König HAV-CR21P Specifikace

Značka
König
Kategorie
rádia
Modelka
HAV-CR21P
Typ
Specifikace
20
ČESKY
1. TLAČÍTKO ALARMU
2. TIME TLAČÍTKO
3. SLEEP TLAČÍTKO
4. SNOOZE TLAČÍTKO
5. HOUR TLAČÍTKO
6. MINUTE TLAČÍTKO
7. FUNCTION PŘEPÍNAČ
8. ALARM INDIKÁTOR
9. ROZSAH RÁDIOVÝCH STANIC
10. LED DISPLEJ HODIN
11. FM ANTÉNA
12. LADÍCÍ KNOFLÍK
13. PŘEPÍNAČ VOLBY AM/FM
14. KOLEČKO HLASITOSTI
Spuštění rádia
1. Zapojte napájecí kabel do síťové zásuvky.
2. Posuňte přepínač Function do pozice ON.
3. Posuňte volič AM/FM do pozice AM nebo FM.
4. Nastavte ovladačem hlasitosti požadovanou hlasitost.
5. Otočte ladícím knoíkem k naladění požadované stanice.
6. K vypnutí rádia posuňte přepínač Function do pozice OFF.
Nastavení času
1. K nastavení hodin, stiskněte a přidržte tlačítko Time a poté stiskněte a přidržte tlačítko Hour dokud se na
LED displeji hodin neobjeví požadovaná hodina.
2. Uvolněte stisk obou tlačítek.
3. K nastavení minut, stiskněte a přidržte tlačítko Time a poté stiskněte a přidržte tlačítko Minute dokud se
na LED displeji hodin neobjeví požadovaná minuta.
4. Uvolněte stisk obou tlačítek.
Nastavení alarmu
1. Nalaďte požadovanou rádiovou stanici a nastavte hlasitost.
2. Stiskněte a přidržte tlačítko Alarm a poté stiskněte a přidržte tlačítko Hour dokud se na LED displeji hodin
neobjeví požadovaná hodina.
3. Uvolněte stisk obou tlačítek.
4. Stiskněte a přidržte tlačítko Alarm Set/Off a poté stiskněte a přidržte tlačítko Minute dokud se na LED
displeji hodin neobjeví požadovaná minuta.
5. Uvolněte stisk obou tlačítek.
21
6. Posuňte přepínač Function do pozice AUTO. Objeví se indikátor alarmu.
7. K vypnutí alarmu posuňte přepínač Function do pozice OFF nebo stiskněte tlačítko Alarmu.
Opakovaný alarm
1. Při zaznění alarmu (bzučáku nebo rádia) stiskněte tlačítko Snooze. Alarm se vypne a spustí znovu asi za
9 minut.
2. Ke zrušení opakovaného alarmu posuňte přepínač Function do pozice OFF nebo stiskněte tlačítko Alarm.
Nastavení časovaného vypnutí rádia
1. Nalaďte si libovolnou stanici.
2. Posuňte přepínač Function do pozice AUTO nebo OFF.
3. Stiskněte tlačítko Sleep. Na displeji se objeví hodnota 59 minut. Vaše rádio se vypne po 59 minutách.
4. Jestliže chcete počet minut snížit, stiskněte a přidržte tlačítko Sleep a poté stiskněte a přidržte tlačítko
Minute dokud se neobjeví požadovaný počet minut. Uvolněte stisk obou tlačítek.
5. Jestliže chcete zvýšit počet hodin, stiskněte a přidržte tlačítko Sleep a poté stiskněte a přidržte tlačítko
Hour dokud se neobjeví požadovaný počet hodin.
6. K vypnutí funkce časovaného vypnutí rádia před nastaveným časovým limitem stiskněte jedenkrát tlačítko
Snooze.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Napájecí zdroj: AC 230 V~50 Hz
Napájecí záloha: Baterie DC 9 V
Frekvenční rozsah: FM: 88 - 108 MHz
AM: 530 - 1 600 kHz
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento výrobek otevřen
POUZE autorizovaným technikem, je-li to nezbytné. V případě, že dojde k závadě,
odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo
vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
Design a specikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny
zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s
běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM PROUDEM
ÖPPNA INTE
UPOZORNĚNÍ
/