Dometic MS680 Operativní instrukce

Značka
Dometic
Modelka
MS680
Typ
Operativní instrukce
CS
MS680
334
Před zahájením instalace a uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento
návod a uschovejte jej. V případě dalšího prodeje výrobku předejte návod
novému uživateli.
Obsah
1 Vysvětlení symbolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
2 Bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
4 Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
5 Použití v souladu se stanoveným účelem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
6 Technický popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
7 Montáž poplašného zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .341
8 Elektrické připojení poplašného zařízení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
9 Programování poplašného zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
10 Použití poplašného zaříze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .351
11 Čištění a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
12 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
13 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
14 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
MS-680-IO-16S.book Seite 334 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
MS680 Vysvětlení symbolů
335
1 Vysvětlení symbolů
!
!
A
I
2 Bezpečnostní pokyny a pokyny
kinstalaci
V následujících případech nepřebírá výrobce žádné záruky za škody:
Chybná montáž nebo chybné připojení
Poškození výrobku působením mechanických vlivů a přepětí
Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu
Dodržujte předepsané bezpečnostní pokyny a předpisy vydané výrobcem
vozidla a autoservisem!
!
STRAHA!
Nedostatečně provedené spoje vodičů mohou způsobit zkrat s těmito
následky:
Vznik požáru kabelů
Uvolnění airbagů
Poškození elektronických řídicích systémů
Porucha funkcí elektrických zařízení (ukazatele změny směru jízdy, brz-
dová světla, klakson, zapalování, světla).
STRAHA!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů mohou být
smrtelná nebo vážná zranění.
UPOZORNĚNÍ!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení mohou být úrazy.
POZOR!
Nedodržení pokynů může mít za následek hmotné škody a narušení
funkce výrobku.
POZNÁMKA
Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.
MS-680-IO-16S.book Seite 335 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
Bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci MS680
336
A
POZOR!
Z důvodu nebezpečí zkratu musíte před zahájením prací na elektrickém
systému vozidla vždy odpojit záporný pól.
V případě vozidel s přídavnou baterií musíte rovněž odpojit záporný pól.
Dodržujte proto následující pokyny:
Při práci na následujících vodičích používejte pouze izolované kabelové kon-
covky, zástrčky a ploché konektory:
30 (přímý vstup z baterie plus přímý)
15 (spínaný pól plus, za baterií)
31 (vedení od baterie, kostra)
–L (blikače vlevo)
R (blikače vpravo)
Nepoužívejte žádné lámací svorkovnice (tzv. „čokoláda“).
Používejte ke spojování kabelů lisovací kleště.
Přišroubujte kabely v případě přípojek k vodiči 31 (kostra)
pomocí kabelového oka a ozubené podložky k vlastnímu kostřicímu šroubu
vozidla nebo
kabelovým okem a šroubem do plechu k plechu karoserie.
Pamatujte na dobré uzemnění!
Při odpojování záporného pólu baterie dojde v dočasné paměti systémů komfortní
elektroniky ke ztrátě uložených dat.
V závislosti na vybavení vozidla musíte znovu nastavit následující data:
–Kód rádia
Hodiny ve vozidle
Spínací hodiny
–Palubní počítač
Poloha sedadla
Pokyny k nastavení naleznete v příslušném návodu k obsluze.
Při montáži dodržujte následující pokyny:
!
UPOZORNĚNÍ!
Upevněte součásti namontované ve vozidle tak, aby se nemohly za
žádných okolností uvolnit (náhlé brzdění, nehoda) a způsobit úrazy
posádce vozidla.
MS-680-IO-16S.book Seite 336 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
MS680 Bezpečnostní pokyny a pokyny k instalaci
337
Upevněte součásti systému, které jsou instalovány pod obložení tak,
aby se neuvolnily nebo aby nepoškodily jiné součásti a rozvody a aby
nemohly narušovat žádné systémy vozidla (řízení, pedály apod.).
