Briggs & Stratton 085432-0135-99 Uživatelský manuál

Značka
Briggs & Stratton
Kategorie
příslušenství motorových vozidel
Modelka
085432-0135-99
Typ
Uživatelský manuál
CZ
CZ
19
Poznámka: (Tato poznámka se vztahuje pouze na motory pouďívané v USA) Údrďba, výmìna nebo oprava zaøízení pro sniďování emisí mohou být provedeny kterýmkoliv servisem nebo jednotlivcem
zabývajícím se opravou motorù pro pracovní stroje pouďívané v terénu. Avčak pro bezplatnou opravu za podmínek a ustanovení záruèní smlouvy spoleènosti Briggs & Stratton musí být jakýkoliv
zásah na zaøízení pro sniďování emisí nebo oprava èi výmìna souèásti provedeny autorizovaným servisem.
SOUÈÁSTI MOTORU
Obr. 1
1
Pøívodní ventil paliva
2
RukojeĎ spoučtìcí čòùry
3
Vzduchový filtr
4
Motor Model Typ Kódové oznaèení
xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
5
Ovládací prvky čkrtící klapky a sytièe
6
Plnicí hrdlo paliva
7
Stop tlaèítko/Hlídaè oleje (Oil Gard)®, pokud je jím motor vybaven
8
Víko ventilátoru
9
Vypoučtìcí zátka oleje
10
Kryt tlumièe výfuku/tlumiè výfuku
11
Karburátor
12
Kabel zapalovací svíèky
13
Otvor na dolévání oleje/mìrka
14
Elektrický spoučtìè 12V, pokud je osazen
Zde si pro dalčí pouďití zapičte model motoru
, jeho typ a výrobní èíslo.
Zde si pro dalčí pouďití zapičte datum nákupu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Udávaný výkon
Výkon konkrétního modelu motoru se nejprve urèí podle normy SAE
(Society of Automotive Engineers) kód J1940 (Small Engine Power &
Torque Rating Procedure) (revize 2002-05). Na základì velkých rozdílù
mezi zaøízeními, do nichď jsou nače motory montovány a velkých
rozdílù daných poďadavky na ochranu ďivotního prostøedí v konkrétním
místì se mùďe stát, ďe motor, který jste zakoupili, nedosáhne po
montáďi do pohánìného zaøízení uvádìného výkonu v koòských silách
(skuteèný výkon "na místì instalace"). Tento rozdíl má øadu pøíèin,
napøíklad: rozdíly v nadmoøské výčce, teplotì, atmosférickém tlaku,
vlhkosti, pouďitém palivu, oleji, omezení maximálních povolených
otáèkách motoru, rozdíly mezi jednotlivými vyrobenými kusy, rozdílná
konstrukce pohánìného zaøízení, zpùsob jeho vyuďívání, zábìh
motoru, který sniďuje tøení, a dále èistota spalovacího prostoru, seøízení
ventilù a karburátoru, a øada dalčích faktorù. Uvádìný výkon mùďe být
také upraven srovnáním s jinými podobnými motory vyuďívanými
v podobných aplikacích, a nemusí proto pøesnì odpovídat hodnotì
zjičtìné podle výče uvedeného postupu.
OBECNÉ INFORMACE
Ve státì Kalifornie jsou motory sérií 50000, 85400, 86400, 117400,
118400 a 138400 certifikovány organizací California Air Resources
Board na splnìní emisních limitù po 125 hodin. Motory sérií 185400,
235400, 245400 a 246400 jsou certifikovány na splnìní emisních limitù
po 250 hodin. Tato certifikace nedává kupujícímu, vlastníkovi nebo
uďivateli tohoto motoru ďádné dalčí záruky, pokud jde o výkon nebo
ďivotnost tohoto motoru. Na tento motor se vztahují výhradnì záruky na
výrobek a emise, které jsou uvedeny na jiném místì této pøíruèky.
BEZPEÈNOSTNÍ POKYNY
* Spoleènost Briggs & Stratton nemusí nutnì vìdìt, jaké zaøízení
bude tento motor pohánìt. Z tohoto dùvodu je tøeba, abyste pøed
zahájením provozu peèlivì prostudovali a pochopili návod k
obsluze zaøízení, do nìhoď je motor montován.
PØED SPOUĆTÌNÍM MOTORU
Pøeètìte si celý Návod k obsluze a údrďbì A návod k
zaøízení, které tento motor pohání.*
Nedodrďení návodu mùďe mít za následek váďný nebo
i smrtelný úraz.
NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRĈBÌ OBSAHUJE
BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE, ABY
Vás informoval o nebezpeèích souvisejících s motory
Vás informoval o riziku úrazu spojeném s tìmito nebezpeèími
Vám sdìlil, jak se vyhýbat nebo jak omezovat riziko úrazu.
Bezpeènostní varovný symbol se pouďívá k oznaèení va-
rovných informací o nebezpeèí, která mohou zpùsobit úraz.
Signální slovo (NEBEZPEÈÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR) se pouďívá
spolu s varovným symbolem pro vyznaèení pravdìpodobnosti a
potenciální váďnosti úrazu. Mimo to mùďe být pro oznaèení druhu
nebezpeèí pouďit symbol nebezpeèí.
NEBEZPEÈÍ vyznaèuje ohroďení, které, není-li elimi-
nováno, zpùsobí smrt nebo váďný úraz.
VAROVÁNÍ vyznaèuje ohroďení, které, není-li eliminováno,
mùďe zpùsobit smrt nebo váďný úraz.
POZOR vyznaèuje ohroďení, které, není-li eliminováno,
mùďe zpùsobit lehký, nebo støednì tìďký úraz.
POZOR
, pokud se pouďije bez varovného symbolu,
oznaèuje situaci, v níď by mohlo dojít k počkození
motoru.
Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, o nichď je ve
státì Kalifornie známo, ďe zpùsobují rakovinu, počkození plodu èi
jiné poruchy reprodukce.
POZOR
Výfukové plyny tohoto výrobku obsahují chemikálie, o nichď je ve
státì Kalifornie známo, ďe zpùsobují rakovinu, počkození plodu èi
jiné poruchy reprodukce.
POZOR
Výstraďné symboly
Výbuch
Toxické výpary
Pohyblivé èásti
Úraz elektrickým
proudem
Horký povrch
Zpìtný ráz
Poďár
Mezinárodní symboly a významy
Zapnuto/
Vypnuto
Uzávìr paliva
Pøeètìte si pøíruèku
pro majitele
Stop
Palivo
SytièBezpeènostní
výstraha
Olej
Plynná paliva jsou extrémnì hoølavá a za normální
teploty okolí snadno vytváøejí výbučné smìsi se
vzduchem.
UPOZORNÌNÍ:
CZ
20
Palivo a jeho páry jsou vysoce hoølavé a
výbučné.
Poďár nebo výbuch mùďe zpùsobit váďné
popáleniny nebo i smrt.
