Dometic MSG 150 Operativní instrukce

Značka
Dometic
Modelka
MSG 150
Typ
Operativní instrukce
MSG150
Gas detector
Installation and Operating Manual . . . . . 10
Gasmelder
Montage- und Bedienungsanleitung . . . 21
Détecteur de gaz
Instructions de montage
et de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Alarma de gas
Instrucciones de montaje y de uso . . . . .45
Dispositivo de deteção de gás
Instruções de montagem e manual de
instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Rilevatore di gas
Istruzioni di montaggio e d’uso . . . . . . . . 69
Gasalarm
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Gasalarm
Monterings- og betjeningsvejledning. . . 93
Gasvarnare
Monterings- och bruksanvisning . . . . . . 104
Gassalarm
Monterings- og bruksanvisning. . . . . . . 115
Kaasuhälytin
Asennus- ja käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . 126
Сигнализатор газа
Инструкция по монтажу
и эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Detektor gazu
Instrukcja montażu i obsługi . . . . . . . . . 149
Plynový alarm
Návod na montáž a uvedenie
do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Hlásič plynu
Návod k montáži a obsluze . . . . . . . . . . 172
Gázjelző
Szerelési és használati útmutató . . . . . . 183
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
C
OMPLEMENTARY PRODUCTS
ALARM SYSTEMS
MSG150-IO-16s.book Seite 1 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Vysvětlení symbolů MSG150
CS
172
Před zahájením instalace a uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod a
uschovejte jej. V případě dalšího prodeje výrobku předejte návod novému uživateli.
Obsah
1 Vysvětlení symbolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
2 Bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
4 Příslušenství/rozšíření. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
5 Použití v souladu s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
6 Technický popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
7 MagicSafe MSG150 montáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
8 Připojení plynového hlásiče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
9 MagicSafe MSG150 obsluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
10 Poplach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
11 Vyhledávání závad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
12 Čištění a péče o plynový hlásič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
13 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
14 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
15 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
1Vysvětlení symbolů
!
!
A
I
STRAHA!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů mohou být smrtelná nebo
vážná zranění.
UPOZORNĚNÍ!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení mohou být úrazy.
POZOR!
Nedodržení pokynů může mít za následek hmotné škody a narušení funkce výrobku.
POZNÁMKA
Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.
MSG150-IO-16s.book Seite 172 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci
CS
173
2 Bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci
V následujících případech nepřebírá výrobce žádné záruky za škody:
Poškození výrobku působením mechanických vlivů a přepětí
Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu
2.1 Základní bezpečnost
!
VÝSTRAHA!
Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením.
Přístroj odpojte od sítě:
Před každým čištěním a údržbou
–Po každém použití
Před výměnou pojistek
V případě, že jsou přístroj nebo přívodní kabel poškozeny, nesmíte výrobek dále
používat.
Pokud je přívodní kabel přístroje poškozen, musíte jej nechat vyměnit výrobcem,
jeho servisním centrem nebo jinou kvalifikovanou osobou tak, aby nemohlo dojít k
žádnému ohrožení.
Opravy tohoto výrobku smějí provádět pouze odborníci. Nesprávně provedené
opravy mohou být zdrojem značných rizik.
Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslo-
vými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud budou pod dozorem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném použití
přístroje a rozumějí nebezpečím, které z použití výrobku vyplývají.
Elektrické přístroje nejsou hračky pro děti!
Přístroj používejte a skladujte mimo dosah dětí.
Děti musejí být pod dohledem tak, aby si s výrobkem nehrály.
A
POZOR!
Před uvedením do provozu porovnejte údaj o napětí na typovém štítku se stávajícím
zdrojem napájení.
Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní kabel.
Přístroj skladujte na suchém a chladném místě.
2.2 Bezpnost za provozuístroje
Používejte přístroj ve vozidlech pouze po vypnutí motoru.
Nikdy nepoužívejte přístroj venku.
Jednou za měsíc a po delší odstávce vyzkoušejte funkci přístroje stisknutím tlačítka (obr. 8 4,
strana 5).
