Rothenberger ROLEAK Pro R32 Uživatelský manuál

Značka
Rothenberger
Modelka
ROLEAK Pro R32
Typ
Uživatelský manuál
96
ČESKY
Značky obsažené v textu:
Výstraha!
Tento symbol varuje před nebezpečím úrazu.
Varování!
Tento symbol varuje před nebezpečím škod na
majetku a poškozením životního prostředí.
Výzva k provedení úkonu
Content Stránky
1 Popis 97
2 Technické údaje 97
3 Funkce zařízení 98
3.1 Přehled (A) 98
3.2 LED indikátor úniků 98
3.3 Uvedení do provozu 99
3.4 Obsluha 101
4 Použití nového senzoru 102
5 Čištění 103
6 Zákaznické služby 103
7 Likvidace 104
97
ČESKY
1 Popis
Přístroj ROLEAK Pro je vhodný k použití při údržbě
klimatizačních jednotek nebo chladicích systémů, které
zahrnují kompresory a další zařízení pro stlačování
chladiva. Tento přístroj je vybaven nově vyvinutým
polovodičovým senzorem, který velmi citlivě reaguje na
nejběžněji používaná chladiva.
Kontrola funkce prostřednictvím mikroprocesoru s
vysoce vyspělými funkcemi zpracování signálů
Vícebarevný displej
Nastavení vysoké, střední a nízké citlivosti při
zjišťování úniků
Zobrazování upozornění na slabé baterie
Polovodičový plynový senzor
Vyhledávání chladiv R-134a, R-410A, R-407C, R-22,
R-32, HFO-1234yf…
Nastavitelná ohebná trubice o délce 15,5” (40 cm)
Včetně referenčního zdroje unikajících látek
Funkce vynulování okolní koncentrace
Dlouhá životnost, ventilátor se stejnosměrným bez-
komutátorovým motorem
Automatická kompenzace nulového bodu a pozadí
2 Technické údaje
Rozlišitelná chladiva:
R-134a, R404A, R407C, R410A, R22, R32, HFO-
1234yf atd.
Citlivost:
Vysoká Střední Nízká
R-32, R134a 3 g/rok 15 g/rok 30 g/rok
R-22 4 g/rok 20 g/rok 40 g/rok
Metoda poplašné
signalizace ........................
Poplašný bzučák, tříbarevný
LED sloupcový indikátor
Spotřeba proudu ...............4 alkalické baterie AA
(stejnosměrné napětí 6 V)
Délka nastavitelné
ohebné trubice .................. 40 cm (15,5”)
Rozměry ...........................173 x 66 x 56 mm
98
ČESKY
Hmotnost ..........................asi 400 g
Životnost baterií ................Při normálním používání asi
7 hodin
Automatické vypnutí ........ 10 minut
Deaktivace funkce automatického vypnutí:
Stiskněte a podržte tlačítko „HI” a vypněte měřicí
přístroj.
Doba zahřívání ............... asi 45 sekund
Provozní teplota.............. 0 ~40 °C
Vlhkost vzduchu .............. < 80% RV
Teplota při uskladnění...... -10 ~60 °C
Vlhkost vzduchu .............. < 70% RV
Nadmořská výška ............ < 2000 m
Rozsah dodávky: 4x alkalické baterie (AA), uživatelská
příručka, referenční zdroj unikajících látek, přepravní
kufřík.
3 Funkce zařízení
3.1 Přehled (A)
1
Senzor 6 Resetovací tlačítko
2
Ochranný kryt sen-
zoru
7 Indikátor stavu
baterií
3
LED indikátor úniků 8 Zapnutí/vypnutí
4
Snížení citlivosti (Lo) 9 Kryt prostoru pro
baterie
5
Zvýšení citlivosti (Hi) 10 Šrouby krytu pros-
toru pro baterie
3.2 LED indikátor úniků
Základní koncentrace
Zvyšující se koncentrace
99
ČESKY
Nejvyšší koncentrace
3.3 Uvedení do provozu
Vložení baterií:
Povolte šroub a odstraňte
kryt přihrádky pro baterie,
který se nachází na spod-
ní straně přístroje.
Vložte 4 alkalické baterie
velikosti „AA“.
Umístěte zpět kryt přihrádky pro baterie.
Jestliže se blíží konec doby použitelnosti baterií, je
tento stav signalizován rozsvícením červené LED. V ta-
kovém případě by měla být co nejrychleji provedena
výměna baterií.
Přizpůsobení okolní koncentraci a nulovací funkce:
Tento detektor úniků je vybaven funkcí automatického
přizpůsobování okolní koncentraci a rovněž nulovací
funkcí, jejímž účelem je vyloučení ovlivňování zobrazo-
vaných výsledků faktory okolního prostředí.