PØI DOPLÒOVÁNÍ BENZÍNU
VYPNÌTE motor a pøed doplnìním paliva jej nechejte
nejménì 2 minuty chladnout.
Nádrď plòte venku nebo v dobøe vìtraném prostoru.
Nepøeplòujte nádrď. Nádrď plòte zhruba 2,5 aď 4 cm pod
horní okraj hrdla kvùli tepelné roztaďnosti paliva.
Chraòte benzin pøed jiskrami, otevøeným ohnìm, vìèným
plamínkem, teplem a jinými zdroji zapálení.
Kontrolujte palivové potrubí, nádrď a víèko a včechny spoje
na tìsnost a praskliny. V pøípadì potøeby proveïte výmìnu.
PØI SPOUĆTÌNÍ MOTORU
Pøesvìdète se, ďe jsou na svém místì: zapalovací svíèka,
tlumiè výfuku, víèko nádrďe a vzduchový filtr.
Nestartujte motor, je-li zapalovací svíèka vyčroubována.
Jestliďe rozlijete palivo, poèkejte, aď se odpaøí a teprve
potom spusĎte motor.
Je-li motor pøeplavený, nastavte sytiè do polohy
OPEN/RUN (chod) a čkrtící klapku do polohy FAST (rychle)
a protáèejte motor, dokud nenaskoèí.
PØI POUĈÍVÁNÍ ZAØÍZENÍ S BENZÍNOVÝM MOTOREM
Nenaklánìjte motor ani zaøízení tak, aby dočlo k úniku
benzínu.
Nezastavujte motor uzavøením karburátoru.
PØI PØEPRAVÌ ZAØÍZENÍ
Zaøízení pøepravujte s PRÁZDNOU palivovou nádrďí nebo
zavøeným palivovým kohoutem, pøípadnì prázdným
válcem.
PØI SKLADOVÁNÍ PALIVA NEBO ZAØÍZENÍ
Uloďte oddìlenì od pecí, kamen, ohøívaèù vody èi jiných
zaøízení, která mají vìèný plamínek nebo od jiných zdrojù
zapálení, protoďe by mohly zaďehnout plynné výpary.
UPOZORNÌNÍ:
Provozem motorù se vytváøí teplo. Díly motoru,
zejména turbodmychadlo a tlumiè výfuku, jsou
za provozu extrémnì horké.
Ve styku s nimi mohou vzniknout váďné
popáleniny.
Hoølavý materiál, jako je listí, tráva, ročtí atd.,
mùďe vzplanout.
Pøed manipulací nechejte tlumiè výfuku, turbodmychadlo,
válec a ďebra motoru vychladnout.
Motor je tøeba udrďovat v èistotì, aby se sníďilo riziko
pøehøátí a vznícení nahromadìných neèistot. Motor èistìte
ve vychladlém stavu, zejména v oblasti tlumièe výfuku a
potrubí.
Pøed pouďitím zaøízení na zalesnìném, travnatém nebo
køovím porostlém nekultivovaném pozemku namontujte a
udrďujte ve funkèním stavu lapaè jisker. (Vyďaduje to odst.
4442 kalifornského zákona o veøejných zdrojích.) Ostatní
státy mají podobné zákony. Na federálních pozemcích platí
federální zákony.
UPOZORNÌNÍ:
UPOZORNÌNÍ:
Rychlé zataďení (zpìtné "kopnutí") lanka
spoučtìèe pøitáhne ruku a paďi k motoru rychleji,
neď je staèíte pustit.
Je tu nebezpeèí zlomeniny, odøení nebo
nataďení člach.
Pøi spoučtìní motoru táhnìte za lanko pomalu, dokud neucítíte
odpor. Pak zatáhnìte prudce.
Pøed spučtìním motoru zbavte motor večkeré vnìjčí zátìďe.
Pøímo spøaďené souèásti zaøízení, napø. noďe, obìďná kola,
øemenice, ozubená kola atd., musí být bezpeènì upevnìny.
Motory produkují oxid uhelnatý, coď je bezbarvý
jedovatý plyn bez zápachu.
Vdechování oxidu uhelnatého mùďe zpùsobit
nevolnost, mdloby aď smrt.
Spoučtìjte a provozujte motor venku nebo v dobøe vìtraném
prostoru.
Nespoučtìjte ani neprovozujte motor v uzavøeném prostoru,
i kdyď jsou otevøená okna i dveøe.
UPOZORNÌNÍ:
Neúmyslné jiskøení mùďe zpùsobit poďár nebo
úraz elektrickým proudem.
Neúmyslné spučtìní motoru mùďe zpùsobit
zachycení, amputaci konèetiny nebo trďné
rány.
PØED SEØIZOVÁNÍM NEBO OPRAVOU
Odpojte kabel od záporného () pólu akumulátoru.
Odpojte kabel od svíèky a upevnìte jej daleko od svíèky.
PØI ZKOUĆENÍ SVÍÈKY
Pouďívejte pouze zkoučeèku jiskry Briggs & Stratton.
NEZKOUĆEJTE jiskøení zapalování pøi vyjmuté zapalovací
svíèce.
UPOZORNÌNÍ:
Spoučtìní motoru je doprovázené jiskøením.
Jiskøení mùďe zaďehnout pøítomné hoølavé plyny.
Výsledkem mùďe být poďár nebo výbuch.
UPOZORNÌNÍ:
Nespoučtìjte motor, uniká-li v prostoru zemní plyn nebo
propan-butan (LPG).
Nepouďívejte stlaèené startovací kapaliny, jejich páry jsou
hoølavé.
Údrďba a opravy zaøízení pohánìných zemním plynem (NG)
nebo propan-butanem (LPG) mùďe být podmínìna vydáním
licence nebo povolení státního, oblastního nebo místního
úøadu.
Otáèivé èásti se mohou dostat do styku nebo
zachytit ruce, nohy, vlasy, odìv èi výstroj.
Mùďe dojít k tìďkým trďným ranám aď
amputacím konèetin.
Provozujte zaøízení pouze s upevnìnými ochrannými
kryty.
Udrďujte ruce a nohy v dostateèné vzdálenosti od
rotujících souèástí.
Sepnìte si dlouhé vlasy a sejmìte čperky.
NENOSTE volnì vlající odìv, volnì visící stahovací
tkalouny a čòùry, jeď mohou být zachyceny.
UPOZORNÌNÍ:
DOPORUÈENÉ OLEJE
Obr. 2
Spoleènost Briggs & Stratton dodává motory bez oleje.
Pøed uvedením motoru do chodu
jej naplòte potøebným
mnoďstvím oleje. Olej nepøeplòujte.
Pouďívejte kvalitní oleje tøídy Pro servis SF, SG, SH, SJ" nebo vyččí,
jako napø. Briggs & Stratton 30W, èís. dílu 100005E (20 oz.) or 100006E
(48 oz.). U doporuèených olejù nepouďívejte ďádné speciální pøísady.
