Sharp R-642(BK)E Uživatelský manuál

Kategorie
Mikrovlnné trouby
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

CZ-1
ČESKY
A. Informace o likvidaci - pro uživatele
(domácnosti)
1. V Evropské unii
Pozor: Pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, nevyhazujte jej do komunálního
odpadu!
S použitými elektrickými a elektronickými zařízeními se musí zacházet zvlášť a v
souladu s legislativou, která vyžaduje správné ošetření, opětovné zužitkování a
recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.
Po implementaci členskými státy mohou domácnosti v státech EU bezplatně*
odevzdat svá použitá elektrická a elektronická zařízení na příslušná sběrná
místa.
V některých zemích* někteří maloobchodníci přijmou bezplatně váš starý
výrobek, pokud si zakoupíte podobný nový.
*) Pro další podrobnosti kontaktujte prosím sorgány místní správy.
Pokud má vaše použité elektrické nebo elektronické zařízení baterie nebo
akumulátory, tyto předem zvlášť zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Správnou likvidací vašeho výrobku pomůžete zajistit, že odpad přejde
potřebným ošetřením, opětným zužitkováním a recyklací, a tím se předejde
potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a zdraví člověka, k
čemu by v opačném případě mohlo dojít z důvodu nesprávné manipulace s
odpadem.
2. V jiných zemích mimo EU
Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím orgány místní
správy a informujte se na správný způsob likvidace.
Pro Švýcarsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se dají bezplatně
vrátit obchodníkovi, a to i v případě, že nezakoupíte nový výrobek. Další sběrná
místa jsou uvedena na webové stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.
B. Informace o likvidaci - pro podnikatelské subjekty
1. V Evropské unii
Pokud se výrobek používal pro obchodní účely a chcete jej zlikvidovat:
Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o
zpětném odběru výrobku. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky
spojené se zpětným odběrem a recyklací výrobku. Drobné spotřebiče (a malá
množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.
Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše orgány
místní správy pro vrácení vašich použitých produktů.
2. V jiných zemích mimo EU
Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat, kontaktujte prosím své orgány místní
správy a informujte se o správném způsobu likvidace.
CZ
Pozor:
Váš výrobek je
označen tímto
symbolem.
To znamená, že
použité elektrické
a elektronické
výrobky by neměli
být likvidovány
společně
s běžným
komunálním
odpadem. Pro
tyto výrobky
existuje zvláštní
sběrný systém.
CZ-2
TECHNICKÉ ÚDAJE
OBSAH
INFORMACE O LIKVIDACI ...............................................................................................................................................................1
OBSAH ..................................................................................................................................................................................................2
TECHNICKÉ ÚDAJE ...........................................................................................................................................................................2
TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ............................................................................................................................................................3
OVLÁDACÍ PANEL .............................................................................................................................................................................4
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....................................................................................................................................5 - 7
INSTALACE ..........................................................................................................................................................................................7
PŘED POUŽITÍM ................................................................................................................................................................................8
NASTAVENÍ HODIN ...........................................................................................................................................................................8
STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU ...........................................................................................................................................8
VOD K OBSLUZE ..........................................................................................................................................................................9
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ ......................................................................................................................................................................9
GRILOVÁNÍ/ SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ .............................................................................................................................................10
DALŠÍ PRAKTICKÉ FUNKCE ..........................................................................................................................................................11
ČAS ROZMRAZOVÁNÍ A PROVOZ ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI ..................................................................12
PROVOZ V REŽIMU AUTO MENU ...............................................................................................................................................12
SCHÉMA AUTO MENU ...................................................................................................................................................................13
VHODNÉ NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY ......................................................................................................................14
PÉČE A ČIŠTĚNÍ ................................................................................................................................................................................15
Návod k obsluze
Název modelu: R-642 R-742
Střídavé napětí : 230 V, 50 Hz, jedna fáze : 230 V, 50 Hz, jedna fáze
Pojistka/jistič přenosného vedení : 10 A : 10 A
Potřebné střídavé napětí: Mikrovlnka : 1270 W : 1450 W
Výstupní výkon: Mikrovlnka : 800 W : 900 W
Gril : 1 000 W : 1 000 W
Režim vypnutí (Režim úspory energie)
: méně než 1,0 W : méně než 1,0 W
Mikrovlnná frekvence : 2450 MHz* : 2450 MHz*
Vnější rozměry (š) x (v) x (h)** mm : 439,5 x 257,8 x 358,5 : 513,0 x 306,2 x 429,5
Rozměry vnitřního prostoru (š) x (v) x (h)*** mm : 306,0 x 208,2 x 306,6 : 330,0 x 208,0 x 369,0
Objem trouby : 20 litrů*** : 25 litrů***
Otočný talíř : ø 255 mm : ø 315 mm
Hmotnost : cca 11,4 kg : cca 15,1 kg
Žárovka trouby : 25 W/240 V : 25 W/240 V
* Tento produkt splňuje požadavky evropské směrnice EN55011.
V souladu s touto směrnicí je tento produkt klasi kován jako zařízení skupiny 2, třídy B.
Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně vyrábí radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetické radiace pro
tepelné zpracování jídla.
Zařízení třídy B znamená, že zařízení je vhodné pro použití v domácím prostředí.
** Hloubka nezahrnuje kliku k otvírání dvířek.
***
Vnitřní kapacita je vypočtena odměřením maximální šířky, hloubky a výšky. Skutečná kapacita pro uložení jídla je menší.
JAKO SOUČÁST POLITIKY NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ SI VYHRAZUJEME PRÁVO ÚPRAVY DESIGNU A TECHNICKÝCH
ÚDAJŮ BEZ OHLÁŠENÍ.
CZ-3
ČESKY
TROUBA A PŘÍSLUŠENST
POZNÁMKY:
Kryt vlnovodu je křehký. Při čištění vnitřku trouby byste měli být opatrní, abyste jej nepoškodili.
Po vaření tučných jídel bez krytu vždy vyčistěte vnitřní prostor trouby a zvláště důkladně topné těleso grilu,
které by mělo být suché a zbavené mastnoty. Usazená mastnota se může přehřát a způsobit vznik kouře
nebo vzplanout.
Troubu vždy obsluhujte se správně osazeným otočným talířem a nosičem otočného talíře. Zajistí to
důkladné a stejnoměrné vaření. Nesprávně osazený otočný talíř může rachotit, nemusí se otáčet správně a
může způsobit poškození trouby.
Všechny potraviny a nádoby s potravinami se pro vaření umisťují vždy na otočný talíř.
Otočný talíř se otáčí ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Směr otáčení se
může po každém spuštění trouby změnit. Výkon při vaření se tím neovlivní.