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce vozidla.
Některé činnosti (např. na bezpečnostních systémech, jako je airbag
apod.) smí provádět pouze školený specializovaný personál.
A
POZOR!
Při vrtání pamatujte na dostatek volného prostoru pro vrták, abyste
zabránili vzniku škod.
Každý otvor odjehlete a ošetřete jej antikorozním prostředkem.
Při práci na elektrických součástech dodržujte následující pokyny:
A
POZOR!
Ke kontrole napětí v elektrických vodičích používejte pouze diodovou
zkoušečku nebo voltmetr.
Zkoušečky se žárovkami odebírají příliš velké množství proudu,
následkem může být poškození elektronického systému vozidla.
Pamatujte při instalaci elektrických přípojek:
kabely nesmíte zalamovat nebo zkrucovat,
kabely se nesmějí dřít o rohy a hrany,
kabely nesmějí být bez ochrany instalovány v průchodkách
s ostrými hranami.
Izolujte všechny spoje a přípojky.
Zajistěte kabely proti mechanickému namáhání vázacími páskami
nebo izolační páskou, např. ke stávajícím vodičům.
MS-680-IO-16S.book Seite 337 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
Rozsah dodávky MS680
338
3 Rozsah dodávky
Viz obr. 1
4Příslušenství
Dostupné jako příslušenství (není součástí dodávky):
Č. Množství Název Č. výr.
1 1 Řídicí jednotka 9101600015
2 1 Siréna MS-670-SI
3 2 Ultrazvukové snímače
4 1 Dálkové rádiové ovládání 9101600016
5 1 Ultrazvukový modul (včetně snímačů) MS-670-US
6 1 Elektronický klíč (E-klíč) s paticí
7 1 Sada kabelů pro konkrétní automobil s OBD
zástrčkou
8 1 Kontaktní spínač na víko motoru
9 1 Držák pro kontaktní spínač víka motoru a
sirénu
Upevňovací a montážní materiál
Návod k montáži a obsluze
Název Č. výr.s
Rádiový infračervený hlásič pohybu 9101600013
Rádiový magnetický kontaktní spínač 9101600014
Elektronický klíč MS-670-EK
Patice E-klíče MS-670-ES
MS-680-IO-16S.book Seite 338 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
MS680 Použití v souladu se stanoveným účelem
339
5 Použití v souladu se stanoveným účelem
MS680 (č. výr. 9101600012) je poplašné zařízení, které je přednastaveno pro Fiat
Ducato x290 (rok výroby 2015). Volitelně lze poplašné zařízení použít i pro Fiat
Ducato x250 (rok výroby 2011). Připojovací údaje pro Fiat Ducato x250 naleznete v
kap. „Připojovací údaje pro Fiat Ducato x250 (bez napojení na centrální zamykání)“
na stranì 346.
Poplašné zařízení slouží výhradně k další ochraně proti krádeži vozidla a jeho
vybavení.
6Technický popis
6.1 Popis funkce
MS680 je poplašné zařízení, které je vybaveno dvěma ultrazvukovými snímači a
jednou sirénou. Poplašné zařízení lze volitelně rozšířit až o 55 rádiových infračerve-
ných hlásičů pohybu a rádiových magnetických kontaktních spínačů. Je určeno pro
vozidla s palubním napětím 12 V a aktivuje či deaktivuje se pomocí originálních
dálkových ovladačů vozidla.
Při aktivovaném poplašném zařízení se poplach spustí, jakmile dojde k jedné z
následujících událostí:
Otevření dveří.
Otevření zavazadlového prostoru.
Otevření víka motoru.
Zapnutí zapalování.
(Volitelný) rádiový snímač (rádiový magnetický kontakt, rádiový hlásič pohybu)
hlásí pohyb.
