Sharp R-200(W)E Specifikace

Kategorie
Mikrovlnné trouby
Typ
Specifikace
CZ-1
ČESKY
A. Informace o likvidaci - pro uživatele
(domácnosti)
1. V Evropské unii
Pozor: Pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, nevyhazujte jej do komunálního
odpadu!
S použitými elektrickými a elektronickými zařízeními se musí zacházet zvlášť a v
souladu s legislativou, která vyžaduje správné ošetření, opětovné zužitkování a
recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.
Po implementaci členskými státy mohou domácnosti v státech EU bezplatně*
odevzdat svá použitá elektrická a elektronická zařízení na příslušná sběrná
místa.
V některých zemích* někteří maloobchodníci přijmou bezplatně váš starý
výrobek, pokud si zakoupíte podobný nový.
*) Pro další podrobnosti kontaktujte prosím sorgány místní správy.
Pokud má vaše použité elektrické nebo elektronické zařízení baterie nebo
akumulátory, tyto předem zvlášť zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Správnou likvidací vašeho výrobku pomůžete zajistit, že odpad přejde
potřebným ošetřením, opětným zužitkováním a recyklací, a tím se předejde
potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a zdraví člověka, k
čemu by v opačném případě mohlo dojít z důvodu nesprávné manipulace s
odpadem.
2. V jiných zemích mimo EU
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím orgány místní
správy a informujte se na správný způsob likvidace.
Pro Švýcarsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se dají bezplatně
vrátit obchodníkovi, a to i v případě, že nezakoupíte nový výrobek. Další sběrná
místa jsou uvedena na webové stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.
B. Informace o likvidaci - pro podnikatelské subjekty
1. V Evropské unii
Pokud se výrobek používal pro obchodní účely a chcete jej zlikvidovat:
Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o
zpětném odběru výrobku. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky
spojené se zpětným odběrem a recyklací výrobku. Drobné spotřebiče (a malá
množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.
Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše orgány
místní správy pro vrácení vašich použitých produktů.
2. V jiných zemích mimo EU
Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat, kontaktujte prosím své orgány místní
správy a informujte se o správném způsobu likvidace.
CZ
Pozor:
Váš výrobek je
označen tímto
symbolem.
To znamená, že
použité elektrické
a elektronické
výrobky by neměli
být likvidovány
společně
s běžným
komunálním
odpadem. Pro
tyto výrobky
existuje zvláštní
sběrný systém.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek1:1R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek1:1 2012-07-09 12:22:352012-07-09 12:22:35
CZ-2
INFORMACE O LIKVIDACI................................................................................................................................................................1
OBSAH ...................................................................................................................................................................................................2
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................................................................................................ 2
TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ .............................................................................................................................................................3
OVLÁDACÍ PANEL ..............................................................................................................................................................................4
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ......................................................................................................................................5 - 7
INSTALACE ...........................................................................................................................................................................................7
ÚROVNĚ MIKROVLNNÉHO VÝKONU ...........................................................................................................................................8
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ ......................................................................................................................................................................8
PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM ....................................................................................................................................................9
VHODNÉ NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.........................................................................................................................9
PÉČE A ČIŠTĚNÍ .................................................................................................................................................................................10
TECHNICKÉ ÚDAJE
OBSAH
Název modelu: R-200
Střídavé napětí : 230 V, 50 Hz, jedna fáze
Pojistka/jistič přenosného vedení : 10 A
Potřebné střídavé napětí: Mikrovlny : 1270 W
Výstupní výkon: Mikrovlny : 800 W (IEC 60705)
Režim vypnutí (Režim úspory energie) : méně než 1,0 W
Mikrovlnná frekvence : 2450 MHz*(skupina 2/třída B)
Vnější rozměry (š) x (h) x (v) mm : 439,5 x 338,2 x 256,2
Rozměry dutiny (š) x (h) x (v)** mm : 306,0 x 306,6 x 208,2
Objem trouby : 20 litrů**
Otočný talíř : ø 255 mm
Hmotnost : přibl. 10,9 kg
Žárovka trouby : 25 W/240 V
* Tento produkt splňuje požadavky evropské směrnice EN55011.
V souladu s touto směrnicí je tento produkt klasi kován jako zařízení skupiny 2, třídy B.
Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně vyrábí radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetické radiace pro
tepelné zpracování jídla.