UPOZORNĚNÍ: Tento symbol znamená, že povrchy mají tendenci stát se během činnosti
horkými. Během činnosti se dveře, vnější skříňka, prostor trouby, příslušenství a nádobí stanou velmi
horkými. Abyste předešli popálení, vždy používejte hrubé kuchyňské rukavice.
TROUBA
1. Dvířka
2. Dveřní závěsy
3. Žárovka trouby
4. Kryt vlnovodu (NEODSTRAŇUJTE)
5. Ovládací panel
6. Spojka
7. Západky dveří
8. Prostor trouby
9. Těsnění dveří a těsnicí povrchy
10. Bezpečnostní západky dveří
11. Ventilační otvory
12. Vnější skříňka
13. Síťová šňůra
14. Rukojeť dveří
PŘÍSLUŠENSTVÍ:
Zkontrolujte, zda bylo dodáno následující příslušenství:
(15) Otočný talíř (16) nosič otočného talíře (17)
Spojka (18) Rošt
Umístěte nosič otočného talíře doprostřed dna
trouby tak, aby se mohl volně otáčet okolo spojky.
Pak umístěte otočný talíř na nosič otočného talíře
tak, aby pevně zapadl do spojky.
Abyste se vyhnuli poškození otočného talíře, zajis-
těte, že při vybírání nádobí nebo nádob z trouby
nejsou tyto zachyceny o okraj otočného talíře.
Použití roštu, viz. kapitola grilování na straně CZ- 10.
Nedotýkejte se grilu, když je horký.
POZNÁMKA: Při objednávce příslušenství uveďte
prosím svému prodejci nebo autorizovanému servis-
nímu agentovi SHARP dvě položky: číslo součástky a
název modelu.
11
12
13
12 3
5
10 9 8
14 6 4 7
Střed (uvnitř)
15. Otočný
talíř
(sklo)
17. Spojka
16. Nosič
otočného
talíře
18. Rošt
CZ-4
OVLÁDAPANEL
1
2
4
5
8
11
9
1213
6
3
10
7
1. DIGITÁLNÍ DISPLEJ
2. Tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ PODLE
HMOTNOSTI
3. Tlačítko ČAS ROZMRAZOVÁNÍ
4. Tlačítka AUTO MENU
Pražená kukuřice
Brambory ve slupce
Pizza
Mražená zelenina
Nápoj
Talíř s obědem
5. Tlačítka ČAS
6. Tlačítko STUPEŇ MIKROVLNNÉHO
VÝKONU:
Stiskněte pro volbu úrovně mikrovlnného
výkonu.
7. Tlačítko GRIL
8. Tlačítko SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ
9. Tlačítka HMOTNOST/PORCE (nahoru a
dolů)
10. Tlačítka KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ
Stiskněte pro použití jako minutky nebo k
naprogramování doby odstátí.
11. Tlačítko NASTAVENÍ HODIN
12. START/
+1min
13. Tlačítka STOP
CZ-5
ČESKY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Viz příslušné rady v návodu k obsluze.
Aby se předešlo možnosti zranění
UPOZORNĚNÍ:
Nepoužívejte troubu, pokud je poškozena nebo
nefunguje správně. Před použitím zkontrolujte ná-
sledující:
a) Dvířka; ujistěte se, že se správně dovírají a že
nejsou zkřivená nebo ohnutá.
b) Závěsy a bezpečnostní západky dveří; zkontro-
lujte je, abyste se ujistili, že nedošlo ke zlomení
nebo uvolnění.
c) Těsnění dveří a těsnicí povrchy; ujistěte se, že
nejsou poškozena.
d) Vnitřek prostoru trouby nebo prostoru dveří;
ujistěte se, že tam nejsou žádné promáčkliny.
e) Elektrický kabel a zástrčka; ujistěte se, že nedo-
šlo k poškození.
Pokud jsou dveře nebo těsnění dveří poškozeny,
trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena
kvali kovanou osobou.
Nikdy sami troubu neupravujte, neopravujte
ani nepřestavujte. Je nebezpečné pro každou
nekvali kovanou osobu provádět jakýkoli servis
nebo opravu, která vyžaduje odstranění krytu
chránícího před vystavením mikrovlnné energii.
Nepoužívejte troubu, když jsou dveře otevřeny, ani
nijak nepřestavujte bezpečnostní západky na dveřích.
Nepoužívejte troubu, když je něco mezi těsněním
dveří a těsnicími povrchy.
Nedovolte, aby se usazoval tuk nebo špína na
těsnění dveří a přilehlých částí. Pravidelně trou-
bu čistěte a odstraňujte veškeré pozůstatky jíd-
la. Postupujte podle pokynů "Péče a čištění" na
straně CZ-15. Pokud nedokážete udržet troubu v
čistotě, může to vést ke zhoršení stavu povrchu,
co následně může mít vliv na životnost spotře-
biče a případně mít za následek nebezpečnou
situaci.
Osoby s KARDIOSTIMULÁTOREM by se měly poradit
se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru o
preventivních opařeních týkajících se mikrovlnných
trub.
Aby se předešlo možnosti elektrického šoku
Za žádných okolností byste neměli odstraňovat vnější
skříňku.
Nikdy nenalévejte nebo nevkládejte nic do otvorů
zámků dveří nebo do ventilačních otvorů. V případě
rozlití troubu okamžitě vypněte a odpojte a zavolejte
autorizovaného servisního agenta SHARP.
Nevkládejte elektrický kabel nebo zástrčku do vody
nebo jiné tekutiny.
Nenechte elektrický kabel viset přes hranu stolu nebo
pracovního povrchu.
Aby se předešlo nebezpečí požáru.
Mikrovlnná trouba by neměla být ponechána
během činnosti bez dozoru. Příliš vysoké stupně
výkonu nebo příliš dlouhé doby vaření mohou
vést k přehřátí jídla a jeho následnému vznícení.
Tato trouba je určena k použití na pracovní desce ku-
chyňské linky. Není určena k zabudování do kuchyň-
ské linky.
Nemumisťujte troubu do skříňky.
Elektrická zásuvka musí být snadno dostupná, aby se
trouba v případě nouze dala jednoduše odpojit.
Střídavý přívod elektrické energie musí být 230 V, 50 Hz,
s minimální pojistkou distribuční linky 10 A nebo s mi-
nimálním jističem distribuční linky 10 A.
K dispozici by měl být samostatný obvod, sloužící
pouze tomuto zařízení.
Neumisťujte troubu do míst, kde je generováno teplo.
Například do blízkosti klasické trouby.
Neinstalujte troubu v místech s vysokou vlhkostí nebo
tam, kde by se mohla vlhkost koncentrovat.
Neukládejte ani nepoužívejte troubu ve vnějším pro-
středí.
Pokud si všimnete kouře, vypněte nebo odpojte
troubu a nechte dveře uzavřené, abyste potlačili
případné plameny.
