Logitech Folio instalační příručka

Kategorie
Pouzdra na tablety
Typ
instalační příručka
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Česká verze  129
Popis produktu
1. Držák iPadu mini
2. Ochranné zařízení folio
3. Funkční klávesy
4. Klávesnice
5. Indikátor Bluetooth®
6. Indikátor stavu baterie
7. Tlačítko pro připojení
Bluetooth
8. Vypínač
9. Nabíjecí port micro-USB
10. Nabíjecí kabel micro-USB
11. Dokumentace k výrobku
6
7
8
9
10
11
5
1
2
4
3
Ultrathin Keyboard Folio m1
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-m1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
130  Česká verze
Nastavení zařízení
KeyboardFolio
Začínáme
1. Otevřete zařízení folio, ujistěte se,
že okraj vašeho iPadu mini je zarovnán
s držákem, a zatlačte jej směrem dolů:
2. Přesuňte zařízení keyboard folio
do pozice pro psaní:
Navázání spojení s iPadem mini
Zařízení keyboard folio se spojí s iPadem
mini prostřednictvím připojení Bluetooth.
Při prvním použití musíte zařízení keyboard
folio spárovat s iPadem mini:
1. Zapněte klávesnici:
Indikátor Bluetooth blikne na znamení,
že klávesnice je zjistitelná a připravená
na spárování s iPadem mini. Při prvním
zapnutí bude klávesnice zjistitelná
po dobu 15 minut.
Pokud se indikátor stavu baterie rozsvítí
červeně, nabijte baterii. Další informace
získáte v části „Nabíjení baterie“.
2. Na iPadu mini:
•Zkontrolujte, zda funkce Bluetooth
vašeho zařízení iPad mini je zapnutá.
Vyberte Nastavení > Bluetooth >
Zapnout.
•Z nabídky Zařízení vyberte
„Ultrathin Keyboard Folio m1“.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Česká verze  131
3. Pokud iPad mini požaduje kód PIN,
zadejte jej pomocí zařízení keyboard
folio (a ne pomocí iPadu mini).
Po úspěšném propojení se indikátor
Bluetooth krátce rozsvítí modře,
a poté zhasne.
Připojení k jinému iPadu mini
1. Ujistěte se, že klávesnice je zapnutá.
2. Zkontrolujte, zda funkce Bluetooth
vašeho zařízení iPad mini je zapnutá.
Vyberte Nastavení > Bluetooth >
Zapnout.
3. Stiskněte tlačítko pro připojení
Bluetooth:
Klávesnice bude zjistitelná po dobu
3 minut.
4. Z nabídky Zařízení vašeho iPadu mini
vyberte „Ultrathin Keyboard Folio m1“.
5. Pokud iPad mini požaduje kód PIN,
zadejte jej pomocí zařízení keyboard
folio (a ne pomocí iPadu mini).
Po úspěšném propojení se indikátor
Bluetooth krátce rozsvítí modře,
a poté zhasne.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
132  Česká verze
Používání zařízení Keyboard
Folio
Polohování do dvou pozic
Zařízení Keyboard Folio je možné
polohovat do dvou pozic – pozice pro psaní
a pozice pro surfování.
Pro psaní přesuňte držák iPadu mini
do psací pozice tak, že jej zajistíte
zarovnáním s integrovaným magnetem.
Zapněte klávesnici:
Pro surfování umístěte držák iPadu mini
do surfovací pozice (nezapomeňte vypnout
klávesnici za účelem úspory energie):
Pokud v pozici pro psaní přestanete
klávesnici chvíli používat, automaticky
se přepne do režimu spánku.
Stiskem libovolného tlačítka režim
spánku přerušíte.
Odpojení iPadu mini
Chcete-li vyjmout váš iPad mini ze zařízení
folio, vyhněte jeden z rohů držáku:
Váš iPad mini se tak uvolní:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Česká verze  133
Uložení zařízení iPad mini
při cestování
1. Vložte iPad mini do držáku.
2. Zavřete zařízení Keyboard Folio:
Indikátory stavu
Vaše zařízení keyboard folio je vybaveno indikátory, které poskytují informace o stavu
baterie a připojení Bluetooth:
Indikátor stavu baterie
Indikátor Popis
Bliká zeleně Baterie se nabíjí.
Svítí zeleně Baterie je plně nabitá (100%).
Svítí červeně Baterie jsou téměř vybité (méně než 10%). Dobijte baterii.
Indikátor Bluetooth
Indikátor Popis
Bliká Rychle: Klávesnice je v režimu vyhledávání, připravena ke spárování.
Pomalu: Klávesnice se pokouší znovu připojit k iPadu mini.
Svítí Spárování přes Bluetooth nebo opakované připojení
proběhlo úspěšně.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
134  Česká verze
Funkční klávesy
