Worx WU433 list

Kategorie
Kotoučové pily
Typ
list
81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Seznam komponen
Vypínač on/off (vyp./Zap.)
Pomocná rukojeť
Tlačítko aretace kotouče
Stupnice úhlů základní desky
Aretační šroub dorazu
Aretace náklonu základní desky
Místo kontroly dráhy řezu
Paralelní doraz
Spodní ochranný kryt
Základní deska
Páčka spodního ochranného krytu
Otvor pro odvod pilin
Pevný ochranný kryt
eteno (Viz obr. A)
Vnitřní příruba(Viz obr. A)
Pilový kotouč(Viz obr. A)
Vnější příruba(Viz obr. A)
Upínací šroub(Viz obr. A)
Šestihranný klíč(Viz obr. A)
Stupnice hloubky řezu (Viz obr. B)
Aretační páčka nastavení hloubky řezu (Viz obr. B)
Pŕípoj na odsávání prachu(Viz obr. E)
Ne všechny doplňky vyobrazené nebo popisované jsou v
standardní dodávce zahrnuty.
Údaje o hluku a vibracích
Naměřený akustický tlak 94.4dB(A)
Naměřený akustický výkon 105.4dB(A)
KpA & KwA 3.0dB(A)
Noste chrániče sluchu, přesáhne-li akustický tlak 85dB(A)
Naměřená hladina vibrací 4.15m/s
2
K=1.5m/s
2
Technické údaje
Jmenovité napětí 220V-240V~50Hz/60Hz
Jmenovitý příkon 1500W
Jmenovité otáčky na prázdno 5000/min
Průměr kotouče 190mmX24T TCT
Upínací otvor kotouče 30mm
Třída ochrany
/II
Maximální prořez
Hloubka řezu při 9 66mm
Hloubka řezu při 45° 48mm
Rozsah úhlu šikmého řezu 0-56°
Hmotnost přístroje 4.3Kg
82
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Dodatečné bezpečnostní
pokyny pro okružní pilu
Vždy noste respirátor, ochranné pomůcky sluchu a zraku.
Používejte jenom řezné kotouče s doporučenými parametry a
stejnou konstrukcí jako originální pilový kotouč.
Při manipulaci s pilovými kotouči a neopracovaným materiálem
vždy noste ochranné rukavice. Řezací kotouče noste pokud možno
vždy v držáku, aby nedošlo k poranění o ostré hroty.
Pokud používáte prodlužovací kabel, zajistěte jeho úplné rozvinutí,
aby nedocházelo k jeho zahřívání.
Používejte pouze nepoškozené přívodní kabely schváleného typu a
dimenzované na příslušný výkon připojeného nářadí pro zamýšlený
druh použití. V exteriérech používejte prodlužovací kabely k tomuto
účelu schválené
Napájecí napětí zdroje musí odpovídat předepsanému napětí
uvedenému na štítku nářadí.
Okružní pila je ruční nářadí, pilu neupínejte do statické polohy.
Před řezáním se ujistěte, že se v linii řezu nenachází žádné
hřebíky, šrouby, atd.
Okružní pilu nepoužívejte pro řezání malých kusů. Pro tento účel
použijte přímočarou pilu.
Řežte jenom s kotoučem nasměrovaným dolů, nikdy nahoru nebo
stranou.
Nepoužívejte pilové kotouče, které jsou uené pro nižší rozsah
otáček než velikost předepsaných otáček.
Nikdy neodstraňujte ochranný kryt. Pokud ochranný kryt nefunguje
správně, pilu nepoužívejte. Nikdy neotvírejte pohyblivou část krytu.
Ochranný kryt musí být volně pohyblivý.
Nikdy nepoužívejte řezací kotouče vyrobené z rychlořezné oceli
Příslušenství
Pilový kotouč ( na nářadí) 1ks
Šestihranný klíč 1ks
Paralelní doraz 1ks
Vakuový adaptér 1ks
Doporučujeme zakoupit příslušenství u stejného prodejce, u
kterého jste koupili nářadí. Používejte kvalitní příslušenství
označené všeobecně známým značkovým jménem. Vyberte si
typ podle toho, jakou práci hodláte vykonávat. Pro další detaily
prostudujte obal příslušenství. Personál obchodu vám může
asistovat a poradit.
83
14
15
16
17
18
19
a
b
c
d
e
(HSS).
Před prováděním řezu prověřte, zda se v jeho dráze nenacházejí
nějaké překážky. Zejména kabely pod napětím, domovní instalace,
hřebíky, vruty apod.
Vnější kovové části a doplňky pily se mohou postupně během
práce zahřát.
Neřežte materiál obsahující asbest.
Nepoužívejte kotouče na řezání kovů nebo kamene. Používejte
jenom kotouče na řezání dřeva.
Nepoužívejte okružní pilu na odřezávání větví stromů nebo řezání
polen.
Nepoužívejte brusné kotouče.