Používejte jen nádoby a nádobí vhodné na po-
užití v mikrovlnné troubě. Viz strana CZ-14. Je
potřeba zkontrolovat, je-li použito kuchyňské
nádobí vhodné pro mikrovlnné trouby.
Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových
nádobách sledujte troubu z důvodu možnosti
vznícení.
Po použití vyčistěte kryt vlnovodu, prostor trou-
by a otočný talíř. Je nutné, aby tyto zůstaly suché
a bez zbytků mastnoty. Nahromaděná mastnota
se může přehřát a začít doutnat nebo se vznítit.
Do blízkosti trouby nebo ventilačních otvorů neumís-
ťujte hořlavé materiály.
Neblokujte ventilační otvory.
Z jídla a jeho obalu odstraňte všechny kovové uzávě-
ry, drátěné součásti atd. Vytvoření elektrického oblou-
ku na kovových površích může způsobit požár.
Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na ohřev oleje pro
fritování. Teplota se nedá kontrolovat a olej může
vzplanout.
Na výrobu pražené kukuřice používejte pouze speci-
ální mikrovlnné zařízení na výrobu pražené kukuřice.
Uvnitř trouby neskladujte jídlo ani žádné jiné věci.
Po spuštění trouby zkontrolujte nastavení, abyste se
ujistili, že trouba pracuje v požadovaném režimu.
Abyste předešli přehřátí a požáru, je třeba dávat mi-
mořádný pozor u vaření nebo ohřívání jídel s vysokým
obsahem cukru nebo tuku, například masa zapečené-
ho v těstíčku, koláčů nebo vánočního pudinku.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: POZORNĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ
CZ-6
užívejte chňapky na nádobí nebo kuchyňské rukavice.
Nádoby, zařízení na výrobu pražené kukuřice, varné sáč-
ky do trouby atd., otvírejte vždy směrem od tváře a ru-
kou, abyste předešli popálení párou a vzkypění varem.
Abyste předešli popáleninám, vždy sledujte tep-
lotu jídla a před podáváním ho promíchejte. Klaď-
te zvláštní důraz na teplotu jídla a pití, které dá-
váte kojencům, dětem nebo starým lidem. Během
použití se mohou dostupné části stát horkými.
Malé děti by měly být udržovány mimo dosah.
Teplota nádoby není správnou indikací teploty jídla
nebo nápoje; vždy zkontrolujte teplotu jídla.
Při otevírání dveří trouby vždy stůjte v jisté vzdálenos-
ti, abyste předešli popálení unikající párou a horkem.
Po ohřátí nakrájejte plněná pečená jídla na plátky,
abyste uvolnili páru a předešli popálení.
Tento spotřebič není určen na provoz pomocí externího ča-
sovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
Aby se předešlo zneužití dětmi
VÝSTRAHA: Dovolte dětem osluhovat troubu bez
dozoru pouze tehdy, pokud jim byly poskytnuty pa-
třičné pokyny, aby byly děti schopny troubu ovládat
bezpečně a aby porozuměly nebezpečím spojeným s
nesprávným používáním. Je-li spotřebič provozován
v režimu GRIL, SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ a AUTO MENU,
mohou děti používat troubu pouze pod dozorem
dospělého, vzhledem ke generovanému teplu.
Tento spotřebič není určen k používání osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými
nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem
zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba
zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud jim
tato osoba nedala pokyny ohledně používání.
Na děti je potřeba dohlížet, aby se zaručilo, že si
se spotřebičem nebudou hrát.
Neopírejte se ani se nehoupejte na dveřích trouby. S
troubou si nehrajte, ani ji nepoužívejte jako hračku.
Děti by se měly naučit všechny důležité bezpečnostní
pokyny: použití chňapek, bezpečné odstraňování
víček z jídel; dávat zvláštní pozor na balení (např.
samoohřevné materiály) určené na to, aby jídlo bylo
křupavé, protože by mohly být zvlášť horké.
Další upozornění
Nikdy troubu nijak neupravujte.
Troubou nepohybujte, když pracuje.
Tato trouba je určena pouze na domácí přípravu jídla
a může se používat pouze na vaření jídla. Není vhod-
ná na komerční nebo laboratorní použití.
Aby se podpořilo bezproblémové použití vaší
trouby a předešlo poškození.
Nikdy nespouštějte troubu, když je prázdná. Při po-
užívání speciálního nádobí na zapékání nebo samo-
ohřevných materiálů musí být mezi nádobí a otočný
Udržujte elektrický kabel mimo horkých povrchů,
včetně zadní části trouby.
Nepokoušejte se sami vyměnit lampu trouby nebo
nechat kohokoliv, kdo není elektrikář autorizovaný
společností SHARP, aby to udělal. Když lampa selže,
oznamte to svému prodejci nebo autorizovanému
servisnímu agentovi SHARP.
Je-li síťová šňůra tohoto spotřebiče poškozená, je
nutno ji nahradit speciální šňůrou.
Výměnu musí provést autorizovaný servisní technik.
Aby se předešlo možnosti exploze a náhlého vaření:
VÝSTRAHA: Tekutiny a jiná jídla se nesmějí ohří-
vat v uzavřených nádobách, protože jsou náchyl-
né k explozi.
Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek
opožděné výbušné vaření, proto je třeba dávat
pozor při manipulaci s nádobou.
Nikdy nepoužívejte uzavřené nádoby. Těsnění a víčka
před použitím odstraňte. Uzavřené nádoby mohou
explodovat z důvodu nahromaděného tlaku dokonce
i po tom, co byla trouba vypnuta.
Při mikrovlnném zpracování tekutin buďte opatrní.
Použijte nádobu se širokým hrdlem, aby mohly bubli-
ny unikat.
Nikdy neohřívejte tekutiny v nádobách s úzkým
hrdlem, jako jsou kojenecké láhve, protože to
může mít za následek vzkypění obsahu nádoby
při ohřevu a způsobit popáleniny.
Aby se předešlo náhlému vzkypění vřelé tekutiny a
možným popáleninám:
1. Neohřívejte nadměrně dlouhou dobu.
2. Před ohřevem nebo přihřátím tekutinu zamíchejte.
3.
Během přihřívání se doporučuje vložit do tekutiny
skleněnou tyčku nebo podobné nádobí (ne kovové).
4. Abyste předešli opožděnému výbušnému vaření,
nechte tekutinu po ukončení varu stát v troubě
minimálně 20 vteřin.
Nevařte vejce v skořápkách. Celá vejce natvrdo by
se neměla ohřívat v mikrovlnné troubě, protože
mohou explodovat dokonce i po ukončení mikro-
vlnného ohřevu. Pokud chcete vařit nebo ohřívat
vejce, která nebyla míchaná nebo mixovaná,
propíchněte žloutky a bílky, jinak vejce mohou
explodovat. Vejce natvrdo před ohříváním v mik-
rovlnné troubě oloupejte a nakrájejte na plátky.
