Moser EASY STYLE Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Type 1881
Originalbetriebsanleitung
Netz-/Akku-Haarschneidemaschine Typ 1881
de
Translation of the original operation manual
Cord/cordless hair clipper type 1881
en
Traduction du mode d’emploi d’origine
Tondeuse à cheveux secteur / batterie type 1881
fr
Traduzione delle istruzioni per l’uso originali
Tagliacapelli a rete/batteria tipo 1881
it
Traducción del manual de uso original – Máquina de corte de pelo con
alimentación de red/por batería modelo 1881
es
Tradução do manual de utilização original – Máquina para corte de
cabelo com bateria e ligação à rede eléctrica Tipo 1881
pt
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Snoer/snoerloze tondeuse type 1881
nl
Översättning av originalbruksanvisning
Nät-/batteridriven hårklippningsmaskin Typ 1881
sv
Oversettelse av den originale bruksanvisningen
Nett-/batteridrevet hårklippemaskin type 1881
no
Alkuperäiskäyttöohjeen käännös
Tyypin 1881 verkko-/akkukäyttöinen hiustenleikkuukone
fi
Orijinal kullanma kılavuzunun çevirisi
Elektrikli/bataryalı saç kesme makinesi Tip 1881
tr
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Maszynka do strzyżenia
włosów z zasilaniem sieciowym/akumulatorowym typu 1881
pl
Překlad originálního návodu k použití
Zastřihovač vlasů s napájením ze sítě/akumulátoru typ 1881
cs
Preklad originálneho návodu na obsluhu
Sieťový/akumulátorový strihač vlasov typ 1881
sk
Az eredeti használati utasítás fordítása
Hálózatról / akkumulátorról működtethető 1881 típusú hajvágó gép
hu
Prevod originalnih navodil za uporabo
Aparat za striženje las na omrežni / akumulatorski pogon tip 1881
sl
Traducerea manualului de utilizare original Maşină de tuns părul
model tip 1881 cu alimentare de la priză/acumulator
ro
Превод на оригиналното упътване Машинка за подстригване –
работа на ток и с акумулатор тип 1881
bg
Перевод оригинального руководства по эксплуатации
Аккумуляторно-сетевая машинка для стрижки волос, тип 1881
ru
Переклад оригінальної інструкції – Машинка для стриження
волосся, яка працює від електромережі та акумуляторів, тип 1881
uk
Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών λειτουργίας
Κουρευτική μηχανή ρεύματος/μπαταρίας τύπος 1881
el

1881

ar
Operation Manual
Cord/Cordless Hair Clipper
ČEŠTINA
64
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Obecné bezpečnostní pokyny
Použití k určenému účelu
· Zastřihovače vlasů používejte výlučně ke střihání lidských vlasů, vousů
a obočí.
· Strojky na stříhání zvířat používejte výlučně ke střihání zvířecích
chlupů a srsti.
· Tento přístroj zkonstruován pro komerční využití.
Požadavky na uživatele
· Před prvním uvedením do provozu si bezpodmínečně přečtěte celý
návod k obsluze a seznamte se s přístrojem.
· Tento přístroj není určen osobám se sníženými tělesnými, senzoric-
kými nebo duševními schopnostmi či nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi (včetně dětí). Takové osoby smějí přístroj používat pouze
pod dohledem nebo po obdržení instrukce o použití přístroje od osoby,
který je odpovědná za jejich bezpečnost. Děti musejí být pod dohle-
dem tak, aby si s přístrojem nehrály.
· Přístroj odkládejte v bezpečné vzdálenosti mimo dosah zvířat tak, aby
byl chráněn před povětrnostními vlivy.
Nebezpečí
Nebezpečí! Zasažení elektrickým proudem z důvodu poškození
přístroje/síťového zdroje se zástrčkou
f Přístroj rovněž nepoužívejte, pokud řádně nefunguje, při poško-
zení nebo pokud spadl do vody. Opravy nechávejte prová-
dět výhradně v autorizovaném servisu za použití originálních
náhradních dílů, předejdete tak možnému ohrožení.
f Přístroj nikdy nepoužívejte s poškozeným přívodním kabelem,
respektive síťovým zdrojem se zástrčkou. Aby se zabránilo
nebezpečí, smí poškozený síťový kabel, respektive síťový zdroj
se zástrčkou vyměnit za originální náhradní díl pouze autorizo-
vané servisní centrum nebo podobně kvalifikovaná osoba.
f Elektrické přístroje smějí opravovat pouze odborníci se speciali-
zovaným elektrotechnickým vzděláním.