MSG150-IO-16s.book Seite 173 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Rozsah dodávky MSG150
CS
174
3 Rozsah dodávky
4 Příslušenství/rozšíření
5 Použití v souladu s určením
MagicSafe MSG150 (výr. č. 9600000368) je plynový hlásič, který rozpoznává plyny
s narkotizujícími účinky dříve než dosáhnou účinné koncentrace. Zařízení MSG150 je koncipo-
váno k použití ve vozidlech, aby rozpoznalo plyny s narkotizujícími účinky založené na éteru,
chloroformu, butanu, etanu a trichlorethylenu.
I
Č. na
obr. 2,
strana 3
Množ-
ství
Název Č. výrobku
1 1 Hlásič plynu 9600000368
2 1 Montážní deska
–1Upevňovací materiál
Název Č. výrobku
Vnější akustická signalizace 9101600008
Přídavný spínač RV-AMP-SW
POZNÁMKA
Díky rozsahu napětí 10 až 32 Vg je plynový hlásič vhodný k použití v osobních
i nákladních automobilech.
MSG150-IO-16s.book Seite 174 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Technický popis
CS
175
6 Technický popis
Plynový hlásič MSG150 má všestranné použití jako výstražné zařízení k identifikaci plynů
s narkotizujícími účinky dříve než dosáhnou účinné koncentrace.
Plynový hlásič obsahuje snímač a akustickou signalizaci a je připojen ke zdroji napětí 12/24 Vg,
např. k zapalovači cigaret ve vozidlech.
Kromě toho obsahuje plynový hlásič interní relé, ke kterému může být připojena např. externí
akustická signalizace nebo signalizační kontrolka.
Připojovací svorka reléové přípojky je umístěna na zadní straně plynového hlásiče (obr. 3,
strana 4).
Plynový hlásič můžete používat třemi způsoby:
samostatný přístroj
kombinace s vnější akustickou signalizací (výr. č. 9101600008)
kombinace s poplašným zařízením MagicSafe MS660 nebo DVS90
7 MagicSafe MSG150 montáž
7.1 Potřebné nástroje
K montáži potřebujete následující nástroje:
Měřidlo (obr. 1 1, strana 3)
Důlčík (obr. 1 2, strana 3)
Kladivo (obr. 1 3, strana 3)
Sada vrtáků (obr. 1 4, strana 3)
Vrtačka (obr. 1 5, strana 3)
Šroubovák (obr. 1 6, strana 3)
Č. na
obr. 3,
strana 4
Název
1 Reléový kontakt 1
2 Reléový kontakt 2
MSG150-IO-16s.book Seite 175 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Připojení plynového hlásiče MSG150
CS
176
7.2 Montáž plynového hlásiče
Při výběru místa montáže plynového hlásiče dodržujte následující pokyny:
Pamatujte na délku kabelu.
Plynový hlásič instalujte v blízkosti prostoru na spaní a do výšky matrace.
Vyberte vhodné místo instalace.
A
Přidržte montážní desku na vybraném místě montáže a označte dva body pro otvory (obr. 5,
strana 5).
Pevně přišroubujte montážní desku dvěma šrouby do plechu (obr. 6, strana 5).
Nasaďte plynový hlásič na montážní desku (obr. 7, strana 5).
Zapojte zástrčku plynového hlásiče do zdířky napájení 12/24 Vg.
Zelená LED na plynovém hlásiči (obr. 8 1, strana 5) bliká zhruba po dobu 10 min. Snímač se
zahřívá na provozní teplotu.
Jakmile zelená LED svítí trvale, je plynový hlásič připraven k použití.
8 Připojení plynového hlásiče
8.1 Samostatný přístroj
Pokud budete plynový hlásič používat jako samostatný přístroj, můžete jej zapnout
pomocí zástrčky 12/24 Vg
pomocí přídavného spínače RV-AMP-SW (příslušenství), pokud není ve spacím prostoru žádná
zásuvka 12/24 Vg.
Připojení plynového hlásiče pomocí zástrčky 12/24 Vg
Zapojte zástrčku 12/24 Vg do zásuvky, která je napájena trvalým kladným 12/24 Vg.
Tato zásuvka musí být připojena k baterii vozidla.
Zazní akustický signál a po dobu zhruba desíti minut bliká zelená LED (obr. 8 1, strana 5).
