Ferm ATM1043 Uživatelský manuál

Značka
Ferm
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
ATM1043
Typ
Uživatelský manuál
www.ferm.com
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
HU
CS
SL
PL
RU
EL
Eredeti használati utasítás fordítása 35
 
 
 
 

50
 
 

09
 
 
 
 
 
 
 
 
atm1043
CS
38



Získalijstevýbornýproduktodpředního
evropského distributora.
VšechnyproduktydodávanéspolečnostíFerm
sevyrábějípodlenejpřísnějšíchvýkonnostnícha
bezpečnostníchnorem.Součástínašíobchodní
filozofie je poskytování kvalitního zákaznického
servisunazákladěkomplexnízáruky.
Věříme,ževámtentoproduktbudekplné
spokojenostisloužitřadulet.
Čísla v textu se odvolávají na diagramy na
strani 2
Provašívlastníbezpečnostapro
bezpečnostostatníchvám
doporujeme,abyjstesiedpožitím
pilypozorněetlitentonávodk
použití.Tentonávodkpoužitía
dokumentacikpilesiodltepro
pozdějšípoužití.
Obsah
1. Informace o stroji
2.Bezpečnostnípokyny
3.Montážpříslušenství
4. Provoz
5.Údržba

Vášnárazovýklíčbylsestrojenpropevné
dotaženíauvolňováníkotevníchprvků.
Obsah balení
ATM1043 - CZ
1 Nárazovýklíč
10 vzduchové objímky, 9,10,11,13,14,17,19,
22,24 a 27 mm
1 prodlužovacítyč5”
1 olejová nádobka
1 šestihrannýklíč
1 maznice
1 „mini“mazacízařízení
1 Návod k pouÏití
1 Bzpeãnostní pokyny
1 Záruãní list
Zkontrolujte,jestlipřipřepravěnedošlok
poškozenípřístroje,přiloženýchsoučástínebo
příslušenství.


Rychlostbezzátőőe 7000/min
Maximální provozní tlak 6.3 bar
Spotőebavzduchu 228l/min(8cfm)
Vzduchovápőípojka 1/4”–3/8”
Kapacitaprorozmőrsvorníku 16mm(5/8”)
Maximálnítoőivýmoment 310Nm
Hmotnost 2.2 kg
Lpa(zvukovýtlak) 84.4+3dB(A)
Lwa(akustickývýkon) 95.4+3dB(A)
Vibrační 2.6 + 1.5 m/s
2

Úroveňvibracíuvedenánazadnístranětohoto
manuáluspokynybylaměřenavsouladuse
standardizovaným testem podle EN 60745; je
možnéjipoužítkesrovnáníjednohopřístrojes
druhýmajakopředběžnéposouzenívystavování
sevibracímpřipoužívánípřístrojekuvedeným
aplikacím.
 používánípřístrojekjinýmaplikacímnebos
jinýmčišpatněudržovanýmpříslušenstvím
můžezásadnězvýšitúroveňvystaveníse
vibracím.
 doba,kdyjepřístrojvypnutýnebokdyběží,
aleveskutečnostinenívyužíván,může
zásadněsnížitúroveňvystavenísevibracím.
Chraňtesepřednásledkyvibracítak,žebudete
dbátnaúdržbupřístrojeapříslušenství,budetesi
udržovattepléruceauspořádátesisvépracovní
postupy.

Obr. A
1. Spouštěcívypínač
2. Nastavovací knoflík nárazové
3. Připojenívzduchovéhadice
4. Držákpříslušenství
5. Přepínačsměruchodu
CS
39


Označujerizikoosobníhozranění,
ztrátyživotanebopoškozenínástroje
vípaděnedodrženípokynůvtomto
návodu.
Nostebezpečnostníbrýleaušní
ochranu

• Vyhnětesepřílišvysokémutlaku.
• Nikdynefoukejteaninestříkejtesměremkde
senacházítevyneboněkdojiný,protože
můžedojítkvážnémuzranění.
• Držtemimopřihlížejícíchazvířat.
• V provozní oblasti stroje se nesmí nacházet
dětiazvířata.

• Podlemožnostípoužívejteochrannébrýle.
• Nástrojnepoužívejtenapracovištích,kde
používáteschody,žebříkynebolešení.
• Používejtepříslušenstvíspříslušným
nastavením rychlosti.
• Nikdynemiřteproudvzduchunalidianizvířata.
• Připoužívánístlačenéhovzduchubu`teopatrní.
• Jakopohonnástrojepoužívejtepouzečistýa
suchýstlačenývzduch.Nikdynepoužívejte
kyslíknebohořlavýplyn.
• Nepřekračujtemaximálníprovoznítlak.
• Nástrojudržujtevčistotě.Nepoužívejtežádný
agresivníčističnebočističnabázialkoholu.
• Kčištěnínástrojenikdynepoužívejtebenzín
nebojinouhořlavoukapalinu.Výparybysev
nástrojijiskrouvznítilyazpůsobilybyexplozi.
• Nástrojtakéodpojteodzdrojevzduchupři
technickýchpotížíchneboopravěaběhem
nečinnosti.
• Nástrojpřenášejtepouzezarukojebanikdy
sezapnutýmvypínačem.
• Nástrojnikdynepřenášejtezahadicianihoza
hadici netahejte.


Obr. B
• Obmotejtekousektěsnícípáskykolem
přípojnéhodílu(7)vzduchovéhadice.
• Nasuňtepřipojovacídílvzduchovéhadicena
připojovacímísto(3).
• Zkontrolujte,jelivzduchováhadicesprávně
připojena.

