Dometic TF14 Operativní instrukce

Kategorie
Chladné boxy
Typ
Operativní instrukce
SK
BordBar TF14 Technické údaje
129
12 Technické údaje
BordBar TF14
Č. výrobku: 9600000499
Objem brutto: 14 l
Pripájacie napätie: 12 Vg
Príkon: 36 W
Chladicí výkon: max. o 25 °C níže než okolní teplota
Rozmery: obr. 3, strane 3
Hmotnosť: 4,6 kg
Skúška/certifikát:
4
TF14-O-16s.book Seite 129 Donnerstag, 17. November 2016 4:13 16
CS
BordBar TF14
130
Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a
uschovejte jej. V případě dalšího prodeje přístroje předejte návod
novému uživateli.
Výrobce neručí za škody, které vzniknou nesprávným použitím nebo
nesprávnou obsluhou.
Obsah
1 Vysvětlení symbolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
2 Bezpečnostní pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3 Použití v souladu s účelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
4 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
5 Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
6 Technický popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
7 Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
8 Odstraňování poruch a závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
9 Čištění a péče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
10 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
11 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
12 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
TF14-O-16s.book Seite 130 Donnerstag, 17. November 2016 4:13 16
CS
BordBar TF14 Vysvětlení symbolů
131
1 Vysvětlení symbolů
!
!
A
I
2 Bezpečnostní pokyny
2.1 Obecná bezpečnost
!
STRAHA!
V případě, že je přístroj viditelně poškozen, nesmíte jej používat.
Pokud je přívodní kabel přístroje poškozen, musíte jej nechat vyměnit
výrobcem, jeho servisním centrem nebo jinou kvalifikovanou osobou
tak, aby nemohlo dojít k jakémukoliv ohrožení.
Opravy tohoto přístroje smí provádět pouze odborníci. Nesprávně
provedené opravy mohou způsobit značné škody.
Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými
fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby
s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud budou pod
dozorem nebo pokud byly poučeny o bezpečném použití přístroje
a porozuměly nebezpečím, která z použití výrobku vyplývají.
Čištění a uživatelem prováděnou údržbu nesmějí provádět děti bez
dozoru.
Nenechávejte děti, aby si s přístrojem hrály!
Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s výrobkem nehrály.
STRAHA!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů mohou být
smrtelná nebo vážná zranění.
UPOZORNĚNÍ!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení mohou být úrazy.
POZOR!
Nedodržení pokynů může mít za následek hmotné škody a narušení
funkce výrobku.
POZNÁMKA
Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.
TF14-O-16s.book Seite 131 Donnerstag, 17. November 2016 4:13 16
CS
Bezpečnostní pokyny BordBar TF14
132
Přístroj používejte a skladujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
Neskladujte v přístroji výbušné látky, jako např. spreje
shořlavýmhnacím plynem.
!
UPOZORNĚNÍ!
Přístroj odpojte od sítě:
Před každým čištěním a údržbou
–Po každém použití
Skladujte potraviny pouze v originálním balení nebo ve vhodných
nádobách.
A
POZOR!
Porovnejte údaj o napětí na typovém štítku se stávajícím zdrojem
napájení.
Připojujte přístroj přívodním kabelem stejnosměrného napájení pouze
k palubní zásuvce se stejnosměrným proudem ve vozidle (např. auto-
zapalovač).
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní kabel.
Odpojte chladničku a jiné spotřebiče od baterie dříve, než je připojíte
k rychlonabíječce.
Po vypnutí motoru přerušte spojení nebo vypněte chladničku.
V opačném případě může dojít k vybití baterie.
Chladnička není vhodná k přepravě leptavých látek nebo látek
obsahujících rozpouštědla.
V izolaci této ledničky je hořlavý cyklopentan. Plyny v izolačním
materiálu vyžadují speciální metodu likvidace. Po ukončení životnosti
ledničku odevzdejte k řádné likvidaci.
2.2 Bezpečnost za provozu přístroje
!
UPOZORNĚNÍ!
Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou přívodní kabel
a zástrčka suché.
A
POZOR!
Nepoužívejte uvnitř chladničky žádné elektrické přístroje, pouze
pokud jsou k tomu takové přístroje doporučeny výrobcem.