Propíchněte slupky takových jídel, jako jsou brambory,
párky a ovoce, ještě před varem, jinak mohou explodovat.
Aby se předešlo možnosti popálenin
VÝSTRAHA: Aby se předešlo popálení, kojenecké
láhve a nádobky s dětským jídlem se před kon-
zumací musí promíchat nebo protřepat a je třeba
zkontrolovat jejich teplotu.
Abyste předešli popálení, na vybrání jídla z trouby po-
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ-7
ČESKY
INSTALACE
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
5. Dvířka se mohou při vaření zahřát na velmi vyso-
kou teplotu.
Umístěte nebo namontujte troubu tak, aby dno
trouby bylo nejméně 85 cm nad podlahou. Zajis-
těte, aby se děti nepřibližovaly ke dvířkám, aby
se o ně nepopálily.
6. Bezpečně zapojte zástrčku trouby do standardní
uzemněné domácí elektrické zásuvky.
VÝSTRAHA: Neumisťujte troubu do míst, kde je ge-
nerováno teplo a vysoká vlhkost (např. do blízkosti
klasické trouby nebo nad ni) nebo blízko od hořlavých
materiálů (např. záclon).
Neblokujte ani neucpávejte ventilační otvory.
Na troubu nedávejte žádné předměty.
1. Odstraňte veškeré obalové materiály z vnitřních
prostor troubyy.
2. Pozorně prohlédněte troubu, jestli není poškozena.
3. Umístěte troubu na bezpečný rovný povrch, dosta-
tečně pevný, aby odolal hmotnosti trouby a nejtěž-
ší položky, která se pravděpodobně bude tepelně
upravovat v troubě. Nedávejte troubu do skříňky.
4. Zvolte povrch, který poskytuje dostatek otevřeného
prostoru pro otvory pro vstup a výstup vzduchu.
Zadní stranu spotřebiče je třeba umístit proti stěně.
Mezi troubou a sousedními stěnami je požado-
vána minimální vzdálenost 7,5 cm. Jedna strana
musí být otevřená.
Nechejte nad troubou prostor minimálně 30 cm.
Neodstraňujte ze dna trouby patky.
Zablokování vstupních a výstupních otvorů pro
vzduch může troubu poškodit.
Umístěte troubu co nejdále od rozhlasových a
televizních přijímačů. Provoz mikrovlnné trouby
může způsobit rušení příjmu rozhlasového a te-
levizního signálu.
po použití v režimu GRIL a SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ,
protože by se mohly roztavit.
Plastové nádoby se nesmí používat ve výše uvedených
režimech, pokud výrobce neprohlásí, že jsou vhodné k
tomuto účelu.
POZNÁMKA:
Pokud si nejste jisti, jak vaši troubu zapojit, poraďte se,
prosím, s autorizovaným kvali kovaným elektrikářem.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za po-
škození trouby nebo úrazy způsobené nesprávným
postupem při zapojení trouby.
Na stěnách trouby nebo kolem těsnění dveří a těsni-
cích povrchů se někdy může tvořit vodní pára nebo
kapky. Je to běžný jev a není znakem propouštění
trouby nebo poruchy.
talíř umístěna teplovzdorná izolace (např. porcelá-
nový talíř). Tím se zabrání poškození otočného talíře.
Uvedená doba ohřevu pro nádobí nesmí být překro-
čena.
Nepoužívejte náčiní, které odráží mikrovlny a může
způsobit elektrické jiskření. Nedávejte do trouby kon-
zervy. Používejte pouze otočný talíř a nosič otočného
talíře určené pro tuto troubu. Nespouštějte troubu
bez otočného talíře.
Na zabránění rozbití otočného talíře:
(a) Před čištěním otočného talíře vodou nechte otoč-
ný talíř vychladnout.
(b)
Nedávejte na studený otočný talíř horké pokrmy ani
horké nádobí.
(c)
Nedávejte na horký otočný talíř studené pokrmy ani
studené nádobí.
Během provozu na vnější skříňku nic nepokládejte.
Nedávejte plastové nádoby do trouby na mikrovln-
nou tepelnou přípravu, pokud je trouba ještě horká
Tento symbol znamená, že povrchy mají
tendenci stát se během činnosti horkými.
7,5 cm
30 cm
Volný
prostor
CZ-8
PŘED POUŽITÍM
STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU
Tento model má funkci hodin spotřeba energie trouby v pohotovostním režimu je nižší než 1,0 W. Postup
nastavení hodin je uveden níže.
NASTAVENÍ HODIN
Trouba má 24hodinový režim hodin.
1. Po jednom stisku tlačítka NASTAVENÍ HODIN bude blikat “00:00”.
2. Stiskem tlačítek času zadejte aktuální čas. Zadejte hodiny stiskem tlačítka 10 MIN a minuty stiskem tlačítek 1
MIN a 10 S.
3. Nastavení hodin ukončete stiskem tlačítka NASTAVENÍ HODIN
.
POZNÁMKY:
Jsou- li hodiny nastaveny, zobrazí se po skončení ohřevu aktuální čas. Jestliže ještě hodiny nastaveny nejsou,
Pro kontrolu denního času v průběhu vaření stiskněte tlačítko NASTAVENÍ HODIN a na LED displeji se na 2-3
sekundy zobrazí denní čas. Proces vaření tím nebude ovlivněn.
Je-li v procesu nastavení hodin seisknuto tlačítko STOP nebo pokud se 1 minutu nic neděje, přejde trouba
zpět do předchozího nastavení.
kud k tomu dojde při ohřívání jídla, program se vymaže. Denní čas bude také vynulován.
Stupeň výkonu
Stiskněte tlačítko STUPEŇ
MIKROVLNNÉHO VÝKONU
Zobrazení
(procenta)
Vaše trouba má 11 stupňů výkonu, jak je uká-
záno.
Pro změnu úrovně mikrovlnného výkonu pro
vaření stiskněte a podržte tlačítko STUPEŇ
MIKROVLNNÉHO VÝKONU, dokud se na dis-
pleji nezobrazí požadovaná hodnota. Spusťte
troubu stiskem tlačítka START.
Pro kontrolu stupně mikrovlnného výkonu
v průběhu vaření stiskněte tlačítko STUPEŇ
MIKROVLNNÉHO VÝKONU. Dokud prstem
tisknete tlačítko STUPEŇ MIKROVLNNÉHO
VÝKONU, zobrazuje se stupeň výkonu. Trou-
ba pokračuje v odpočítávání, přestože se na
displeji zobrazuje stupeň výkonu.