Výrobek vám nabízí tyto funkce:
Aktivace a deaktivace originálním dálkovým ovladačem vozidla
Programovatelné akustické a optické signály
Monitorování interiéru prostoru pro cestující prostřednictvím ultrazvukových
snímačů
Přídavné dálkové ovládání k deaktivaci monitorování interiéru
E-klíče (elektronické klíče) k programování a deaktivaci poplašného zařízení
Vstup k připojení dalších dveřních kontaktů nebo kontaktního spínače pro víko
motoru nebo zavazadlový prostor.
MS-680-IO-16S.book Seite 339 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
Technický popis MS680
340
6.2 Řídicí jednotka
Viz obr. 2
6.3 Dálkovédiové ovládá
Viz obr. 3
6.4 Ultrazvukový modul
Viz obr. 5
Č. Název
1 Přívodní konektor
2 Přívodní konektor pro 20pólový přívodní kabel
3 Tlačítka (k programování)
4LED
Č. Název
1
Deaktivuje kompletní systém (včetně odemykání dveří při připojení centrálního
zamykání, viz kap. „Volitelné možnosti připojení“ na stranì 346)
2
Deaktivuje monitorování interiéru při aktivovaném systému nebo aktivuje
systém bez monitorování interiéru (včetně zamykání dveří při připojení
centrálního zamykání, viz kap. „Volitelné možnosti připojení“ na stranì 346)
3 Aktivuje kompletní systém (včetně monitorování interiéru a zamykání dveří při
připojení centrálního zamykání, viz kap. „Volitelné možnosti připojení“ na
stranì 346)
Č. Název
1 Ultrazvukové snímače
2 Ultrazvukový modul
3 Nastavovací šroub
MS-680-IO-16S.book Seite 340 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
MS680 Montáž poplašného zařízení
341
6.5 Mož provozní stavy
Poplašné zařízení rozpoznává následující provozní stavy:
Připraveno k provozu
Poplašné zařízení je trvale připraveno k provozu, jakmile je instalováno a správně
připojeno. V tomto provozním stavu ale nespustí žádný poplach.
Doba sepnutí
Doba sepnutí poplašného zařízení je cca 40 sekund.
Optická kontrola probíhající doby sepnutí je provedena formou svítící stavo
kontrolky LED na patici E-klíče (obr. 4 1).
Aktivováno
Jakmile je poplašné zařízení aktivováno, může spustit poplach. Poplach je
spuštěn např. při porušení dveří, otevření víka motoru nebo při vstupu dovnitř
vozidla. Pokud si přejete odjet, musíte nejprve poplašné zařízení deaktivovat.
Potom se přepne provozní stav do režimu „připraveno“.
Optická kontrola aktivace je provedena formou svítící stavové kontrolky LED na
patici E-klíče (obr. 4 1).
Spuštěný poplach
Spuštěný poplach je indikován optickými a akustickými signály.
7 Montáž poplašného zařízení
I
7.1 Montáž řídicí jednotky
Vyberte vhodné místo instalace.
Namontujte řídicí jednotku:
Do prostoru pro cestující
–tak, abyste viděli LED a mohli ovládat tlačítka,
Pod palubní desku,
Ne v rozsahu vlivu silných elektrických polí, jako např. rozvody zapalová
nebo centrálního elektronického řídicího systému,
Ne přímo na výduchy ventilace.
Pevně přišroubujte řídicí jednotku přiloženými šrouby nebo použijte
oboustrannou lepicí pásku.
POZNÁMKA
Pokud nemáte dostatečné technické znalosti v oblasti instalace a
připojování součástí do vozidla, pověřte instalací systému odborníka.
MS-680-IO-16S.book Seite 341 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
Montáž poplašného zařízení MS680
342
7.2 Montáž sirény
Viz obr. 6
Sirénu lze namontovat do prostoru motoru.
A
Sirénu a držák upevněte tak, jak je vidět na obr. 6.
7.3 Montáž ultrazvukového modulu
Viz obr. 5
Ultrazvukový modul namontujte tak, jak je popsáno v části obr. 5.