Olej nemíchejte s benzinem.
Viskozitu oleje SAE volte z následující tabulky podle teplot
pøedpokládaných pøed dalčí výmìnou oleje.
Poznámka: Syntetický olej vyhovující homologaci API
ILSAC GF-2", opatøený homologaèní znaèkou API
(vlevo) a klasifikovaný nejménì jako SJ/CF
ENERGETICKY ÚSPORNÝ" je vhodný pro včechny
teplotní rozsahy. Pouďití syntetického oleje nemìní
dobu pøedepsanou pro výmìnu oleje.
* Vzduchem chlazené motory mají vyččí provozní teploty neď
motory automobilové. Pouďití nesyntetických vícerozsahových
olejù (5W-30, 10W-30, atd.) pøi teplotách nad 40° F (4° C)
zvyčuje spotøebu oleje. Pøi pouďití vícerozsahových olejù je
nutno èastìji kontrolovat jejich mnoďství.
** Jestliďe se olej SAE 30 uďívá pøi teplotách pod 40° F (4° C),
bude motor hùøe startovat a hrozí počkození stìn válce motoru
kvùli nedostateènému mazání.
Olejová náplò
(Pøibliďné mnoďství pøi výmìnì oleje a filtru
.)
Modelové øady
Litry Unce*
050000 0.36 12.2
085400 & 086400 0.52 17.6
117400 0.63 21.3
118400 0.53 17.9
138400 0.89 30
184400 & 185400 1.0 33.8
235400 & 245400 0.96 32.5
Dejte motor do vodorovné polohy a oèistìte prostor okolo nalévacího
otvoru
.
Vyjmìte mìrku
a otøete ji èistým hadøíkem. Zasuòte mìrku zpìt do
naplnìného oleje – pokud jeho hladina dosahuje aď k nalévacímu
otvoru, utáhnìte mìrku
, pokud je včak hladina niďčí, nedotahujte ji
– vyjmìte mìrku a zkontrolujte hladinu oleje. Olej by mìl dosahovat
po znaèku FULL .
Pøi doplòování dolévejte olej pomalu. Olej nepøeplòujte. Pøed spučtìním
motoru mìrku pevnì utáhnìte.
DOPORUÈENÁ PALIVA
PRO TENTO MOTOR BYL JAKO PALIVO SCHVÁLEN BENZÍN.
Systém kontroly výfukových spalin: EM (upravené motory).
CZ
21
Pouďívejte èistý a èerstvý bezolovnatý benzin s oktanovým èíslem
nejménì 85. Olovnatého benzinu je moďno pouďít, pokud je bìďnì
v prodeji a bezolovnatý není k dispozici. Palivo nakupujte pouze
v takovém mnoďství, které spotøebujete do tøiceti dnù - viz Skladování.
V USA nesmí být pouďit benzin obsahující olovo. Oxidovaná nebo
reformulovaná paliva jsou benziny míčené s alkoholy nebo s éterem.
Velká mnoďství tìchto pøísad mohou počkodit palivovou soustavu nebo
zpùsobit problémy s výkonem. Nepouďívejte benzinu s pøímìsí
methanolu. Pokud se objeví neďádoucí vlivy na fungování motoru,
pouďijte benzin s menčím obsahem alkoholu nebo éteru.
Nepouďívejte benzín obsahující metanol. Nemíchejte olej s benzínem.
Zkontrolujte hladinu paliva
UPOZORNÌNÍ:
Pøed doplòováním paliva nechejte motor po
dobu 2 minut chladnout.
Pøed sejmutím víèka oèistìte prostor okolo uzávìru nalévacího hrdla.
Nádrď naplòte zhruba 1-1/2 palce (4 cm) pod horní okraj hrdla kvùli
rozpínání paliva. Nepøelévejte.
SPUĆTÌNÍ MOTORU
UPOZORNÌNÍ:
RUCE A NOHY NEPØIBLIĈUJTE
K POHYBLIVÝM SOUÈÁSTEM.
UPOZORNÌNÍ:
Nepouďívejte stlaèené startovací kapaliny.
Jejich páry jsou hoølavé.
Zkontrolujte výčku hladiny oleje.
Pokud je instalován uzavírací ventil paliva, otevøete jej.
OIL GARD®
Pokud je motor vybaven systémem OIL GARD®, dochází mu olej a nelze
jej spustit, nebo pokud se motor zastavil a nelze jej spustit, doplòte olej.
Olej doplòte aď po okraj otvoru po vyjmuté zátce nebo po znaèku FULL
na zásuvné mìrce. Olej nepøeplòujte.
POZOR: OIL GARD® vypne bìďící motor. Pøi nedodrďení
minimální hladiny oleje mùďe dojít k počkození motoru a na tuto
závadu se nevztahuje záruka.
SPUĆTÌNÍ MOTORU
Obr. 3
1. Páèku sytièe nastavte do polohy CHOKE.
2. Pøesuòte ovládací páku čkrticí klapky
do polohy FAST.
3. Zapnìte pøívod paliva otoèením ventilu
do polohy ON, pokud
je jím benzínový motor vybaven.
4. Páèku zastavení motoru dejte do polohy
to ON, pokud je jí
motor vybaven.
Znovu naviòte spoučtìè, pokud je nainstalován
UPOZORNÌNÍ:
Uchopte rukojeĎ spoučtìcí čòùry a pomalu táhnìte
za čòùru, aď ucítíte odpor. Potom čòùrou energicky
trhnìte, abyste pøekonali kompresi motoru, zamezili
zpìtnému rázu a spustili motor.
Bude-li to nutné, celý postup opakujte se sytièem v poloze RUN a čkrtící
klapkou v poloze FAST. Po spučtìní motoru jej provozujte se čkrtící
klapkou v poloze FAST.
Elektrický startér, pokud je nainstalován
U motorù, vybavených elektrickým spoučtìèem 12 V otoète spínacím
klíèkem do polohy START
. Postup podle potøeby opakujte s pákou
plynu v poloze FAST. Pøi rozbìhu motor provozujte s pákou čkrtící
klapky v poloze FAST.
Poznámka:Jestliďe výrobce dodal spolu se zaøízením baterii, nabijte ji
døíve, neď se pokusíte spustit motor podle doporuèení výrobce zaøízení.
Poznámka:Motor spoučtìjte v krátkých cyklech (15 sekund/min).
Prodlouďíte tím ďivotnost spoučtìèe. Dlouhodobé startování jej mùďe
počkodit.
VYPNUTÍ MOTORU
Obr. 3
Pokud chcete motor zastavit, nenastavujte páku sytièe do polohy
CHOKE. Mùďe dojít ke zpìtnému záďehu nebo počkození motoru.
Nastavte ovládací prvek čkrtící klapky
(pokud je jí zaøízení
vybaveno) do polohy IDLE nebo SLOW. Poté otoète klíèkem do
polohy OFF
nebo nastavte páèku zastavení motoru do polohy OFF.
