
•Dokumentace online
•Informace o záruce
•Náhradní díly (jsou-li dostupné)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Česká verze  137
Odstraňování potíží
Klávesnice nefunguje
•Stiskem libovolného tlačítka přerušte
režim spánku klávesnice.
•Klávesnici vypněte, a poté znovu zapněte.
•Nabijte vnitřní baterii. Další informace
naleznete v části „Nabíjení baterie“.
•Obnovte propojení Bluetooth mezi
klávesnicí a iPadem mini.
•Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth
zapnutá v nastavení zařízení iPad mini
(Nastavení > Bluetooth > Zapnuto).
•Z nabídky Zařízení vašeho iPadu mini
vyberte „Ultrathin Keyboard Folio m1“.
Po navázání připojení Bluetooth
se indikátor Bluetooth rozsvítí modře.
Jaký je váš názor?
Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.
Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj
názor na něj.
www.logitech.com/ithink
1 / 1

Logitech Folio instalační příručka

Kategorie
Pouzdra na tablety
Typ
instalační příručka