Logitech Keyboard Folio instalační příručka

Značka
Logitech
Kategorie
pouzdra na tablety
Modelka
Keyboard Folio
Typ
instalační příručka
Logitech Keyboard Folio
Česká verze  57
Popis produktu
1. Držák zařízení iPad
2. Ochranné zařízení folio
3. Funkční klávesy
4. Klávesnice
5. Indikátor připojení
Bluetooth a stavu
baterie
6. Tlačítko pro připojení
Bluetooth
7. Vypínač
8. Nabíjecí port micro-USB
9. Nabíjecí kabel
micro-USB
10. Dokumentace
k výrobku
Setup Guide
Keyboard Folio
5
1
2
4
3
6
7
8
9
10
Logitech Keyboard Folio
58  Česká verze
Nastavení zařízení Keyboard Folio
Začínáme
1. Otevřete zařízení Keyboard Folio a vložte
iPad do držáku:
2. Přesuňte držák iPadu do pozice
pro psaní (viz část „Používání zařízení
Keyboard Folio“).
Navázání spojení s iPadem
Zařízení Keyboard Folio se spojí s iPadem
prostřednictvím připojení Bluetooth.
Při prvním použití musíte zařízení Keyboard
Folio spárovat s iPadem:
1. Zapněte klávesnici:
Indikátor stavu blikne modře na
znamení, že klávesnice je zjistitelná
a připravená na spárování s iPadem.
Při prvním zapnutí bude klávesnice
zjistitelná po dobu 15 minut.
Pokud se indikátor stavu rozsvítí
červeně, nabijte baterii. Další informace
naleznete v části „Nabíjení baterie“.
Logitech Keyboard Folio
Česká verze  59
2. Na iPadu:
•Zkontrolujte, zda funkce Bluetooth
vašeho zařízení iPad je zapnutá.
Vyberte Nastavení > Bluetooth >
Zapnout.
•Z nabídky Zařízení vyberte
„Logitech Keyboard Folio“.
3. Pokud iPad požaduje kód PIN,
zadejte jej pomocí zařízení
Keyboard Folio (a ne pomocí iPadu).
Po úspěšném propojení se
indikátor stavu krátce rozsvítí modře,
a poté zhasne.
Připojení k jinému iPadu
1. Ujistěte se, že klávesnice je zapnutá.
2. Zkontrolujte, zda funkce Bluetooth
zařízení iPad je zapnutá. Vyberte
Nastavení > Bluetooth > Zapnout.
3. Stiskněte tlačítko pro připojení
Bluetooth:
Klávesnice bude zjistitelná po dobu
3 minut.
4. V nabídce Zařízení iPadu vyberte
„Logitech Keyboard Folio“.
5. Pokud iPad požaduje kód PIN,
zadejte jej pomocí zařízení
Keyboard Folio (a ne pomocí iPadu).
Po úspěšném propojení se
indikátor stavu krátce rozsvítí modře,
a poté zhasne.
Logitech Keyboard Folio
60  Česká verze
Uložení zařízení iPad při cestování
1. Vložte iPad do držáku.
2. Zavřete zařízení Keyboard Folio:
Používání zařízení Keyboard Folio
Polohování do dvou pozic
Zařízení Keyboard Folio je možné
polohovat do dvou pozic - pozice pro psaní
a pozice pro surfování.
Pro psaní přesuňte držák iPadu
do psací pozice tak, že jej zajistíte
zarovnáním s integrovaným magnetem.
Zapněte klávesnici:
Pro surfování umístěte držák iPadu do
surfovací pozice (nezapomeňte vypnout
klávesnici za účelem úspory energie):
Pokud v pozici pro psaní přestanete
klávesnici chvíli používat, automaticky
se přepne do režimu spánku.
Stiskem libovolného tlačítka režim
spánku přerušíte.
Pozice pro psaní
Pozice pro surfování
Logitech Keyboard Folio
Česká verze  61
Indikátory stavu
Indikátor připojení Bluetooth a stavu
baterie
Indikátor Popis
Bliká zeleně Baterie se nabíjí.
Svítí zeleně Baterie je nabitá (více než 20%).
Svítí červeně Baterie je téměř vybitá (méně než 20%). Dobijte baterii.
Bliká modře Klávesnice je připravena k párování nebo se pokouší znovu připojit
k iPadu.
Svítí modře Spárování přes Bluetooth nebo opakované připojení proběhlo úspěšně.