Nebezpečí! Zasažení elektrickým proudem z důvodu vniklé
kapaliny.
f Elektrické přístroje vždy odkládejte nebo uchovávejte tak, aby
nemohly spadnout do vody (například do umyvadla). Chraňte
přístroj před vodou a jinými tekutinami.
ČEŠTINA
65
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
f V žádném případě se nedotýkejte elektrického přístroje, který
spadl do vody, ani se nedotýkejte vody. Ihned vytáhněte síťovou
zástrčku.
f Nechte přístroj zkontrolovat v servisním centru před opětovným
uvedením do provozu.
f Přístroj používejte a skladujte pouze v suchých místnostech.
Nebezpečí výbuchu!
f Nikdy nepoužívejte přístroj v prostředí, ve kterém používáte
aerosoly (spreje), nebo ve kterém se uvolňuje kyslík.
f Nepokoušejte se samostatně provádět výměnu akumulátorů.
f Akumulátory smí měnit pouze servisním středisko za typy
schválené výrobcem.
Varování! Úrazy způsobené přehřátými střihacími bloky
f Střihací blok se může při dlouhotrvajícím používání přístroje
zahřívat. Přerušujte pravidelně používání přístroje, aby se mohla
střihací hlavice ochladit.
Varování! Nebezpečí úrazu následkem nesprávné manipulace.
f Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud je střihací blok poškozený.
f Před odložením přístroj vždy vypněte, následkem vibrací může
dojít k pádu přístroje.
Opatrně! Nebezpečí poškození následkem nesprávné
manipulace.
f Přístroj používejte pouze na střídavý proud o napětí uvedeném
na typovém štítku.
f Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
f K nabíjení přístroje používejte výhradně síťový zdroj se zástrč-
kou, který je součástí dodaného přístroje. Vadné síťové zdroje
se zástrčkou vyměňte pouze za originální náhradní díly, které
můžete objednávat v našem servisním centru.
f Do otvorů v přístroji nikdy nestrkejte nebo nenechejte do nich
zapadnout jakékoliv předměty.
f Přístroj nenoste za síťový kabel a pro odpojení od sítě zatáhněte
vždy za zástrčku a nikoli za kabel nebo za přístroj.
f Přívodní kabel neovíjejte kolem přístroje.
f Přívodní kabel a přístroj chraňte před horkými povrchy.
f Přístroj nenabíjejte ani neskladujte se zkrouceným nebo zalome-
ným kabelem.
ČEŠTINA
66
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Popis výrobku
Označení součástí (obr. 1)
A Střihací blok
B Čisticí páčka
C Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
D Kontrolka nabíjení/kontrolka kapacity
E Zdířka přístroje
F Nabíjecí stojánek
G Možnosti vyvedení síťového kabelu
H Zdířka nabíjecího stojánku
I Hřebenový nástavec, délka stříhání 3 mm*
J Hřebenový nástavec, délka stříhání 6 mm*
K Hřebenový nástavec, délka stříhání 9 mm*
L Hřebenový nástavec, délka stříhání 12 mm*
M Hřebenový nástavec, délka stříhání 18 mm*
N Hřebenový nástavec, délka stříhání 25 mm*
O Síťový zdroj se zástrčkou
P Přípojná zástrčka přístroje
Q Čisticí kartáček
R Olej na střihací blok
* Hřebenové nástavce patří k volitelnému příslušenství a
mohou se lišit podle daného modelu.
Technické údaje
Ruční přístroj
Pohon: motor na stejnosměrný proud
Akumulátor: akumulátor NiMH
Provozní doba akumulátorů: 120 min
Rozměry (D׊×V): 173 x 47 x 39 mm
Hmotnost: cca 200 g
Hladina emise akustického tlaku: max. 63 dB(A) @ 25 cm
Vibrace: < 2,5 m/s
2
Nabíjecí stojánek
Rozměry
s příslušenstvím (D׊×V): 121 x 117 x 61 mm
Hmotnost: 116 g
Síťový zdroj se zástrčkou
Typ: adaptér 6000
Příkon: max. 12 W
Provozní napětí: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Provozní podmínky
Prostředí: 0°C – +40°C
Přístroj je izolován a odrušen. Přístroj splňuje požadavky
směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES a
směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.
Obecné pokyny pro uživatele
Informace o použití návodu k obsluze
f Dříve než výrobek poprvé použijete, musíte si přečíst kom-
pletní návod k obsluze a porozumět jeho obsahu.
f Považujte návod k obsluze za součást výrobku a dobře jej
uschovejte na dostupném místě.
f Tento návod k použití si můžete vyžádat v našem servisním
centru i ve formě pdf-souboru.
f Pokud budete výrobek předávat dalšímu uživateli, předejte
mu také návod k obsluze.
f V případě konfliktů s národními bezpečnostními směrnicemi
nebo pokyny dodržujte národní předpisy.