Je-li zvolena možnost “0P”, bude trouba v
provozu s ventilátorem bez mikrovlnného vý-
konu. Tuto funkci můžete použít k odstranění
zápachu.
VYSOKÝ
x1 100P
x2 90P
STŘEDNĚ VYSOKÝ
x3 80P
x4 70P
STŘEDNÍ
x5 60P
x6 50P
STŘEDNĚ NÍZKÝ
(ROZMRAZOVÁNÍ)
x7 40P
x8 30P
NÍZKÝ
x9 20P
x10 10P
x11 0P
Obecně platí následující doporučení:
100P/ 90P - (VYSOKÝ) používá se k vaření nebo ohřevu
např. dušeného masa se zeleninou, teplých nápojů, ze-
leniny, atd.
80P/ 70P - (STŘEDNĚ VYSOKÝ) pro delší tepelnou úpravu
kompaktnějších pokrmů, jako jsou pečené maso, sekaná a
hotové jídla, také pro citlivé pokrmy, jako například koláče z
třeného těsta. S tímto nižším nastavením se pokrmy vaří rov-
noměrně bez toho, aby se na okrajích převařily.
60P/ 50P - (STŘEDNÍ) pro hustá jídla, která vyžadují při
běžném způsobu přípravy delší dobu vaření, např. jídla
s hovězím masem. Doporučujeme použít, pokud chce-
te, aby bylo maso měkké.
40P/ 30P - (STŘEDNĚ NÍZKÝ) k rozmrazení, zvolte toto
nastavení výkonu pro zajištění rovnoměrného rozmra-
zení. Toto nastavení je také ideální pro dušení rýže,
vaření těstovin a knedlíků a vaječného krému.
20P/ 10P - (NÍZKÝ) Pro šetrné rozmrazování např. dor-
tových krémů nebo cukroví.
Připojte troubu k elektrické síti. Na troubě se zobrazuje: “0:00” a rozezní se jeden akustický signál.
zobrazí se po skončení ohřevu na displeji pouze "0:00".
Dojde-li k přerušení přívodu energie do mikrovlnné trouby, zobrazí se po opětovném zapnutí na displeji "0:00". Po-
CZ-9
ČESKY
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ
VOD K OBSLUZE
Otevření dvířek:
Dvířka trouby otevřete pomocí držadla pro otevírání dveří.
Spuštění trouby:
Připravte pokrm a dejte jej ve vhodné nádobě na otočný talíř, nebo jej dejte přímo na otočný talíř.
Zavřete dvířka a po výběru požadovaného režimu vaření stiskněte tlačítko START/
+1min.
Je-li nastaven program vaření a není stisknuto tlačítko START/ +1min do 1 minuty, bude na-
stavení zrušeno.
Pokud dojde k otevření dvířek v průběhu vaření, je nutno stisknout tlačítko START/ +1min
pro pokračování vaření. Po účinném stisknutí se rozezní akustický signál, neúčinný stisk zůsta-
ne bez odezvy.
Použijte tlačítko STOP:
1. Pro vymazání chyby během programování.
2. Pro dočasné zastavení trouby během její činnosti.
3. Pro zrušení programu během vaření stiskněte dvakrát tlačítko STOP.
4. Pro nastavení a zrušení dětského zámku (viz strana CZ-11).
Vaše trouba se dá naprogramovat až na 99 minut 50 vteřin (99:50).
VAŘENÍ/ROZMRAZOVÁNÍ s ručním nastavením
Zadejte čas vaření a k vaření či rozmrazování použijte úrovně mikrovlnného výkonu 100P až 10P (viz stranu CZ-8).
Pokud je to možné, promíchejte nebo otočte pokrm 2 až 3krát během vaření.
Po vaření přikryjte pokrm a v případě, že se to doporučuje, ho nechte odstát.
Po rozmrazování přikryjte jídlo fólií a nechte až do úplného rozmrazení odstát.
Příklad:
Chcete vařit 2 minuty a 30 vteřin na mikrovlnném výkonu 70%.
1.
Zadejte stupeň výkonu stisknutím
tlačítka STUPEŇ MIKROVLNNÉHO
VÝKONU čtyřikrát.
x4
2. Zadejte čas vaření dvojitým
stlačením tlačítka 1 MIN
a potom trojnásobným
stlačením tlačítka 10 S.
3. Stiskněte tlačítko START /
+1min
pro spuštění časovače.
(Na displeji se odpočítává nastavený
čas vaření/rozmrazování).
POZNÁMKA:
Po spuštění trouby se rozsvítí světlo a otočný talíř se bude otáčet se směru hodinových ručiček nebo proti
směru hodinových ručiček.
Jsou-li dvířka, kvůli zamíchání nebo otočení pokrmu, během ohřevu/rozmrazování otevřena, odpočet doby
ohřevu na displeji se automaticky zastaví. Po zavření dvířek a stisknutí tlačítka START se doba ohřevu/roz-
mrazování začne opět odpočítávat.
Po dokončení ohřevu/rozmrazování otevřete dvířka nebo stiskněte tlačítko STOP a na displeji se, pokud jsou
hodiny nastaveny, znovu zobrazí aktuální čas.
Pokud chcete znát stupeň výkonu během vaření, stiskněte tlačítko STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU. Po
dobu, kdy se váš prst dotýká tlačítka STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU, bude zobrazen stupeň výkonu.
Důležité upozornění:
Po vaření / rozmrazování zavřete dvířka. Mějte na paměti, že při otevřených dvířkách zůstane světlo zapnuté.
Je tomu tak z bezpečnostních důvodů pro připomenutí, že máte dvířka zavřít.
zení se automaticky sníží, aby se předešlo přehřátí. (Mikrovlnný výkon se sníží.)
Režim vaření Standardní čas
Mikrovlny (100 P) 30 minut
Grilování 7 minut pro R-642
99 minut 50 vteřin pro
R-742
Smíšené grilování 99 min 50 s
Pokud pokrmy vaříte ve standardní době tepelné úpravy a jen v provozním režimu 100 P , výkon zaří-
CZ-10
GRILOVÁNÍ/SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ
1. POUZE GRILOVÁNÍ
Gril nahoře ve vnitřním prostoru má pouze jedno nastavení. Gril je podporován otočným talířem, který se sou-
časně otáčí pro zajištění rovnoměrného zapečení. Použijte rošt ke grilování malých kusů potravin, jako je slani-
na, šunka nebo koláčky k čaji. Pokrm lze umístit přímo na rošt nebo lze na rošt umístit dortovou formu nebo talíř
odolný vůči vysokým teplotám.
Příklad:
Pro grilování na 20 minut použitím tlačítka GRIL.
1. Stiskněte jednou tlačítko
GRIL.
x1
2. Zadejte požadovanou dobu
ohřevu stisknutím tlačítka
10 MIN dvakrát.
3. Stiskněte tlačítko START/
+ 1 min
pro spuštění grilování.
