Logitech FabricSkin Keyboard Folio instalační příručka

Kategorie
Klávesnice mobilních zařízení
Typ
instalační příručka

Tato příručka je také vhodná pro

Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
Česká verze  129
Popis produktu
5
1
2
4
3
6
7
8
9
10
1. Držák zařízení iPad
2. Ochranné zařízení folio
3. Funkční klávesy
4. Klávesnice
5. Indikátor Bluetooth® a stavu baterie
6. Tlačítko reset
7. Nabíjecí port micro-USB
8. Tlačítko pro připojení Bluetooth
9. Nabíjecí kabel micro-USB
10. Dokumentace k výrobku
PDF
FabricSkin Keyboard Folio i5
www.logitech.com/support/fabricskin-keyboard-folio-i5
1 2
43
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
130  Česká verze
Nastavení zařízení Keyboard
Folio
Začínáme
1. Otevřete zařízení folio, ujistěte se, že okraj
vašeho iPadu je zarovnán s držákem,
a zatlačte jej směrem dolů:
2. Přesuňte zařízení keyboard folio do pozice
pro psaní:
Klávesnice se automaticky zapne.
Navázání spojení s iPadem
Zařízení Keyboard Folio se spojí s iPadem
prostřednictvím připojení Bluetooth.
Při prvním použití musíte zařízení keyboard
folio spárovat s iPadem.
Indikátor stavu blikne modře na znamení,
že klávesnice je zjistitelná a připravená
na spárování s iPadem.
Při prvním použití bude klávesnice zjistitelná
po dobu 15 minut.
Pokud se indikátor stavu rozsvítí červeně,
nabijte baterii. Další informace naleznete
v části „Nabíjení baterie“.
Spárování zařízení keyboard folio s vaším
iPadem:
1. Na iPadu:
•Zkontrolujte, zda je funkce
Bluetooth zařízení iPad zapnutá.
Vyberte Nastavení > Bluetooth > Zapnout.
•Z nabídky Zařízení vyberte
„FabricSkin Keyboard Folio i5“.
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
Česká verze  131
2. Pokud iPad požaduje kód PIN,
zadejte jej pomocí zařízení keyboard folio
(a ne pomocí iPadu).
Po úspěšném propojení se indikátor stavu
krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.
Připojení k jinému iPadu
1. Přesuňte zařízení keyboard folio do pozice
pro psaní.
2. Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth
zařízení iPad zapnutá. Vyberte Nastavení >
Bluetooth > Zapnout.
3. Stiskněte tlačítko pro připojení Bluetooth:
Klávesnice bude zjistitelná po dobu 3 minut.
4. Z nabídky Zařízení vašeho iPadu vyberte
„FabricSkin Keyboard Folio i5“.
5. Pokud iPad požaduje kód PIN,
zadejte jej pomocí zařízení keyboard folio
(a ne pomocí iPadu).
Po úspěšném propojení se indikátor stavu
krátce rozsvítí modře, a poté zhasne.
Používání zařízení
KeyboardFolio
Polohování do dvou pozic
Zařízení Keyboard Folio je možné polohovat
do dvou pozic - pozice pro psaní a pozice
pro surfování.
Pro psaní přesuňte držák iPadu do psací
pozice tak, že jej zajistíte zarovnáním
s integrovaným magnetem. Zapněte klávesnici:
Pro surfování umístěte držák iPadu do
surfovací pozice (nezapomeňte vypnout
klávesnici za účelem úspory energie):
Pokud v pozici pro psaní přestanete klávesnici
chvíli používat, automaticky se přepne do
režimu spánku. Stiskem libovolného tlačítka
režim spánku přerušíte.
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
132  Česká verze
Zavřením zařízení keyboard folio dojde
k vypnutí vašeho iPadu.
Odpojení iPadu
Chcete-li vyjmout váš iPad ze zařízení folio,
vyhněte jeden z rohů držáku:
Váš iPad se tak uvolní:
Uložení zařízení iPad při cestování
1. Vložte iPad do držáku.
2. Zavřete zařízení Keyboard Folio:
Čištění zařízení folio
Otřete zařízení FabricSkin Keyboard folio
mokrým hadříkem. NEpoužívejte rozpouštědla.
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
Česká verze  133
Indikátory stavu
Indikátor stavu vašeho zařízení keyboard folio poskytuje informace o stavu baterie
a připojení Bluetooth:
Indikátor Popis
Bliká zeleně Baterie se nabíjí.
Svítí zeleně Baterie je plně nabitá (100%).
Svítí červeně Baterie jsou téměř vybité (méně než 10%). Dobijte baterii.
Bliká modře Rychle: Klávesnice je v režimu vyhledávání, připravena ke spárování.
Pomalu: Klávesnice se pokouší znovu připojit k iPadu.
Svítí modře Spárování přes Bluetooth nebo opakované připojení proběhlo úspěšně.