Zařízení třídy B znamená, že zařízení je vhodné pro použití v domácím prostředí.
** Vnitřní kapacita je vypočtena odměřením maximální šířky, hloubky a výšky. Skutečná kapacita pro uložení jídla je
menší.
JAKO SOUČÁST POLITIKY NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO ÚPRAVY DESIGNU A TECHNICKÝCH
ÚDAJŮ BEZ OHLÁŠENÍ.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:2R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:2 2012-07-09 12:22:352012-07-09 12:22:35
CZ-3
ČESKY
TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ
POZNÁMKY:
• Kryt vlnovodu je křehký. Při čištění vnitřku trouby byste měli být opatrní, abyste jej nepoškodili.
• Troubu vždy obsluhujte se správně osazeným otočným talířem a nosičem otočného talíře. Zajistí to důkladné
a stejnoměrné vaření. Nesprávně osazený otočný talíř může rachotit, nemusí se otáčet správně a může způso-
bit poškození trouby.
• Všechny potraviny a nádoby s potravinami se pro vaření umisťují vždy na otočný talíř.
Otočný talíř se otáčí ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Směr otáčení se
může po každém spuštění trouby změnit. Výkon při vaření se tím neovlivní.
TROUBA
1. Dvířka
2. Dveřní závěsy
3. Žárovka trouby
4. Kryt vlnovodu (NEODSTRAŇUJTE)
5. Ovládací panel
6. Spojka
7. Západky dveří
8. Prostor trouby
9. Těsnění dveří a těsnicí povrchy
10. Bezpečnostní západky dveří
11. Ventilační otvory
12. Vnější skříňka
13. Síťová šňůra
14. Tlačítko pro otevření dveří
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Zkontrolujte, zda bylo dodáno následující příslušenství:
(15) Otočný talíř (16) Nosič otočného talíře (17) Spojka
Umístěte oporu otočného stolu doprostřed dna trou-
by tak, aby se mohla volně otáčet okolo spojky. Pak
umístěte otočný talíř na oporu otočného talíře tak, aby
pevně zapadl do spojky. Aby nedošlo k poškození otoč-
ného talíře, zdvihejte nádobí a nádoby přímo z okraje
otočného talíře při vyjímání z trouby.
POZNÁMKA: Při objednávce příslušenství uveďte pro-
sím svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu
agentovi SHARP dvě položky: číslo součástky a název
modelu.
Střed (uvnitř)
15. Otočný
talíř
(sklo)
17. Spojka
16. Nosič
otočného
talíře
1
2
3
5
7
46
8
9
10
14
11
12
13
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:3R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:3 2012-07-09 12:22:362012-07-09 12:22:36
CZ-4
OVLÁDACÍ PANEL
1. OVLÁDACÍ KNOFLÍK VÝKONU MIKROVLN
Stupeň výkonu
800 W = VYSOKÝ
620 W = STŘEDNĚ VYSOKÝ
440 W = STŘEDNÍ
260 W = STŘEDNĚ NÍZKÝ
130 W = NÍZKÝ
2. ČASOVAČ/ PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM -
knoflík (0-35 min/ 0,2 – 1,0 kg)
ČASOVAČ/ PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM
má dvě stupnice. Vnější stupnice je pro
rozmrazování podle hmotnosti v kg. Vnitřní
stupnice se používá k nastavení času.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:4R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:4 2012-07-09 12:22:362012-07-09 12:22:36
CZ-5
ČESKY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Viz příslušné rady v návodu k obsluze.
Aby se předešlo možnosti zranění
UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte troubu, pokud je poškozena nebo
nefunguje správně. Před použitím zkontrolujte
následující:
a) Dvířka; ujistěte se, že se správně dovírají a že ne-
jsou zkřivená nebo ohnutá.
b) Závěsy a bezpečnostní západky dveří; zkontro-
lujte je, abyste se ujistili, že nedošlo ke zlomení
nebo uvolnění.
c) Těsnění dveří a těsnicí povrchy; ujistěte se, že ne-
jsou poškozena.
d) Vnitřek prostoru trouby nebo prostoru dveří;
ujistěte se, že tam nejsou žádné promáčkliny.
e) Elektrický kabel a zástrčka; ujistěte se, že nedošlo
k poškození.
Pokud jsou dveře nebo těsnění dveří poškozeny,
trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena
kvali kovanou osobou.