Zavøete palivový kohout
.
Poznámka:Jestliďe zaøízení nepouďíváte anebo je doèasnì ponecháte
bez obsluhy, vytáhnìte vďdy klíèek ze spínací skøíòky.
Poznámka:Pøi pøepravì motoru vďdy zavøete palivový kohout, abyste
zabránili únikùm paliva.
ÚDRĈBA
Obr. 7
UPOZORNÌNÍ:
Aby nedočlo k náhodnému spučtìní, odpojte kabel
od zapalovací svíèky a pøed zahájením údrďby
jej ukostøete,a odpojte záporný pól akumulátoru,
pokud je jím motor vybaven.
Viz Harmonogram údrďby. Dodrďujte termíny, urèené poètem
provozních hodin nebo dobou, uplynulou od poslední údrďby, podle
toho co nastane døíve
. Práce ve ztíďených podmínkách vyďaduje
èastìjčí údrďbu.
Výmìna oleje
Obr. 2
Výčku hladiny oleje v motoru kontrolujte pravidelnì.
Zajistìte, aby byla v motoru udrďována správná hladina oleje.
Kontrolujte ji kaďdých 8 hodin nebo dennì pøed spučtìním motoru.
Viz postup doplòování oleje v Doporuèení ohlednì oleje.
Výmìna oleje.
Olej vymìòte po prvních 5 hodinách provozu, dokud je motor teplý.
Pouďijte nový olej s doporuèenou viskozitou SAE.
Údrďba vzduchového filtru
Obr. 5
Vymìòte pøedfiltr a filtraèní vloďku , pokud jsou zanesené nebo
počkozené.
1. Povolte črouby. Ze základny filtru sejmìte kryt a sestavu
vzduchového filtru.
2. Vyjmìte filtraèní vloďku (drďák
, pokud je nainstalován)
a pøedfiltr.
Pøedfiltr vymyjte tekutým saponátem a vodou. Vyďdímejte jej do sucha
do èistého hadøíku. NapusĎte jej motorovým olejem. VEĆKERÝ
PØEBYTEÈNÝ OLEJ vymaèkejte do èisté, nasákavé látky.
Filtraèní vloďku vyèistìte jemným poklepáváním na plochý povrch.
Nepouďívejte stlaèený vzduch nebo rozpoučtìdla na bázi petroleje, jako
napø. kerosen. Mohli byste ji počkodit. Vloďku nenapoučtìjte olejem.
3. Namontujte pøedfiltr zpìt na drďák, pokud je nainstalován.
4. Namontujte pøedfiltr do krytu síĎovanou stranou smìrem
k filtraèní vloďce. Namontujte filtraèní vloďku do krytu nebo na
základnu.
5. Zasaïte kryt a sestavu vzduchového filtru rovnou na základnu
(zasuòte výstupky
do čtìrbin , pokud jsou k dispozici).
6. Dobøe dotáhnìte črouby víka.
Kontrola ventilové vùle:
sací ventil musí mít vùli 0,05 mm a výfukový ventil 0,10 mm.
Servis zapalovacích svíèek
Obr. 4
UPOZORNÌNÍ:
NEZKOUĆEJTE jiskru zapalování pøi vyjmuté
svíèce. Ke kontrole jiskry pouďívejte pouze
zkoučeèku jiskry Briggs & Stratton .
NESTARTUJTE motor pøi vyčroubované zapalo-
vací svíèce. Pokud je motor pøeplavený,
nastavte čkrtící klapku do polohy FAST (Rychle)
a startujte, dokud se motor nerozebìhne.
Mezera elektrod svíèky se musí rovnat 0,76 mm nebo 0,030".
Zapalovací svíèku mìòte kaďdých 100 hodin provozu nebo kaďdou
sezónu (co nastane døíve). Klíè na svíèky a zkoučeèku svíèek obdrďíte v
kaďdém servisu Briggs & Stratton.
Poznámka:V nìkterých oblastech vyďadují místní pøedpisy pouďití
zapalovací svíèky s odporem pro potlaèení ručení. Jestliďe byl tento
motor pùvodnì vybaven svíèkou s odporem, pouďívejte k výmìnì
svíèek stejného typu.
Udrďujte motor v èistotì
Obr. 6
Periodicky odstraòujte trávu a neèistoty ulpívající na motoru. Neèistìte
motor ostøikováním vodou, voda se mùďe dostat do paliva. Èistìte
kartáèem nebo stlaèeným vzduchem.
Abyste zajistili hladký provoz stroje, udrďujte systém táhel regulátoru,
pruďiny i ovládací prvky èisté
.
UPOZORNÌNÍ:
Nahromadìní zbytkù kolem tlumièe výfuku
mùďe zpùsobit poďár. Prohlíďejte stroj a èistìte
jej pøed kaďdým pouďitím.
Pokud je tlumiè výfuku vybaven lapaèem jisker , vyjmìte jeho sítko,
vyèistìte je a pøekontrolujte kaďdých 50 hodin nebo kaďdou sezónu.
Pokud bude počkozeno, vymìòte je.
Èičtìní chladící soustavy. Tráva nebo neèistota mùďe ucpat chladící
systém motoru zvláčtì pøi delčím pouďívání. Vnitøní chladící ďebra a
povrchy vyďadují pravidelné èičtìní, aby nedočlo k pøehøátí a počkození
motoru. Demontujte kryt ventilátoru a vyèistìte plochy vyznaèené na
obrázku
.
Vyèistìte palivový filtr
CZ
22
Obr. 9
UPOZORNÌNÍ:
Pøed èičtìním filtru vyprázdnìte palivovou nádrď
nebo uzavøete pøívodní kohout paliva
Benzínové motory: Vyèistìte filtraèní síto palivového filtru .
Plán údrďby
Dodrďujte termíny, urèené poètem provozních hodin nebo dobou,
uplynulou od poslední údrďby. Platí ty, kterých je dosaďeno døíve.
Jestliďe motor pracuje ve stíďených podmínkách, musíte provádìt
údrďbu èastìji – viz poznámka.
Prvních 5 pracovních hodin
D Vymìòte olej
Kaďdých 8 hodin provozu nebo dennì
D Zkontrolujte hladinu oleje
D Èistìte také okolí tlumièe výfuku, pruďin a táhel
Kaďdých 25 hodin nebo bìhem kaďdé sezóny
D Pøi provozu s velkou zátìďí nebo za vysokých teplot vymìòte
olej
D Proveïte údrďbu pøedfiltru vzduchového filtru*
Kaďdých 50 hodin nebo bìhem kaďdé sezóny
D Vymìòte olej
D Pokud je výfuk vybaven lapaèem jisker, pøekontrolujte jej a
vyèistìte
D Vyèistìte palivový filtr**
Kaďdých 100 hodin nebo bìhem kaďdé sezóny
D Proveïte servis filtraèní vloďky vzduchového filtru*
D Vymìòte zapalovací svíèku
D Vyèistìte chladící soustavu*
Kaďdou sezónu
D Pøekontrolujte vùli ventilù
* Pracujete-li v pračném prostøedí anebo v prostøedí s jiným
mechanickým zneèičtìním vzduchu, provádìjte èičtìní
èastìji.