(Na displeji se odpočítává nastavený
čas vaření.)
G 20:00 20:00
2. SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ
MIX GRILL kombinuje mikrovlny s grilem. MIX znamená vařit střídavě pomocí mikrovln a grilu.
Kombinace mikrovlnné energie s grilem zkracuje čas vaření a přináší křupavý, osmažený výsledek.
Jsou 2 možnosti kombinace:
KOMBINACE 1 (Display: C-1)
55% času pro mikrovlnnou energii, 45% pro grilování. Použijte pro přípravu ryb nebo gratinování.
KOMBINACE 2 (Display: C-2)
36% času pro mikrovlnnou energii, 64% pro grilování. Použijte pro přípravu omelet a drůbeže.
Příklad:
Vaření 15 minut s použitím volby SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ s 55% času mikrovlnného výkonu a 45% grilování (C-1).
1. Stiskněte jednou tlačítko
SMÍŠENÉ GRILOVÁNÍ.
x1
2. Zadejte čas vaření jedním stiskem
tlačítka 10 MIN a pěti stisky tlačítka
1 MIN.
3. Pro spuštění vaření stiskněte
tlačítko START/
+1min.
(Na displeji se odpočítává
nastavený čas vaření.)
C-1 15:00 15:00
POZNÁMKY KE GRILOVÁNÍ A SMÍŠENÉMU GRILOVÁNÍ:
• Není nutné předehřívat gril.
• Když zapékáte jídlo v hluboké nádobě, umístěte ji na otočný talíř.
• Při prvním použití grilu se může stát, že bude z trouby vycházet dým nebo zápach po spálenině. Je to normální
a neznemaná to, že trouba není v pořádku. Pro zamezení vzniku tohoto problému při prvním použití trouby
troubu vyhřívejte bez potravin po dobu 20 minut s nastavením na grill.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Za provozu otevřete okno nebo spusťte kuchyňskou digestoř, aby se mohl dým nebo
zápach rozptýlit.
UPOZORNĚNÍ:
Během činnosti se dveře, vnější skříňka, prostor trouby, příslušenství a nádobí stanou velmi horký-
mi. Abyste předešli popálení, vždy používejte kuchyňské chňapky.
CZ-11
ČESKY
DALŠÍ PRAKTICKÉ FUNKCE
1. POSTUPNÝ OHŘEV
Tato funkce umožňuje použití dvou různých stupňů, což může zahrnovat vaření s ručním nastavením a funkci
rozmrazování podle hmotnosti. Po naprogramování se nemusí rušit s provozem vaření, protože automaticky
přejde do následujícího stádia. Je-li jedním stádiem rozmrazování, je třeba, aby bylo prvním stádiem.
Poznámka: Auto menu nelze nastavit jako jednu ze sekvencí
Příklad: Chcete-li rozmrazovat pokrm 5 minut a pak vařit s mikrovlnným výkonem 80P po dobu 7 minut,
jsou kroky následující:
1. Stiskněte jednou tlačítko ČAS ROZMRAZOVÁNÍ a na LED displeji se zobrazí dEF2.
2. Zadejte dobu přípravy stisknutím tlačítka 1 MIN 5krát.
3. Zadejte stupeň výkonu (80P) stisknutím tlačítka STUPEŇ MIKROVLNNÉHO VÝKONU třikrát.
4. Zadejte dobu přípravy stisknutím tlačítka 1 MIN 7krát.
5. Pro spuštění ohřevu stiskněte jednou tlačítko START.
2. +1min FUNKCE (Auto minute)
Tlačítko +1 min vám umožňuje používat dvě následující funkce:
a. Přímý start
Stisknutím tlačítka +1 min můžete přímo začít vařit se stupněm mikrovlnného výkonu 100 P v délce 1 minuty.
b. Prodloužení doby tepelné úpravy
V režimu vaření s ručním nastavením času, času rozmrazování a auto menu můžete prodloužit dobu vaření opa-
kovanými stisky tlačítka +1min když je trouba v provozu. Při režimu rozmrazování podle hmotnosti nelze dobu
vaření prodloužit stiskem tlačítka +1min.
Kuchyňský časovač můžete použít k odměřování času, když se neprovádí mikrovlnné vaření, např. k odměření
doby vaření vajec na klasickém sporáku nebo ke sledování doby odstátí uvařeného/rozmrazeného pokrmu.
Příklad:
Nastavení časovače na 5 minut.
1. Stiskněte jednou
tlačítko KUCHYŇSKÝ
ČASOVAČ.
2.
Zadejte požadovanou
dobu stiskem tlačítka
1 MIN pětkrát.
3. Stiskněte
tlačítkoSTART/
+1min pro spuštění
časovače.
Zkontrolujte displej.
(Na displeji se odpočítává
nastavený čas).
Když časovač dospěje k nastavenému času, rozezní se 5krát akustický signál a na LED displeji se pak zobrazí
denní čas.
Můžete zadat libovolný čas do 99 minut a 50 sekund. Na zrušení KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE během odpočítává-
ní prostě stiskněte tlačítko STOP.
POZNÁMKA: Funkce KUCHYŇSKÝ ČASOVAČ se nedá použít během vaření.
4. DĚTSKÝ ZÁMEK:
Používá se k zamezení tomu, aby mohly troubu bez dozoru spustit malé děti.
a. Nastavení funkce DĚTSKÝ ZÁMEK:
Stiskněte a podržte tlačítko STOP na 3 sekundy, dokud se nerozezní dlouhý akustický signál. Na displeji se zob-
razí:
b. Zrušení funkce DĚTSKÝ ZÁMEK::
Stiskněte a podržte tlačítko STOP na 3 sekundy, dokud se nerozezní dlouhý akustický signál.
POZNÁMKA: Dobu vaření můžete rozšířit na maximální dobu 99 minut a 50 sekund.
3. FUNKCE KUCHYŇSKÉHO ČASOVAČE
CZ-12
ČAS ROZMRAZOVÁNÍ A PROVOZ ROZMRAZOVÁNÍ PODLE
HMOTNOSTI
1. ČAS ROZMRAZOVÁNÍ
Pomocí této funkce se rychle rozmrazí pokrm a umožňuje vám zvolit vhodnou dobu rozmrazování, v závislosti
na typu pokrmu. Příklady ovládání této funkce jsou uvedeny níže. Časový rozsah je 0:10 – 99:50.
Příklad: Rozmrazování jídla po dobu 10 minut.
1. Vyberte požadované menu jedním stiskem
ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU.
x1,
na displeji se objeví:
dEF2
2. Zadejte dobu vaření jedním
stisknutím tlačítka 10 MIN.
3. Stiskněte tlačítko
START/
+1min
pro
spuštění ozmrazování.
