EHEIM ecco pro 130 Návod k obsluze

Kategorie
Nadzemní bazénové příslušenství
Typ
Návod k obsluze
DĚKUJEME VÁM
že jste si zakoupili nový filtr EHEIM ecco, který Vás přesvědčí svými všestrannými
přednostmi co se týče funkce, manipulace a kvality. Tato nejmladší generace filtrů
EHEIM se vyznačuje vynikající charakteristikou, která spočívá v inovativní technice
kombinované s velmi jednoduchou obsluhou a charakteristickým designem. Je
výsledkem intenzivního vývoje a v každém směru uspokojí praktické nároky
každého akvaristy.
Již svým vnějším tvarem signalizuje tento filtr, že se jedná o novou technickou kon-
cepci. Praktické oblouko držadlo plní jakožto multifunkční páka různé úkoly:
slouží ke spouštění integrované sací funkce , která umožňuje pohodlné uvádění
do provozu i instalaci a po čištění. Kromě toho lze filtr jedním hmatem poo-
točením držadla snadno otevřít nebo zavřít – a zárovbezpečně aretovat .
Přístroj je kompletně vybaven filtračním materiálem a je po technické stránce
okamžitě provozuschopný. Obsluha a údržba filtru s praktickými filtračními košíky,
bezpečnostními hadicovými přípojkami a uzavíracími kohoutky pro Vás bude hračkou. Díky sladěnému poměru
výkonu čerpadla a objemu zajišťuje filtr EHEIM ecco dlouhodobě spolehlivé čištění provázené permanentní cirkulací
a současným okysličováním vody v akváriu. Je tedy zárukou optimálního odkalování a úspěšné akvaristiky.
1
2
3
Výhradně k použití v místnosti. Pro akvarijní účely.
Při údržbě a čištění je nutno všechny elektrické spotřebiče, které jsou ve vodě,
odpojit od sítě.
Přípojnou šňůru tohoto spotřebiče nelze nahradit. Poškodíli se přívod, nesmí se
spotřebič používat. Nikdy nenoste čerpadlo za šňůru ani ji nelámejte.
Pozor: Filtr je třeba zásadně užívat ve vertikální poloze.
Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s ome-
zenými fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi anebo s nedosta-
tečnými ušenostmi a/ nebo nedostatečnými vědomostmi. To je možné pouze za
přímého dohledu osoby zodpovědné za bezpečnost anebo po instrukci takov-
outo osobou, jak přístroj používat. Dávejte pozor na děti, aby si s přístrojem
nehrály.
V důsledku magnetického pole z těchto přístrojů můzě docházet k
elektronickým nebo mechanickým poruchám či poškození jiných
přístrojů. To platí i pro kardiostimulátory. Potřebné vzdálenosti zjistíte
z příruček k takovým lékařským přístrojům.
Při údržbě buďte pozorní vysoké magnetické síly Vám mohou způsobit
pohmoždění prstů.
Přístroj ani jeho části nemyjte v myčce. Ani přístroj ani jeho části nejsou odelné
proti vlivům mytí v myčce.
Tento produkt nevyhazujte do normálního domovního odpadu. Odevzdejte jej do
místní sběrny resp. do místa pro likvidaci odpadu.
Protože se i zpracování dřeva používají různe laky a politury, mohou nohy
přístroje v důsledku chemické reakce zanechat na nábytku a parketových
podlahách viditelné stopy. Proto byste přístroj nikdy neměli stavět na dřevěné
povrchy bez ochranné podložky.
Výrobek je schválen podle platných národních předpisů a směrnic a odpovídá
normám EU.
20 cm
Bezpečnostní pokyny
max. 150 cm
i výběru stanoviště pro
přístroy dodržujte předepsaný
výškový odstup. Abyste docílili
optimální funkčnosti, smí být
vzdálenost mezi hladinou vody
a filtrovaným dnem max. 150 cm.
síťový
kabel
filtrsmyčka
IN OUT
geprüfte
Sicherheit
Pro Va ˇsi vlast bezpe ˇcnost
doporu ˇcujeme na kabelu síto-
vého zapojení vytvo ˇrit smy ˇcku,
abyste zamezili pr°uniku vody
podél kabelu do elektric
zásuvky.
Pokud pou ˇzíváte rozdvojku,
musí b´yt umíst ˇena v horní ˇcásti
ripojení filtru k síti.