** Je-li motor vybaven filtrem plynného paliva zabudovaným do
potrubí, øiïte se pøi provádìní údrďby doporuèeními výrobcù
zaøízení.
Èásteèný seznam originálních dílù Briggs & Stratton
POZOR: Uvedená èísla dílù mohou být specifická pro konkrétní
model, proto pouďívejte správný díl, abyste pøedečli počkození vačeho
motoru.
Modelové øady Díl Díl è.
VĆECHNY Olej (20 oz., 0,59 l) 100005
VĆECHNY Olej (48 oz., 1,42 l) 100028
VĆECHNY
Olejové èerpadlo
(pro pouďití
se standardní
elektrickou vrtaèkou)
5056
VĆECHNY Stabilizátor paliva 5058
050000
Vloďka vzduchové-
ho filtru
711351
050000
Pøedfiltr
vzduchového filtru
11352
085400
Vloďka vzduchové-
ho filtru
710265
085400
Pøedfiltr
vzduchového filtru
710267
050000, 086400, 117400,
118400, 138400, 185400*,
245400*, 246400
Hranatá vloďka
vzduchového filtru
491588
246400
Hranatý vzduchový
filtr
711785
050000, 086400, 117400,
118400, 138400, 185400*,
245400*, 246400
Hranatý pøedfiltr
vzduchového filtru
491435
185400, 235400, 245400
Vloďka vzduchové-
ho filtru
710266
185400, 235400, 245400
Pøedfiltr
vzduchového filtru
710268
VĆECHNY (kromì 050000,
086400, 118400)
Zapalovací svíèka
s odručením
491055
050000, 086400, 118400
Zapalovací svíèka
s odručením
711252
Včechny motory OHV
(kromì 050000, 086400,
118400)
Platinová zapalovací
svíèka s dlouhou
ďivotností
491055
VĆECHNY
Zkoučeèka
zapalování
19368
VĆECHNY
Klíè na zapalovací
svíèku
19374
* Je-li nainstalován.
UKLÁDÁNÍ
Benzínové motory ukládané na více neď 30 dnù je tøeba chránit
pøísadou do paliva nebo z nich palivo vypustit. Tím zabráníte vytváøení
pryskyøièných úsad v palivovém systému, pøípadnì v hlavních èástech
karburátoru.
K ochranì benzínového motoru doporuèujeme pouďívat stabilizátor paliva
Briggs & Stratton, který je k dostání v kaďdém autorizovaném servisu
spoleènosti Briggs & Stratton. Pøísadu smíchejte s benzinem v palivové
nádrďi nebo v kanystru. Motor s palivem mùďete skladovat aď 24 mìsícù.
Poznámka: Pokud se nepouďívá stabilizátor, nebo se v motoru spaluje
benzin s obsahem alkoholu, vypusĎte z nádrďe večkeré palivo, a nechejte
motor bìďet, dokud se nezastaví.
Postupy skladování pro plynové motory/motory na propan-butan/
motory na zemní plyn.
Obr. 2 Obr. 8
1. Vymìòte olej. Viz Výmìna oleje.
2. Vyčroubujte svíèku a nalijte do válce asi 15 ml (1/2 oz)
motorového oleje. Začroubujte svíèku a pomalu protoète motor,
aby se olej rozprostøel po ploče válce.
3. Odstraòte trávu a neèistoty z ďeber válce a hlavy, pod chránièem
prstù a z okolí, zespodu a zpoza tlumièe výfuku.
4. Motor ukládejte v suchém a èistém prostøedí, ale NIKDY v
blízkosti kamen, pecí, ohøívaèù vody s vìèným plaménkem,
pøípadnì jakýchkoliv jiných zaøízení, která mohou zpùsobit
jiskøení.
SERVIS
Obrate se na kterékoliv autorizované servisní støedisko spoleènosti
Briggs & Stratton. Kaďdé z nich má na skladì originální díly
Briggs & Stratton a je vybaveno speciálním servisním náøadím. Ćkolení
technici jsou zárukou odbornì provádìného servisu včech motorù
Briggs & Stratton. Dodrďování standardù firmy Briggs & Stratton
vyďadujeme jen od tìch servisních støedisek a zástupcù, oznaèených
jako "Autorizované servisní støedisko firmy Briggs & Stratton".
Nákupem zaøízení, pohánìného motorem
Briggs & Stratton máte po celém svìtì zajičtìn
vysoce kvalifikovaný a spolehlivý servis ve více neď
tøiceti tisících autorizovaných servisních støediscích,
kde pùsobí více neď 6000 vedoucích servisních
technikù. Kdykoli vám bude nabízen servis
Briggs & Stratton, hledejte vďdy toto logo.
Vače nejbliďčí autorizované servisní støedisko Briggs & Stratton najdete
na mapì na načí webové stránce na adrese
www.briggsandstratton.com nebo ve Zlatých stránkách" pod
hesly Motory benzinové", Benzinové motory", Sekaèky
na trávu" nebo podobnì.
Poznámka:Logo Kráèející prsty" a Zlaté stránky" jsou ochranné známky,
registrované v øadì státù.
Ilustrované dílenské pøíruèky obsahují "teorie provozu a obsluhy",
obecné technické podmínky a podrobné informace o seøizování, ladìní
a opravách jednoválcových ètyøtaktních OHV motorù Briggs & Stratton.
Pøíruèku objednávejte u autorizovaného prodejce Briggs & Stratton,
è. dílu 273729.
Vyďadujte originální náhradní díly Briggs & Stratton s načím logem
na obalu nebo dílu. Neoriginální díly nemusí zajistit poďadovaný výkon
a mohou vést ke ztrátì záruky.
CZ
23
Prohláčení o záruce na splnìní emisních limitù
pro Kalifornii, USA a Kanadu
Organizace California Air Resources Board (CARB), americká
EPA a firma B&S s potìčením pøináčejí vysvìtlení systému záruk
na splnìní emisních limitù na malé motory pro pracovní stroje
pouďívané v terénu (SORE), zakoupené od roku 2006. V Kalifornii
musí být nové malé motory pro pracovní stroje pouďívané v terénu
navrďeny, vyrobeny a vybaveny doplòky tak, aby vyhovovaly
pøísným státním opatøením pro potlaèení smogu. V jiných státech
USA musí nové malé motory se zapalovací svíèkou pro pracovní
stroje pouďívané v terénu, certifikované pro modelový rok 1997
a novìjčí vyhovovat podobným opatøením stanoveným americkou
organizací EPA. Firma B&S musí ruèit za splnìní emisních limitù
motorù po stanovenou dobu, za pøedpokladu, ďe motor není
nesprávnì pouďíván, zanedbáván nebo nesprávnì udrďován.