Nikdy sami troubu neupravujte, neopravujte
ani nepřestavujte. Je nebezpečné pro každou
nekvali kovanou osobu provádět jakýkoli servis
nebo opravu, která vyžaduje odstranění krytu
chránícího před vystavením mikrovlnné energii.
Nepoužívejte troubu, když jsou dveře otevřeny, ani
nijak nepřestavujte bezpečnostní západky na dveřích.
Nepoužívejte troubu, když je něco mezi těsněním
dveří a těsnicími povrchy.
Nedovolte, aby se usazoval tuk nebo špína na
těsnění dveří a přilehlých částí. Pravidelně troubu
čistěte a odstraňujte veškeré pozůstatky jídla.
Postupujte podle pokynů "Péče a čištění" na
straně CZ-10. Pokud nedokážete udržet troubu v
čistotě, může to vést ke zhoršení stavu povrchu,
co následně může mít vliv na životnost spotřebiče
a případně mít za následek nebezpečnou situaci.
Osoby s KARDIOSTIMULÁTOREM by se měly poradit se
svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru o pre-
ventivních opařeních týkajících se mikrovlnných trub.
Aby se předešlo možnosti elektrického šoku
Za žádných okolností byste neměli odstraňovat vnější
skříňku.
Nikdy nenalévejte nebo nevkládejte nic do otvorů
zámků dveří nebo do ventilačních otvorů. V případě
rozlití troubu okamžitě vypněte a odpojte a zavolejte
autorizovaného servisního agenta SHARP.
Nevkládejte elektrický kabel nebo zástrčku do vody
nebo jiné tekutiny.
Nenechte elektrický kabel viset přes hranu stolu nebo
pracovního povrchu.
Aby se předešlo nebezpečí požáru.
Mikrovlnná trouba by neměla být ponechána
během činnosti bez dozoru. Příliš vysoké stupně
výkonu nebo příliš dlouhé doby vaření mohou
vést k přehřátí jídla a jeho následnému vznícení.
Tato trouba je určena k použití na pracovní des-
ce kuchyňské linky. Není určena k zabudování do
kuchyňské linky.
Neumisťujte troubu do skříňky.
Elektrická zásuvka musí být snadno dostupná, aby se
trouba v případě nouze dala jednoduše odpojit.
Střídavý přívod elektrické energie musí být 230 V, 50 Hz,
s minimální pojistkou distribuční linky 10 A nebo s mini-
málním jističem distribuční linky 10 A.
K dispozici by měl být samostatný obvod, sloužící
pouze tomuto zařízení.
Neumisťujte troubu do míst, kde je generováno teplo.
Například do blízkosti klasické trouby.
Neinstalujte troubu v místech s vysokou vlhkostí nebo
tam, kde by se mohla vlhkost koncentrovat.
Neukládejte ani nepoužívejte troubu ve vnějším pro-
středí.
Pokud si všimnete kouře, vypněte nebo odpojte
troubu a nechte dveře uzavřené, abyste potlačili
případné plameny.
Používejte jen nádoby a nádobí vhodné na
použití v mikrovlnné troubě. Viz strana CZ-9. Je
potřeba zkontrolovat, je-li použito kuchyňské
nádobí vhodné pro mikrovlnné trouby.
Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových
nádobách sledujte troubu z důvodu možnosti
vznícení.
Po použití vyčistěte kryt vlnovodu, prostor trou-
by, otočný talíř a nosič otočného talíře. Je nutné,
aby tyto zůstali suché a bez zbytků mastnoty.
Nahromaděná mastnota se může přehřát a začít
doutnat nebo se vznítit.
Do blízkosti trouby nebo ventilačních otvorů neu-
mísťujte hořlavé materiály.
Neblokujte ventilační otvory.
Z jídla a jeho obalu odstraňte všechny kovové uzá-
věry, drátěné součásti atd. Vytvoření elektrického
oblouku na kovových površích může způsobit požár.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na ohřev oleje pro
fritování. Teplota se nedá kontrolovat a olej může
vzplanout.
Na výrobu pražené kukuřice používejte pouze speci-
ální mikrovlnné zařízení na výrobu pražené kukuřice.
Uvnitř trouby neskladujte jídlo ani žádné jiné věci.
Po spuštění trouby zkontrolujte nastavení, abyste se
ujistili, že trouba pracuje v požadovaném režimu.
