Valueline VL-SFN16 Operativní instrukce

Kategorie
Fanoušci domácnosti
Typ
Operativní instrukce
19
- Den här bruksanvisningen producerades med omsorg. Dock kan inga rättigheter härröra. König Electronic
kan inte acceptera ansvar för några felaktigheter i denna manual eller dess konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för
dessa produkter.
Den här produkten har tillverkats och levereras i enlighet med alla relevanta regler och direktiv som gäller för
alla medlemsstater inom Europeiska Unionen. Den efterlever även alla tillämpliga specifikationer och regler i
försäljningslandet.
Formell dokumentation finns att beställa på begäran. Detta omfattar, men är inte begränsat till: Deklaration om
överensstämmelse (och produktidentitet), materialsäkerhetsdatablad, produkttestrapport.
Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp:
via webbplatsen: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
via e-post: [email protected]
via telefon: +31 (0)73-5993965 (under kontorstid)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLÄNDERNA
ČESKY
Ventilátor s podstavcem
Montáž základny a podstavce:
1. Vyjměte z balení základnu a části podstavce.
2. Oto
čte nastavovačem výšky v protismě
ru hodinových ručiček a vytáhněte ze stojanu oc
elovou trubku.
Poté otočte nastavovačem výšky ve smě
ru hodinových ručiček k jeho upevně
ní.
3.
Vložte podstavec do základny a obě části upevně
te pomocí matice.
4. Nastavte si požadovanou výšku ventilátoru.
Montáž hlavy ventilátoru a sloupku:
Vyšroubujte knoflík ve spodní části těla ventilátoru.
Vložte prodlužovací sloupek do otvoru těla ventilátoru a poté bezpečně utáhněte knoflík.
1. Vyjmě
te kryt vrtule a plastikovou matici z přední strany motorové hřídele a poté utáhně
te plastikovou
matici. (obr. 1)
1. Zámek
2. Kryt vrtule
3.
Zámek ochranné mřížky
4. Matice
5. Plast
2. Vložte vrtuli na hřídel a ujistěte se, že je kolíč
ková zarážka uchycena v drážce vrtule. K utažení vrtule
zašroubujte kryt vrtule v protisměru hodinových ruči
č
ek. (obr. 2)
1. Kryt vrtule
2. Zámek
3. Vrtule
4. Drážka
5. Kolí
čková zarážka
3. Spojte přední a zadní ochranné mřížky a zajistěte je boč
ními zámky.
OBR. 2
OBR. 1
20
Pokyny k používání
Rychlost otáčení:
Použijte prosím tlačítko „speed“ (rychlosti otáčení ventilátoru) k zapnutí/vypnutí ventilátoru a nastavení
otáček:
0-Vypnuto 2-Střední
1-Nízké 3-Vysoké
Otáčení ventilátoru do stran:
Pro otáčení ventilátoru do stran stiskněte knoflík otáčení na horní straně krytu motoru.
K přímému proudění vzduchu knoflík otáčení ventilátoru povytáhněte.
Sklon ventilátoru:
Vyšroubujte nastavovací knoflík sklonu ventilátoru, nastavte si požadovaný sklon uchopením hlavy ventilátoru
a utáhněte knoflík.
Údržba:
• K vyčištění ventilátoru jej otřete jemným kusem látky s mírným čisticím prostředkem. K čiště
plastikových částí ventilát
oru nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
• K
zajištění správné funkce ventilátoru pokapejte každých 12 měsíců přední a zadní ložiska motoru č
istým
motorovým olejem.
• Př
ed uskladněním ventilátor kompletně vyčistěte, zabalte ho do plastikového sáč
ku a uložte na chladné,
suché místo.
Upozornění:
• Před použitím ventilátoru si přečtěte všechny tyto pokyny abyste porozuměli jeho funkci.
• Jmenovité napě
tí a frekvence ventilátoru se musí shodovat s napájecím zdrojem.
Je-li ventilátor zapnut nestrkejte skrz ochrannou mřížku prsty ani jiné předmě
ty.
• P
ř
i přenášení ventilátoru odpojte napájecí kabel ze síť
ové zásuvky.
• P
ř
ed čištěním odpojte ventilátor z el. sítě
.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, mě
l by být tento
výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to
nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a
od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny
zákonem.
- Prestože manuál byl zpracován s maximalní péčí, tiskové chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic
nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v souvislosti s chybami v manuálu.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s
běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
21
Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnicemi platnými ve
všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi
prodeje.
Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Patří sem např: Prohlášení o shodě (a identifikace produktu),
materiálový bezpečnostní list, zpráva o testování produktu.
V případě dotazů kontaktujte naše oddělení služeb zákazníkům:
Webové stránky: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
Telefon: +31 (0)73-5993965 (během otevírací doby)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NIZOZEMSKO
ROMÂNĂ
Ventilator cu picior
Asamblarea soclului şi piciorului:
1. Scoateţi soclul şi piesele piciorului din cutie.
2. R
ă
suciţi piesa pentru reglarea înălţimii în sens contrar acelor de ceas şi trageţi tubul de oţel afară din picior
.
Apoi ră
suciţi piesa pentru reglarea înălţ
imii în sensul acelor de ceas pentru a o securiza.
3. Introduce
ţi piciorul în soclu, apoi înşurubaţi piuli
ţa pe picior la baza soclului şi strângeţ
i-o.
4. Regla
ţi înălţimea ventilatorului aşa cum doriţ
i.
Asamblarea capul ventilatorului şi a coloanei:
Deşurubaţi butonul situat la capătul corpului ventilatorului.
Introduceţi coloana de extindere în orificiul din corpul ventilatorului, apoi strângeţi butonul pentru a o securiza.
1. Înl
ăturaţi caserola de elice şi piuliţa din plastic de pe partea frontală a axului motorului şi apoi strângeţ
i
piuliţa de plastic. (Figura 1)
1. Încuietoare
2. Caserol
ă
de elice
3. Încuietoarea grilajului
4. Piuli
ţă
5. Plastic
2. Insera
ţi p
aleta pe ax, asigurându-vă că bolţul de siguranţă este prins în canelura paletei. Răsuciţ
i caserola
de elic
e în sensul acelor de ceas pentru a strânge paleta
. (Figura 2)
1. Caserol
ă
de elice
2. Încuietoare
3. Palete
4. Canelur
ă
5. Bolţ de siguranţă
3. Pune
ţi grilajul frontal pe grilajul posterior şi închideţi clemele pentru a prinde împreună grilajul frontal ş
i
grilajul posterior
.
Instrucţiuni de utilizare
Viteza de funcţionare:
Vă rugăm să utilizaţi întrerupătorul „viteză” pentru a porni/opri ventilatorul şi pentru a regla viteza prin apăsarea
întrerupătorului pe următoarele numere:
0-Oprit 2-Viteză medie
1-Viteză mică 3-Viteză mare
Funcţia rotire:
Pentru a porni rotirea ventilatorului, apăsaţi butonul rotativ situat pe partea superioară a carcasei motorului.
Pentru a direcţiona fluxul de aer, trageţi de butonul rotativ.
FIGURA 2
FIGURA 1
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28

Valueline VL-SFN16 Operativní instrukce

Kategorie
Fanoušci domácnosti
Typ
Operativní instrukce