Souèástí systému omezení emisí je napøíklad karburátor,
vzduchový filtr, systém zapalování, palivové potrubí, tlumiè výfuku
a katalyzátor. Mùďe jít i o spojky a dalčí pøíslučenství související
s emisemi.
Pokud se objeví stav odporující výče uvedeným pøedpisùm, firma
B&S váč malý motor opraví, a to zdarma, vèetnì nákladù na
diagnostiku, díly a práci.
Záruka firmy Briggs & Stratton na splnìní emisních limitù
Záruka na splnìní emisních pøedpisù malými motory pro pracovní
stroje pouďívané v terénu poskytovaná firmou B&S platí po dobu
dvou let, za výče uvedených podmínek. V pøípadì závady dílu
pokrytého touto zárukou firma B&S tento díl bezplatnì opraví nebo
vymìní.
Odpovìdnost vlastníka motoru v rámci záruky
Jako vlastník malého motoru pro pracovní stroje pouďívané
v terénu odpovídáte za provádìní údrďby popsané v návodu
k provozu a údrďbì. Firma B&S doporuèuje, abyste si uloďili
úètenky prokazující provádìní údrďby, ale nemùďe odmítnou
provést opravu v rámci záruky jen na základì nepøedloďení
úètenek nebo toho, ďe jste neprovedli včechnu popsanou údrďbu.
Jako vlastník malého motoru pro pracovní stroje pouďívané
v terénu byste ale mìli vìdìt, ďe firma B&S mùďe odmítnout
záruèní opravu, pokud motor nebo jeho èást selhaly v dùsledku
nesprávného pouďívání, zanedbání, nesprávné údrďby nebo
neschválených úprav.
Odpovídáte za pøedání motoru autorizovanému servisu B&S
okamďitì po zjičtìní problému. Nezpochybnìné pøípady uplatnìní
záruky budou opraveny v rozumném termínu, nejdéle do 30 dnù.
S pøípadnými dotazy ohlednì vačich práv vyplývající ze záruky a
vačich odpovìdností se obraĎte na zástupce servisu B&S na èísle
257 013 117.
Záruka na splnìní emisních limitù je zárukou odpovìdnosti
za vady. Vady jsou posuzovány srovnáním s normálním výkonem
motoru. Záruka se netýká testu emisí provádìného pøi montáďi
a pouďívání motoru na pohánìném zaøízení.
Prohláčení o záruce firmy Briggs & Stratton Corporation
(B&S), organizace California Air Resources Board (CARB) a
United States Environmental Protection Agency (americká
EPA) na splnìní limitù emisí (práva vlastníka motoru
vyplývající ze záruky a odpovìdnosti vlastníka motoru)
Následují konkrétní ustanovení záruky na splnìní emisních limitù.
Jedná se o rozčíøení záruky poskytované firmou B&S na neøízené
motory, která je uvedena v návodu k provozu a údrďbì.
1. Díly, na které je poskytována záruka
Záruka se vztahuje jen na níďe uvedené díly (díly systému
omezujícího emise) v rozsahu, ve kterém byly tyto díly pøítomny na
zakoupeném motoru.
a. Systémy dávkování paliva
Systém obohacení smìsi pøi startování
Karburátor a včechny jeho vnitøní díly
Palivové èerpadlo
Palivové potrubí, spojky palivového potrubí, spony
b. Vzduchová sací soustava
Vzduchový filtr
Sací potrubí
c. Zapalovací soustava
Zapalovací svíèky
Magnetový zapalovací systém
d. Systém katalyzátoru
Katalyzátor
Výfukové potrubí
Systém vstøikování vzduchu nebo pulsní ventil
e. Pøíslučenství výče uvedených systémù
Ventily a spínaèe reagující na podtlak, teplotu, polohu
a èasování
Konektory a sestavy
2. Délka záruky
Firma B&S zaruèuje prvnímu a kaďdému dalčímu kupujícímu,
ďe díly pokryté zárukou nebudou vykazovat vady materiálu nebo
zpracování, které by vedly k jejich selhání po dobu dvou let od
pøedání motoru maloobchodnímu zákazníkovi.
3. Zdarma
Oprava nebo výmìna libovolného dílu krytého zárukou bude
provedena zdarma, vèetnì nákladù na diagnostiku a práci
potøebné k urèení, ďe dočlo k vadì dílu krytého zárukou, v pøípadì,
ďe je diagnostická práce provedena autorizovaným servisem B&S.
Servis emisí viz nejbliďčí autorizovaný servis B&S uvedený ve
"Zlatých stránkách" pod heslem "Motory, benzínové", "Benzínové
motory", "Sekaèky na trávu" nebo podobnì.
4. Vylouèení záruky
Uplatnìní záruky se musí provést v souladu s podmínkami záruky
poskytované firmou B&S na motory. Ze záruky jsou vylouèeny vady
dílù krytých zárukou, pokud se nejedná o originální díly B&S nebo
pokud dočlo k nesprávnému pouďití, zanedbání nebo nebyla
provádìna správná údrďba v souladu s podmínkami záruky
poskytované firmou B&S na motory. Firma B&S neruèí za závady
dílù krytých zárukou, zpùsobené pouďitím doplòkù, neoriginálních
nebo upravených dílù.
5. Údrďba
Včechny díly kryté zárukou, kromì dílù, které jsou vymìòovány
v rámci pravidelné údrďby, nebo u nichď je údaj "provádìt kontrolu
a dle potøeby opravit nebo vymìnit", jsou kryty po celou záruèní
dobu. Včechny díly kryté zárukou, které jsou vymìòovány v rámci
pravidelné údrďby, jsou kryty zárukou na vady jen po dobu do první
plánované výmìny pøíslučného dílu. Pøi opravách nebo údrďbì
mùďe být pouďit libovolný díl, který výkonem a trvanlivostí od-
povídá pùvodnímu dílu. Vlastník motoru odpovídá za provádìní
včech operací údrďby popsaných v návodu k obsluze a údrďbì vy-
daném firmou B&S.
6. Následné pokrytí
Zde popsané pokrytí se rozčiøuje i na pøípadnou závadu libovolné
souèásti motoru zpùsobenou závadou dílu, který je kryt zárukou a
ječtì je v záruce.
Ustanovení o záruce na splnìní emisních
limitù poskytované firmou Briggs & Stratton
Motory, které mají certifikaci, ďe vyhovují poďadavkùm na ome-
zení emisí Tier 2 organizace California Air Resources Board
(CARB) Emission Standards, musí mít čtítek s uvedením Doby
platnosti certifikátu a Indexu kvality ovzdučí. Firma Briggs & Strat-
ton tyto informace pøedává spotøebiteli na emisních čtítcích. Ćtítek
na motoru uvádí informace o certifikaci.
