Fellowes Helios 30 Návod k obsluze

Kategorie
Stroje pro tepelné vázání
Typ
Návod k obsluze
Ofce Thermal Binder
Helios 30
TM
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes del usarlo.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Dese instructies voor gebruik lezen.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь
с содержанием данной инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
VLASTNOSTI
Při vazbě;
- zapojte zařízení do snadno přístupné zásuvky.
- přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, zabraňte polití přístroje, napájecí šňůry nebo zásuvky vodou -
zabráníte tak riziku zasažení elektrickým proudem.
Výkon
Max. lamin. šířka 310mm
Kapacita vazby (max.)
30 mm / 300 listů (80 g/m2)
Přibližná doba ohřevu 4 minuty
Doba ochlazování 30 - 60 minut
Cykly vazby 1 - 10 cyklů / 1 - 2 minuty
Ind kace připravenosti
Světelná a pípnutí
LED rozhraní Ano
Heat-Shield Ano
Úspora energie/
Automatické vypnutí Ano (za 30 minut)
Vazba více dokumentů Ano
Technická data
Napětí / kmitočet /
proud (A) 220-240V AC, 50/60Hz, 2,7 A
Výkon 600 Wattů
Rozměry (v x š x h) 530 x 230 x 100mm
Čistá hmotnost 2,6 kg
Kapacita vazby
Maximální kapacita listů může být jeden nebo
více dokumentů maximální přibližně 300 listů
Příklad: 1 x 300 listů = 300 max.
5 x 60 listů = 300 max.
10 x 15 listů = 150 max.
Přesvědčte se, zda je zařízení umístěno na
pevném podkladu.
Před použitím proveďte zkoušku zbytkových listů
a nastavte stroj.
Před vázáním odstraňte svorky a jiné kovové
předměty.
Zařízení se musí nacházet na místě, na němž je
chráněno proti působení tepelných zdrojů a vodě.
Po každém použití zařízení vypněte.
Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte
je od sítě.
Používejte pouze termovazače určené pro
příslušné nastavení.
Při použití dbejte, aby se k zařízení nepř bližovala
domácí zvířata.
Nenechávejte napájecí šňůru v kontaktu s
horkými povrchy.
Nenechávejte napájecí šňůru volně viset přes
okraj skříní nebo poliček.
Zařízení nepoužívejte, je-li síťová šňůra
poškozená.
Stroj neotevírejte ani jinak neopravujte.
Nepřekračujte přípustný výkon zařízení.
Zařízení nesmějí obsluhovat děti bez dohledu
dospělých.
Nepokoušejte se vázat ostré nebo kovové
předměty (např. svorky, sponky na papír).
Nepokoušejte se vázat dokumenty citlivé na teplo
(např. vstupenky, ultrazvukové snímky apod).
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
60
Před použitím si pročtěte tuto příručku a uchovejte si ji pro pozdější potřebu.
POZOR:
Odpojte stroj z elektrické zásuvky. Nechejte ho vychladnout.
Vnější povrch zařízení lze otřít vlhkým hadříkem. K leštění zařízení nepoužívejte rozpouštědla ani hořlavé
látky.
UCHOVÁVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
ČESKY
CZ
Během vázání se nedotýkejte žhavící
desky – je velmi horká.
Funkce ‘System-Check’
Po zapnutí stroj provede kontrolu
systému s použitím této funkce.
Světelné neony LED na kontrolním
panelu postupně krátce zablikají pro
kontrolu jejich funkce.
Funkce ‘Heat-Shield’
Svorka dokumentů slouží jako ‘tepelný
štít’ a zabraňuje uživateli, aby se
náhodně dotknul žhavící desky.
Funkce ‘Auto-Off’
Není-li stroj aktivní po více než 30
minut, funkce ‘Auto-Off’ ho uvede do
pohotovostního režimu. Ind kátor LED
’Power-On’ bliká červeně a zeleně.
Chcete-li uvést stroj zpět do chodu,
stiskněte tlačítko ‘Power-On’.