Automatické přizpůsobení okolní koncentraci – Po
zapnutí se přístroj automaticky přizpůsobuje stáva-
jící okolní koncentraci. Poplašná signalizace se pak
spouští pouze při zaznamenání vyšší koncentrace.
Pozor! Mějte na paměti, tato vlastnost má za
následek ignorování veškerého chladiva, které při
zapnutí přístroje existuje v jeho okolí. Jestliže
přístroj, který se nachází ve vypnutém stavu,
podržíte nad známým místem úniku, při zapnutí již
toto místo nebude jako takové rozpoznáno,
následkem čehož bude ignorováno!
Nulovací funkce – Vynulování přístroje, které je
provedeno během jeho provozu, má za následek
vznik obdobné situace, při níž je ignorována okolní
koncentrace. Tím je uživateli umožněno zjišťování
zdroje úniků (místa s vyšší koncentrací). Zároveň
je tím poskytnuta možnost nastavení maximální
citlivosti, pokud by byl přístroj používán v jiných
4 alkalické baterie,
velikost „AA“
100
ČESKY
okolních prostředích. Po vynulování v okolním
prostředí neobsahujícím žádné chladivo (pouze
čerstvý vzduch), bude detektor udávat výchylku již
při zjištění minimálních množství chladiva.
Po zahřátí přístroje se nastavuje standardní hodnota
citlivosti, tedy úroveň „Hi“, a zapíná automatická
nulovací funkce.
Automatická nulovací funkce je nejlépe využitelná
při počátečním hledání zdroje úniků. Po objevení
zdroje úniků je tuto automatickou funkci třeba vypn-
out, aby bylo možno pokračovat měřením úniků.
Při rozpoznávání úniků v pevně stanovených
polohách by měla být automatická nulovací funkce
vypnutá.
Přizpůsobení citlivosti:
Přístroj poskytuje možnost nastavování citlivosti ve
třech stupních. Po zapnutí se přístroj nachází v režimu
s nastaveným nejvyšším stupněm citlivosti.
Chcete-li citlivost změnit, stiskněte tlačítko
Sensitivity
Lo
.
Po stisknutí tohoto tlačítka se na obrazovce na okamžik
rozsvítí dvě levé (zelené) LED. Zobrazuje se údaj o
tom, že je vybrána nízká citlivost.
Chcete-li provést zpětné přepnutí na vysokou citli-
vost, stiskněte tlačítko
Sensitivity
Hi
.
Na krátký okamžik se rozsvítí obě pravé (červené LED),
aby signalizovaly, že je zvolena vysoká citlivost.
Nízká citlivost (zelené LED)
Střední citlivost (oranžové LED)
Vysoká citlivost (červené LED)
101
ČESKY
3.4 Obsluha
VAROVÁNÍ! Tento přístroj nepoužívejte
v okolí míst s benzínem, zemním plynem,
propanem nebo jinými hořlavými látkami.
Jakým způsobem lze nalézt úniky?
UPOZORNĚNÍ: Náhlý náraz sondy nebo „závan“ u
hrotu sondy ovlivní proudění vzduchu a vyvolá spuštění
poplašné signalizace.
Zapínací tlačítko:
Pomocí tlačítka
ON
OFF
se detektor zapíná nebo vypíná.
Chcete-li detektor úniků zapnout, toto tlačítko jeden-
krát stiskněte. Poté se po dobu 45 sekund naplno
rozsvítí displej, aby se zahřál senzor. Chcete-li
přístroj vypnout, znovu stiskněte tlačítko a podržte je
po dobu 5 sekund.
Nulovací (resetovací) tlačítko:
Je-li zapnuta funkce automatického nulování, měřicí
přístroj je sledován na pozadí a provádí se jemné
dolaďování. Zapnutí funkce automatického nulování je
signalizováno rozsvícením příslušné LED.
Chcete-li funkci automatického nulování vypnout,
stiskněte tlačítko „Reset“ a podržte je po dobu 2
sekund. Světelná signalizace „Reset“ po vypnutí
nulovací funkce zhasíná.
Je-li světelná signalizace „Reset“ vypnuta, znamená to,
že se nulovací funkce nachází v ručním režimu.
Ruční nulovací funkce se aktivuje jednorázovým
stisknutím tlačítka „Reset“.
Zkontrolujte stav přístroje a senzoru:
Nastavte vysokou citlivost, tedy polohu „HI“.
Otevřete kryt referenčního zdroje unikajících látek
a tento zdroj pomalu přemísťujte blíže k trysce na
nastavitelné ohebné trubici.
Mění-li se indikace od nízké po vysokou úroveň, je
referenční zdroj unikajících látek třeba odstranit –
následkem toho dosud svítící LED zhasne. Přístroj se
nachází ve stavu, který odpovídá pracovním pod-
mínkám.
102
ČESKY
V případě, že přístroj nefunguje podle očekávání, jej
předejte příslušnému místnímu smluvnímu prodejci,
který zajistí provedení jeho údržby.
Zadávání režimu měření:
Umístěte hrot sondy co nejblíže k místu domnělého
úniku. Zkuste sondu umístit do maximální vzdále-
nosti 6 mm od možného zdroje úniku.
Pomalu sondou pohybujte podél každého možného
místa úniku.
Jestliže přístroj rozpozná zdroj úniku, oznámí to
prostřednictvím zvukového alarmu. Navíc se rozsvítí
vizuální indikace ve směru zleva doprava (od
zelených přes oranžové po červené LED), což bude
poukazovat na přibližování se ke zdroji úniku.
Jestliže přístroj zobrazuje informaci o zjištění úniku,
na okamžik oddalte sondu a poté ji přemístěte zpět,
aby bylo možno provést lokalizaci úniku. V případě,
že se jedná o velký únik, mel by být přepínač
citlivosti nastaven do polohy „Lo“. Tím je usnadněno
nalezení přesného místa úniku.
Než začnete hledat další úniky, nastavte přepínač
citlivosti do polohy „HI“.
Po dokončení kontroly těsnosti vypněte přístroj
a uložte jej na čistém místě. Zajistěte ochranu
přístroje před možným poškozením.
4 Použití nového senzoru
Senzor má omezenou životnost. Při normálním
způsobu provozu činí životnost senzoru více než jeden
rok. Vystavování senzoru účinkům vysokých koncen-
trací chladiva (>30000 ppm) má za následek značné
zkrácení jeho životnosti. Je důležité zajistit, aby povrch
senzoru byl zbaven vodních kapek, páry, oleje, mastnot,
prachu nebo jiných znečišťujících látek. Předpokladem
bezchybného používání přístroje je navíc provádění
pravidelné výměny senzoru.
VAROVÁNÍ! Při výměně za nový senzor by
mohl být starý senzor horký!
103
ČESKY
Odstraňte kryt senzoru z
hrotu nastavitelné ohebné
trubice.
Vytáhněte starý senzor
a vyměňte jej za nový
senzor.
Utěsněte kryt senzoru nad
zástrčkou.
5 Čištění
Pouzdro přístroje je možno čistit pomocí běžných
domácích čisticích prostředků nebo pomocí isopropa-
nolu. Při čištění je třeba dbát na to, aby do přístroje
nemohl vniknout žádný čisticí prostředek. Benzín i jiná
rozpouštědla mohou způsobit poškození plastu, a proto
je nutno vyhýbat se jejich používání.
VAROVÁNÍ! Čisticí prostředek nebo isopro-
panol by mohly způsobit poškození senzoru,
a proto by během používání senzoru měly být
uchovávány v dostatečné vzdálenosti.
6 Zákaznické služby
K dispozici je síť servisních středisek společnosti
ROTHENBERGER, která vám poskytnou potřebnou
pomoc a jejichž prostřednictvím jsou rovněž dodávány
náhradní díly a zajišťovány servisní zásahy (viz seznam
v katalogu nebo na webových stránkách).
Příslušenství a náhradní díly můžete objednávat
prostřednictvím svého specializovaného prodejce nebo
RoService+ online služeb:
Telefon: + 49 (0) 61 95/ 800 – 8200
Fax: + 49 (0) 61 95/ 800 – 7491
www.rothenberger.com
Ochranný kryt senzoru
Senzor
104
ČESKY
7 Likvidace
Části tohoto zařízení představují zhodnotitelný materiál
a mohou být předány k recyklaci. K tomuto účelu jsou k
dispozici schválené a certikované recyklační závody.
K tomu, aby jste mohli provést ekologicky přijatelnou
likvidaci částí, které nelze zhodnotit (např. elektronický
šrot), je nutné provést konzultaci s Vaším úřadem, který
je kompetentní pro likvidaci odpadů.
Opotřebované výměnné akumulátory neodhazujte do
ohně ani do domácího odpadu. Váš odborný prode-
jce vám nabídne ekologicky šetrnou likvidaci starých
akumulátorů.
Pouze pro země EU:
Neodhazujte elektrické nástroje do odpadu!
Podle Evropské směrnice 2012/19/EU o
odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ) a podle jejího převedení do
národního práva musejí být opotřebené
elektronástroje sbírány odděleně a ode vzdány
do ekologicky šetrného zpracování.
/