Abyste předešli přehřátí a požáru, je třeba dávat
mimořádný pozor u vaření nebo ohřívání jídel s vyso-
kým obsahem cukru nebo tuku, například masa zape-
čeného v těstíčku, koláčů nebo vánočního pudinku.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: POZORNĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:5R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:5 2012-07-09 12:22:362012-07-09 12:22:36
CZ-6
Nádoby, zařízení na výrobu pražené kukuřice, varné
sáčky do trouby atd., otvírejte vždy směrem od tváře a
rukou, abyste předešli popálení párou a vzkypění varem.
Abyste předešli popáleninám, vždy sledujte teplo-
tu jídla a před podáváním ho promíchejte. Klaďte
zvláštní důraz na teplotu jídla a pití, které dáváte
kojencům, dětem nebo starým lidem. Během
použití se mohou dostupné části stát horkými.
Malé děti by měly být udržovány mimo dosah.
Teplota nádoby není správnou indikací teploty jídla
nebo nápoje; vždy zkontrolujte teplotu jídla.
Při otevírání dveří trouby vždy stůjte v jisté vzdálenosti,
abyste předešli popálení unikající párou a horkem.
Po ohřátí nakrájejte plněná pečená jídla na plátky,
abyste uvolnili páru a předešli popálení.
Udržujte děti ve vzdálenosti od dveří, abyste předešli
jejich popálení.
Aby se předešlo zneužití dětmi
VÝSTRAHA: Dětem dovolte troubu používat bez
dohledu pouze tehdy, když jim byly vydány ade-
kvátní pokyny, takže dítě může troubu používat
bezpečným způsobem a chápe rizika nevhodného
použití. Tento spotřebič není určen k používání
osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo
nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně
nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost,
nebo pokud jim tato osoba nedala pokyny ohled-
ně používání. Na děti je potřeba dohlížet, aby se
zaručilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
Neopírejte se ani se nehoupejte na dveřích trouby.
S troubou si nehrajte, ani ji nepoužívejte jako hračku.
Děti by se měly naučit všechny důležité bezpečnostní
pokyny: použití chňapek, bezpečné odstraňování
víček z jídel; dávat zvláštní pozor na balení (např.
samoohřevné materiály) určené na to, aby jídlo bylo
křupavé, protože by mohly být zvlášť horké.
Další upozornění
Nikdy troubu nijak neupravujte.
Troubou nepohybujte, když pracuje.
Tato trouba je určena pouze na domácí přípravu jídla
a může se používat pouze na vaření jídla. Není vhod-
ná na komerční nebo laboratorní použití.
Aby se podpořilo bezproblémové použití vaší
trouby a předešlo poškození.
Nikdy nespouštějte troubu, když je prázdná. Při
používání speciálního nádobí na zapékání nebo
samoohřevných materiálů musí být mezi nádobí a
otočný talíř umístěna teplovzdorná izolace (např.
porcelánový talíř). Tím se zabrání poškození otočné-
ho talíře. Uvedená doba ohřevu pro nádobí nesmí být
překročena.
Nepoužívejte kovové nádobí, které odráží mikrovlny
a může způsobit elektrický oblouk. Do trouby nedá-
vejte plechovky.
Udržujte elektrický kabel mimo horkých povrchů,
včetně zadní části trouby.
Nepokoušejte se sami vyměnit lampu trouby nebo
nechat kohokoliv, kdo není elektrikář autorizovaný
společností SHARP, aby to udělal. Když lampa selže,
oznamte to svému prodejci nebo autorizovanému
servisnímu agentovi SHARP.
Je-li síťová šňůra tohoto spotřebiče poškozená, je
nutno ji nahradit speciální šňůrou.
Výměnu musí provést autorizovaný servisní technik.
Aby se předešlo možnosti exploze a náhlého vaření:
UPOZORNĚNÍ: Tekutiny a jiná jídla se nesmějí
ohřívat v uzavřených nádobách, protože jsou
náchylné na explozi.
Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek
opožděné výbušné vaření, proto je třeba dávat
pozor při manipulaci s nádobou.
Nikdy nepoužívejte uzavřené nádoby. Těsnění a víčka
před použitím odstraňte. Uzavřené nádoby mohou
explodovat z důvodu nahromaděného tlaku dokonce
i po tom, co byla trouba vypnuta.
Při mikrovlnném zpracování tekutin buďte opatrní.