Dokument k vazbě vkládejte vždy do
termovazače přiměřené vel kosti.
Pro dosažení lepších výsledků zvažte
vložení prázdných listů, aby byla
zaplněna kapacita termovazače.
Před vázáním vždy proveďte zkušební
vazbu s termovazače stejné vel kosti a
tloušťky.
Stroj Helios je vybaven mechanizmem
úhlové žhavící desky, která zajišťuje
správné zarovnání dokumentu
s podporou dokumentu během procesu
vázání.
Nejlepší výsledky dosáhněte se
spotřebním materiálem značky
Fellowes®.
Termovazače fungují nejlépe s tenkým
a běžným typem papíru. Při vázání
silných a křídových papírů je třeba
postupovat pečlivě, aby byly zajištěny
uspokojivé výsledky.
Pokud se listy zcela nepřilepily do
termovazače, lze dokument zpracovat
znovu pro dosažení lepšího výsledku.
Listy musí být správně zarovnány
a musí se dotýkat lepeného hřbetu
termovazače. To lze dosáhnout
poklepáním zkompletovaného
dokumentu v termovazači o rovnou
plochu. To lze učinit před a po procesu
vázání.
A Tlačítko vyp/zap (zadní strana) I Zámek víka (2)
B Tlačítko Power On a indikátor LED J Vázací kanál
C Vodítko tloušťky vazby K Opěra dokumentu
D Výběr časovače(zvýšení) L Osvětlené uživatelské rozhraní
E Výběr časovače (snížení) M Ventilační otvory
F Tlačítko Volba / OK N Svorka dokumentů (vázání)
G Nastavení tloušťky / výběr časovače O Chladící stojánek
H Víko
OVLÁDACÍ PRVKY VÁZACÍHO STROJE
VLASTNOSTI A TIPY
61
Zapněte napájení (na zadní straně).
Indikátor LED ‘Power-On’ svítí červeně.
Chcete-li stroj aktivovat, stiskněte tlačítko
‘Power-On’ na ovládacím panelu. Stroj se
zahřívá a bliká červený indikátor LED. Když
je stroj připravený vázat, ‘pípne’ (3x) a
indikátor LED začne svítit zeleně.
Vložte listy dokumentů do termovazačů.
Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků,
nevkládejte do termovazače příliš
mnoho ani příliš málo listů. Jako vodítko
použijte měřítko tloušťky vazby. Vodítko
je kalibrováno v tloušťkách po 6 mm. Do
stroje Helios 30 lze vkládat jednoduché
nebo vícestránkové dokumenty až do
kombinované celkové tloušťky 30 mm
(př bližně 300 listů / 80 g/m2).
Vybraný cyklus vazby je zobrazen
modrým indikátorem LED. Podle potřeby
procházejte měřítko nahoru nebo dolů
pomocí tlačítek pro výběr časovače.
Měřítko má 10 nastavení. Příklad: Tloušťka
dokumentu 6 mm = nastavení 1 (max. 60
listů), dokument 30 mm = nastavení 10
(max. 300 listů).
Otevřete svorku dokumentů (funkce
Heat-Shield) a vložte dokumenty do
vázacího kanálu. Zkontrolujte, zda se hřbet
termovazače dotýká žhavícího tělesa.
Spusťte cyklus vazby stisknutím tlačítka
‘Select / OK’. Modrý indikátor LED
začne blikat a postupně odpočítávat. Po
dokončení cyklu stroj pípne (3x). Modrý
indikátor LED zhasne.
Tento stroj je vybaven integrovaným
chladícím stojánkem. Lze jej vysunout
ze zadní strany stroje a rovněž zvednout
nahoru pro vkládání větších dokumentů.
Po dokončení cyklu vazby ihned vyjměte
dokumenty a vložte je do chladícího
stojánku nebo na rovnou plochu, aby mohl
dokument vychladnout. Podle potřeby lze
dokument vyjmout ze stroje v polovině
cyklu, pozor – lepidlo může být horké a
roztavené.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
POSTUP PŘI VÁZÁNÍ
62
Dovolte našim odborníkům, aby vám pomohli s
řešením.
