Clatronic HS 2631 Návod k obsluze

Kategorie
Vysavače
Typ
Návod k obsluze
2
D
NL
F
E
P
I
GB
PL
CZ
H
RO
RUS
Inhalt
D
Seite
Übersicht der Bedienelemente ................ 3
Bedienungsanleitung ................................4
Technische Daten .....................................7
Garantiebedingungen ...............................8
Inhoud
NL
Pagina
Overzicht van de bedieningselementen ....3
Gebruiksaanwijzing .................................11
Technische gegevens .............................14
Sommaire
F
Page
Liste des différents éléments de commande .....3
Mode d’emploi .........................................15
Données techniques ...............................18
Indice
E
Página
Indicación de los elementos de manejo ...3
Instrucciones de servicio ........................19
Datos técnicos .........................................22
Índice
P
Página
Descrição dos elementos .........................3
Manual de instruções ..............................23
Características técnicas .........................26
Indice
I
Pagina
Elementi di comando ................................3
Istruzioni per l’uso ...................................27
Dati tecnici ...............................................30
Contents
GB
Page
Overview of the Components ..................3
Instruction Manual ...................................32
Technical Data ........................................35
Spis treści
PL
Strona
Przegląd elementów obłsugi .....................3
Instrukcja obsługi ....................................36
Dane techniczne .....................................39
Gwarancja ...............................................39
Obsah
CZ
Strana
Přehled ovládacích prvků .........................3
Návod k použití .......................................41
Technické údaje ......................................44
Tartalom
H
Oldal
A kezelőelemek áttekintése ......................3
Használati utasítás ..................................45
Műszaki adatok .......................................48
Conţinut
RO
Pagină
Privire de ansamblu asupra
elementelor de comanda ......................... 3
Mod de întrebuinţare ...............................49
Date tehnice ............................................52
Содержание
RUS
стр.
Обзор деталей прибора ..........................3
Руководство по эксплуатации ..............53
Технические данные ............................56
05-HS 2631.indd 2 17.11.2009 15:42:09 Uhr
CZ
41
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a
tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a
vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat třetím osobám,
odevzdejte jim i tento návod k obsluze.
Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento
přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte
jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte
do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké
ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy
ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství
přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste chtěli prostor opustit, přístroj
vždy vypněte. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozeny. Bude-li
poškození zjištěno, přístroj se již nesmí používat.
Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste
eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými
hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalikovanou
osobou.
Používejte jen originální příslušenství.
Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní pokyny“.
Děti a slabé osoby
Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné
součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).
VÝSTRAHA!
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií. Hrozí nebezpečí udušení!
Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, smyslovými a duševními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo
nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlížela osoba odpovědná za
bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny, jak se má přístroj používat.
Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístrojem nehrají.
05-HS 2631.indd 41 17.11.2009 15:42:13 Uhr
CZ
42
Symboly v tomto návodu k obsluze
Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně označena. Bezpodmínečně dbejte
těchto upozornění, aby nedošlo k nehodám a škodám na přístroji.
VÝSTRAHA:
Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na možná rizika zranění.
POZOR: Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.
UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace.
Ovládací prvky
1 Vypínač
2 Zajišťovací tlačítko pro nádobu na prach
3 Rukojeť
4 Oko k zaháknutí ramenního popruhu (zadní)
5 Sací tryska
6 Oko k zaháknutí ramenního popruhu (přední)
Rozsah dodávky
A Hadice s nástavce pro vysávání spár
B Malý kartáč
C Ramenní popruh
D Velký kartáč
E Filtr
Uvedení přístroje do provozu
1. Zkontrolujte, zda je ltr řádně vložen do předního dílu Vašeho přístroje.
2. K tomuto účelu otevřete vysavač pomocí zajišťovacího tlačítka (2).
3. Vysavač opět uzavřete, a sice tak, že nejprve zasunete spojku na předním dílu do
určeného vybrání.
4. Nyní vysavač opět uzavřete, a sice tak, že necháte horní spojku zaklapnout.
5. Nasaďte požadovaný nástavec, buďto s hadicí nebo bez ní, zpředu na vysavač. Jestliže
použijete hadici, dbejte na to, aby vyklenutá strana směřovala dolů.
6. Připojte přístroj do předpisově instalované zásuvky s ochranným kolíkem 230 V,
50 Hz. - K zahájení vysávání musíte jen stisknout vypínač (I/O).
05-HS 2631.indd 42 17.11.2009 15:42:13 Uhr
CZ
43
Protože Váš přístroj je vybaven vyjímatelným a pracím filtrem, odpadá nákladná
koupě náhradních pytlíků na prach.
Nástavce:
Malý kartáčový nástavec: K vysávání úzkých, těsných ploch a rohů.
Velký kartáčový nástavec: K vysávání velkých ploch.
Hadice s nástavcem pro vysávání spár: Ideální pro vysávání v automobilu.
Tyto nástavce jsou ideální pro vysávání nábytku, čalounění, rámů obrazů apod.
Ramenní popruh:
Zahákněte konce ramenního popruhu pomocí karabinek do příslušných ok
(4 a 6). Dbejte na to, aby ramenní popruh nebyl přetočen. Délku ramenního popruhu si
můžete seřídit pomocí přezky na popruhu, a to tak, že jednoduše zatáhnete za jednu ze
stran popruhu. Díky nízké hmotnosti přístroje můžete nyní vysavač bez problémů zavěsit na
rameno a zůstanete tak exibilní.
Čištění:
VÝSTRAHA:
Před čištěním vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
Pro čištění přístroje ho nenořte v žádném případě do vody. Mohlo by to vést k úrazu
elektrickým proudem či požáru.
POZOR:
Nepoužívejte drátěný kartáč ani jiné drhnoucí předměty.
Nepoužívejte žádné ostré či drhnoucí čisticí prostředky.
1. Chcete-li vyčistit ltr, stiskněte tlačítko (2), aby bylo možno přístroj otevřít.
2. Vyjměte ltr a vyklepejte ho. Můžete ltr také vyprat pod tekoucí vodou. Dbejte na to,
aby ltr pak dobře vyschnul.
3. Nádobku na prach pak znovu nasaďte a přístroj zavřete tak, jak je popsáno v oddíle
„Uvedení přístroje do provozu“.
Po použití
Prosíme, vytáhněte zástrčku ze zásuvky po každém použití. Přístroj můžete uložit ve
vzpřímené poloze a tak ušetřit místo.
05-HS 2631.indd 43 17.11.2009 15:42:13 Uhr
CZ
44
Technické údaje
Model: ...........................................................................................................................HS 2631
Pokrytí napětí: ....................................................................................................... 230 V, 50 Hz
Příkon:
P
nom.
: ...........................................................................................................................610 W
P
max.
: ...........................................................................................................................700 W
Třída ochrany: ..........................................................................................................................ΙΙ
Čistá hmotnost: ............................................................................................................. 1,45 kg
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE,
jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl
zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.
Vyhrazujeme si technické změny!
Význam symbolu „Popelnice“
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do domovního odpadu.
Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a odevzdejte zde elektropří-
stroje, jestliže je už nebudete používat.
Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke
kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace.
Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhodnocení starých elektronických
a elektrických přístrojů.
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdržíte prostřednictvím územně
správních celků nebo obecního úřadu.
05-HS 2631.indd 44 17.11.2009 15:42:13 Uhr
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58

Clatronic HS 2631 Návod k obsluze

Kategorie
Vysavače
Typ
Návod k obsluze