AEG X79463MD20 Uživatelský manuál

Kategorie
Digestoře
Typ
Uživatelský manuál
87
ČEŠTINA
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho
let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme
jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a
zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš
spotřebič:
www.aeg.com/shop
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
ČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí.
Změny vyhrazeny.
CS NÁVOD K POUŽITÍ
www.aeg.com
88
1. BEZPEČNOSTNÍ PO-
KYNY
Pozor! Výrobce odmítá převzít
jakoukoliv odpovědnost za případné
závady, škody nebo vznícení digestoře,
které byly způsobeny nedodržením
těchto předpisů. Digestoř byla
projektována k výlučně domácímu
použití.
Upozornění! Nenapojujte přístroj na
elektrickou síť, dokud nebyla zcela
dokončena jeho instalace.
Před provedením jakéhokoliv úkonu
čištění nebo údržby, je třeba odpojit
kryt od elektrické sítě tak, že se odpojí
od zásuvky nebo vypnutím hlavního
vypínače obytné jednotky.
Při všech instalačních a údržbových pracích
používejte pracovní rukavice.
Přístroj není určen k používání pro děti
nebo pro osoby se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi,
které s ním nemají zkušenost a neznají
ho. Tyto osoby můžou s přístrojem
zacházet pouze tehdy, kdy jsou pod
dohledem odborného personálu nebo jsou
speciálně vyškoleny k jeho použití osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dohledem, aby si s
přístrojem nehrály.
Nikdy nepoužívejte kryt bez správně
namontované mříže!
Kryt nesmí být NIKDY používán jako
odkládací plocha. Může se tak stát pouze
ve speci cky uvedených případech.
Místnost musí být vybavena dostatečnou
ventilací, v případě, že je kuchyňský kryt
používán současně s jinými přístroji s
plynovým spalováním nebo spalováním
jinými palivy.
Odsávaný vzduch nesmí být odváděn do
odvodu používaného pro odpad kouřů
z přístrojů na plynové spalování nebo
spalování jiných paliv.
Je přísně zakázáno vařit jídla s volným
plamenem pod krytem.
Použití otevřeného plamene je škodlivé pro
ltry a může se stát příčinou požárů, je tedy
třeba se mu vyhnout v každém případě.
Smažení je třeba provádět pouze za stálé
kontroly, aby nenastala situace, kdy se olej
přehřeje a dojde k jeho vznícení.
Pozor! Přístupné části se mohou
značně rozpálit, pokud jsou používány
současně s varným zařízením.
Pokud se týká technických a
bezpečnostních opatření, která je třeba
zaujmout při odvádění kouře, je třeba úzce
dodržovat normy místních odpovědných
orgánů.
Kryt je třeba často čistit jak vnitřně, tak z
vnějšku (ALESPOŇ JEDNOU ZA MĚSÍC),
je třeba v každém případě dodržovat
vše, co je uvedeno v návodu k údržbě
popsaném v tomto manuálu).
Nedodržování norem čištění krytu a výměny
a čiště ltrů se může stát příčinou požárů.
Nepoužívejte či nenechávejte digestoř bez
řádn
ě nastavených svíditel a nevystavujte
se tak nebezpečí elektrického výboje.
Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti
za eventuální nepříjemnosti, škody nebo
požáry způsobené na přístroji, které
jsou následkem nedodržování pokynů
uvedených v tomto manuálu.
2. POUŽITÍ
Digestoř slouží k odsávání dýmů a par při
vaření.
V přiložené příručce je vyznačeno, v jaké
verzi je možné používat Vám vlastně
model, tj. buď v odsávací verzi s vývodem
navenek
anebo ltrující s vnitř
recykláží vzduchu
.