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
134  Česká verze
Funkční klávesy
Home = Domovská obrazovka iPadu
Fn + 1 = Zamknout obrazovku
Zamkne nebo odemkne obrazovku
iPadu
Fn + 2 = Siri
Umožňuje používat váš hlas pro
odesílání zpráv, plánování schůzek,
vytáčení hovorů a mnoho dalšího
Fn + 3 = Hledat
Spustí funkci hledání iPadu
Fn + 4 = Přepnout jazyk
Přepne jazyk klávesnice
Fn + 5 = Virtuální klávesnice
Zobrazí/skryje virtuální klávesnici
Fn + 7 = Předchozí skladba
Fn + 8 = Přehrát/Pozastavit
Fn + 9 = Další skladba
Fn + 0 = Ztlumit
Fn + pomlčka = Snížit hlasitost
Fn + plus = Zvýšit hlasitost
Fn + X = Vyjmout
Fn + C = Kopírovat
Fn + V = Vložit
Fn + Kurzor vlevo = Vybrat vlevo
Vybere text směrem vlevo,
slovo po slově
Fn + Kurzor vpravo = Vybrat vpravo
Vybere text směrem vpravo,
slovo po slově
Fn + Mezerník =
Přepínání aplikací
Poznámka: Chcete-li aktivovat funkční klávesu, stiskněte a podržte klávesu Fn, a poté stiskněte některou
z kláves uvedených výše.
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
Česká verze  135
Nabíjení baterie
Pokud se indikátor stavu baterie rozsvítí
červeně, je třeba dobít baterii zařízení
keyboard folio.
1. Jeden konec kabelu micro-USB zapojte
do nabíjecího portu a druhý konec
do portu USB v počítači.
Můžete také použít 5 V nabíječku USB
(například tu, kterou jste obdrželi společně
s vaším iPadem) za předpokladu, že její
jmenovitý výkon je alespoň 500 mA.
Po dobu nabíjení bliká indikátor
stavu zeleně.
2. Dobijte baterii - indikátor stavu baterie
se rozsvítí zeleně.
Informace týkající se baterií
•Plně nabitá baterie poskytuje energii po
dobu cca tří měsíců, používáte-li klávesnici
asi dvě hodiny denně.
•Pokud se po zapnutí klávesnice indikátor
stavu krátce rozsvítí červeně, dobijte baterii.
•Pokud klávesnici nepoužíváte, za účelem
úspory energie ji vypněte.
•Pokud v pozici pro psaní přestanete
klávesnici chvíli používat,
automaticky se přepne do režimu spánku.
Stiskem libovolného tlačítka režim
spánku přerušíte.
USB
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
136  Česká verze
Likvidace baterie na konci
životnosti produktu
1. Sejměte vrchní kryt klávesnice
pomocí šroubováku:
2. Odpojte baterii od obvodové desky
a vyjměte ji:
3. Produkt a baterii zlikvidujte v souladu
s místními předpisy.
Navštivte produktovou centrálu
Naleznete zde více informací a podporu online
pro váš produkt. Udělejte si chvíli a navštivte
produktovou centrálu, kde se dozvíte
další informace o vašem novém zařízení
keyboard folio.
www.logitech.com/support/fabricskin-
keyboard-folio-i5
Pročtěte si články online, ve kterých naleznete
nápovědu k nastavení, tipy k používání nebo
informace o dalších funkcích.
Spojte se s ostatními uživateli na našich
komunitních fórech, od kterých můžete získat
rady, klást jim otázky a sdílet řešení problémů.
K dispozici je široký výběr obsahu, mimo jiné:
•Výukové programy
•Odstraňování potíží
•Komunitní podpora
•Dokumentace online
•Informace o záruce
•Náhradní díly (jsou-li dostupné)
Logitech FabricSkin Keyboard Folio i5
Česká verze  137
Odstraňování potíží
Klávesnice nefunguje
•Stiskem libovolného tlačítka přerušte režim
spánku klávesnice.
•Přesuňte držák iPadu do pozice pro psaní.
Zařízení keyboard folio nebude fungovat,
pokud je držák iPadu nesprávně umístěn.
•Nabijte vnitřní baterii. Další informace
naleznete v části „Nabíjení baterie“.
•Obnovte propojení Bluetooth mezi klávesnicí
a iPadem.
•Zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth
zapnutá v nastavení zařízení iPad
(Nastavení > Bluetooth > Zapnuto).
•Z nabídky Zařízení vašeho iPadu vyberte
„FabricSkin Keyboard Folio i5“. Po navázání
připojení Bluetooth se indikátor stavu
rozsvítí modře.
Jaký je váš názor?
Děkujeme, že jste zakoupili náš produkt.
Udělejte si chvíli čas a řekněte nám svůj
názor na něj.
www.logitech.com/ithink
1 / 1

Logitech FabricSkin Keyboard Folio instalační příručka

Kategorie
Klávesnice mobilních zařízení
Typ
instalační příručka
Tato příručka je také vhodná pro