7.4 Montáž ultrazvukových snímačů
Viz obr. 7
!
Ultrazvukové snímače orientujte tak, aby ukazovaly doprostřed mezi opěradla
předních sedadel (prostor pro cestující).
Přívodní kabely snímačů provlečte sloupkem A k ultrazvukovému modulu.
POZOR!
Místo montáže musí splňovat tyto požadavky:
Nesmí být v oblasti ohrožené odstřikující vodou,
Nesmí být v blízkosti výfukového systému,
Nesmí být přístupné ze spodní strany vozidla tak, aby nebyla možná
sabotáž zvenčí.
UPOZORNĚNÍ!
Nebezpečí zranění při aktivaci airbagu!
Ultrazvukové snímače neupevňujte v činném prostoru airbagu.
MS-680-IO-16S.book Seite 342 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
MS680 Montáž poplašného zařízení
343
7.5 Montáž kontaktního spínače na víko motoru
Vyhledejte v motorovém prostoru vhodní místo a vyvrtejte otvor o průměru
8mm.
Při montáži dávejte pozor, aby byla vzdálenost od uzavřeného víka minimálně
22 mm a maximálně 27 mm.
Tyto vzdálenosti zkontrolujte např. pomocí plastické hmoty.
Minimální vzdálenost můžete ještě zkrátit např. zkrácením spínače.
Po instalaci zkontrolujte funkci spínače.
Kontaktní spínač víka motoru propojte s šedým vodičem (obr. 9) přívodního
kabelu sirény v prostoru motoru.
7.6 Montáž patice pro E-klíč
Viz obr. 8
I
POZNÁMKA
Při výběru místa montáže dbejte na délky kabelů a na to, zda má být
viditelná kontrolka LED v patici.
MS-680-IO-16S.book Seite 343 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
Elektrické připojení poplašného zařízení MS680
344
8 Elektrické připojení poplašného
zařízení
Fiat Ducato x290: Plán zapojení lze nalézt v obr. 9.
Všechny konektory jsou kódované, takže je nelze zaměnit.
Č. Název
1 20pólová zástrčka přívodního kabelu na řídicí jednotce MS680
2 Spínaný kladný pól (zapalování, svorka 15)
3 Centrální zamykání
4 Centrální zamykání
5 Pravý ukazatel změny směru jízdy
6 Levý ukazatel změny směru jízdy
7 OBD zástrčka
8 60pólová zelená zástrčka z pojistkové skříně vozidla
9 20pólová černá zástrčka z pojistkové skříně vozidla
10 8pólová zástrčka přívodního kabelu na řídicí jednotce MS680
11 Siréna
12 Vypínač víka
13 Přípojka napájení
MS-680-IO-16S.book Seite 344 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
MS680 Elektrické připojení poplašného zařízení
345
8.1 Připojení přívodních vodičů přívodního kabelu
(obr. 9)
Připojení sirény
Zástrčku přívodního kabelu (obr. 9 11) připojte k přípojce sirény.
Otevřený konec kabelu veďte dělicí přepážkou mezi kabinou a prostorem
motoru do prostoru pro cestující.
Červené vedení sirény připojte k červenému vedení PIN 3 (8pólová zástrčka
přívodního kabelu na řídicí jednotce MS680) (obr. 9 10).
Modré vedení sirény připojte k modro-hnědému vedení PIN 18 (20pólová
zástrčka přívodního kabelu na řídicí jednotce MS680) (obr. 9 1).
Šedé vedení připojte k šedému vedení PIN 15 (20pólová zástrčka přívodního
kabelu na řídicí jednotce MS680) (obr. 9 1).
Černé vedení připojte k černému vedení PIN 1 (8pólová zástrčka přívodního
kabelu na řídicí jednotce MS680) (obr. 9 10).
Připojení patice E-klíče
Červeně označenou dvoupólovou zástrčku patice E-klíče (obr. 1 6) zasuňte do
červené zdířky přívodního kabelu.
Bílou dvoupólovou zástrčku patice E-klíče (obr. 1 6) zasuňte do bílé zdířky
přívodního kabelu.
Fialová (kladný pól zapalování)
Fialové vedení z PIN 10 (20pólová zástrčka přívodního kabelu) (obr. 9 1)
připojte k PIN 16 (20pólová černá zástrčka pojistkové skříně vozidla) (obr. 9 9).
Připojení ultrazvukového modulu (obr. 5 2)
Bílou třípólovou zástrčku přívodního kabelu připojte k přípojce ultrazvukového
modulu.
Připojení ultrazvukových snímačů (obr. 5 1)
Červenou zástrčku kabelu ultrazvukového snímače připojte k červené přípojce
ultrazvukového snímače (obr. 9 5).
Bílou zástrčku kabelu ultrazvukového snímače připojte k bílé přípojce
ultrazvukového modulu (obr. 9 5).
MS-680-IO-16S.book Seite 345 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
Elektrické připojení poplašného zařízení MS680
346
Žlutá (ukazatele změny směru jízdy)
Žluté vedení z PIN 4 (8pólová zástrčka přívodního kabelu na řídicí jednotce
MS680) (obr. 9 10) připojte k PIN 18 pravého vedení ukazatele změny směru
jízdy (60pólová zelená zástrčka z pojistkové skříně vozidla) (obr. 9 8).
Žluté vedení z PIN 8 (8pólová zástrčka přívodního kabelu na řídicí jednotce
MS680) (obr. 9 10) připojte k PIN 19 levého vedení ukazatele změny směru
jízdy (60pólová zelená zástrčka z pojistkové skříně vozidla) (obr. 9 8).
8.2 Volitelné možnosti připojení
Hnědo-černá (centrální zamykání)
Hnědo-černé vedení z PIN 17 (20pólová zástrčka přívodního kabelu) (obr. 9 1)
připojte k PIN 27 (60pólová zelená zástrčka z pojistkové skříně vozidla)
(obr. 9 8), pokud si přejete vozidlo otevřít i zavřít přídavným ručním ovladačem
a aktivovat a deaktivovat MS680.
Šedo-černá (centrální zamykání)
Šedo-černé vedení z PIN 16 (20pólová zástrčka přívodního kabelu) (obr. 9 1)
připojte k PIN 53 (60pólová zelená zástrčka z pojistkové skříně vozidla)
(obr. 9 8), pokud si přejete vozidlo otevřít i zavřít přídavným ručním ovladačem
a aktivovat a deaktivovat MS680.
Připojovací údaje pro Fiat Ducato x250 (bez napojení na centrální
zamykání)
Žlutá – ukazatel změny směru jízdy (standard)
Žluté vedení z PIN 4 (8pólová zástrčka přívodního kabelu na řídicí jednotce
MS680) (obr. 9 10) připojte k PIN 18 (modro-černé vedení) pravého vedení
ukazatele změny směru jízdy (60pólová zeleno-modrá zástrčka z pojistkové
skříně vozidla).
Žluté vedení z PIN 8 (8pólová zástrčka přívodního kabelu na řídicí jednotce
MS680) (obr. 9 10) připojte k PIN 19 (modro-bílé vedení) levého vedení
ukazatele změny směru jízdy (60pólová zeleno-modrá zástrčka z pojistkové
skříně vozidla).
MS-680-IO-16S.book Seite 346 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
MS680 Programování poplašného zařízení
347
Fialová – zapalování (+15)
Fialové vedení z PIN 10 (20pólová zástrčka přívodního kabelu MS680)
(obr. 9 1) připojte k PIN 18 (světle modrá / šedá) (20pólová černo-modrá
zástrčka z pojistkové skříně vozidla).
8.3 Připojení přívodního kabelu
20pólovou zástrčku a 8pólovou zástrčku přívodního kabelu připojte k příslušné
přípojce na řídicí jednotce poplašného zařízení (obr. 9 1 a obr. 9 10).