Vysvětlení symbolů a pokynů
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem s následkem
vážného nebo smrtelného úrazu.
NEBEZPEČÍ
Nebezpečí exploze s následkem vážného nebo smr-
telného úrazu.
VÝSTRAHA
Výstraha před možným nebezpečím úrazu nebo zdra-
votním rizikem.
OPATRNĚ
Upozornění na nebezpečí vzniku hmotných škod.
Upozornění s užitečnými informacemi a tipy.
Výzva k provedení určitých kroků.
Kroky provádějte v popsaném pořadí
f
1.
ČEŠTINA
67
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
Provoz
Příprava
Uschovejte obalový materiál z důvodu pozdějšího
bezpečného skladování nebo přepravy.
f Zkontrolujte úplnost dodávky.
f Zkontrolujte všechny součásti, zda nedošlo během přepravy
k jejich poškození.
Bezpečnost
Opatrně! Poškození následkem použití nespráv-
ného zdroje napětí.
f Přístroj používejte pouze na střídavý proud
o napětí uvedeném na typovém štítku.
Nabíjení akumulátoru
Před prvním použitím je nutné přístroj nabíjet po dobu
asi
90 minut !
1. Zapojte přípojnou zástrčku (P) napájecího zdroje do zdířky
nabíjecího stojánku (H) (obr. 4
).
· Přístroj lze také zapojit do napájení přímo síťovým
zdrojem (obr. 2
/
).
· Inteligentní správce nabíjení zabraňuje nadměr-
nému nabití akumulátoru.
2. Zapojte síťový zdroj do zástrčky (obr. 4
).
3. Vypněte přístroj tlačítkem pro zapnutí/vypnutí (obr. 3
).
4. Vložte zařízení do nabíječky (obr. 4) nebo jej zapojte přímo
síťovým zdrojem (obr. 2
/
). Začne proces nabíjení.
· Během nabíjení svítí kontrolka nabíjení (D)
zeleně.
· Po vyjmutí přístroje z nabíjecího stojánku kont-
rolka nabíjení zhasne (režim úspory proudu).
· Doba nabíjení až po dosažení plné kapacity činí
přibližně
90 minut.
5. Jakmile je akumulátor zcela nabit, bliká kontrolka nabíjení
zeleně.
Provoz s akumulátorem
1. Tlačítkem pro zapnutí/vypnutí přístroj zapněte a po použití
jej vypněte (obr. 3
/
).
· V případě plně nabitých akumulátorů je možné
přístroj používat
120 minut bez připojení do
sítě.
· Po rozsvícení červené kontrolky kapacity (D) má
přístroj ještě zbytkovou kapacitu přibližně 10%.
Přístroj by se měl nyní nabít.
· Doporučení: K prodloužení životnosti akumulátorů
by k opětovnému nabití mělo dojít až poté, kdy se
během akumulátorového provozu rozsvítí červená
kontrolka kapacity (D).
· Při nedostatečné péči o střihací blok se může
výrazně zkrátit doba běhu.
Provoz/napájení ze sítě
1. Zapojte zástrčku (P) napájecího zdroje do zdířky přístroje
(E) (obr. 2
).
2. Zapojte síťový zdroj do zástrčky (obr. 2
).
3. Tlačítkem pro zapnutí/vypnutí přístroj zapněte a po použití
jej vypněte (obr. 3
/
).
Obsluha
Stříhání s hřebenovými nástavci
Přístroj můžete také používat s hřebenovými nástavci.
Následující hřebenové nástavce jsou součástí
dodávky v závislosti na modelu:
délka střihu 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm a
25 mm.
Nasazení/sejmutí hřebenového nástavce
1. Hřebenový nástavec nasuňte na střihací blok ve směru
šipky až na doraz (obr. 5
).
2. Hřebenový nástavec můžete sejmout posunutím ve směru
šipky (obr. 5
).
Preventivní údržba
Varování! Nebezpečí úrazu a poškození násled-
kem nesprávné manipulace.
f Před zahájením všech čisticích a údržbových
prací přístroj vypněte a odpojte ho od napájení.
Čištění a péče
Nebezpečí! Zasažení elektrickým proudem
z důvodu vniklé kapaliny.
f Nenamáčejte přístroj do vody!
f Zabraňte vniknutí kapaliny dovnitř přístroje.
f Připojte přístroj opět k elektrickému napájení
po jeho úplném vyschnutí.
