HQ EL-GD10 Specifikace

Značka
HQ
Kategorie
kuchyně
Modelka
EL-GD10
Typ
Specifikace
EL-GD10
Detektor plynu
Důležité! Výrobek není uen pro detekci oxidu uhelnatého.
1
Úvod
Instalace
Detekce zemního plynu a svítiplynu:
Kvůli měrné hmotnosti tohoto druhu plynu by měl t detektor instalován v blízkosti stropu
(typicky 0,3 m pod stropem) místnosti, ve které se předpokládá možnost úniku plynu, a kde
proudění vzduchu nepřekáží nábytek nebo jiné vybavení bytu.
U detekce zkapalněho propan-butanu:
Kvůli měrné hmotnosti tohoto druhu plynu by l t detektor instalován v blízkosti podlahy
(typicky 0,1 m nad podlahou) místnosti, ve které se předpo
klá
možnost úniku plynu, a kde
proudění vzduchu nepřekáží nábytek nebo jiné vybavení bytu.
Místa, kde by se detektor NEMĚL instalovat!
1. V uzavřeném prostoru (Do kuchyňských skříněk nebo za závěsy a záclony).
2. Přímo nad dřez nebo umyvadlo.
3. Vedle dveří nebo okna.
4. Blízko kuchyňské digestoře nebo ventilátoru odsávání.
5. V oblasti, kde teplota prostředí může klesnout pod 16°C nebo překročit +40°C.
6. V místech, kde by prach a špína mohly zablokovat senzor.
7. Na vlhkých a mokrých místech.
Ovládání
Aktivace přístroje:
1. Zasuňte detektor do zásuvky. LED indikátor „POWER” svítí zeleně a bzučák spustí zvuk
alarmu „DiDi”, LED indikátor alarmu dvakrát zabliká.
2. ibliž 4 minuty na displeji bli symbol -poté se na něm objeví 0indikucí, že je
detektor připraven k měření.
Pozor!!
Detektor bude správně pracovat jen při dodržení dříve uvedených bodů, v opačném případě
nebude poskytovat ekáva zabezpečení. V tom
případě proveďte znovu proceduru
aktivace přístroje”. Pokud detektor stále nefunguje správně, musíte jej vynit.
Důležité! Výrobek není určen pro detekci oxidu uhelnatého.
Displej změny
koncentrace plynu
Otvory plynového
čidla
Bzučák
EL-GD10 je samostatný zásuvkový
detektor plynu pro LPG (zkapalněný
propan-butan) a zemní plyn a je určen pro
použití uvnitř domácnosti. Jakmile unikající
plyn dosáhne určité, předem nastavené
úrovně koncentrace, detektor zapne
optický signál (LED diody a číselný displej
indikují hustotu unikajícího plynu) a spustí
varovný zvukový signál. Sníží-li se
koncentrace plynu pod tuto nastavenou
úroveň, detektor se automaticky vrátí do
normálního režimu.
2
Stav hlášení úniku plynu
Koncentrace plynu je v norlním rozsahu
Na displeji se zobrazí číslice „1,2,3” a stavový LED indikátor „STATE” svítí zeleně.
Koncentrace plynu je mírně zvýšená
Na displeji se zobrazí číslice „3,4,5”, stavový LED indikátor „STATE” svítí žlutě a bzučák
spustí pomalý zvuk alarmu „Di--Di”.
Koncentrace plynu je vyso
Na displeji se zobrazí číslice „6,7,8,9”, stavoLED indikátor „STATE” svítí žlutě a bzučák
spustí rychlý zvukový alarm DiDiDI--DiDiDi”.
Koncentrace plynu dosáhla předem nastavenou dolní hranici výbušnosti (3%~20%)
Na displeji se zobrazí znak „A”, stavoLED indikátor „STATE” svítí červeně, LED indikátor
„ALARM” svítí červeně a bzučák spustí trvalý zvukový alarm.
Údržba:
Pro udržení spolehlivé činnosti detektoru dodržujte následuj
ící doporučení:
1. Jednou týdně vyzkoušejte správnou funkci detektoru, např. v těsné blízkosti otvorů pro čidlo
detektoru stiskněte lehce zapalovač (bez zapálení).
2. Udržujte otvory pro plynový senzor vždy čisté. Případný nános prachu jemně odsajte
vysavačem.
3. Detektor ničím nenatírejte.
4. V blízkosti detektoru nepoužívejte žádný sprej.
5. Při rekonstrukci místnosti uložte detektor do plastového sáčku.
Důležité! Co dělat při spuštění alarmu
Zachovejte klid a provte následující akce (na pořadí jednotlivých akcí nezáleží)
1. Uhaste všechny volně hořící plameny a kouřící materiál.
2. Vypněte všechny plynové spotřebiče.
3. Nevypínejte ani nezapínejte žádné elektrické spotřebiče, plynový detektor El-GD10
nevyjímaje.
4. Zajistěte větrání otevřením oken i dveří.
5. Máte-li podezření na únik plynu, nepoužívejte telefon.
Pokud alarm stále tr, vykliďte okamžitě zamořeprostory a kontaktujte nepřetržitou
poh
otovostní službu dodavatele plynu.
Plyny, které je možno detekovat: Zkapalněný propan-butan, zemní plyn a svítiplyn
Napájení: 100 V~ - 240 V~, 50/60Hz
Příkon: < 4W
Úrovně alarmu: 3 % ~ 20 % dolní meze výbušnosti.
Hlasitost alarmu: > 85dB
Teplotní rozsah: -10°C ~ 50°C
Relativní vlhkost: < 97% RH
Skladovací teplota: -25°C ~ 55°C
Rozměry: 67 x 67 x 112mm
Hmotnost: 122g
3
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Nizozemí
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com
prohlašuje, že výrobek;
Značka: HQ
Model: EL-GD10
Popis: Zásuvkový plynový alarm
splňuje následující normy;
Elektromagnetická kompatibilita:
EN50270:1999/EN61000-3-2:2000/EN61000-3-3:1995/+A1:2001
Elektronická zařízení napájená ze sítě:
EN50194:2000/EN60950-1:2001+A11:2004
Dodržuje a odpovídá ustanovením směrnice 89/336/EEC a doplňm.
‘s-Hertogenbosch, 15.11.2007
Mrs. J. Gilad
Obchodní ředitel
UPOZORNÍ
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM - NEOTEVÍRAT
4
Bezpečnostní opatření:
Abyste zabránili riziku pora elektrickým proudem,
svěřte odkrytování a případnou opravu zařízení POUZE
kvalikovanému servisnímu technikovi. i probmu
s činností výrobku odpojte detektor i ostat připojená
zařízení od zdroje napájení. Nevystavujte výrobek nadměrné vlhkosti nebo vodě.
ruka:
Jakékoli změny, úpravy nebo pkození zařízení v důsledku nesprávného zaczení s tímto
výrobkem ruší platnost zární smlouvy.
Obecná ustanovení:
Design a specikace výrobku mohou být změny bez předchozího upozorní.
Všechna loga a obchodní značky jsou registrované značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
Upozornění:
Tento výrobek je označen sledujícím symbolem. To znamená, že s výrobkem je
nutné zaczet jako s nebezpným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze
jej po skoení životnosti vhazovat do běžného domácího odpadu. Pro tyto výrobky
existuje zvláštní síť sběrných středisek.
Copyright © (Autorská práva)
/