OBD zástrčku (obr. 9 7) připojte k OBD přípojce pod pojistkovou skříní
vozidla.
Červená
Zásuvnou patku (obr. 9 13) červeného vedení z PIN 3 8pólové zástrčky připo-
jovacího kabelu na řídicí jednotce MS680 (obr. 9 10) zasuňte do volné zásuvky
pojistkové skříně vozidla (obr. 9).
9 Programování poplašného zařízení
I
9.1 Programování kódu vozidla
Poplašné zařízení se musí shodovat se sběrnicí CAN typu vašeho vozidla. Poplašné
zařízení je výrobcem nastaveno na kód vozidla 131 pro Fiat Ducato x250 a Fiat
Ducato x290.
V případě nutnosti opětovného naprogramování kódu vozidla postupujte
následovně:
Stiskněte tlačítko (obr. 2 3) na řídicí jednotce a držte je stisknuté.
Pokud svítí LED na řídicí jednotce (obr. 2 4), tlačítko uvolněte.
LED zhasne.
Po krátké pauze zhruba 4 sekundy začne LED blikat.
POZNÁMKA
Poplašné zařízení je naprogramováno pro Fiat Ducato x290.
MS-680-IO-16S.book Seite 347 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
Programování poplašného zařízení MS680
348
Počítejte počet bliknutí, dokud se počet bliknutí nebude shodovat s první číslicí
kódu vozidla.
Jedno bliknutí: Číslice 1
Dvě bliknutí: Číslice 2, ...
Devět bliknutí: Číslice 9
Deset bliknutí: Číslice 0
Stiskněte znovu tlačítko.
Po krátké pauze zhruba 4 s začne blikat LED.
Opakujte výše popsané kroky pro všechny číslice kódu vozidla.
Po programování bliká LED kód vozidla.
Proveďte test poplašného zařízení jeho aktivací dálkovým ovladačem.
Pokud jste správně zadali kód vozidla, bude poplašné zařízení aktivováno.
Pokud poplašné zařízení není aktivováno, zadali jste kód vozidla nesprávně.
Opakujte programování.
9.2 Programování (volitelně)
Můžete naprogramovat funkce uvedené v následující tabulce. Tyto funkce zůstávají
uložené i v případě, že odpojíte baterii.
K naprogramování požadované funkce postupujte takto:
Zapněte zapalování při deaktivovaném poplašném zařízení.
LED v patici E-klíče svítí po dobu dvou sekund.
Během těchto dvou vteřin vložte elektronický klíč do pouzdra na klíč.
Systém indikuje aktivaci programovacího režimu trojím bliknutím kontrolky LED a
třemi zvukovými signály sirény.
První funkce je aktivována.
I
POZNÁMKA
Pokaždé, když takto vyvoláte režim programování, budou všechny
hodnoty jednotlivých funkcí resetovány na nastavení z výroby
(viz následující tabulka).
MS-680-IO-16S.book Seite 348 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
MS680 Programování poplašného zařízení
349
Změna vybrané funkce
E-klíč zasuňte do patice E-klíče k provedení změny hodnoty vybrané funkce.
Pokud je nastavení z výroby „zapnuto“, bude nastavena hodnota „vypnuto“ a
naopak.
Siréna generuje akustický signál a kontrolka LED v patici E-klíče jednou blikne.
Funkce
Nastavení
zvýroby
LED Programování
Optické signály při
aktivování/
deaktivování
Vypnuto jedno bliknutí Tuto funkci lze aktivovat pouze
u vozidel, která při otevření nebo
zavření negenerují žádné optické
signály (např. ukazatele změny
směru jízdy).
Akustické signály Vypnuto dvě bliknutí Jsou generovány následující
akustické signály:
Aktivace: 2 signály
Deaktivace: 1 dlouhý signál
Deaktivace při spuštěném
poplachu 1 krátký signál
Pasivní poplach Vypnuto tři bliknutí Tato funkce automaticky aktivuje
poplašné zařízení 60 s po vypnutí
zapalování.
Pokud je tato funkce aktivována,
jsou deaktivovány výstup
komfortních funkcí a ultrazvuko
snímače.
Vstup dveřního
kontaktu
Záporný čtyři bliknutí Nastavením z výroby je výstup
komfortních funkcí spínán
záporně, takže je možné připojit
externí zařízení.
blikne pětkrát hodnotu neměňte!
blikne
šestkrát
hodnotu neměňte!
MS-680-IO-16S.book Seite 349 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
Programování poplašného zařízení MS680
350
Aktivace další funkce
Vypněte a znovu zapněte zapalování.
Další funkce je aktivována.
Změňte hodnotu tak, jak je popsáno výše, nebo vypněte zapalování a opět je
zapněte, abyste aktivovali další funkci.
Jakmile postupně vyvoláte všechny funkce, znovu vypněte a zapněte zapalová
jako potvrzení zadaných hodnot.
Poplašné zařízení indikuje opuštění režimu programování a uložení zadaných
hodnot trojím zablikáním kontrolek LED v patici E-klíče a siréna generuje tři
akustické signály.
9.3 Programování nového E-klíče a nových rádiových
kontaktů
Poplašné zařízení lze používat až s 55 snímači (E-klíče, rádiový hlásič pohybu, rádiový
magnetický kontaktní spínač).
I
Programování nového snímače provedete takto:
Deaktivujte alarm.
Zapněte a vypněte zapalování.
Zapalování během 4 s ještě dvakrát zapněte a zase vypněte.
Zapněte zapalování a nechejte je zapnuté.
Siréna vydá tři zvukové signály a kontrolka LED v patici E-klíče třikrát zabliká
(obr. 4 1).
Zasuňte elektronický klíč do pouzdra. Případně stiskněte tlačítko programování
na rádiovém snímači (viz návod k obsluze rádiového snímače).
Snímač je naprogramován automaticky.
Kontrolka LED jednou blikne, jakmile je programování dokončeno.
POZNÁMKA
K naprogramování nových snímačů je nutné otevřít víko motoru (šedé
vedení na kostru)
MS-680-IO-16S.book Seite 350 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
MS680 Použití poplašného zařízení
351
Postup programování opakujte pro každý elektronický klíč, který chcete znovu
naprogramovat.
Funkci programování ukončíte vypnutím zapalování.
Siréna generuje tři akustické signály a kontrolka LED třikrát blikne.
9.4 Odebrání naprogramovaných zařízení
Deaktivujte alarm.
Zapněte a vypněte zapalování.
Zapalování během 4 s ještě dvakrát zapněte a zase vypněte.
Zapněte zapalování a nechejte je zapnuté.
Siréna vydá tři akustické signály a LED v patici E-klíče třikrát zabliká. Následně svítí
LED trvale (obr. 4 1).
Z kostry odstraňte šedé vedení (např. víko motoru je uzavřené).
Počkejte 8 sekund, aby se odebrala všechna naprogramovaná zařízení.
Jakmile byla všechna naprogramovaná zařízení odebrána, LED se vypne.
Vypněte zapalování.
Siréna vydá tři akustické signály a LED v patici E-klíče třikrát zabliká.
10 Použití poplašného zařízení
10.1 Aktivace poplašného zařízení
K ruční aktivaci poplašného zařízení postupujte takto:
Uzamkněte vozidlo dálkovým ovladačem.
Vozidlo generuje optické signály podle výrobního nastavení.
I
POZNÁMKA
Poplašné zařízení indikuje asi po 40 sekundách blikáním LED v patici
E-klíče připravenost k provozu.