Logitech Keyboard Folio
62  Česká verze
Funkční klávesy
Home = Domovská obrazovka
iPadu
Fn + 1 = Zamknout obrazovku
Zamkne nebo odemkne obrazovku
iPadu
Fn + 2 = Siri
Umožňuje používat váš hlas pro
odesílání zpráv, plánování schůzek,
vytáčení hovorů a mnoho dalšího
Fn + 3 = Hledat
Spustí funkci hledání iPadu
Fn + 4 = Přepnout jazyk
Přepne jazyk klávesnice
Fn + 5 = Virtuální klávesnice
Zobrazí/skryje virtuální klávesnici
Fn + 6 = Prezentace
Fn + 7 = Předchozí skladba
Fn + 8 = Přehrát/Pozastavit
Fn + 9 = Další skladba
Fn + 0 = Ztlumit
Fn + pomlčka = Snížit hlasitost
Fn + plus = Zvýšit hlasitost
Fn + X = Vyjmout
Fn + C = Kopírovat
Fn + V = Vložit
Fn + Kurzor vlevo = Vybrat vlevo
Vybere text směrem vlevo,
slovo po slově
Fn + Kurzor vpravo =
Vybrat vpravo
Vybere text směrem vpravo,
slovo po slově
Fn + Mezerník = Přepínání aplikací
Poznámky:
• Chcete-li aktivovat funkční klávesu, stiskněte a podržte klávesu Fn, a poté stiskněte některou z kláves
uvedených výše.
• Funkce Siri není podporována iPadem 2 nebo staršími verzemi.
Logitech Keyboard Folio
Česká verze  63
Nabíjení baterie
Pokud se indikátor stavu rozsvítí
červeně, je třeba dobít baterii zařízení
Keyboard Folio.
1. Jeden konec kabelu micro-USB zapojte
do nabíjecího portu a druhý konec
do portu USB v počítači.
Po dobu nabíjení bliká indikátor
stavu zeleně.
Poznámka: Pokud použijete alternativní řešení
nabíjení, mějte na paměti, že maximální příkon
je 5 V, 500 mA.
2. Dobijte baterii - indikátor stavu
se rozsvítí zeleně.
Informace týkající se baterií
•Plně nabitá baterie poskytuje energii
po dobu cca tří měsíců, používáte-li
klávesnici asi dvě hodiny denně.
•Pokud se po zapnutí klávesnice
indikátor stavu krátce rozsvítí červeně,
dobijte baterii.
•Pokud klávesnici nepoužíváte, za účelem
úspory energie ji vypněte.
•Pokud v pozici pro psaní přestanete
klávesnici chvíli používat, automaticky
se přepne do režimu spánku.
Stiskem libovolného tlačítka režim
spánku přerušíte.
USB
Logitech Keyboard Folio
64  Česká verze
Likvidace baterie na konci životnosti
produktu
1. Sejměte vrchní kryt klávesnice pomocí
šroubováku.
2. Odpojte baterii od obvodové desky
a vyjměte ji.
3. Produkt a baterii zlikvidujte v souladu
s místními předpisy.
Navštivte produktovou centrálu
Naleznete zde více informací a podporu
online pro váš produkt. Udělejte si
chvíli a navštivte produktovou centrálu,
kde se dozvíte další informace o vašem
novém zařízení Keyboard Folio.
www.logitech.com/support/keyboardfolio
Pročtěte si články online, ve kterých
naleznete nápovědu k nastavení,
tipy k používání nebo informace
o dalších funkcích.
Spojte se s ostatními uživateli na našich
komunitních fórech, od kterých můžete
získat rady, klást jim otázky a sdílet
řešení problémů.
K dispozici je široký výběr obsahu,
mimo jiné:
•Výukové programy
•Odstraňování potíží
•Komunitní podpora
•Dokumentace online
•Informace o záruce
•Náhradní díly (jsou-li dostupné)
3
2
1
Logitech Keyboard Folio
Česká verze  65
Odstraňování potíží
Klávesnice nefunguje
•Stiskem libovolného tlačítka přerušte
režim spánku klávesnice.
•Klávesnici vypněte, a poté znovu zapněte.
•Nabijte vnitřní baterii. Další informace
naleznete v části „Nabíjení baterie“.
•Obnovte propojení Bluetooth mezi
klávesnicí a iPadem.
•Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth
zapnutá v nastavení zařízení iPad
(Nastavení > Bluetooth > Zapnuto).
•V nabídce Zařízení iPadu vyberte
„Logitech Keyboard Folio“. Po navázání
připojení Bluetooth se indikátor stavu
rozsvítí modře.
Jaký je váš názor?
Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.
Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj
názor na něj.
www.logitech.com/ithink
/