Použijte nádobu se širokým hrdlem, aby mohly bubli-
ny unikat.
Nikdy neohřívejte tekutiny v nádobách s úzkým
hrdlem, jako jsou kojenecké láhve, protože to
může mít za následek vzkypění obsahu nádoby
při ohřevu a způsobit popáleniny.
Aby se předešlo náhlému vzkypění vřelé tekutiny a
možným popáleninám:
1. Neohřívejte nadměrně dlouhou dobu.
2. Před ohřevem nebo přihřátím tekutinu zamíchejte.
3.
Během přihřívání se doporučuje vložit do tekutiny
skleněnou tyčku nebo podobné nádobí (ne kovové).
4. Abyste předešli opožděnému výbušnému vaření,
nechte tekutinu po ukončení varu stát v troubě
minimálně 20 vteřin.
Nevařte vejce v skořápkách. Celá vejce natvrdo by
se neměla ohřívat v mikrovlnné troubě, protože
mohou explodovat dokonce i po ukončení mikro-
vlnného ohřevu. Pokud chcete vařit nebo ohřívat
vejce, která nebyla míchaná nebo mixovaná,
propíchněte žloutky a bílky, jinak vejce mohou
explodovat. Vejce natvrdo před ohříváním v mik-
rovlnné troubě oloupejte a nakrájejte na plátky.
Propíchněte slupky takových jídel, jako jsou brambory,
párky a ovoce, ještě před varem, jinak mohou explodovat.
Aby se předešlo možnosti popálenin
VÝSTRAHA: Aby se předešlo popálení, kojenecké
láhve a nádobky s dětským jídlem se před kon-
zumací musí promíchat nebo protřepat a je třeba
zkontrolovat jejich teplotu.
Abyste předešli popálení, na vybrání jídla z trouby použí-
vejte chňapky na nádobí nebo kuchyňské rukavice.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:6R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:6 2012-07-09 12:22:362012-07-09 12:22:36
CZ-7
ČESKY
INSTALACE
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Umístěte troubu co nejdále od rozhlasových a tele-
vizních přijímačů. Provoz mikrovlnné trouby může
způsobit rušení příjmu rozhlasového a televizního
signálu.
5. Bezpečně zapojte zástrčku trouby do standardní
uzemněné domácí elektrické zásuvky.
VÝSTRAHA: Neumisťujte troubu do míst, kde je
generováno teplo a vysoká vlhkost (např. do blízkosti
klasické trouby nebo nad ni) nebo blízko od hořlavých
materiálů (např. záclon).
Neblokujte ani neucpávejte ventilační otvory.
Na troubu nedávejte žádné předměty.
1. Odstraňte veškeré obalové materiály z vnitřních
prostor trouby.
2. Pozorně prohlédněte troubu, jestli není poškozena.
3. Umístěte troubu na bezpečný rovný povrch, dosta-
tečně pevný, aby odolal hmotnosti trouby a nejtěžší
položky, která se bude tepelně upravovat v troubě.
Neumisťujte troubu do skříňky.
4. Zvolte povrch, který poskytuje dostatek otevřeného
prostoru pro otvory pro vstup a výstup vzduchu.
Zadní stranu spotřebiče je třeba umístit proti stěně.
Mezi troubou a sousedními stěnami je požado-
vána minimální vzdálenost 7,5 cm. Jedna strana
musí být otevřená.
Nechejte nad troubou prostor minimálně 30 cm.
Neodstraňujte ze dna trouby patky.
Zablokování vstupních a výstupních otvorů pro
vzduch může troubu poškodit.
POZNÁMKA:
Pokud si nejste jisti, jak vaši troubu zapojit, poraďte
se, prosím, s autorizovaným kvalifikovaným elektriká-
řem.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za
poškození trouby nebo úrazy způsobené nesprávným
postupem při zapojení trouby.
Na stěnách trouby nebo kolem těsnění dveří a těsni-
cích povrchů se někdy může tvořit vodní pára nebo
kapky. Je to běžný jev a není znakem propouštění
trouby nebo poruchy.
Používejte jen otočný talíř a nosič otočného talíře,
které jsou určeny pro tuto troubu. Nespouštějte pří-
stroj bez otočného talíře.
Na zabránění rozbití otočného talíře:
(a) Před čištěním otočného talíře vodou nechte otoč-
ný talíř vychladnout.