Neinstalujte přístroj v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných
tepelných zdrojů (topení, přímé sluneční záření, plynová kamna
apod.).
TF14-O-16s.book Seite 132 Donnerstag, 17. November 2016 4:13 16
CS
BordBar TF14 Použití v souladu s účelem
133
Nebezpečí přehřátí!
Vždy dbejte, aby bylo teplo, vznikající za provozu zařízení, dostatečně
odváděno. Zajistěte, aby byl přístroj postaven v dostatečné vzdále-
nosti od stěn nebo předmětů tak, aby mohl vzduch cirkulovat.
Pamatujte, že nesmějí být zakryty větrací otvory.
Do vnitřní nádoby nelijte žádné kapaliny ani do ní nedávejte led.
Nikdy neponořujte přístroj do vody.
Chraňte přístroje a kabely před horkem a vlhkem.
3 Použití v souladu s účelem
Chladicí box je určen k mobilnímu použití. Slouží k ochlazování i udržování nižší
nebo vyšší teploty obsahu.
Přístroj je dimenzován pro provoz na palubní zásuvce 12 Vg automobilu (zapalovač
cigaret), člunu nebo obytného přívěsu.
Přístroj je vhodný také ke kempování. Výrobek nesmíte vystavit dešti.
!
I
4 Rozsah dodávky
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí ohrožení zdraví!
Zkontrolujte, zda chladicí výkon přístroje odpovídá požadavkům
potravin nebo léčiv, které chcete skladovat.
POZNÁMKA
Při napájení přístroje střídavým proudem 230 V doporučujeme použití
sít’ového usměrňovače.
Poz. na
obr. 1,
strana 3
Množství Název
1 1 BordBar TF14 (Číslo výrobku 9600000499)
2 1 Přívodní kabel k připojení 12 Vg
1 vod k obsluze
TF14-O-16s.book Seite 133 Donnerstag, 17. November 2016 4:13 16
CS
Příslušenství BordBar TF14
134
5Příslušenství
Dodávané příslušenství (není součástí dodávky):
6Technický popis
Chladicí box je určen k mobilnímu použití. Přístroj je určen ke chlazení výrobků na
teplotu max. o 25 °C nižší než je okolní teplota, nebo k udržování výrobků
vchladnu.
Chladnička funguje na principu termoelektrického chlazení, při kterém nedochází k
opotřebení. Teplo je odváděno ventilátorem.
Venkovní kapsy slouží k úschově dalších předmětů. Pamatujte, že předměty, které
do nich uschováte, nejsou chlazeny.
7Obsluha
!
A
I
Název Číslo výrobku
Snímač napětí (12 V, 5 A) 9600000446
Síťový adaptér (230 V – 12 V) 9102600030
UPOZORNĚNÍ! Nebezpečí ohrožení zdraví!
Skladujte potraviny pouze v originálním balení nebo ve vhodných
nádobách.
POZOR!
Dbejte, aby byly v chladicím boxu skladovány pouze předměty nebo
potraviny, které je dovoleno chladit za nastavené teploty.
Nechlaďte nápoje nebo pokrmy ve skleněných nádobách na příliš
nízkou teplotu. Při zmrznutí zvětšují nápoje nebo tekuté potraviny
svůj objem. Následkem může být poškození nebo zničení skleně-
ných nádob.
POZNÁMKA
Dříve než uvedete novou chladničku do provozu, musíte ji
z hygienických důvodů očistit vlhkou utěrkou jak zevnitř, tak zvenčí (viz
též kap. „Čištění a péče“ na stranì 136).
TF14-O-16s.book Seite 134 Donnerstag, 17. November 2016 4:13 16
CS
BordBar TF14 Obsluha
135
7.1 Tipy k úspoře energie
K používání vyberte dobře větrané místo chráněné před slunečním zářením.
Teplé pokrmy nechejte před uložením do chladničky vychladnout.
Neotevírejte chladničku častěji, než je nezbytně nutné.
Nenechávejte chladničku otevřenou déle, než je nezbytně nutné.
7.2 Použití chladničky
I
Umístěte chladničku na pevnou podložku.