3. INSTALACE
ťové napětí musí odpovídat napě
uvedenému na štítku s charakteristikamii
umístěnému uvnitř krytu. Pokud je kryt
vybaven přípojkou, stačí jej zapojit do
zásuvky odpovídající stávajícím normám,
která se nachází ve snadno dosažitelném
prostoru i po provedené montáži. Pokud
kryt není vybaven přípojkami (přímé
připojení k síti) nebo se zásuvka nenachází
ve snadno dosažitelném prostoru i po
provedené montáži , je třeba použít
dvojpólový vypínač odpovídající normám,
který zaručí úplné odpojení od sítě v
podmínkách kategorie přepětí III, v souladu
s pravidly instalace.
Pozor! Dříve než opět napojíte obvod
digestoře na síťové napájení a ověříte
správné fungování, zkontrolujte si
vždy, že síťový kabel byl správně
namontován.
89
ČEŠTINA
4.2 Type 150 LONG LIFE - Umyvatelný
ltr s aktivními uhlíky
Filtr se musí každé 2 měsíce vyčistit ručně
v teplé vodě vhodným mycím prostředkem
nebo v kuchyňské myčce při kompletním pro-
gramu bez přítomnosti nádobí. Po vyčiště
zbavte ltr přebytečné vody tak, aby jste jej
nepoškodili. Vyjměte jej z plastového rámu a
důkladně vysušte při teplotě 100°C po dobu
10-ti minut v elektrické troubě.
Filtr s aktivním uhlíkem se musí přesto
měnit každé 3 roky a navíc vždy, když je
poškozen.
4.3 Type 60/80 - NEUMYVATELNÝ ltr s
aktivními uhlíky
Saturace ltru s uhlíkem nastane po více
či méně dlouhém užití, tj. závisí na typu
kuchyně a pravidelném čiště ltru proti
mastnotám. V každém případě je nutné
nahradit patronu maximálně jednou za 4
měsíce.
NEMŮŽE být umýván či regenerován.
1
2 2
Digestoř je vybavena speciálním napájecím
kabelem; v případě poškození kabelu
vyžádejte si ho u servisní služby. Minimální
vzdálenost mezi podporou nádoby na varné
ploše a nejnižší částí digestoře nesmí být
menší než 50cm v případě elektrických
sporáků 65cm v případě plynových či
smíšených sporáků.
Pokud návod na instalaci varného zařízení
na plyn doporučují větší vzdálenost, je třeba
se tímto pokynem řídit.
4. ÚDRŽBA
Pozor! Před jakoukoliv operací čištěči
údržby odpojte digestoř od elektrické sítě,
vyjměte zátrčku anebo vypněte hlavní
spínač bytu.
Digestoř musí být často čištěna, jak uvnitř
tak zevně (alespoň stejně často jako je
prováděna údržba ltrů proti mastnotám).
Pro čištění je třeba použít látku navlhčenou
denaturovaným líhem anebo neutrálními
tekutými čistícími prostředky. Nepouživejte
prostředky obsahující brusné látky.
NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL!
Pozor! Nedodržení norem čištění přístroje
a vyměňování ltrů by mohlo vést k
požárům. Doporučujeme tedy dodržovat
návod k použití.
Výrobce odmítá jakoukoliv zodpovědnost
za škody na motoru, požáry způsobené
nesprávnou údržbou či nedodržením výše
uvedeného upozornění.
4.1 Tukový ltr
Tukový ltr se musí 1 x do měsíce vyčistit .
Je možné jej čistit ručně jemným mycím
prostředkem nebo v kuchyňské myčce při
nejnižší teplotě a kratším programu.
www.aeg.com
90
5. PŘÍKAZY
Odsavač je vybaven ovládacím panelem s
ovládáním rychlosti odsávání a zapínáním
osvětlení pracovní plochy.
V případě velmi intenzivní koncentrace
kuchyňských par použijte maximální sací
výkon. Doporučuje se zapnout digestoř 5
minut před zahájením vaření a vypnout ji
cca 15 minut po ukončení vaření.