(b) Nedávejte na studený otočný talíř horké pokrmy
ani horké nádobí.
(c) Nedávejte na horký otočný talíř studené pokrmy
ani studené nádobí.
Během provozu na vnější skříňku nic nepokládejte.
7,5 cm
30 cm
Otevřít
7,5 cm
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:7R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:7 2012-07-09 12:22:372012-07-09 12:22:37
CZ-8
ÚROVNĚ MIKROVLNNÉHO VÝKONU
Je k dispozici 5 úrovní mikrovlnné energie, jak je uvedeno níže.
Úroveň mikrovlnného výkonu se mění zapínáním a vypínáním mikrovlnné energie. Při použití jiných úrovní než
VYSOKÁ (100%) budete moci slyšet pulsování mikrovlnné energie při vaření nebo rozmrazování pokrmů.
Obecně platí následující doporučení:
800 W = VYSOKÝ - používá se k vaření nebo ohřevu
např. dušeného masa se zeleninou, teplých nápojů,
zeleniny, atd.
620 W = STŘEDNĚ VYSOKÝ - pro delší tepelnou úpra-
vu kompaktnějších pokrmů, jako jsou pečené maso,
sekaná a hotové jídla, také pro citlivé pokrmy, jako
například koláče z třeného těsta. S tímto nižším nasta-
vením se pokrmy vaří rovnoměrně bez toho, aby se na
okrajích převařily.
440 W = STŘEDNÍ - pro hustá jídla, která vyžadují při
běžném způsobu přípravy delší dobu vaření, např. jídla
s hovězím masem. Doporučujeme použít, pokud chce-
te, aby bylo maso měkké.
260 W = STŘEDNĚ NÍZKÝ - k rozmrazení, zvolte toto
nastavení výkonu pro zajištění rovnoměrného rozmra-
zení. Toto nastavení je také ideální pro dušení rýže,
vaření těstovin a knedlíků a vaječného krému.
130 W = NÍZKÝ - pro šetrné rozmrazování, např. náky-
pů nebo sladkého pečiva.
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
1. Připravte a umístěte pokrm do vhodné nádoby (viz "VHODNÉ NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY" na straně
CZ-9), umístěte pokrm/nádobu přímo na střed otočného talíře. Zavřete dvířka.
2. Nastavte knoflík REGULACE MIKROVLNNÉHO VÝKONU na požadované nastavení, na libovolnou z pěti
úrovní mikrovlnného výkonu.
3. Otočte kno ík ČASOVAČ/PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM na čas požadovaný pro vaření/rozmrazování a
trouba se automaticky spustí.
4. Když je vaření/rozmrazování hotové, ČASOVAČ/PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM se vrátí na nulu “0” a
rozezní se signál. Kontrolka trouby automaticky zhasne a otočný talíř se přestane otáčet. Otevřete dvířka
trouby a opatrně vyjměte pokrm/nádobu. Nechejte pokrm odstát podle potřeby.
POKYNY PRO VAŘENÍ:
Po spuštění trouby se rozsvítí světlo a otočný talíř se bude otáčet se směru hodinových ručiček nebo proti směru
hodinových ručiček.
Pokud si přejete ukončit vaření před uplynutím doby vaření, otočte kno ík ĆASOVAČ/ PRŮVODCE ROZMRA-
ZOVÁNÍM zpět do polohy “0” (vypnuto) nebo otevřete dvířka trouby. Dvířka trouby lze otevřít kdykoli v průběhu
vaření. Pro pokračování vaření dvířka zavřete. Pokud si přejete v průběhu vaření změnit dobu vaření, prostě
otočte kno ík ĆASOVAČ/ PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM na požadované nové nastavení.
Pokud vaříte méně než 3 minuty, otočte kno ík ĆASOVAČ/ PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM za značku 10 minut
a pak zpět na požadované nastavení. Časovač pak bude běžet přesněji.
Pro změnu úrovně výkonu v průběhu vaření otočte knoflík ĆASOVAČ/ PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM na
požadované nastavení.
UPOZORNĚNÍ:
Zajistěte, aby byl ĆASOVAČ/ PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM po ukončení vaření vrácen do polohy “0”, jinak se
trouba po zavření dvířek automaticky spustí.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Pokud pokrmy vaříte ve standardní době tepelné úpravy a jen při 800 W, výkon zařízení se automaticky sníží,
aby se předešlo přehřátí. (Mikrovlnný výkon se sníží.)