Obr. C & D
• Nasa`teredukčnípouzdronadržák
příslušenství(4).
• Pevnězatlačteredukčnípouzdronadržák
příslušenství.

Obr. E & F
• Otočenímnastavovacíhoknoflíku(2)proti
směrupohybuhodinovýchručičeknárazovou
sílu zvýšíte.
• Otočenímnastavovacíhoknoflíkuvesměru
pohybuhodinovýchručičeknárazovousílu
snížíte.
1 - 190 Nm
2 - 220 Nm
3 - 260 Nm
4 - 310 Nm

Obr. A
• Zatlačtepřepínačchoduvpřed/vzad(6)
dopředuprorotacivesměruchodu
hodinovýchručiček.
• Zatlačtepřepínačchoduvpřed/vzad(6)
dozaduprorotaciprotisměruchodu
hodinovýchručiček.
• Utáhnětešroub.


• Zkontrolujte,zdasevypínačvolněpohybuje.
• Předpřipojenímstlačenéhovzduchuse
ujistěte,žejenástrojsprávněpromazán.
• Zkontrolujte,jelivzduchováhadicesprávně
nasazena.
• Nastavte tlak vzduchu na hodnotu v
povoleném rozsahu pracovního tlaku.
• Podržtevášprstnavypínačivmomentu
spuštěnínástroje.

• Prozapnutínástrojestisknětevypínač(1).
CS
40
• Provypnutínástrojeuvolnětevypínač.

Obr. A, C & D
• Nasa`tepožadovanéredukčnípouzdro.
• Zvoltesměrotáčení.
• Přiložtenástrojkekotvícímuprvku.
• Zapnětenástroj.
• Podlepotřebynastavtesílunárazu.


Bruskanevyžaduježádnouzvláštníúdržbu.
Pravidelněkontrolujte,nenílinástrojpoškozen.
Mazání
Obr. G
Pneumatickénástrojemusíbýtčasto
promazávané.
• Namontujtepřímouolejnicimezinástroja
vzduchovou trubici.
• Kdyžnenamontujetežádnouolejnici,
nakapejtepředpoužitímnástrojeněkolik
kapekolejedopřípojkyvzduchovétrubice.

Obr. G
Nárazový mechanizmus se musí promazávat na
denní bázi.
• Odstraňtešroub(12)zmístaprodoplňování
oleje (13).
• Nakapejteněkolikkapekolejedo
mechanizmu.
• Nasa`tezpátkyšroubadotáhněteho.

Vzniknelizávadananěkterésoučástce,
napříkladvlivemopotřebení,kontaktujteprosím
servisníadresuuvedenounazáručníkartě.Na
zadnístraněnávodunalezneteschematický
nákres,kterésoučástkylzeobjednat.

Přístrojjedodávánvodolnémbalení,které
zabraňujejehopoškozeníběhempřepravy.
Většinuzmateriálů,kteréjsounabalenípoužity,
lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na
místechurčenýchproodpadpříslušnýchlátek.

Zárukajeposkytovánazapodmínek,ježnajdete
nasamostatnémzáručnímlistu,kterýjepřiložen
k výrobku.
Výrobekanávodkobsluzepodléhajízměnám.
Technickéúdajejemožnézměnitbez
předchozíhoupozornění.
SL
43
• Nastavte tlak vzduchu na hodnotu v rozsahu
dovoleného prevádzkového tlaku.
• Podržtevášprstnavypínačivmomente
spustenia nástroja.

• Nástrojzapnitestlačenímvypínača(1)
• Nástrojvypniteuvolnenímvypínača.

Obr. A, C & D
• Nasa`tepotrebnúredukčnúpäticu.
• Zvoltesmerotáčania.
• Priložtenástrojkukotviacemuprvku.
• Zapnite nástroj.
• Podla potreby nastavte silu nárazu.


Strojsinevyžaduježiadnušpeciálnuúdržbu.
Pravidelnekontrolujte,činástrojniejepoškodený.
Mazanie
Obr. G
Pneumatickénástrojemusíbybčasto
premazávané.
• Namontujte priamu olejnicu medzi nástroj a
vzduchovú trubicu.
• Aknenamontujetežiadnuolejnicu,
nakvapkajtepredpoužitímnástrojaniekolko
kvapiek oleja do prípojky vzduchovej trubice.

Obr. G
Nárazový mechanizmus sa musí premazávab na
dennej báze.
• Odstráňteskrutku(12)zmiestana
doplňovanieoleja(13).
• Nakvapkajte niekolko kvapiek oleja do
mechanizmu.
• Nasa`teskrutkunaspäbadotiahniteju.

Jestližedojdekporuše,např.vdůsledku
opotřebováníněkterésoučásti,obraétesena
zástupcefirmyFerm.Nakoncitétopříručky
senacházínákrespřístrojerozloženéhona
jednotlivédíly,kteréjemožnéobjednat.

Přístrojjedodávánvodolnémbalení,které
zabraňujejehopoškozeníběhempřepravy.
Většinuzmateriálů,kteréjsounabalenípoužity,
lze recyklovat. Zbavujte se jich proto pouze na
místechurčenýchproodpadpříslušnýchlátek.
Přístroje,kterénepotřebujete,odnestek
nejbližšímuzástupcifirmyFermvevašemokolí.
Zde dojde k jejich likvidaci v souladu se zásadami
ochranyživotníhoprostředí.

Zárukajeposkytovánazapodmínek,ježnajdete
nasamostatnémzáručnímlistu,kterýjepřiložen
k výrobku.
Ta izdelek in ta navodila se lahko spremenijo.
Specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila.
/