Ovladače na čelní straně přístroje:
1A
1B
1C
1D
1E
A. Tlačítko OFF (tlačítko nesvítí) - ON
(tlačítko svítí)
Stiskněte jednou či vícekrát, abyste
dosáhli zvolené funkce:
ON (tlačítko svítí): digestoř nastaví
poslední zvolenou rychlost.
OFF (tlačítko nesvítí): všechny funkce
jsou odstaveny s výjimkou osvětlení.
B. Tlačítko volby rychlosti (síla odsávání).
Stiskněte toto tlačítko jednou či vícekrát
ke zvolení nejvhodnější rychlosti (síly)
odsávání (1 - 2 - 3 ).
C. Displej: zobrazuje sílu zvoleného
odsávání (1-2-3), hlásí saturování ltrů
(F).
D. Tlačítko nastavení intenzívní rychlosti.
Po nastavení intenzívní rchlost bude
fungovat po dobu přibližně 5 minut
a poté se digestoř vrátí do dříve
nastavené rychlosti (od 1 do 3) anebo
se dokonce vypne pokud předtím
nebyla zvolena žádná rychlost. K
odstavení intenzivní rychlosti dříve
než uplyne 5 minut stiskněte A anebo
tlačítko B.
E. Tlačítko ON/OFF svítidlo
V případě, že digestoř anebo ovladače
nefungují se doporučuje přerušení napájení
proudem po dobu alespoň 5 vteřin a pak
opět napojit. Vyčkejte pak 15 vteřin a ověřte
si zda digestoř funguje správně.
Zařízení ke kontrole ltru proti
mastnotám a ltru a s aktivním uhlíkem
Digestoř je vybavena zařízením, které hlásí,
kdy je třeba provést údržbu.
Pokud je nutné použít digestoř s uhlíkovým
ltrem, uveďte do provozu příslušný
ukazatel saturování a to následujícím
způsobem:
Digestoř musí být nastavena do pozice
“OFF”.
Stiskněte současně tlačítka B a D po dobu
tří vteřin, DIODA F se rozsvítí a začne
blikat dioda 1^ rychlosti , po 1 vteřině
bliká i dioda 2^ rychlosti a systém vydá
zvukový signál (-Beep-, který vyznačí, že
došlo k nastavení.
K odstranění signalizace ltru s uhlíkem
stiskněte současně tlačítka B a D po
dobu tří vteřin, DIODA F se rozsvítí a
začne blikat dioda 1^ rychlosti ( ltr proti
mastnotám) a dioda 2^ rychlosti, po
1 vteřině bude blikat pouze dioda 1^
rychlosti, systém vydá zvukový signál (-
Beep-), který vyznačí, že došlo k nastavení.
Dioda (1) signalizující saturaci ltru proti
mastnotám
Blikání diody rychlosti 1 upozorňuje
operátora, že ltry proti mastnotám musejí
být umyty.
Přečtěte si pozorně návod týkající se
údržby a čiště ltrů proti mastnotám.
Led (2) signalizující saturaci ltru s
aktivním uhlíkem
Blikání dioody rychlosti 2 upozorňuje
operátora, že ltr s uhlíkem musí být umyt
či vyměněn.
Přečtěte si pozorně návod týkající se umytí
či výměny ltru s uhlíkem.
Opětné nastavení ukazovatele
saturování
Po provedení údržby ltrů, stiskněte tlačítko
A po dobu 3 vteřin až do okamžiku kdy
DIODY 1 nebo 2 přestanou blikat.
91
ČEŠTINA
6. OSVĚTLENÍ
Odpojte přístroj z elektrické sítě.
Pozor! Dříve než se doktnete svítidel si
ověřte že vychladla.
Používejte pouze halogenová svítidla o
výkonu 12V - 20W max - G4 a dávejte
pozor, abyste se jich nedotýkali rukama.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164

AEG X79463MD20 Uživatelský manuál

Kategorie
Digestoře
Typ
Uživatelský manuál