Režim vaření Standardní čas
Mikrovlny 800 W 30 minut
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:8R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:8 2012-07-09 12:22:372012-07-09 12:22:37
CZ-9
ČESKY
VHODNÉ NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY
PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM
Tento průvodce má usnadnit rozmrazování určitých pokrmů.
Lze jej použít k rozmrazování: porce kuřete, žebírka, ryba (celá nebo  lety), mleté maso a párky.
Příklad: Rozmrazení 0,4 kg porcí kuřete:
1. Dejte porce kuřete do větší ploché nádoby a umístěte na otočný talíř do trouby.
2. Otočte knoflík REGULACE MIKROVLNNÉHO VÝKONU na ROZMRAZOVÁNÍ (STŘEDNĚ NÍZKÝ).
3. Otočte ĆASOVAČ/PRŮVODCE ROZMRAZOVÁNÍM do polohy nastavení 0,4 kg. Trouba se okamžitě spustí. V
průběhu rozmrazování porce kuřete 1-2krát otočte.
4. Po r
ozmrazování přikryjte jídlo fólií a nechte až do úplného rozmrazení odstát.
Upozornění: Doba rozmrazování vychází ze standardních podmínek. Zkontrolujte výsledek rozmrazování a v
případě potřeby dobu rozmrazování příslušně upravte.
Aby bylo možné jídlo v mikrovlnné troubě ohřívat/rozmrazovat je nutné, aby mikrovlnná energie byla schopna
procházet skrz nádobu a procházet jídlem. Z toho důvodu je důležité vybrat vhodné varné nádobí.
Kulaté/oválné nádobí je vhodnější než hranaté/obdélníkové, protože jídlo v rozích má tendenci k převařování.
Mohou být použity různé druhy nádobí uvedené níže.
Varné nádobí Bezpečné Poznámky
Hliníková fólie
Nádoby s fólií
/
Pro ochranu pokrmu proti přehřátí lze použít malé kousky hliníkové fólie.
Fólie musí být alespoň 2 cm od stěn trouby, aby nedošlo k jiskření.
Použití nádob s fólií se nedoporučuje, pokud to výrobce přímo neuvádí,
např. Microfoil ®. Pečlivě dodržujte pokyny.
Zapékací nádobí
Vždy dodržujte pokyny výrobce.
Nepřekračujte uvedené doby ohřevu. Postupujte opatrně, protože se
tyto nádoby zahřejí na velmi vysokou teplotu.
Porcelán a keramika
/
Porcelán, keramika, glazovaná kamenina a kostní porcelán jsou obvykle
vhodné, mimo těch, které mají kovové ozdoby.
Sklo např. Pyrex ®
Při použití tenkého skla je třeba dávat pozor, protože se může při
náhlém zahřátí rozbít nebo prasknout.
Kov
Není doporučeno používat při mikrovlnném ohřevu kovové varné
nádobí, protože může dojít k jiskření a vzniku požáru.
Plast/polystyren např.
obaly z fast foodu
Je třeba dbát opatrnosti, protože některé nádoby se mohou při
vysokých teplotách deformovat, roztavit nebo odbarvit.
Potravinářská fólie
Neměla by se dotýkat potravin a musí být perforována, aby mohla
unikat pára.
Sáčky na mražení/
pečení
Je nutno propíchnout, aby mohla unikat pára. Zajistěte, aby byly sáčky
vhodné k použití v mikrovlnné troubě.
Papírové talířky/
pohárky a kuchyňský
papír
Nepoužívejte plastové nebo kovové spony, protože by se mohly roztavit
a vzplanout z důvodu jiskření kovu.
Slaměné a dřevěné
nádoby
Používejte pouze k vyhřátí nebo pohlcení vlhkosti.
Je nutno postupovat opatrně, protože přehřátí může způsobit požár.
Recyklovaný papír a
noviny
Při použití těchto materiálů buďte vždy opatrní, protože může dojít k
přehřátí a vzniku požáru.
Mohou obsahovat stopy kovů, které způsobí jiskření, což může vést ke
vzplanutí.
UPOZORNĚNÍ:
Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových obalech sledujte troubu z důvodu možnosti vznícení.