Home = Domovská obrazovka
iPadu mini
Fn + 1 = Zamknout obrazovku
Zamkne nebo odemkne obrazovku
iPadu mini
Fn + 2 = Siri
Umožňuje používat váš hlas pro
odesílání zpráv, plánování schůzek,
vytáčení hovorů a mnoho dalšího
Fn + 3 = Hledat*
Spustí funkci hledání iPadu mini
Fn + 4 = Přepnout jazyk
Přepne jazyk klávesnice
Fn + 5 = Virtuální klávesnice
Zobrazí/skryje virtuální klávesnici
Fn + 6 = Prezentace*
Fn + 7 = Předchozí skladba
Fn + 8 = Přehrát/Pozastavit
Fn + 9 = Další skladba
Fn + 0 = Ztlumit
Fn + pomlčka = Snížit hlasitost
Fn + plus = Zvýšit hlasitost
Fn + X = Vyjmout
Fn + C = Kopírovat
Fn + V = Vložit
Fn + Kurzor vlevo = Vybrat vlevo
Vybere text směrem vlevo,
slovo po slově
Fn + Kurzor vpravo =
Vybrat vpravo
Vybere text směrem vpravo,
slovo po slově
Fn + Mezerník = Přepínání aplikací
Poznámka: Chcete-li aktivovat funkční klávesu, stiskněte a podržte klávesu Fn, a poté stiskněte některou
z kláves uvedených výše.
* Dostupné pouze pro iPad s iOS 6 nebo starším.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Česká verze  135
Nabíjení baterie
Pokud se indikátor stavu baterie rozsvítí
červeně, je třeba dobít baterii zařízení
keyboard folio.
1. Jeden konec kabelu micro-USB zapojte
do nabíjecího portu a druhý konec
do portu USB v počítači.
Můžete také použít 5 V nabíječku USB
(například tu, kterou jste obdrželi
společně s vaším iPadem mini)
za předpokladu, že její jmenovitý výkon
je alespoň 500 mA.
Po dobu nabíjení bliká indikátor
stavu zeleně.
2. Dobijte baterii - indikátor stavu baterie
se rozsvítí zeleně.
Informace týkající se baterií
•Plně nabitá baterie poskytuje energii
po dobu cca tří měsíců, používáte-li
klávesnici asi dvě hodiny denně.
•Pokud se po zapnutí klávesnice
indikátor stavu krátce rozsvítí červeně,
dobijte baterii.
•Pokud klávesnici nepoužíváte, za účelem
úspory energie ji vypněte.
•Pokud v pozici pro psaní přestanete
klávesnici chvíli používat, automaticky
se přepne do režimu spánku.
Stiskem libovolného tlačítka režim
spánku přerušíte.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
136  Česká verze
Likvidace baterie na konci
životnosti produktu
1. Sejměte vrchní kryt klávesnice
pomocí šroubováku.
2. Odpojte baterii od obvodové desky
a vyjměte ji.
3. Produkt a baterii zlikvidujte v souladu
s místními předpisy
Navštivte produktovou centrálu
Naleznete zde více informací a podporu
online pro váš produkt. Udělejte si chvíli
a navštivte produktovou centrálu,
kde se dozvíte další informace o vašem
novém zařízení keyboard folio.
www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-folio-m1
Pročtěte si články online, ve kterých
naleznete nápovědu k nastavení,
tipy k používání nebo informace o dalších
funkcích.
Spojte se s ostatními uživateli na našich
komunitních fórech, od kterých můžete
získat rady, klást jim otázky a sdílet
řešení problémů.
K dispozici je široký výběr obsahu,
mimo jiné:
•Výukové programy
•Odstraňování potíží
•Komunitní podpora
•Dokumentace online
•Informace o záruce
•Náhradní díly (jsou-li dostupné)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Česká verze  137
Odstraňování potíží
Klávesnice nefunguje
•Stiskem libovolného tlačítka přerušte
režim spánku klávesnice.
•Klávesnici vypněte, a poté znovu zapněte.
•Nabijte vnitřní baterii. Další informace
naleznete v části „Nabíjení baterie“.
•Obnovte propojení Bluetooth mezi
klávesnicí a iPadem mini.
•Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth
zapnutá v nastavení zařízení iPad mini
(Nastavení > Bluetooth > Zapnuto).
•Z nabídky Zařízení vašeho iPadu mini
vyberte „Ultrathin Keyboard Folio m1“.
Po navázání připojení Bluetooth
se indikátor Bluetooth rozsvítí modře.
Jaký je váš názor?
Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.
Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj
názor na něj.
www.logitech.com/ithink
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256

Logitech Folio instalační příručka

Kategorie
Pouzdra na tablety
Typ
instalační příručka