SLO
SK PL H CZ GR P E I DK FIN N S NL D
USA
GB
CHIN RUS
F
Nejprve přilepte na dno filtrační nádoby 4 pryžové podložky. K oběma hrdlům filtru která se dají podle potřeby
natočit po směru vedení hadiček – se stažením šroubovacích objímek
připevní uzavírací kohoutky a označí nálep-
kami IN/OUT (obr. B).
Poté pomocí přísavek k akváriu přimontujte výpustnou trubičku, spojte sací trubičku s filtračním košíkem a přísav-
kami ji ipevněte k vnitřstěně nádrže (obr. C). Hadičky zkraťte na potřebnou délku a nasuňte na sací trubičku a
přepadovou hadičku, a to s přesahem min. 1 cm. Dbejte přitom na to, aby hadičky nebyly prověšeny.
Propojte sací trubičku se sacím hrdlem filtru IN a výpustnou trubičku s výtlačným hrdlem OUT (obr. D). Spoje hadiček
s kohoutky zajistěte utažením převlečných matic, a to vždy směrem k hadičce.
Upozornění: V pravidelných časových intervalech kontrolujte, zda jsou kompletní hadičkospoje správně
upevněny.
Ve vnějším filtru je již obsažen potřebný standardní filtrační materiál sestávající ze speciálních filtračních prostředků,
hrubého filtru s filtrační houbičkou, uhlíkové vaty a jemné filtrační vaty. Filtrační materiál ponechte v košičku a důklad-
ně propláchněte pod tekoucíoo vodou, dokud nebude vytékající voda naprosto čirá. Po připojení hadičkoinstala-
ce je přístroj po technicstránce připraven k provozu.
Sací funkce: Nyní otevřete oba uzavírací kohoutky na hadičkových spojích (obr. E) a sklopte multifunkční páčku
pomalu dolů, až na doraz k blokovací pojistce (obr. F), poloha páčky . Přitom se začne nasávat voda z akvária a
vytvoří se epad, takže se začne automaticky plnit válec filtru.
Jakmile voda nateče do filtrační nádoby, otočte multifunkční páčkou opět pomalu zpět do vodorovné provozní polo-
hy, dokud slyšitelně nezaskočí (obr. G), poloha páčky . Když je soustava kompletně naplněna, uvede se filtr zapo-
jením síťopřípojky do zásuvky do provozu. POZOR: Při provozu s páčkou v poloze není zajištěna ani mecha-
nická, ani biologická filtrace.
Otevírání:
DŮLEŽITÉ: Dříve, než vytáhnete síťovou zástrčku ze zásuvky (obr. J), uzavřete nejprve uzavírací kohoutek na sací
straně IN (obr. H), a poté kohoutek na výtlačné straně OUT (obr. I). Otáčením šroubovacími objímkami
oba koh-
outky povolte tak, aby je bylo možno od filtru odpojit.
POZOR: Pokud by se kohoutky od hlavy čerpadla neoddělily, nedal by se filtr otevřít.
Nyní multifunkční páčku pomalu sklápějte do vodorovné polohy , a poté silou zatlačte na blokovací pojistku, čímž
ji uvolníte (obr. L), takže přes ni budete moci páčku přetáhnout a sklopit tak, aby byla opřena o filtrační nádobu (obr.
M), poloha páčky . Hlava čerpadla se přitom automaticky vysune z těsnění a bude ji možno odejmout.
A - D
INSTALACE
E - G
UVEDENĺ DO PROVOZU
H - M
OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ FILTRU
3
2
2
1
2
Viz předsádka:
šroubovací objímka
sací a výtlačné hrdlo
hlava čerpadla
blokovací pojistka
těsnicí kroužek
hrubá filtrační vložka
hrubý filtr
víko
uhlíkovata
filtrační vata
filtrační moduly s filtračním
materiálem
vedení
multifunkční páka
filtrační nádoba
pryžopodložky
komora čerpadla
kolo čerpadla
kulička s kuličkovou klecí
víčko komory čerpadla
2 x převlečné matice 2 x uza-
vírací kohoutky výpustná trubička sací trubička s filtračním košíkem přísavky.
Filtrační materiál v pravidelných intervalech promývejte resp. po 2 – 3 intervalech čištění vyměňujte. Vhodný časový
okamžik poznáte podle toho, že znatelně poklesne výtok vody z filtru.