Připojte přívodní kabel 12 V k zapalovači cigaret nebo k zásuvce 12 V ve vozidle.
Chladicí box zahájí chlazení vnitřního prostoru.
Pokud budete chtít chladicí box uvést mimo provoz, odpojte přívodní zástrčku
ze zásuvky.
7.3 Připojení do autozapalovače
I
POZNÁMKA
Stejně jako u každé jiné chladničky musí být i u chladicího boxu zajištěno
dobré odvětrávání, aby bylo možné dostatečně odvádět vznikající
teplo. V opačném případě není zajištěna řádná funkce přístroje.
POZNÁMKA
Pokud připojíte chladničku do autozapalovače pamatujte, že možná
budete muset zapnout zapalování vozidla, aby bylo zahájeno napájení
přístroje.
TF14-O-16s.book Seite 135 Donnerstag, 17. November 2016 4:13 16
CS
Odstraňování poruch a závad BordBar TF14
136
8 Odstraňování poruch a závad
ištění a péče
!
A
Příležitostně očistěte přístroj zevnitř a zvenčí vlhkým hadrem.
Zajistěte, aby nebyly větrací a odvzdušňovací otvory přístroje zaprášené
a znečištěné. Tím může být teplo vznikající za provozu odváděno a nedojde
k poškození přístroje.
Pravidelně čistěte těsnění víka.
Závada Možná příčina Návrh řešení
Box nefunguje (zástrčka je
zapojena v zásuvce).
Zásuvka 12 V (zapalo-
vač) ve vozidle není pod
napětím.
Ve většině automobilů musíte nejprve
spustit zapalování, aby byl zapalovač
pod napětím.
Box nechladí (zástrčka je
zapojena).
Vnitřní ventilátor nebo
chladicí prvek je vadný.
Opravu smí provést pouze schválená
provozovna zákaznického centra.
Provoz s připojením
k zásuvce 12 V (zapalovač
cigaret):
Je zapnuto zapalování, ale
box nefunguje.
Odpojte zástrčku ze
zásuvky a proveďte
následující kontroly.
Objímka zapalovače je
znečištěná. Následkem
je špatný elektrický kon-
takt.
Pokud je zástrčka chladicího boxu v
objímce zapalovače velmi horká buď
očistěte objímku nebo zkontrolujte,
zda je zástrčka správně namontována.
Pojistka zástrčky 12 V je
spálená.
Vyměňte pojistku (5 A) zástrčky 12 V
(obr. 2 1, strana 3).
Pojistky automobilu jsou
spálené.
Vyměňte pojistku zásuvky vozidla
12 V (obvykle 15 A, viz návod
k obsluze vašeho vozidla).
STRAHA!
Před zahájením jakéhokoliv čištění nebo údržby odpojte výrobek od
sítě.
POZOR! Nebezpečí poškození!
Nikdy neumývejte chladničku pod tekoucí vodou nebo ve ve vodě
s prostředkem na mytí nádobí.
Nepoužívejte k čištění ostré čisticí prostředk nebo tvrdé předměty,
může dojít k poškození chladničky.
TF14-O-16s.book Seite 136 Donnerstag, 17. November 2016 4:13 16
CS
BordBar TF14 Záruka
137
10 Záruka
Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Zjistíte-li, že je
výrobek vadný, zašlete jej do pobočky výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní
strana tohoto návodu) nebo do specializovanému prodejci.
K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:
Kopii účtenky s datem zakoupení,
Uvedení důvodu reklamace nebo popis vady.
11 Likvidace
Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.
M
Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných
recyklačních centrech nebo u specializovaného prodejce o příslušných
předpisech o likvidaci odpadu.
12 Technické údaje
BordBar TF14
Výr. č.: 9600000499
Obsah brutto: 14 l
Napájení: 12 Vg
Příkon: 36 W
Chladicí výkon: max. o 25 °C níže než okolní teplota
Rozměry: obr. 3, strana 3
Hmotnost 4,6 kg
Kontrola/certifikát:
4
TF14-O-16s.book Seite 137 Donnerstag, 17. November 2016 4:13 16
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148

Dometic TF14 Operativní instrukce

Kategorie
Chladné boxy
Typ
Operativní instrukce