Zákaznický servis...
www.fellowes.com
Předtím, než se obrátíte na vašeho prodejce,
kontaktujte telefonicky společnost Fellowes.
Kontaktní údaje naleznete na zadní straně obalu.
POTŘEBUJETE POMOC?
Přesvědčte se, zda je zařízení umístěno na
pevném podkladu. Zajistěte, aby bylo okolo
stroje dostatek volného místa pro bezpečný
provoz.
Napájecí šňůru vložte do zásuvky na zadní
straně stroje.
Připojte stroj do snadno přístupné
elektrické zásuvky. Zapněte hlavní vypínač.
Otevřete a zvedněte víko uvolněním
bezpečnostních západek na přední straně
víka.
1.
2.
3.
4.
PŘED VÁZÁNÍM
12.
Společnost Fellowes ručí za veškeré vady materiálu a zpracování všech částí laminátoru po dobu dvou
let od data nákupu původním zákazníkem. Pokud bude k poruše kterékoliv části během záručního
doby, jediným a výlučným prostředkem bude oprava nebo výměna vadného dílu na základě rozhodnutí
společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, špatné zacházení nebo
neoprávněnou opravu. Jakákoliv domnělá záruka, včetně prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel,
se tímto omezuje na příslušné záruční období, které je stanoveno výše. Společnost Fellowes nebude
v žádném případě odpovídat za následné škody, které by mohly být spojovány s tímto výrobkem. Toto
záruka vám uděluje zvláštní zákonná práva. Můžete mít další zákonná práva, která se liší od této záruky.
Doba a podmínky této záruky jsou platné na celém světě, kromě zemí, ve kterých jsou omezení, výhrady
nebo podmínky stanoveny místními předpisy. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace nebo využít
služeb v rámci této záruky, obraťte se laskavě na společnost Fellowes nebo na jejího obchodního
zástupce.
CELOSVĚTOVÁ ZÁRUKA
Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti Fellowes. Navštivte stránky www.fellowes.com/register
a zaregistrujte svůj výrobek a využijte výhod novinek o produktech, reakcí a nabídek. Údaje o výrobku
jsou uvedeny na typovém štítku na zadní či spodní straně zařízení.
REGISTRACE PRODUKTU
Problém Možná příčina Řešení
Nesvítí červený ind kátor
zapnutí.
Stroj není zapnutý
Zapněte přístroj pomocí
tlačítka na zadní straně vedle
vstupu pro zástrčku a zapojte
ho do zásuvky.
‘Zelený’ indikátor připravenosti
se nerozsvítí ani po dlouhé době
Zařízení se nachází v horkém nebo
vlhkém prostředí.
Přístroj přemístěte do
chladnější a suché oblasti
Uvolněné nebo neslepené listy
Termovazač je pravděpodobně
příliš silný pro vazbu
Zpracujte dokumenty znovu
a zajistěte, aby byly listy
v kontaktu s lepeným hřbetem
lehkým poklepáním o rovnou
plochu
Časovač pravděpodobně není
nastaven správně
Zkontrolujte, zda je nastavení
časovače správné, a
zpracujte dokument znovu
Uvolněné nebo slepené listy
Vel kost termovazače je příliš malá
pro počet listů
Zkontrolujte, zda počet listů
odpovídá šířce termovazače.
Podle potřeby vyberte větší
šířku hřbetu
Příliš dlouhý cyklus žhavení
Zkontrolujte, zda je nastavení
časovače správné. Po vázání
dokument ihned vyjměte
Časovač pravděpodobně není
nastaven správně
Dokumenty ponechané na žhavící
desce po dokončení cyklu
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
W.E.E.E.
Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. V případě,
že budete chtít zařízení zlikvidovat, laskavě postupujte podle Směrnice o likvidaci
elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
Další informace o směrnici OEEZ naleznete na www.fellowesinternational.com/WEEE
63
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76

Fellowes Helios 30 Návod k obsluze

Kategorie
Stroje pro tepelné vázání
Typ
Návod k obsluze