MS-680-IO-16S.book Seite 351 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
Použití poplašného zařízení MS680
352
Aktivace poplašného zařízení způsobem, aby vozidlo mohlo zůstat
obsaze
Poplašné zařízení můžete nastavit tak, aby nespustilo žádný poplach,
např. k přenocování ve vozidle.
Proveďte následující kroky v části A nebo B:
A Jsou připojena vedení pro centrální zamykání (obr. 9 3 a obr. 9 4):
Stiskněte tlačítko (obr. 3 2) na přídavném dálkovém ovladači.
Vozidlo se uzamkne a poplašné zařízení se aktivuje při vypnutém monitorování
interiéru. (Rádiový magnetický kontaktní spínač zůstane aktivní.)
B Vedení pro centrální zamykání nejsou připojena (obr. 9 3 a obr. 9 4):
Vozidlo uzamkněte originálním dálkovým ovladačem vozidla.
Vozidlo se uzamkne a aktivuje se poplašné zařízení.
Stiskněte během 30 sekund tlačítko (obr. 3 2) na přídavném dálkovém
ovladači.
Poplašné zařízení deaktivuje monitorování interiéru. (Rádiový magnetický
kontaktní spínač zůstane aktivní.)
10.2 Deaktivace poplašného zařízení
K deaktivaci poplašného zařízení postupujte takto:
Otevřete vozidlo dálkovým ovladačem.
Vozidlo generuje optické signály podle výrobního nastavení.
I
POZNÁMKA
Pokud byl aktivován poplach, generuje siréna krátký akustický signál (viz
kap. „Prohlížení paměti poplachů“ na stranì 353).
MS-680-IO-16S.book Seite 352 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
CS
MS680 Použití poplašného zařízení
353
Prohlížení paměti poplachů
Poplašné zařízení uloží spuštěné poplachy. Pokud při deaktivaci zazní krátký
akustický signál, uložilo poplašné zařízení poplach. Paměť poplachů můžete
prohlížet a můžete zjistit důvod poplachu.
Postupujte následovně:
Zapněte zapalování a dbejte na LED v patici E-klíče (obr. 4 1).
LED informuje o důvodu poplachu:
Vypněte zapalování, pokud si přejete ukončit prohlížení paměti.
Deaktivace poplašného zařízení E-klíčem (deaktivace v případě nouze /
servisní režim)
Poplašné zařízení lze v případě nouze deaktivovat E-klíčem nebo přepnout do
servisního režimu. Tím nebude poplašné zařízení dále aktivováno dálkovým
ovladačem, ale zůstane kompletně vypnuté. Deaktivace E-klíčem je možná pouze
tehdy, pokud bylo poplašné zařízení aktivováno alespoň na 40 sekund (LED na patici
E-klíče bliká).
Klíčem od vozidla otevřete dveře řidiče.
Poplašné zařízení spustí poplach.
Zasuňte E-klíč do patice E-klíče.
Poplašné zařízení je deaktivováno a v provozním režimu „servisní režim“.
LED zabliká každých 16 sekund.
K obnově běžné funkce musíte E-klíč vložit do pouzdra během 40 sekund po
uzamčení dálkovým ovladačem.
Poplašné zařízení můžete opět aktivovat a deaktivovat dálkovým ovládáním.
Indikace LED Důvod poplachu
Doba
indikace
2 x zap – 2 s vyp – 2 x zap Byl použit klíč v zapalování desetkrát
3 x zap – 2 s vyp – 3 x zap Otevřené dveře desetkrát
4 x zap – 2 s vyp – 4 x zap Otevřeno víko motoru desetkrát
6 x zap – 2 s vyp – 6 x zap Ultrazvukový modul desetkrát
8 x zap – 2 s vyp – 8 x zap Rádiový magnetický kontaktní spínač desetkrát
9 x zap – 2 s vyp – 9 x zap Rádiový infračervený hlásič pohybu desetkrát
MS-680-IO-16S.book Seite 353 Mittwoch, 7. September 2016 11:20 11
/

Tato příručka je také vhodná pro