Honeywell HO-1100RE Uživatelský manuál

Kategorie
Fanoušci domácnosti
Typ
Uživatelský manuál
HO-1100RE
OSCILLATING TOWER FAN WITH REMOTE CONTROL
User instructions
OSZILLIERENDER TURMVENTILATOR MIT FERNBEDIENUNG
Gebrauchsanweisung
VENTILATEUR COLONNE OSCILLANT AVEC TÉLÉCOMMANDE
Mode d emploi
OSCILLERENDE TORENVENTILATOR MET AFSTANDBEDIENING
Gebruiksaanwijzing
VENTILADOR DE TORRE OSCILATORIO CON CONTROL REMOTO
Instrucciones de uso
VENTOINHA DE COLUNA DE AR OSCILANTE COM CONTROLO REMOTO
Manual do utilizador
VENTILATORE OSCILLANTE A TORRE CON TELECOMANDO
Istruzioni d'uso
OSCILLERANDE TORNFLÄKT MED FJÄRRKONTROLL
Bruksanvisning
TÅRNVIFTE MED DREIEFUNKSJON OG FJERNKONTROLL
Bruksanvisning
OSCILLERENDE TÅRNVENTILATOR MED FJERNBETJENING
Betjeningsvejledning
OSKILLOIVA TORNITUULETIN KAUKOSÄÄTIMELLÄ
Käyttöohje
OSCYLUJĄCY WENTYLATOR WIEŻOWY Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA
Instrukcja obsługi
UZAKTAN KUMANDALI, SALINIMLI KULE VANT‹LATÖR
Kullan›m Talimatlar›
OSZCILLÁLÓ TORONYVENTILÁTOR TÁVVEZÉRLŐVEL
Használati utasítás
OSCILAôNÍ VĚŽOVÝ VENTILÁTOR S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
Návod k použití
OSCILIRAJUĆI TORANJSKI VENTILATOR S DALJINSKIM UPRAVLJAČEM
Upute za uporabu
POKONČNI VENTILATOR (STOLP IZVEDBA) Z ZASUKOM GLAVE LEVO/DESNO IN DALJINSKIM UPRAVLJANJEM
Navodilo za uporabo
ОСЦИЛЛИРУЮЩИЙ БАШЕННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
∆ΗΓIΕΣ XΡΗΣΗΣ
SA
GR
RU
SI
HR
CZ
HU
TR
PL
FI
DK
NO
SE
IT
PT
ES
NL
FR
DE
GB
ČESKY
46
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ed uvedením ventilátoru do provozu si přečtěte všechny pokyny.
Tento návod k obsluze pečlivě uschovejte.
1. Pokud se ventilátor používá v blízkosti dětí, je třeba na děti
dohlédnout. Dálkové ovládání uchovávejte na místě, které není
dostupné dětem.
2. Ventilátor zapojujte pouze do jednofázové zásuvky se jmenovitým
napětím, které je uvedeno na typovém štítku.
3. Pokud se ventilátor nebude používat nebo pokud se s ním bude
manipulovat, budete se jej dotýkat nebo jej budete čistit, vypněte jej
a vytáhněte zástrčku (5) ze zásuvky. Při vytahování zástrčky netahejte
za přívodní kabel (5).
4. Přívodní kabel (5) zcela odmotejte. Pokud by nebyl kabel (5) zcela
odmotán, může dojít k přehřátí, což může mít za následek vznik
požáru.
5. Nepoužívejte regulátor otáček s průběžnou regulací. Mohlo by dojít
k přehřátí, požáru nebo zásahu elektrickým proudem a nesprávné
funkci.
6. Ventilátor je možno používat pouze po provedení úplné a správné
montáže tak, jak je popsána v kapitole „Návod k montáži“.
7. Ventilátor a dálkové ovládání (7) nenamáčejte do vody nebo jiných
kapalin ani na ventilátor či dálkové ovládání nevylévejte vodu či jiné
kapaliny. Zajistěte, aby dálkové ovládání (7) nebylo vystaveno
přímému slunečnímu záření.
8. Ventilátor a dálkové ovládání (7) pravidelně čistěte a přitom se řiďte
pokyny uvedenými v návodu k čištění.
9. Ventilátor se smí používat pouze podle pokynů uvedených v tomto
návodu k obsluze. V případě nedodržování těchto pokynů může dojít
k poranění, požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
10. Pro dálkové ovládání používejte výlučně alkalické baterie AAA,
1,5 V. Při výměně baterií použijte výlučně nové alkalické baterie AAA,
1,5 V, a staré baterie zlikvidujte ekologickým způsobem a podle
zákonných předpisů ve vaší zemi.
11.Pokud dálkové ovládání (7) nepoužíváte po delší dobu (čtyři týdny
nebo déle), vyjměte z dálkového ovládání baterie.
12. Ventilátor je určen výlučně pro soukromé použití v interiérech,
nikoliv pro použití v podnikatelské oblasti. Ventilátor nepoužívejte v
blízkosti koupelny, sprchy, plaveckých bazénů nebo na místech, kde
může docházet k rozstřikování vody.
13. Pokud ventilátor je nebo by mohl být poškozen nebo pokud
nepracuje správně, nespouštějte jej. Zástrčku (5) vytáhněte ze
zásuvky.
14. Pokud je přívodní kabel ventilátoru poškozen, musí být opraven v
servisní dílně, jež má povolení od výrobce, protože jsou k tomu
potřeba speciální nástroje.
KONSTRUKCE
1. ední patka stojanu
2. Zadní patka stojanu
3. Šrouby s křížovou drážkou
4. Vedení pro přívodní kabel
5. Přívodní kabel se zástrčkou
6. Držadlo
7. Dálkové ovládání
8. Přihrádka pro baterie
9. Kryt přihrádky pro baterie
10. Přihrádka pro dálkové ovládání
11. Ovládací panel
12. Tlačítko (vypnuto)
13. Tlačítko (zapnuto, rychlost)
14. Tlačítko časovače
15. Tlačítko pro oscilaci
16. Tlačítko pro provozní režim vánku
17. Kontrolky rychlosti otáček
I, II, III
18. Kontrolky časovače
0,5h, 1h, 2h, 4h
19. Kontrolky pro provozní režim vánku a
PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU
1. ed uvedením ventilátoru do provozu si přečtěte všechny pokyny.
2. Vybalte všechny díly ventilátoru a přívodní kabel se zástrčkou (5),
odstraňte veškerý obalový materiál a ekologicky jej zlikvidujte.
3. Ventilátor postavte na rovnou a pevnou plochu. Zajistěte, aby
ventilátor byl postaven stabilně tak, aby nemohl přepadnout ani
spadnout. Je třeba dodržet bezpečnostní vzdálenost minimálně
50 cm od jiných předmětů.
VOD K MONTÁŽI
1. Uvolněte šrouby s křížovou drážkou (3) na spodní straně ventilátoru
a vyjměte je.
2. Nejprve nasaďte přední patku stojanu (1) na spodní stranu
ventilátoru a pak natlačte zadní patku stojanu (2) se čtyřmi vodicími
otvory na vodicí kolíčky přední patky stojanu (1). Přední patka stojanu
(1) je na přední horní hraně zaoblena; zadní patka stojanu (2) má na
spodní straně vedení (4) pro přívodní kabel. Při montáži patky stojanu
dbejte na to, aby byl přívodní kabel (5) protažen otvorem uprostřed
stojanových patek.
3. ední a zadní patku stojanu (1+2) upevněte pomocí šroubu s
křížovou drážkou (3) na spodní straně ventilátoru. Zkontrolujte, zda je
přední a zadní patka stojanu (1+2) k ventilátoru spolehlivě
připevněna.