Během této doby provádí plynový hlásič systémový test a snímač se zahřívá na provoz
teplotu.
POZOR!
Dříve než vyvrtáte otvory zkontrolujte, zda nebudou vrtáním poškozeny elektric
kabely nebo jiné součásti.
MSG150-IO-16s.book Seite 176 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Připojení plynového hlásiče
CS
177
Pevné připojení plynového hlásiče
Pokud chcete provést pevné připojení plynového hlásiče a zapínat jej pomocí přídavného spínače
RV-AMP-SW, použijte schéma zapojení obr. 9, strana 6.
Odpojte zástrčku 12/24 Vg od kabelu.
Odstraňte asi 10 cm vnější izolace na konci kabelu.
Připojte černý, žlutý a oranžový kabel s kostrou karoserie (svorka 31).
Spojte červený vodič s výstupem přídavného spínače RV-AMP-SW.
Připojte vstup spínače s použitím pojistky 1 A ke kladnému pólu baterie.
8.2 Kombinace s vnější akustickou signalizací (výr. č. 9101600008)
Pokud si přejete provést připojení plynového hlásiče v kombinaci s vnější akustickou signalizací,
použijte schéma zapojení obr. 0, strana 6.
Montáž vnější akustické signalizace
Vnější akustickou signalizaci můžete namontovat do prostoru motoru.
Místo montáže musí splňovat tyto požadavky:
Nesmí být v oblasti ohrožené odstřikující vodou
Nesmí být v blízkosti výfukového systému
Nesmí být přístupné ze spodní strany tak, aby nebyla možná sabotáž zvenčí
Namontujte vnější akustickou signalizaci amplionem směřující dolů.
Připojení poplašné sirény
I
Připojte černý kabel akustické signalizace s kostře karoserie (svorka 31).
Propojte červený kabel akustické signalizace s reléovým kontaktem 2 (obr. 3 2, strana 4).
Propojte reléový kontakt 1 (obr. 3 1, strana 4) s trvalým kladným pólem 12 Vg.
Vodič musí být zajištěn pojistkou o hodnotě 1 A.
POZNÁMKA
Pokud nemá vozidlo v montážní oblasti přípojku s trvalým kladným vodičem 12 Vg,
můžete vstup připojit také pomocí pojistky 1 A k baterii vozidla.
MSG150-IO-16s.book Seite 177 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Připojení plynového hlásiče MSG150
CS
178
8.3 Kombinace s poplašným zařízením MagicSafe MS660 nebo DVS90
Pokud si přejete připojit plynový hlásič v kombinaci
s poplašným zařízením MS660, použijte schéma zapojení obr. a, strana 7
s poplašným zařízením DVS90, použijte schéma zapojení obr. b, strana 8
A
Plynový hlásič se systémem MS660
Odpojte zástrčku 12 Vg od kabelu.
Odstraňte asi 10 cm vnější izolace na konci kabelu.
Připojte černý vodič ke kostře karoserie (svorka 31).
Spojte žlutý a oranžový vodič (obr. a, strana 7) s bílým vodičem poplašného zařízení
(kolík 15, 15pólová zástrčka).
Propojte červený vodič s trvalým kladným pólem 12 Vg.
Vodič musí být zajištěn pojistkou o hodnotě 1 A.
Pokud má být plynový hlásič připojen i jako hlavní poplach k externímu poplašnému zařízení
MS660, připojte
reléový kontakt 1 (obr. a, strana 7) ke kostře karoserie (svorka 31) a
reléový kontakt 2 (obr. a, strana 7) k šedému/bílému vodiči (kolík 4, 9pólová zástrčka)
k poplašnému zařízení.
Plynový hlásič se systémem DVS90
Odpojte zástrčku 12/24 Vg od kabelu.
Odstraňte asi 10 cm vnější izolace na konci kabelu.
Připojte černý, žlutý a oranžový vodič ke kostře karoserie (svorka 31).
Spojte červený vodič se zeleným/červeným vodičem (P2, kolík 6) (obr. b, strana 8).
Vodič musí být zajištěn pojistkou o hodnotě 1 A.