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:9R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:9 2012-07-09 12:22:372012-07-09 12:22:37
CZ-10
POZOR: NA ČIŠTĚNÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI SVÉ MIKROVLN-
NÉ TROUBY NEPOUŽÍVEJTE KOMERČNÍ ČISTIČE
TRUB, PARNÍ ČISTIČE, ABRAZIVNÍ, DRSNÉ ČISTIČE,
NIC, CO OBSAHUJE SODNÝ LOUH NEBO DRÁTĚNKY.
ČISTĚTE TROUBU V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH
A ODSTRAŇUJTE VEŠKERÉ ZBYTKY JÍDLA - Udržuj-
te troubu čistou, u ní může dojít k zhoršení stavu
povrchu. To pak následně může mít vliv na život-
nost spotřebiče a případně mít za následek nebez-
pečnou situaci.
Exteriér trouby
Vnější stranu zařízení můžete jednoduše čistit jemným
mýdlovým roztokem. Mýdlový roztok řádně otřete
navlhčeným hadříkem a osušte jemnou utěrkou.
Ovládací panel
Před čištěním otevřete dvířka pro deaktivaci ovláda-
cího panelu. Při čištění ovládacího panelu postupujte
opatrně. Použijte hadřík navlhčený pouze vodou a
jemně otírejte panel, dokud nebude čistý.
Nepoužívejte nadměrné množství vody. Nepoužívejte
žádné chemické ani abrazivní čistící prostředky.
POZOR:
Take care not to move the TIMER knob from “0” (o )
position during cleaning, or the oven will start as soon
as you close the door.
Vnitřní prostor trouby
1. Očistěte po každém použití ještě teplé zařízení
měkkým, navlhčeným hadříkem nebo houbičkou,
aby se odstranily všechny zbytky. Při silném znečiš-
tění použijte slabý mýdlový roztok a několikrát zaří-
zení pořádně otřete navlhčeným hadříkem, dokud
se všechny zbytky úplně neodstraní. Neodstraňujte
ochranu proti postříkání vlnovodu.
2. Ujistěte se, že do malých otvorů ve stěně zařízení
nevniká ani mýdlový roztok ani voda, protože to by
mohlo zařízení poškodit.
3. Na vnitřní prostory trouby nepoužívejte čističe ve
spreji.
Udržujte kryt vlnovodu vždy čistý.
Ochrana proti postříkání vlnovodu je vyrobena z
křehkého materiálu a musí se čistit opatrně (postupuj-
te podle výše uvedených pokynů k čištění).
UPOZORNĚNÍ: Přílišné promáčení může vést k naru-
šení krytu vlnovodu. Kryt vlnovodu je spotřební část a
bez pravidelného čištění bude potřeba jej vyměnit.
Otočný talíř a nosič otočného talíře
Vyjměte z trouby otočný talíř a nosič otočného talíře.
Umyjte otočný talíř a nosič otočného talíře v jemně
působícím vodném roztoku saponátu. Osušte had-
říkem. Otočný talíř i nosič otočného talíře lze mýt v
myčce.
Dvířka
Dvířka na obou stranách, těsnění dvířek a těsnící
plochy často otírejte jemným navlhčeným hadříkem,
abyste odstranili nečistoty. Nepoužívejte žádné abra-
zivní čistící prostředky.
POZNÁMKA: Nepoužívejte parní čistič.
Typy pro čištění - Pro snadnější čištění vaší trouby:
Do misky vložte půlku citronu, přidejte 300 ml vody a zahřívejte na 100% po dobu 10 -12 minut.
Vyčistěte troubu jemným, suchým hadříkem.
PÉČE A ČIŠTĚNÍ
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:10R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb Sek2:10 2012-07-09 12:22:372012-07-09 12:22:37
SHARP ELECTRONIC (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
Germany
Printed in China
Wydrukowano w Chinach
Τυπώθηκε στην Κίνα
Natisnjeno na Kitajskem
Vytisknuto v Číně
Vytlačené v Číne
Kínában nyomtatva
Надруковано в Китаї
Iespiests Ķīnā
Atspausdinta Kinijoje
Trükitud Hiinas
Отпечатано в Китай
Tipărit în China
Надрукавана ў Кітае
R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb 12R-200_OM_BOOKLET_EAST.indb 12 2012-07-09 12:23:002012-07-09 12:23:00
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144

Sharp R-200(W)E Specifikace

Kategorie
Mikrovlnné trouby
Typ
Specifikace