47
ČESKY
4. Protáhněte přívodní kabel (5) vedením (4) na spodní straně zadní
patky stojanu (2) směrem ven.
5. Ventilátor postavte. Dbejte na to, aby byl přívodní kabel (5)
protažen otvorem na zadní patce stojanu (2) a aby patka stojanu
(1+2) nebyla postavena na přívodním kabelu (5).
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1. Vložte dvě baterie typu AAA, 1,5 V, do přihrádky pro uložení baterií
(8) a uzavřete kryt (9) tak, aby slyšitelně zacvakl. Maximální
vzdálenost dálkového ovládání (7) od ventilátoru musí být pro přenos
signálu pět metrů. Ujistěte se, že přenos signálu nebudou rušit žádné
předměty.
2. Pokud nepoužíváte dálkové ovládání (7), uložte jej do přihrádky
(10) nahoře na ventilátoru.
3. Při výměně baterií používejte výlučně nové alkalické baterie typu
AAA, 1,5 V, a staré baterie zlikvidujte ekologickým způsobem a v
souladu s právními předpisy ve vaší zemi.
4. Pokud dálkové ovládání (7) nepoužíváte po delší dobu (čtyři týdny),
baterie z dálkového ovládání vyjměte.
VOD K OBSLUZE
1. Ventilátor postavte na rovnou a pevnou plochu. Zajistěte, aby ven-
tilátor byl postaven stabilně tak, aby nemohl přepadnout ani spad-
nout. Je třeba dodržet bezpečnostní vzdálenost minimálně 50 cm od
jiných předmětů.
2. Zkontrolujte, zda je ventilátor vypnutý. Zástrčku (5) zasuňte do
zásuvky. Do dálkového ovládání (7) vložte baterie.
3. Ventilátor můžete ovládat ručně pomocí ovládacího panelu (11)
nebo pomocí dálkového ovládání (7).
4. Pro zapnutí ventilátoru stiskněte tlačítko (13). Opakovaným
stisknutím tlačítka (13) můžet nas tavit otáčky ventilátoru:
I
= nízké
II
= střední
III
= vysoké
Rozsvítí se příslušná kontrolka
I, II
nebo
III
(17). Ventilátor
pracuje v základním režimu.
5. Pro spuštění oscilace ventilátoru zleva doprava stiskněte tlačítko
pro oscilaci (15). Pokud chcete oscilaci zastavit, znovu
stiskněte tlačítko (15).
6. Stisknutím tlačítka (16) můžete volit mezi dvěma provozními
režimy, které simulují přirozený vánek.
Kontrolka (19) se rozsvítí zeleně:
Ventilátor se zapíná a vypíná a změnou rychlosti proudu vzduchu
simuluje přirozený vánek: Zvolte stupeň rychlosti otáček
I
,
II
nebo
III
. Rychlost proudu vzduchu se mění mezi
pomalé – rychlé – pomalé – rychlé.
Kontrolka (19) se rozsvítí zeleně (bez poklesu):
Ventilátor se zapíná a vypíná a změnou rychlosti proudu vzduchu
simuluje přirozený vánek: Zvolte stupeň otáček
III
. Po půlhodině
chodu sníží ventilátor otáčky automaticky na stupeň
II
, po další
půlhodině na
I
. Ventilátor pracuje na stupni otáček
I
tak dlouho,
dokud se nevypne. Ventilátor mění během spuštění rychlost
proudícího vzduchu z vypnutého stavu na pomalé otáčky a následně
na rychlé otáčky. Kontrolka rychlosti (17) se mění podle nižších
otáček.
Stisknutím tlačítka pro oscilaci „ “ (15) můžete v obou
provozních režimech navíc zapnout oscilaci ventilátoru zleva doprava.