Opatrně! Poškození agresivními chemikáliemi.
Agresivní chemikálie mohou poškodit přístroj a
příslušenství.
f Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani čisticí písky.
f Používejte pouze výrobcem doporučené čisticí
prostředky a olej na střihací blok.
Příslušenství a náhradní díly objednávejte u svého
prodejce nebo v našem servisním středisku.
f Po každém použití vyjměte hřebenový nástavec (obr. 5
)
a střihací blok odklopte z tělesa (obr. 6
). Čisticím kartá-
čem odstraňte zbytky vlasů z otvoru krytu a ze střihacího
nástavce (obr. 7). Navíc stiskněte čisticí páčku. Zbytky vlasů
mezi střihacím hřebenem a střihacím nožem můžete jedno-
duše odstranit čisticím kartáčkem (
EASY CLEANING).
f Přístroj otírejte jen měkkým, případně lehce navlhčeným
hadříkem.
f Vyčistěte střihací blok hygienickým sprejem.
f Střihací blok namažte olejem určeným na střihací blok
(obr. 8).
ČEŠTINA
68
de
en
fr
it
es
pt
nl
sv
no
fi
tr
pl
cs
sk
hu
sl
ro
bg
ru
uk
el
ar
f Pro dobrý a dlouhodobý střihací výkon je důležité
střihací blok často olejovat.
f Pokud po delším používání i přes pravidelné čiš-
tění a olejování střihací výkon klesne, měli byste
střihací blok vyměnit.
Výměna střihacího bloku
1. Vypněte přístroj tlačítkem pro zapnutí/vypnutí (obr. 3
) a
odpojte přístroj od napájení.
2. Střihací blok odstraňte z krytu zatlačením ve směru šipky
(obr. 6
). Odstraňte střihací blok.
3. Při opětovném použití nasaďte střihací blok hákem
do úchytu na krytu a zatlačte jej ke krytu, zaklapne
(obr. 6
).
Odstranění problémů
Střihací blok stříhá špatně nebo vlasy trhá.
Příčina: Střihací blok je znečištěný nebo opotřebený.
f Vyčistěte a namažte olejem střihací blok (obr. 7/8), pokud
se tím problém neodstraní, vyměňte střihací blok (obr. 6).
Akumulátor vydrží příliš krátkou dobu.
Příčina: Střihací nástavec a otvor krytu jsou znečištěny.
f Střihací blok vyčistěte a namažte (obr. 7/8).
Příčina: Kontrolka kapacity ukazuje nepřesně
f Vybijte zcela přístroj a následně jej opět nabijte do plného
stavu při nepřetržitém nabíjení.
Příčina: Akumulátor je opotřebený.
f Nechte v servisním centru vyměnit akumulátor.
Poranění pokožky
Příčina: Příliš silný přítlak na pokožku.
f Snižte přítlak při stříhání blízko pokožky.
Příčina: Poškozený střihací blok.
f Zkontrolujte, zda se při používání nepoškodily hroty zubů a
také vyměňte střihací blok.
Kontrolka kapacity akumulátoru nesvítí.
Příčina: Přístroj není správně umístěn v nabíjecím stojánku.
f Ujistěte se, zda je přístroj správně umístěn v nabíjecím
stojánku.
Příčina: Vadné napájení.
f Ujistěte se, že je síťový zdroj spojen se zásuvkou.
f Zkontrolujte, zda nedošlo k případnému poškození přívod-
ního kabelu.
Pokud nedokážete problém odstranit podle těchto pokynů,
obraťte se na naše servisní středisko. V žádném případě se
nepokoušejte opravit přístroj sami!
Odstranění a likvidace
Pozor! Poškození životního prostředí při
nesprávné likvidaci.
f Akumulátory před likvidací vybít!
f Řádná likvidace slouží k ochraně životního pro-
středí a brání možným škodlivým účinkům na
člověka a životní prostředí.
Při likvidaci dodržujte příslušné legislativní předpisy.
Informace o likvidaci elektrických a elektronických přístrojů
v ES:
V rámci Evropského společenství se u elektricky
poháněných přístrojů řídí likvidace národními ustano-
veními, která jsou založena na směrnici EU 2012/19/
EC o použitých elektronických přístrojích (WEEE).
Podle tohoto ustanovení nesmíte přístroj likvidovat
spolu s komunálním nebo domovním odpadem.
Přístroj zdarma odevzdejte do komunální sběrny
odpadu nebo do sběrného dvora.
Balení produktu se skládá z recyklovatelných materi-
álů. Likvidujte je ekologicky a recyklujte je.
1 / 1

Moser EASY STYLE Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál