GBC ThermaBind T500Pro Uživatelský manuál

Značka
GBC
Kategorie
stroje pro tepelné vázání
Modelka
ThermaBind T500Pro
Typ
Uživatelský manuál
32
Zvláštní oznámení
Důkujeme vám, že jste si vybrali vázačku značky
GBC. Za přístupné ceny se snažíme nabízet kvalitní
vázačky, jejichž užitečné vlastnosti vám zaručí dosažení
konzistentnů výborných výsledků. Než vázačku poprvě
použijete, přečtůte si laskavů pečlivů tuto příručku.
Důležitébezpečnostnípokyny
VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH
OSOB JE PRO ACCO BRANDS EUROPE DŮLEŽITÁ.
V TÉTO PŘÍRUČCE A NA PŘÍSTROJÍCH JSOU
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. ČTÊTE TYTO
POKYNY POZORNĚ.
m
Bezpečnostnípokyny
Pečlivě si tyto pokyny přečtěte a uschovejte si je pro
budoucí potřebu.
Při práci musí být přístroj na rovné, stabilní ploše.
Nedotýkejte se tepelné desky přístroje, může být horká.
Přístroj umístěte vždy mimo dosah dětí.
Žádným způsobem nezasahujte do vnitřního
mechanismu přístroje.
Přístroj se nesmí namáčet.
Technickéúdaje
GBC ThermaBind T500Pro
DIN A4
45 mm/450 listů
40 - 60 s
Ano
220 – 240 Vstř., 40 W
4,2 kg
500 mm x 240 mm x 185 mm
Velikosti papíru
Max.tloušťkavázání
Vázací doba
Bezpečnostnívypnutí
Napájení
Hmotnost
Rozměry
Přípravapřístroje
1
Vyjměte vazač ThermaBind T500Pro z obalu.
Zkontrolujte, zda se napětí uvedené na výrobním
štítku shoduje s místním síťovým napětím.
2
Sestavte chladicí stojánek zasunutím každého z
panelů do štěrbin v samostatné základové desce (viz
obr. 1).
3
Postavte tepelný vazač na rovnou, stabilní plochu.
Zapojte zástrčku do nejbližší, snadno přístupné síťové
zásuvky.
4
Stiskněte vypínač na přední straně přístroje (viz obr.
2). Po dosažení pracovní teploty se rozsvítí zelená
kontrolka a zvuková signalizace oznámí, že je přístroj
připraven k použití.
Vázání dokumentu
1
Listy papíru je potřeba uvolnit od sebe, aby bylo
zajištěno, že každý list přijde do styku s lepidlem.
2
Zajistěte, aby byly všechny listy zasunuty do hřbetu
desek pro tepelnou vazbu (viz obr. 3).
Umístěnísoučástía
ovládacíchprvků
1
Chladicístojánek
2
Vypínač
3
Kontrolka„wait(Čekání)
4
Kontrolkaready„(Připraven)
5
Časovačnahřívání
33
o
CZ
Záruka
Na provoz tohoto přístroje platí při běžném použití
2-letá záruka ode dne nákupu. Během záruční doby
rma ACCO Brands Europe podle své vlastní úvahy
vadný přístroj bezplatně opraví nebo vymění. Na závady
způsobené zneužitím a použitím pro nevhodné účely se
záruka nevztahuje. V každém případě je nutno předložit
nákupní lístek. Opravy a změny přístroje, provedené
osobou, jež k tomu není oprávněna rmou ACCO Brands
Europe, platnost záruky zruší. Snažíme se zajistit,
aby naše výrobky fungovaly v souladu s uvedenými
technickými údaji. Touto zárukou nejsou ovlivněna
zákonná práva vztahující se na prodej zboží, která
spotřebitelům přísluší podle příslušných státních zákonů.
Tento výrobek si můžete zaregistrovat online na www.accoeurope.com
Zahřívánídokumentu
1
Desku je třeba zasunout do zahřívací drážky tak, aby
byl hřbet ve styku s topným článkem (viz obr. 4).
2
Cyklus vázání se okamžitě zahájí a vizuálně ho
znázorňují kontrolky.
3
Po dokončení se rozsvítí zelená kontrolka <<Ready>>
(Připraven) a současně zazní zvukový signál. Zvukový
signál se bude opakovat, dokud bude dokument
ponechán ve vazači.
4
Když uslyšíte zvukový signál, okamžitě dokument
vyjměte.
Pozn.: pokud je dokument ponechán ve vazači příliš
dlouho, může to nepříznivě ovlivnit kvalitu vazby.
5
Vazač je nyní připraven k vložení dalších desek.
Nechejtedokument
vychladnoutaztvrdnout
1
Uchopte dokončený dokument a poklepejte hřbetem
o rovný povrch. Tím se zajistí zasunutí všech listů do
lepidla.
2
Uchopte dokončený dokument do jedné ruky a
palcem a jedním prstem stiskněte přední a zadní
stranu k sobě, aby bylo zajištěno, že jsou první a
poslední list řádně svázány. Zajistí se tím také správný
tvar U hřbetu desek.
3
Vložte svázaný dokument do chladicího stojánku a
nechejte přiměřeně ochladit. Pokud nebudou některé
listy řádně svázány, postup vázání zopakujte
(viz obr.
5).
Vícenásobnévázání
1
Vázat lze současně několik dokumentů najednou.
Zahřívací drážka udrží několik dokumentů o celkové
tloušťce do 45 mm.
Složenípodlerýhy
1
Přední desku složte dozadu podél rýhy. Zajistí se tím
snadné otvírání dokončeného dokumentu.
Automatickévypnutí
1
Přístroj se vypne 45 minut po poslední operaci vázání.
Automatický bezpečnostní systém vypne vazač
<<O>>.
Popoužití
1
Po svázání všech potřebných dokumentů opět
stiskněte vypínač ‘Zap/Vyp’ a přístroj vypněte.
2
Nepoužíváte-li přístroj, nezapomeňte vytáhnout
přívodní šňůru ze síťové zásuvky.
/

Tato příručka je také vhodná pro