Braun CafHouse Pure KF 550 Uživatelský manuál

Značka
Braun
Kategorie
auta
Modelka
CafHouse Pure KF 550
Typ
Uživatelský manuál
22
sprz´tu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie
wyd∏u˝eniu o czas niezb´dny do dostarczenia i
odbioru sprz´tu.
3. Kupujàcy powinien dostarczyç sprz´t w oryginalnym
opakowaniu fabrycznym dodatkowo
zabezpieczonym przed uszkodzeniem.
Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym
zabezpieczeniem sprz´tu nie podlegajà naprawom
gwarancyjnym.
4. Niniejsza gwarancja jest wa˝na z dokumentem
zakupu i obowiàzuje na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
5. Okres gwarancji przed∏u˝a si´ o czas od zg∏oszenia
wady lub uszkodzenia do naprawy sprz´tu.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynnoÊci
przewidzianych w instrukcji, do wykonania których
Kupujàcy zobowiàzany jest we w∏asnym zakresie i
na w∏asny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprz´tu dokonywane jest
na koszt Kupujàcego wed∏ug cennika danego
autoryzowanego punktu serwisowego i nie b´dzie
traktowane jako naprawa gwarancyjna.
8. Gwarancjà nie sà obj´te:
a) mechaniczne uszkodzenia sprz´tu
spowodowane w czasie jego u˝ytkowania lub
w czasie dostarczania sprz´tu do naprawy;
b) uszkodzenia i wady wynik∏e na skutek:
u˝ywania sprz´tu do celów innych ni˝ osobisty
u˝ytek;
niew∏aÊciwego lub niezgodnego z instrukcjà
u˝ytkowania, konserwacji, przechowywania
lub instalacji;
u˝ywania niew∏aÊciwych materia∏ów
eksploatacyjnych;
napraw dokonywanych przez nieuprawnione
osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub
samowolnego otwarcia sprz´tu powoduje
utrat´ gwarancji;
przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub
u˝ywania do napraw nieoryginalnych cz´Êci
zamiennych firmy Braun;
c) cz´Êci szklane, ˝arówki oÊwietlenia;
d) ostrza i folie do golarek oraz materia∏y
eksploatacyjne.
9. Bez nazwy i modelu sprz´tu, daty jego zakupu
potwierdzonej pieczàtkà i podpisem sprzedawcy
karta gwarancyjna jest niewa˝na.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar
konsumpcyjny nie wy∏àcza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnieƒ Kupujàcego wynikajàcych z
niezgodnoÊci towaru z umowà.
âesk˘
Na‰e v˘robky spíÀajú maximálne poÏiadavky na kvalitu,
funkãnosÈ a design. Îeláme Vám veºa pote‰enia pri
práci s nov˘m prístrojom znaãky Braun.
Upozornûní
Pfied pouÏitím pfiístroje si prosím pfieãtûte peãlivû
cel˘ návod k pouÏití.
Pfiístoj nesmí pouÏívat dûti ani osoby se sníÏen˘mi
fyzick˘mi nebo psychick˘mi schopnostmi bez
dohledu osoby, která je zodpovûdná za jejich
bezpeãnost. Obecnû je doporuãeno uchovávat
pfiístroj mimo dosah dûtí.
Pfied pfiipojením do zásuvky zkontrolujte, zda napûtí
v síÈové zásuvce odpovídá napûtí uvedenému na
spodní stranû tohoto pfiístroje.
Nedot˘kejte se hork˘ch povrchÛ, zejména topné
desky. VÏdy dbejte na to, aby se topné desky
nedot˘kal síÈov˘ kabel.
Sklenûnou konviãku nepokládejte na jiné topné
zdroje (napfi. sporák, topné desky atd.).
Sklenûnou konviãku nepouÏívejte v mikrovlnné
troubû.
Pfied dal‰í pfiípravou nové kávy nechejte pfiístroj
nejménû 5 minut mimo provoz, aby dostateãnû
vychladl (pfiístroj vypnûte). Pfii nalévání studené vody
by se totiÏ mohla vytvofiit pára a za urãit˘ch okolností
by mohlo dojít k opafiení.
Elektrické spotfiebiãe Braun odpovídají pfiíslu‰n˘m
bezpeãnostním pfiedpisÛm. Opravy elektrick˘ch
spotfiebiãÛ (vãetnû v˘mûny síÈového pfiívodu) smûjí
provádût pouze kvalifikovaní odborníci v autorizo-
van˘ch opravnách. Neodbornû provedená oprava
mÛÏe zapfiíãinit nehodu nebo uÏivatele vystavit
nebezpeãí úrazu.