Poznámky k době rozmrazování:
Po vaření se pětkrát rozezní akustický signál a na LED displeji se zobrazí denní čas. Pokud hodiny nejsou na-
edem nastavený stupeň mikrovlnného výkonu je 30P a nelze jej měnit.
2. ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI
Mikrovlnná trouba má předem naprogramovaný čas a úroveň výkonu tak, že se snadno rozmrazí vepřové,
hovězí a kuřecí maso. Rozsah hmotnosti je 100 g – 2000 g v krocích po 100 g.
Pro podrobnosti k obsluze těchto funkcí sledujte níže uvedený příklad.
Příklad: Rozmrazení masa s hmotností 1,2 kg pomocí režimu ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI.
Umístěte maso do koláčové formy nebo na rozmrazovací rošt v mikrovlnní troubě nebo na otočný talíř.
1.
Vyberte požadované menu jedním stiskem
tlačítka ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU.
x1,
na displeji se objeví:
dEF1
2. Zadejte hmotnost stisky tlačítek
HMOTNOST/PORCE, až dokud se
nezobrazí požadovaná hmotnost.
x12, displej:
1 2 0 0
3. Stiskněte tlačítko
START/
+1min pro
spuštění ozmrazování.
(Na displeji se
odpočítává nastavený
čas rozmrazení.)
Zmražené jídlo je rozmrazováno z teploty -18°C.
POZNÁMKY K ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI.
ed zmražením se přesvědčte, že je potravina čerstvá a v dobrém stavu.
Hmotnost potravin by měla být zaokrouhlena nahoru nebo dolů na nejbližších 100 g, například 650 g na 700 g.
Bude-li potřeba, chraňte malé kusy masa nebo drůbeže tenkými plochými kousky hliníkové fólie. Tím zabrá-
níte ohřátí částí během rozmrazování. Zajistěte, aby se fólie nedotýkala stěn trouby.
PROVOZ V REŽIMU AUTO MENU
Tlačítka AUTO MENU automaticky nastaví správný režim vaření a vaření pokrnů (podrobnosti jsou uvedeny na
straně CZ-4 a CZ-13). Podrobnosti o obsluze této funkce jsou uvedeny v příkladu níže.
Příklad: Vaření dvou brambor ve slupce (460 g) s použitím funkce.
1.
Zvolte požadovanou nabídku stisknutím
tlačítka Brambory ve slupce.
x1,
na displeji se objeví:
1
2.
Stiskem tlačítek HMOTNOST/PORCE
NAHORU/DOLŮ nebo stiskem a
podržením tlačítka Brambora ve slupce
zvolte požadovaný počet brambor (max. 3).
x1, display:
2
3. Stiskněte tlačítko
START/
+1min pro
spuštění vaření.
(Na displeji se
odpočítává nastavený
čas vaření)
POZNÁMKY:
Hmotnost nebo množství potraviny lze zadat stiskem tlačítek HMOTNOST/PORCE/NAHORU/DOLŮ do zobra-
zení požadované hmotnosti či množství. Do hmotnosti nepočítejte hmotnost nádoby.
V případě potravin, které váží více než hmotnosti/množství v tabulce AUTO MENU na straně CZ-13, použijte
vaření s ručním nastavením.
staveny, zobrazí se po dokončení vaření “0:00”.
CZ-13
ČESKY
SCHÉMA AUTO MENU
Auto Menu HMOTNOST / PORCE / NÁČINÍ Postup
Pražená kukuřice 50 g, 100 g Umístěte sáček s kukuřicí k pražení přímo na otočný
talíř
(Viz poznámka níže: ‘Důležité informace k funkci
mikrovlnná příprava pražené kukuřice’)
Brambory ve
slupce
1, 2, 3 brambory (kusy)
1 brambora = cca 230 g
(původní tepl. 20 °C)
Používejte brambory o podobné velikosti o hmotnosti
cca 230 g. Každou bramboru na několika místech
propíchněte a umístěte na okraj otočného talíře. V
polovině doby vaření brambory obraťte a přemístěte.
Před podáváním nechejte odstát 3 - 5 minut.
Zmrazená pizza 100 g, 200 g, 400 g
(původní tepl. 5 °C)
Talíř
Dejte pizzu na talíř doprostřed otočného talíře.
Nezakrývejte ji.
Zmrazená zeleniny,
např. růžičková
kapusta, fazolové
lusky, hrášek,
zeleninová směs,
brokolice
150 g, 350 g, 500 g
(původní tepl. -18 °C)
Mísa s víkem
Dejte zeleninu do vhodné nádoby. Přidejte polévkovou
lžíci vody na 100 g zeleniny, nádobu přikryjte a
umístěte na otočný talíř. V polovině doby vaření a po
vaření zamíchejte.
Nápoj
(120 ml/ šálek)
1, 2, 3
(původní tepl. 5 °C)
Šálek
Dejte šálek/šálky na otočný talíř a po zahřátí zamíchejte.
Talíř s obědem 250 g, 350 g, 500 g
(původní tepl. 5 °C)
Talíř
Dejte talíř doprostřed otočného talíře. Nezakrývejte jej.
Po uvaření zamíchejte.
Poznámky:
Koncová teplota se bude lišit v závislosti na výchozí teplotě jídla. Zkontrolujte, jestli je jídlo po ohřevu vřelé.
Pokud je třeba, můžete ohřev manuálně prodloužit.
Při použití automatického ohřevu závisí výsledky na odchylkách, jako například tvaru a velikosti jídla a prefe-
rencích ohledně výsledku vaření. Pokud nejste spokojený/á s naprogramovaným výsledkem, nastavte dobu
vaření tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.
Důležité informace o funkci mikrovlnné přípravy pražené kukuřice:
1. Při volbě 100 gramů pražené kukuřice se doporučuje,
abyste před tepelnou přípravu zahnuli do trojúhelníčku
každý roh sáčku.
Viz obrázek vpravo.
2. Pokud se sáček s praženou kukuřicí roztáhne a již se ne-
otáčí správně, stiskněte jedenkrát tlačítko STOP, otevřete
dvířka a upravte polohu sáčku, aby byla zajištěna rovno-
měrná tepelná příprava.
CZ-14
VHODNÉ NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY
Aby bylo možné jídlo v mikrovlnné troubě ohřívat/rozmrazovat je nutné, aby mikrovlnná energie byla schopna
procházet skrz nádobu a procházet jídlem. Z toho důvodu je důležité vybrat vhodné varné nádobí.
Kulaté/oválné nádobí je vhodnější než hranaté/obdélníkové, protože jídlo v rozích má tendenci k převařování.
Mohou být použity různé druhy nádobí uvedené níže.