Doba platnosti certifikátu je poèet skuteèných provozních hodin,
po které je zaruèeno dodrďení emisních limitù, za pøedpokladu
správného provádìní údrďby v souladu s Návodem k pouďívání
a údrďbì. Pouďívají se následující kategorie:
Krátká:
Certifikát shody s emisními limity platí po dobu 125 skuteèných
provozních hodin motoru.
Støední:
Certifikát shody s emisními limity platí po dobu 250 skuteèných
provozních hodin motoru.
Prodlouďená:
Certifikát shody s emisními limity platí po dobu 500 skuteèných
provozních hodin motoru. Napø. typická sekaèka na trávu s ruèním
vedením je pouďívána 20 aď 25 hodin roènì. Tudíď je doba
platnosti certifikátu pro motor spadající do støední kategorie
10 aď 12 let.
Nìkteré motory Briggs & Stratton budou certifikovány na shodu
s emisními pøedpisy Phase 2 United States Environmental
Protection Agency (USEPA). Motory s certifikací Phase 2 uvádìjí
na emisním čtítku Dobu platnosti certifikátu jako poèet provozních
hodin, bìhem nichď motor prokazatelnì splòuje federální emisní
poďadavky.
U motorù se zdvihovým objemem do 225 ccm.
Kategorie C = 125 hodin
Kategorie B = 250 hodin
Kategorie A = 500 hodin
U motorù se zdvihovým objemem 225 ccm a vìtčím
Kategorie C = 250 hodin
Kategorie B = 500 hodin
Kategorie A = 1000 hodin
Na motorech hledejte emisní čtítek
s informacemi o dobì platnosti certifikátu
a indexu kvality ovzdučí
CZ
24
ZÁRUKA POSKYTOVANÁ MAJITELÙM MOTORÙ BRIGGS & STRATTON
Platí od 1. èervence 2004 a nahrazuje včechny èasové neurèené záruky a včechny záruky s datem starčím, neď 1. èervence 2004.
OMEZENÁ ZÁRUKA
Spoleènost Briggs & Stratton bezplatnì opraví nebo nahradí jakýkoli díl nebo díly motoru s vadou materiálu nebo dílenského zpracování nebo obojí. Náklady na
dopravu dílù k opravì nebo výmìnì podle této záruky nese kupující. Tato záruka platí na dobu a za podmínek zde stanovených. Proruèní servis se obracejte na
nejbliďčí autorizované dealery spoleènosti Briggs & Stratton podle načí mapy dealerù na webové stránce www.briggsandstratton.com
; na telefonu 257 013 117, nebo
jsou také uvedeni ve ’Zlatých stránkách’.
NEEXISTUJE ĈÁDNÁ DALĆÍ VÝSLOVNÁ ZÁRUKA. PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VÈETNÌ NAPØ. ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚÈEL, JSOU OMEZENY NA DOBU JEDNOHO ROKU OD ZAKOUPENÍ, NEBO NA JINOU DOBU POVOLENOU ZÁKONEM, A VĆECHNY PØEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY JSOU VYLOUÈENY. ODPOVÌDNOST ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ĆKODY JE VYLOUÈENA V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM.
Nìkteré státy nebo zemì nedovolují omezení délky pøedpokládané záruky a nìkteré státy nebo zemì nedovolují vylouèení nebo omeze náhodných nebo následných
čkod, takďe se vás výče uvedená vylouèení a omezení nemusí týkat. Tato záruka vám dává specifická práva, a mùďete mít i jiná práva, která se ličí v jednotlivých státech
a zemích.
VanguardE
ELSE
I/Cr
Industrial PlusE
IntekE
(Sleeve Bore)
FourceE
IntekE (Kool Bore)
Power BuiltE OHV
Quantumr
QuattroE
Q45E
SprintE
ClassicE
Komerèní pouďití
2 roky
90 dní
1 rok
Spotøebitelské pouďití
2 roky 2 roky
90 dní
1 rok
NÁĆ VÝROBEK
ZÁRUÈNÍ DOBA*
EtekE
1 rok
* Pozor na následující doby zvláčtní záruky: 2 roky na motory Classic v EU a východoevropských státech, na včechny spotøebitelské produkty v EU, a na systémy øízení emisí u motorù
s certifikací EPA a CARB. 5 let na spotøebitelské pouďití, 90 dní na komerèní pouďití startérù Touch-N-Mow® u motorù Quantum® a Intek. Na motory, pouďívané pøi sportovních
závodech nebo na komerèních èi nájemních dráhách, se ďádná záruka neposkytuje.
Záruèní lhùta zaèíná v den zakoupení prvním maloobchodním spotøebitelem nebo komerèním koncovým uďivatelem a trvá po dobu, uvedenou v horní tabulce."Spotøebitelským
pouďíváním" se rozumí osobní pouďívání maloobchodním spotøebitelem v jeho domácnosti. "Komerèním pouďitím" se rozumí včechny ostatní druhy pouďití, vèetnì pouďití komerèního,
výdìleèného a v pùjèovnách. Jakmile byl jednou motor pouďit pro komerèní úèely, musí být pro úèely této záruky nadále povaďován za motor pro komerèní pouďití.
K OBDRĈENÍ ZÁRUKY NA VÝROBKY BRIGGS & STRATTON NENÍ NUTNÁ REGISTRACE ZÁRUKY. PODRĈTE SI ÚÈTENKU JAKO DÙKAZ O ZAKOUPENÍ. JESTLIĈE
PØI ĈÁDOSTI O ZÁRUÈNÍ SERVIS NEPØEDLOĈÍTE DÙKAZ O DNI PRVNÍHO ZAKOUPENÍ, PRO URÈENÍ ZÁRUÈNÍ LHÙTY BUDE POUĈITO DATUM VÝROBY
VÝROBKU.
O ZÁRUCE NA MOTOR
Firma Briggs & Stratton ochotnì zajistí záruèní opravy a omlouvá se za
zpùsobené nepøíjemnosti. Záruèní opravy provádìjí včichni autorizovaní
prodejci. Vìtčina záruèních oprav je rutinní záleďitostí, ale nìkdy mohou být
poďadavky na záruèní servis nepøimìøené. Záruka se nevztahuje napøíklad na
závady zpùsobené neodborným zacházením, nedostateènou bìďnou
údrďbou, pøepravou, manipulací, skladováním nebo nesprávnou montáďí.
Záruku nelze uplatnit ani v pøípadì, kdy bylo z motoru odstranìno výrobní èíslo
nebo byl jakkoliv upravován èi mìnìn.
Pokud nebudete souhlasit s názorem autorizovaného prodejce, oprávnìnost
vačich záruèních nárokù pročetøíme. V tomto pøípadì jej poďádejte, aby pøedal
včechny podklady svému distributorovi nebo výrobnímu závodu. Jestliďe
distributor nebo výrobce rozhodne o oprávnìnosti nároku, dostanete za vadné
souèástky úhradu v plné výči. Aby se pøedečlo nedorozumìním mezi
zákazníkem a prodejcem, uvádíme dále nejbìďnìjčí pøíèiny selhání motoru, na
které se záruka nevztahuje.