Tento pfiístroj je konstruován pouze ke zpracování
mnoÏství bûÏného v domácnosti.
Pro pfiípravu kávy pouÏívejte vÏdy studenou vodu.
Maximální poãet ‰álkÛ
10 ‰álkÛ (125 ml kaÏd˘)
Popis
· SíÈov˘ pfiívod/prostor pro uloÏení kabelu
Vyrovnávací tûlísko
# Ukazatel stavu vody
$ Zásobník vody
% Kazeta vodního filtru (není souãástí u modelu
KF 500 / KF 510; lze ji samostatnû zakoupit)
& Otoãn˘ knoflík pro plánování v˘mûny vodního filtru
Á Tlaãítko uvolnûní otoãného filtru
Ë Ko‰ filtru s funkcí zamezení odkapávání
È Topná deska
Í Pfiepínaã zapnuto/vypnuto
Zapnuto =
Vypnuto =
{ Sklenûná konviãka
I Uvedení do provozu
Instalace kazety vodního filtru
(není souãástí u modelu KF 500 / KF 510; lze ji
samostatnû zakoupit)
1. Rozbalte kazetu vodního filtru
%.
2. Vyjmûte vyrovnávací tûlísko
ze zásobníku vody.
3104391_KF500_4-34 Seite 22 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
23
3. VloÏte kazetu vodního filtru. (Vyrovnávací tûlísko si
dobfie uloÏte, protoÏe musí b˘t zpût vloÏeno do
zásobníku vody vÏdy, kdyÏ je vyjmuta kazeta
vodního filtru.)
4. Vodní filtr je tfieba vymûnit kaÏdé dva mûsíce. Abyste
na to nezapomnûli, nastavte otoãn˘ knoflík
& na
oznaãení mûsíce, kdy se má vodní filtr vymûnit.
Poznámka
Pfied
prvním pouÏitím kávovaru, nebo po dlouhé dobû,
kd
y jste jej nepouÏívali, ãi po instalaci nové kazety
vodního
filtru, naplÀte zásobník vody maximálním
mnoÏstvím studené, ãerstvé vody a nechejte
probûhnout jeden varn˘ cyklus, a to bez
jakékoli
mleté kávy.
II Pfiíprava kávy
NaplÀte zásobník studenou, ãerstvou vodou, stisknûte
tlaãítko uvolnûní filtru
Á, aby se otevfiel ko‰ filtru, vloÏte
papírov˘ filtr ã. 4, vloÏte mletou kávu, umístûte konviãku
na topnou desku, uzavfiete ko‰ filtru a zapnûte kávovar.
Pro vût‰í pohodlí pfii plnûní nebo vyjímání mleté kávy
lze ko‰ filtru snadno sejmout z jeho závûsu. Funkce
zamezení odkapávání zabraÀuje odkapávání pfii
vyndavání konviãky, kdyÏ chcete nalít ‰álek je‰tû pfied
ukonãením spafiování. Konviãku je pak tfieba okamÏitû
vrátit na topnou desku, aby se ko‰ filtru nepfieplÀoval.
Doba spafiování pro jeden ‰álek: cca 1 minuta. MnoÏství
pfiipravené kávy v konviãce bude men‰í, neÏ pÛvodní
náplÀ, protoÏe urãité mnoÏství vody je trochu vody
zadrÏováno v mleté kávû.
Model KF 550
je vybaven funkcí automatického
vypínání. Prav. po dvou hodinach provozu se kavovar
automaticky vypne.
III Vodní filtr
Vodní filtr zlep‰uje chuÈ kávy tím, Ïe odstraÀuje chlór,
nepfiíjemnou chuÈ i zápach, stejnû jako vodní kámen.
Pokud kazetu pravidelnû vymûÀujete (kaÏdé dva
mûsíce), má káva nejen lep‰í chuÈ, ale také se tím
prodluÏuje Ïivotnost kávovaru, protoÏe se pfiedchází
zavápnûní kávovaru. Vodní filtry Braun jsou k dostání u
prodejcÛ Braun nebo v servisních stfiediscích Braun.
IV âi‰tûní
Pfied ãi‰tûním vÏdy odpojte zafiízení od sítû. Nikdy
nemyjte tento pfiístroj pod tekoucí vodou, ani jej do vody
neponofiujte. VÏdy jej pouze otírejte navlhãen˘m
hadfiíkem. V‰echny snímatelné ãásti lze m˘t v myãce
nádobí.
V OdvápÀování (bez ilustrací)
JestliÏe máte tvrdou vodu a pouÏíváte kávovar bez
vodního filtru, je nutné jej pravidelnû odvápÀovat.