Pro účely prvotního uvedení do provozu je filtr vybaven uhlíkovou vatou, která slouží k adsorpci reziduí čisticích
prostředků apod. Po cca 2 týdnech je nutno uhlíkovou vatu vyjmout z víka, neboť její čisticí účinek je po této době
vyčerpán.
Dříve, než vytáhnete síťovou zástrčku ze zásuvky, uzavřete nejprve uzavírací kohoutek na sací straně IN, a poté koh-
outek na výtlačné straně OUT (obr. H J). Povolte šroubovací objímky kohoutků a odpojte soustavu hadiček. Poté
se filtr otevře sklopením multifunkční páčky, způsobem výše popsaným.
Vyjměte hrubý filtr (obr. N), a poté jednotlivé filtrační moduly (filtrační košíčky), zasazené kompletně do sebe (obr. O),
jež rozpojíte krátkým otočným pohybem (obr. P). Z hrubého filtru vyjměte hrubou filtrační vložku a propláchněte ji
vlažnou vodou (obr. Q). Z víka vyjměte bílou filtrační vatu a v rámci každého čištění vyměňte (obj.č. 2616320).
Do víka uložte jemnou filtrační vatu a víko našroubujte na filtrační moduly (filtrační košíčky). Poté na víko nainstaluj-
te hrubý filtr (obr. R).
Filtr EHEIM ecco se výborně hodí k úpravě vody s využitím speciálně vrstveného filtračního materiálu, jehož účinek
je ve srovnání se standardní filtrační hmotou o 30 % vyšší. Doporučujeme použít filtrační hmoty EHEIM pracující na
mechanickém, biologickém, adsorpčním nebo chemickém principu.
Skládání vrstev jednotlivých filtračních modulů se provádí zásadně podle znázorněného schématu (viz předsádka).
Za účelem zaručení bezvadného fungování filtru byste měli čas od času čistit komoru čerpadla, kuličkoventil a
hadičky.
Komora čerpadla se otevře tak, že se oba okraje víčka komory čerpadla zatlačí dovnitř a zárovse táhne za čep
směrem nahoru (obr. S). Kolo čerpadla, komora, víčko a chladicí kanálek se čistí měkkým kartáčkem (obj. č.
4009560). Poté se víčko komory čerpadla opět zatlačí na hlavu čerpadla tak, aby zaskočily háčky západky.
Když je komora čerpadla otevřená, je také vytvořen přístup ke kuličkovému ventilu. Ten zajišťuje automatické uzavírání
během sací fáze při spouštění filtru. Vytáhněte ven kuličkovou klec (obr. U), vyjměte z ní kuličku a součástky vyčistě-
te měkkým kartáčkem. Při vkládání zpět dbejte na to, aby byla kulička uložena pohyblivě.
Těsnicí kroužek hlavy čerpadla navlhčete nebo potřete tenkou vrstvou vazelíny, čímž zabezpečíte plynulý pohyb
funkční páčky. Pokud překlápění multifunkční páčky půjde během času ztěžka, měli byste těsnicí kroužek vyměnit
(obj. č. 7314058).
Na čištění hadiček doporučujeme používat univerzální čisticí kartáček EHEIM (obj. č. 4005570).
N - R
ČIŠTĚNĺ A OŠETŘOVÁNĺ
S - U
KOMORA ČERPADLA, KULIČKOVÝ VENTIL A TĚSNICÍ KROUŽEK
Zavírání:
DŮLEŽITÉ: Vodou nikdy nenaplňuje celou filtrační nádobu. Aby bylo možno nasadit hlavu čerpadla, musí být multi-
funkční páčka opřena o filtrační nádobu, poloha páčky , tak, aby bylo možno do vodicích drážek v páčce vsadit
oba postranní čepy hlavy čerpadla. DŮLEŽITÉ: Při zavírání dbejte na to, aby byl těsnicí kroužek po celém svém obvo-
dě dobře uložen v drážce.
Poté funkční páčku pomalu překlopte přes blokovací pojistku zpět do svislé provozní polohy, poloha páčky , vrchní
díl je přitom samočinně vtažen do těsnění.
Dbejte na správnou manipulaci, abyste si neskřípli prsty.
1
3
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

EHEIM ecco pro 130 Návod k obsluze

Kategorie
Nadzemní bazénové příslušenství
Typ
Návod k obsluze