Normální opotøebení:
Podobnì jako včechna mechanická zaøízení, motory potøebují periodický servis
a výmìnu souèástek, aby správnì fungovaly. Záruka se nevztahuje na opravy,
kdy byla ďivotnost dílu nebo motoru vyèerpána normálním pouďíváním.
Nesprávná údrďba:
Ĉivotnost motoru závisí na podmínkách, v nichď se provozuje, a na péèi, která
se mu vìnuje. Motory nìkterých zaøízení, jako jsou kultivátory, èerpadla a
rotaèní sekaèky, pracující v pračném nebo zneèičtìném prostøedí, které mùďe
zpùsobit pøedèasné opotøebení motoru. Záruka se nevztahuje na opotøebení
zpùsobené prachem, neèistotami, pískem z èistìní svíèek nebo jinými
brusnými materiály, které do motoru pronikly v dùsledku nesprávné údrďby.
Tato záruka se vztahuje pouze
na vady materiálu a/nebo dílenského
zpracování motoru. Neďádejte proto výmìnu nebo zaplacení zaøízení, na
nìmď mùďe být motor namontován. Záruka se nevztahuje ani na opravy
nutné v dùsledku:
1. POUĈÍVÁNÍ JINÝCH, NEĈ ORIGINÁLNÍCH DÍLÙ BRIGGS &
STRATTON.
2. Ovládací prvky nebo zaøízení, která brání spoučtìní motoru, pùsobí
sníďení výkonu motoru a zkracují jeho ďivotnost (Spojte se s výrobcem
zaøízení.)
3. Netìsné karburátory, ucpané palivové trubky, váznoucí ventily nebo
jiná počkození, zpùsobená pouďíváním zneèistìného nebo starého
paliva. (Pouďívejte èistý, èerstvý, bezolovnatý benzin a stabilizátor
paliva Briggs & Stratton, è. dílu 5041.)
4. Díly, které jsou vydøené nebo zlomené proto, ďe byl motor provozován
s nedostateèným mnoďstvím oleje, zneèistìným olejem, nebo olejem
nesprávné jakosti (hladinu oleje kontrolujte dennì èi kaďdých
8 provozních hodin. Doplòujte podle potøeby a vymìòujte v
doporuèených intervalech. Zaøízení OIL GUARD® nemusí bìďící
motor zastavit. Nedodrďuje-li se správná hladina oleje, motor se mùďe
počkodit. Pøeètìte si Návod k obsluze a údrďbì.
5. Oprava nebo seøízení souvisejících souèástí nebo sestav, napø. spojky,
pøevodù, dálkového ovládání apod., které nebyly vyrobeny firmou
Briggs & Stratton.
6. Počkození nebo opotøebení souèástí zpùsobené neèistotami, které se
dostaly do motoru z dùvodù nesprávné údrďby èi zpìtnou montáďí
èistièe vzduchu, pouďíváním jiného neď originálního èistièe, èi filtraèní
vloďky. (V doporuèených intervalech èistìte a napoučtìjte olejem
vloďku Oil-Foam
nebo pìnový pøedfiltr a mìòte filtraèní vloďku.)
Pøeètete si Návod k obsluze a údrďbì.
7. Souèásti počkozené pøetoèením nebo pøehøátím, zpùsobeným
zanesením èi ucpáním chladících ďeber nebo prostoru setrvaèníku
trávou, úlomky a čpínou, nebo provozem motoru v uzavøeném
nevìtraném prostoru. Ĉebra, hlavu válce a setrvaèník èistìte v
pøedepsaných intervalech. Pøeètete si Návod k obsluze a údrďbì.
8. Počkození motoru nebo jeho souèásti nadmìrnými vibracemi
zpùsobenými uvolnìním montáďe motoru, uvolnìnými noďi sekaèky,
uvolnìnými nebo nevyváďenými obìďnými koly, nesprávným
upevnìním zaøízení k høídeli motoru, nadmìrnými otáèkami nebo jiným
nesprávným provozem.
9. Ohnutý nebo zlomený klikový høídel po nárazu noďe rotaèní sekaèky na
pevný pøedmìt nebo pro nadmìrné napìtí klínových øemenù.
10. Bìďné vyladìní nebo seøízení motoru.
11. Počkození motoru nebo nìkteré jeho souèásti, napø. spalovací komory,
ventilù, ventilových sedel, vedení ventilù, nebo spálení vinutí startéru
pouďíváním nesprávného paliva - zkapalnìného plynu, zemního plynu,
upravovaného benzinu apod.
Záruèní opravy je moďno uplatòovat pouze u servisních prodejcù
autorizovaných firmy Briggs & Stratton. Autorizovaní prodejci jsou
uvedeni ve "Zlatých stránkách" nebo v jiných telefonních seznamech
pod heslem "Motory, benzinové" nebo "Benzinové motory", "Sekaèky na
trávu" apod.
Pøi výrobì motorù Briggs & Stratton je vyuďito jednoho nebo více následujících patentù: Prùmyslový vzor D-247.177. Øízení o udìlení dalčích patentù probíhá.
6,691,683
6,647,942
6,622,683
6,615,787
6,617,725
6,603,227
6,595,897
6,595,176
6,584,964
6,557,833
6,542,074
6,520,141
6,495,267
6,494,175
6,472,790
6,460,502
6,456,515
6,382,166
6,369,532
6,356,003
6,349,688
6,347,614
6,325,036
6,311,663
6,284,123
6,263,852
6,260,529
6,242,828
6,239,709
6,237,555
6,230,678
6,213,083
6,202,616
6,145,487
6,142,257
6,135,426
6,116,212
6,105,548
6,347,614
6,082,323
6,077,063
6,064,027
6,040,767
6,014,808
6,012,420
5,992,367
5,904,124
5,894,715
5,887,678
5,852,951
5,843,345
5,823,153
5,819,513
5,813,384
5,809,958
5,803,035
5,765,713
5,732,555
5,645,025
5,642,701
5,628352
5,619,845
5,606,948
5,606,851
5,605,130
5,497,679
5,548,955
5,546,901
5,445,014
5,503,125
5,501,203
5,497,679
5,320,795
5,301,643
5,271,363
5,269,713
5,265,700
5,243,878
5,235,943
5,234,038
5,228,487
5,197,426
5,197,425
5,197,422
5,191,864
5,188,069
5,186,142
5,150,674
5,138,996
5,086,890
5,070,829
5,058,544
5,040,644
5,009,208
4,996,956
4,977,879
4,977,877
4,971,219
4,895,119
4,875,448
4,819,593
4,720,638
4,719,682
4,633,556
4,630,498
4,522,080
4,520,288
4,512,499
4,453,507
4,430,984
D 476,629
D 457,891
D 368,187
D 375,963
D 309,457
D 372,871
D 361,771
D 356,951
D 309,457
D 308,872
D 308,871
/

Tato příručka je také vhodná pro