7. Ventilátor je vybaven funkcí časovače „TIMER“. Tato funkce
ventilátor po určité nastavitelné době vypne. Tato doba může trvat
minimálně 30 minut a maximálně 7,5 hodiny a je možno ji nastavit v
krocích po půlhodině tisknutím tlačítka časovače (14). Rozsvítí se
příslušné kontrolky časovače (17). Příklady:
1 stisknutí: 0,5 hodiny – kontrolka „0,5h“ svítí zeleně
5 stisknutí: 2,5 hodiny – kontrolky „2h“ a „0,5h“ svítí zeleně
10 stisknutí: 5,0 hodiny – kontrolky „4h“ a „1h“ svítí zeleně
15 stisknutí: 7,5 hodiny – kontrolky „4h“, „2h“, „1h“ a „0,5h“ svítí
zeleně
Pokud chcete funkci časovače „TIMER“ vypnout, stiskněte tlačítko
(14) tolikrát, dokud se všechny kontrolky časovače (18)
nezhasnou.
8. Pro přemístění ventilátoru použijte držadlo (6). Před přemístěním
ventilátor pomocí tlačítka (12) vypněte a vytáhněte zástrčku (5)
ze zásuvky.
9. Pokud ventilátor již nechcete používat, vypněte jej pomocí tlačítka
(12) a vytáhněte zástrčku (5) ze zásuvky.
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Doporučujeme, abyste ventilátor a dálkové ovládání (7) pravidelně
čistili.
Aby se nijak nezhoršovala funkce ventilátoru a dálkového ovládání
(7), postupujte, prosím, podle následujících pokynů.
Čištění
1. Než začnete s čištěním, ventilátor pomocí tlačítka (12) vypněte
a vytáhněte zástrčku (5) ze zásuvky. Z dálkového ovládání vyjměte
baterie (7).
2. Vyčistěte vnější plochy ventilátoru a dálkového ovládání (7) pomocí
měkkého vlhkého hadru. Nepoužívejte benzin, ředidlo ani jiné
chemické látky. Pro čištění mřížky použijte vysavač s kartáčovým
nástavcem.
3. Ventilátor a dálkové ovládání (7) nenamáčejte do vody ani do jiných
kapalin a na ventilátor ani dálkové ovládání (7) nelijte vodu ani jiné
kapaliny.
ČESKY
48
4. Do dálkového ovládání (7) vložte znovu baterie. Ventilátor opět
uveďte do provozu tak, jak je to uvedeno v kapitole „Návod k
obsluze“.
Skladování
1. Pokud ventilátor a dálkové ovládání (7) nechcete delší dobu
používat (čtyři týdny nebo déle), pak obě zařízení vyčistěte podle
postupu, který je uveden v kapitole „Čištění“. Z dálkového ovládání
vyjměte baterie (7).
2. Vložte dálkové ovládání (7) do přihrádky (10).
3. Ventilátor a dálkové ovládání (7) skladujte na chladném a suchém
místě.
KUPNÍ PODMÍNKY
Kupní podmínkou je, že kupující přebírá odpovědnost za správné
používání a péči o tento produkt KAZ, a to v souladu s tímto
návodem k obsluze. Kupující a uživatel musí sám posoudit, kdy a jak
dlouho tento výrobek KAZ používat.
POZOR: POKUD BY SE S TÍMTO VÝROBKEM KAZ VYSKYTLY
NĚJAKÉ PROBLÉMY, ŘIĎTE SE, PROSÍM, POKYNY UVEDENÝMI
V ZÁRUČNÍCH PODMÍNKÁCH. NEPOKOUŠEJTE SE, PROSÍM,
TENTO VÝROBEK KAZ SAMI OTEVÍRAT NEBO OPRAVOVAT,
PROTOŽE BY TO MĚLO ZA NÁSLEDEK ZRUŠENÍ PLATNOSTI
ZÁRUKY A MOHLO BY TO VÉST K PORANĚNÍ OSOB A K
VĚCNÝM ŠKODÁM.
Právo na technické změny vyhrazeno.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Honeywell HO-1100RE Uživatelský manuál

Kategorie
Fanoušci domácnosti
Typ
Uživatelský manuál