Pokud pouÏíváte kazetu vodního filtru a pravidelnû ji
vymûÀujete, nepotfiebujete obvykle odvápÀování
provádût. Pokud se v‰ak ãasem zaãne doba pfiípravy
kávy v˘raznû prodluÏovat, je tfieba kávovar odvápnit.
DÛleÏité:
Pfii odvápÀování musí b˘t vÏdy nahrazen vodní
filtr vyrovnávacím tûlískem.
Pro odvápÀování mÛÏete pouÏít bûÏnû prodávané
odvápÀovací prostfiedky, které nejsou agresivní na
hliník.
Pfii odvápÀování postupujte podle návodu v˘robce
pfiíslu‰ného prostfiedku.
Opakujte tuto proceduru tolikrát, dokud se nesníÏí
doba pfiípravy jednoho ‰álku kávy na normální stav.
Nechte protéci pfiístrojem nejménû dvakrát maxi-
mální mnoÏství studené vody, aby se kávovar po
provedeném odvápnûní proãistit.
Jak dosáhnout optimálních v˘sledkÛ
Tento kávovar je zkonstruován tak, aby bylo dosaÏeno
maximálního kávového aroma. Proto Braun doporuãuje:
PouÏívejte pouze ãerstvû mletou kávu.
Mletou kávu ukládejte na chladném, suchém a
tmavém místû (napfi. chladniãce) ve vzduchotûsné
nádobû.
PouÏívejte pouze vodní filtry Braun a pfii pravidelném
pouÏívání je vymûÀujte kaÏdé dva mûsíce.
âistûte a odvápÀujte kávovar pravidelnû, jak je
popsáno v ãásti IV a V.
Zmûny jsou vyhrazeny.
Tento pfiístroj odpovídá pfiedpisÛm o odru‰ení
(smûrnice ES 2004/108/EC) a smûrnici o nízkém
napûtí (2006/95/EC).
Po skonãení Ïivotnosti neodhazujte prosím tento
v˘robek do bûÏného domovního odpadu. MÛÏete
jej odevzdat do servisního stfiediska Braun nebo
na pfiíslu‰ném sbûrném místû zfiízeném dle místních
pfiedpisÛ.
Záruka
Na tento v˘robek poskytujeme záruku po dobu 2 let od
data prodeje spotfiebiteli. Bûhem této záruãní doby
bezplatnû odstraníme závady na v˘robku, zpÛsobené
vadami materiálu nebo chybou v˘roby. Oprava bude
provedena podle na‰eho rozhodnutí buì opravou nebo
v˘mûnou celého v˘robku. Tato záruka platí pro v‰echny
zemû, kam je tento v˘robek dodáván firmou Braun nebo
jejím autorizovan˘m distributorem.
Tato záruka se nevztahuje: na po‰kození, vzniklá
nesprávn˘m pouÏíváním a údrÏbou, na bûÏné
opotfiebení, jakoÏ i na defekty, mající zanedbateln˘ vliv
na hodnotu a pouÏitelnost pfiístroje. Záruka pozb˘vá
platnosti, pokud byl v˘robek mechanicky po‰kozen nebo
pokud jsou opravy provedeny neautorizovan˘mi
osobami nebo pokud nejsou pouÏity originální díly
Braun. Pfiístroj je urãen v˘hradnû pro domácí pouÏití. Pfii
pouÏití jin˘m zpÛsobem nelze uplatnit záruku.
Poskytnutím záruky nejsou dotãena práva spotfiebitele,
která se ke koupi vûci váÏí podle zvlá‰tních právních
pfiedpisÛ.
Záruka platí jen tehdy, je-li záruãní list fiádnû vyplnûn
(datum prodeje, razítko prodejny a podpis prodavaãe) a
je-li souãasnû s ním pfiedloÏen prodejní doklad (dále jen
doklady o koupi).
Chcete-li vyuÏít servisních sluÏeb v záruãní dobû,
pfiedejte nebo po‰lete kompletní pfiístroj spolu s doklady
o koupi do autorizovaného servisního stfiediska Braun.
Aktualizovan˘ seznam servisních stfiedisek je k dispozici
v prodejnách v˘robkÛ Braun.
Volejte zákaznickou infolinku 221 804 335 pro informace
o v˘robcích a nejbliωím servisním stfiedisku Braun.
O pfiípadné v˘mûnû pfiístroje nebo zru‰ení kupní
smlouvy platí pfiíslu‰ná zákonná ustanovení. Záruãní
doba se prodluÏuje o dobu, po kterou byl v˘robek podle
záznamu z opravny v záruãní opravû.
3104391_KF500_4-34 Seite 23 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
/