Varné nádobí Bezpečné Gril Poznámky
Hliníková fólie
Nádoby s fólií
/
Pro ochranu pokrmu proti přehřátí lze použít malé
kousky hliníkové fólie. Fólie musí být alespoň 2 cm od
stěn trouby, aby nedošlo k jiskření.
Použití nádob s fólií se nedoporučuje, pokud to výrob-
ce přímo neuvádí, např. Microfoil ®. Pečlivě dodržujte
pokyny.
Zapékací nádobí
✔✘
Vždy dodržujte pokyny výrobce.
Nepřekračujte uvedené doby ohřevu. Postupojte opa-
trně, protože se tyto nádoby zahřejí na velmi vysokou
teplotu.
Porcelán a keramika
/
Porcelán, keramika, glazovaná kamenina a kostní
porcelán jsou obvykle vhodné, mimo těch, které mají
kovové ozdoby.
Sklo např. Pyrex ®
✔✔
Při použití tenkého skla je třeba dávat pozor, protože
se může při náhlém zahřátí rozbít nebo prasknout.
Kov
✘✔
Není doporučeno používat při mikrovlnném ohřevu
kovové varné nádobí, protože může dojít k jiskření a
vzniku požáru.
Plast/polystyren např.
obaly z fast foodu
✔✘
Je třeba dbát opatrnosti, protože některé nádoby se
mohou při vysokých teplotách deformovat, roztavit
nebo odbarvit.
Potravinářská fólie
✔✘
Neměla by se dotýkat potravin a musí být perforována,
aby mohla unikat pára.
Sáčky na mražení/pečení
✔✘
Je nutno propíchnout, aby mohla unikat pára. Zajistě-
te, aby byly sáčky vhodné k použití v mikrovlnné trou-
bě.
Papírové talířky/pohárky a
kuchyňský papír
✔✘
Nepoužívejte plastové nebo kovové spony, protože by
se mohly roztavit a vzplanout z důvodu jiskření kovu.
Slaměné a dřevěné nádoby
✔✘
Používejte pouze k vyhřátí nebo pohlcení vlhkosti.
Je nutno postupovat opatrně, protože přehřátí může
způsobit požár.
Recyklovaný papír a noviny
✘✔
Při použití těchto materiálů buďte vždy opatrní, proto-
že může dojít k přehřátí a vzniku požáru.
Mohou obsahovat stopy kovů, které způsobí jiskření,
což může vést ke vzplanutí.
UPOZORNĚNÍ:
Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových obalech sledujte troubu z důvodu možnosti vznícení.
CZ-15
ČESKY
POZOR: NA ČIŠTĚNÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI SVÉ MIKROVLN-
TROUBY NEPOUŽÍVEJTE KOMERČNÍ ČISTIČE
TRUB, PARNÍ ČISTIČE, ABRAZIVNÍ, DRSNÉ ČISTIČE,
NIC, CO OBSAHUJE SODNÝ LOUH NEBO DRÁTĚNKY.
Před čištěním se ujistěte, že prostor trouby, dveře,
skříňka trouby a příslušenství je úplně studené.
ČISTĚTE TROUBU V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH
A ODSTRAŇUJTE VEŠKERÉ ZBYTKY JÍDLA - Udržuj-
te troubu čistou, jinak u ní může dojít k zhoršení
stavu povrchu. To pak následně může mít vliv na
životnost spotřebiče a případně mít za následek
nebezpečnou situaci.
Exteriér trouby
Vnější stranu zařízení můžete jednoduše čistit jemným
mýdlovým roztokem. Mýdlový roztok řádně otřete na-
vlhčeným hadříkem a osušte jemnou utěrkou.
Ovládací panel
Před čištěním oteřete dvířka pro deaktivaci ovládacího
panelu. Při čištění ovládacího panelu postupujte opa-
trně. Použijte hadřík navlhčený pouze vodou a jemně
otírejte panel, dokud nebude čistý.
Nepoužívejte nadměrné množství vody. Nepoužívejte
žádné chemické ani abrazivní čistící prostředky.
Vnitřní prostor trouby
1. Setřete všechny cákance a skvrny po rozlití jemným
vlhkým hadříkem nebo houbou po každém použití,
když je trouba ještě teplá. Na větší skvrny po rozlití
použijte jemný saponát a přetřete několikrát vlhkým
hadříkem, dokud nejsou odstraněny všechny zbytky.
Nahromaděné stříkance se mohou přehřát a začít
doutnat nebo se vznítit a způsobit vznik elektrického
oblouku. Neodstraňujte kryt vlnovodu.
2. Ujistěte se, že do malých otvorů ve stěně zařízení
nevniká ani mýdlový roztok ani voda, protože to by
mohlo zařízení poškodit.
3. Na vnitřní prostory trouby nepoužívejte čističe ve
spreji.
4. Vyhřívejte troubu bez potravin pravidelně s použi-
tím grilu na 20 minut (strana CZ-10). Zbytky potravin a
vystříklý tuk mohou způsobit vznik dýmu a zápach.
Udržujte kryt vlnovodu vždy čistý.
Ochrana proti postříkání vlnovodu je vyrobena z
křehkého materiálu a musí se čistit opatrně (postupuj-
te podle výše uvedených pokynů k čištění).
POZNÁMKA: Nadměrné namáčení může způsobit
rozklad krytu vlnovodu.
Kryt vlnovodu je spotřební část a bez pravidelného
čištění ho bude třeba vyměnit.
Příslušenství
Příslušenství jako otočný talíř, nosič otočného talíře a
rošt myjte jemným roztokem k mytí nádobí a nechejte
uschnout. Lze je mýt v myčce.
Dvířka
Dvířka na obou stranách, těsnění dvířek a těsnící
plochy často otírejte jemným navlhčeným hadříkem,
abyste odstranili nečistoty. Nepoužívejte žádné abra-
zivní čistící prostředky.
POZNÁMKA: Nepoužívejte parní čistič.
PÉČE A ČIŠTĚNÍ
Typy pro čištění - Pro snadnější čištění vaší trouby:
Do misky vložte půlku citronu, přidejte 300 ml vody a zahřívejte na 100% po dobu 10 -12 minut.
Vyčistěte troubu jemným, suchým hadříkem.
SHARP ELECTRONIC (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg
Germany
Printed in China
Wydrukowano w Chinach
Τυπώθηκε στην Κίνα
Natisnjeno na Kitajskem
Vytisknuto v Číně
Vytlačené v Číne
Kínában nyomtatva
Надруковано в Китаї
Iespiests Ķīnā
Atspausdinta Kinijoje
Trükitud Hiinas
Отпечатано в Китай
Tipărit în China
Надрукавана ў Кітае
PN: 261800310257
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226

Sharp R-642(BK)E Uživatelský manuál

Kategorie
Mikrovlnné trouby
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro

Související papíry