Pokud má být plynový hlásič připojen i jako hlavní poplach k externímu poplašnému zařízení
DVS90, připojte
reléový kontakt 1 (obr. b, strana 8) ke kostře karoserie (svorka 31) a
reléový kontakt 2 (obr. b, strana 8) k černému/šedému vodiči (P2, kolík 5) poplašného
zařízení.
POZOR!
Pokud kombinujete MagicSafe MSG150 s poplašným zařízením DVS90,
musíte software poplašného zařízení konfigurovat takto:
Přepněte výstup 2.6 na „ostrý režim“ a vstup 2.5 na „spouštěč“.
MSG150-IO-16s.book Seite 178 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 MagicSafe MSG150 obsluha
CS
179
9 MagicSafe MSG150 obsluha
K zabránění falešného poplachu následkem vaření, použití deodorantů, tabáku nebo alkoholu
musíte vozidlo před spaním dobře vyvětrat a teprve potom zapnout plynový hlásič.
Zapojení MSG150 jako samostatného přístroje nebo v kombinaci s vnější akustickou
signalizací (výr. č. 9101600008)
Zapojte zástrčku 12/24 V
?
g do zásuvky nebo zapněte plynový hlásič pomocí přídavného
spínače RV-AMP-SW.
Zazní akustický signál a po dobu zhruba desíti minut bliká zelená LED (obr. 8 1, strana 5).
Během této doby provádí plynový hlásič systémový test a snímač se zahřívá na provoz
teplotu.
Pokud dojde k poplachu, zazní akustická signalizace z interní sirény a rozsvítí se červená LED
(obr. 8 3, strana 5). Pokud je připojena vnější akustická signalizace, zazní navíc akustický poplach
z vnější akustické signalizace.
K přerušení interního poplachu stiskněte tlačítko (obr. 8 4, strana 5).
Č. na
obr. 8,
strana 5
Název
1 Zelená LED
Zelená LED bliká po dobu asi 10 min. po připojení plynového hlásiče k napětí
nebo po zapnutí pomocí přídavného spínače RV-AMP-SW. Zatímco bliká LED,
zahřívá se snímač na provozní teplotu.
Jakmile zelená LED svítí trvale, je plynový hlásič připraven k použití.
2 Oranžová LED
Oranžová LED svítí, pokud dojde k chybě.
3 Červená LED (poplach)
Červená LED bliká, pokud dojde k poplachu.
Navíc zazní akustický poplašný signál sirény
(viz též kap. „Poplach“ na stranì 180).
4 Tlačítko
Toto tlačítko slouží jako testovací tlačítko a tlačítko k vypnutí akustické
signalizace.
Testovací tlačítko
Toto tlačítko stiskněte jednou za měsíc nebo po delších odstávkách ke
kontrole funkce.
Oranžová a červená LED blikají a zazní akustická signalizace.
Tlačítko vypnutí zvuku
Stiskněte tlačítko, pokud si přejete během poplachu vypnout akustickou
poplašnou signalizaci.
Červená LED bliká i nadále, a za 45 s zazní krátká akustická signalizace.
Následně se zařízení zapne do ostrého režimu.
MSG150-IO-16s.book Seite 179 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Poplach MSG150
CS
180
Zapnutí MSG150 v kombinaci s MS660 nebo DVS90
Zapněte poplašné zařízení MS660 nebo DVS90 jako obvykle:
Na dálkovém ovladači stiskněte
spodní tlačítko (MS660)
tlačítko zamykání na ovladači od automobilu nebo na přídavném ručním ovladači (DVS90).
Zazní akustický signál a po dobu zhruba desíti minut bliká zelená LED (obr. 8 1, strana 5).
Během této doby provádí plynový hlásič systémový test a snímač se zahřívá na provoz
teplotu.
Pokud dojde k poplachu, zazní akustická signalizace z interní sirény a rozsvítí se červená LED
(obr. 8 3, strana 5). Interní relé přepne signál kostry na vstup poplachu externího poplašného
zařízení. Externí poplašné zařízení aktivuje ihned externí poplach prostřednictvím ukazatelů změny
směru jízdy na vozidle a klaksonu vozidla nebo sirény.
K přerušení interního poplachu stiskněte tlačítko (obr. 8 4, strana 5).
K deaktivaci externího poplašného zařízení stiskněte na dálkovém ovládání
horní tlačítko (MS660)
tlačítko odemykání na ovladači od automobilu nebo na přídavném ručním ovladači
(DVS90).
10 Poplach
Při signalizaci poplachu postupujte takto:
Ihned zjistěte příčinu poplachu.
Zajistěte, aby děti a ostatní spící osoby opustily vozidlo nebo loď.
Ihned otevřete všechna okna a dveře.
Vyvarujte se otevřeného ohně a ihned zhasněte veškeré otevřené plameny.
Vypněte všechny plynové přístroje.
Zabraňte jiskření (nepoužívejte žádné elektrické spínače).
Odstraňte příčinu nebo opusťte vozidlo nebo loď.
Falešný poplach
Plynový hlásič je z důvodu vaší bezpečnosti nastaven velmi citlivě. Z tohoto důvodu snímač
reaguje i na jiná plynná média. Používání aerosolů (např. hnacích plynů ve sprejích), ale i silný
tabákový dým, silné alkoholové výpary nebo pára při vaření mohou spustit poplach, i když není
přítomen plyn ani omamný plyn.
MSG150-IO-16s.book Seite 180 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Vyhledávání závad
CS
181
11 Vyhledávání závad
Pokud není přístroj připraven k provozu (nesvítí zelená LED), postupujte takto:
Zkontrolujte, zda je dostupné napájecí napětí 12 nebo 24 Vg.
Pokud je napětí nižší nebo pokud bylo napájení přerušeno, plynový hlásič nefunguje.
Zkontrolujte pojistky v zástrčce, pokud je plynový hlásič připojen pomocí zástrčky 12/24 Vg
Kontrola pojistek v zástrčce 12/24 Vg
Ve hrotu zástrčky je z důvodu ochrany plynového hlásiče umístěna tavná pojistka.
Pokud dojde k přerušení tenkého kovového spoje uprostřed mezi oběma kovovými špičkami, pak
je pojistka vadná a musíte ji vyměnit.
A
Při výměně pojistek postupujte takto:
Sundejte ze zástrčky vyrovnávací pouzdro (obr. 4 4, strana 4).
Vyšroubujte šroub (obr. 4 5, strana 4) z horní poloviny pouzdra (obr. 4 1, strana 4).
Opatrně uvolněte horní polovinu pouzdra ze spodní (obr. 4 6, strana 4).
Vyjměte kontaktní kolík (obr. 4 3, strana 4).
Vyměňte vadnou pojistku (obr. 4 2, strana 4) za novou o stejné hodnotě.
Smontujte zástrčku v opačném pořadí.
12 Čištění a péče o plynový hlásič
A
Příležitostně vyčistěte výrobek zvlhčenou utěrkou.
POZOR!
Dávejte pozor, abyste použili v zástrčce stejný typ pojistek. Na poškození přístroje, ke
kterému dojde následkem použití pojistek o nesprávné hodnotě, se nevztahuje jaká-
koliv záruka a náhradní plnění.
POZOR!
Nepoužívejte k čištění žádné tvrdé nebo ostré předměty, může dojít k poškození
výrobku.
MSG150-IO-16s.book Seite 181 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Záruka MSG150
CS
182
13 Záruka
Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Zjistíte-li, že je výrobek vadný,
zašlete jej do pobočky výrobce ve vaší zemi (adresy viz zadní strana tohoto návodu) nebo do spe-
cializovanému prodejci.
K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:
Kopii účtenky s datem zakoupení,
Uvedení důvodu reklamace nebo popis vady.
14 Likvidace
Obalový materiál likvidujte v odpadu určeném k recyklaci.
M
Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných recyklačních cent-
rech nebo u specializovaného prodejce o příslušných předpisech o likvidaci odpadu.
15 Technické údaje
Certifikace
MagicSafe MSG150
Číslo výrobku: 9600000368
Rozměry (š x v x h): 80 x 156 x 51 mm
Rozsah vstupního napětí: 10 Vg až 32 Vg
Příkon: 1,3 W
Provozní teplota: 0 °C až 40 °C
Hlasitost akustického signálu: cca 85 dB ve vzdálenosti 3 m
Krytí: IP 20
MSG150-IO-16s.book Seite 182 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
/

Tato příručka je také vhodná pro