Varování
Udržujte ruce v dostatečné vzdálenosti od řezacího
prostoru a kotouče. Udržujte vaši druhou ruku na
pomocné rukojeti nebo na krytu motoru. Pokud oběma
rukama držíte pilu, nemůžete se pořezat o kotouč.
Nesahejte pod řezaný materiál. Ochranný kryt vás
neochrání před kotoučem pod řezaným materiálem.
Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce pracovního dílu.
Pod pracovní plochou by měla být viditelná menší než celá výška
zubů.
Nikdy nedržte řezaný kus v rukou nebo položený
přes nohu. Upevněte řezaný materiál ke stabilní
podložce. Je důležité upevnit řezaný materiál důkladně, aby se
minimalizovala možnost zranění, zaseknutí kotouče, nebo ztráty
kontroly.
Držte ruční elektrické nářadí při práci za odizolované
povrchy v podmínkách, kde je možné, že se řezný
nástroj dostane do kontaktu se skrytou elektrickou
sítí nebo vlastním kabelem. Kontakt s vodičem pod napětím
může způsobit, že odhalené kovové části elektrického ručního
nářadí budou pod napětím a můžou elektrickým šokem zasáhnout
uživatele.
Při rozřezávání vždy používejte vodící lištu nebo
rovný příložník. Vylepšuje to přesnost řezu a redukuje možnost
deformace kotouče.
Vždy používejte kotouče správné velikosti a tvaru
(kosočtvercový versus kruhový) upínacích otvorů.
Kotouče, jejichž upínací otvory nepasují s otvory pily, při práci
kmitají a způsobují ztrátu kontroly nad nářadím.
Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo nesprávnou
írubu kotouče nebo šroubu. Příruby a upínací šroub jsou
speciálně navrženy pro vaši pilu, pro optimální pracovní výkon a
bezpečnost práce.
Další bezpečnostní pokyny pro všechny pily.
Ochrana uživatele před zpětným rázem:
- zpětný ráz je neočekávaná náhlá reakce na odštípnutí, zaseknutí
nebo vychýlení řezacího kotouče, které způsobí nekontrolované
zvednutí pily z pracovní plochy směrem k uživateli.
- pokud je kotouč přiskřípnut nebo pevně sevřen v ukončení
zářezu, kotouč uvízne akon motoru vymrští nářadí dozadu
směrem k uživateli.
- pokud se kotouč zkroutí nebo se vychýlí v řezu, zuby zadní strany
kotouče se můžou zabořit do povrchu dřeva a způsobit, že kotouč
vyjede ze zářezu a vyskočí zpět směrem k uživateli.
f
g
h
84
Zpětný ráz je výsledek špatných pracovních postu
a podmínek, můžete se mu vyhnout preventivními
kroky viz. níže
Pilu držte pevně oběma rukama tak, abyste odolali
silám zpětného zu. Postavte se tělem na jednu
nebo druhou stranu kotouče nikdy nestůjte v jedné
linii s kotoučem. Zpětný ráz může způsobit, že kotouč vyskočí
směrem zpátky. Síly zpětných rázů můžou být kontrolovány
uživatelem, pokud jsou podniknuty náležité preventivní kroky.
Pokud se kotouč zasekne, nebo eruší řez z
jakýchkoli důvodů, uvolněte přepínač a držte pilu bez
pohybu v materiálu, dokud se nezastaví. Nikdy se
nepokoušejte vytáhnout pilu z řezu nebo tlačit kotouč
zpětně zatímco je v záběru, vzniká tak nebezpečí
zpětného rázu. Dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte správný
postup řezání, abyste eliminovali důvod zaseknutí kotouče.
Při spouštění pily v řezu, dejte kotouč doprostřed
řezu a zkontrolujte jestli zuby pily nejsou ve styku s
materiálem. Pokud se kotouč zasekne, může vyjet ven, nebo
zpětně vyskočit z řezaného materiálu, při spuštění pily.
Podložte velké kusy materiálu tak, aby nedocházelo k
sevření kotouče a k zpětnému rázu.
Velké kusy materiálu mají tendenci se prohýbat vlastní vahou.
Podpěry musí být umístněny na oboch stranách, blízko linie řezu a
blízko okraje materiálu.
Nepoívejte otupené nebo poškozené kotouče.
Nenaostřené nebo nesprávně nainstalované kotouče provádějí
úzký řez vytvářející nadměrné tření a zvyšuje se tak riziko
zaseknutí kotouče a zpětného rázu.
Hloubka řezu a nastavení sklonu kotouče, musí být
pevně zaaretována příslušnými páčkami a dříve než
začnete samotný řez. Nikdy nenastavujte úhel a hloubku
řezu, máte-li pilu připojenou k el. síti. Hrozí nebezpečí náhodného
sepnutí a následného zranění. Pokud se nastavení kotouče posune
během řezu, může zapříčinit zaseknutí a zpětný ráz.
Před vedením řezu sedy přesvědčte, že v jeho
dráze nebrání žádná překážka. Vystupující kotouč může
přeřezat předměty, které můžou způsobit zpětný ráz (např. hřebíky,
vruty apod.)
Bezpečností pokyny pro
okružní pilu se spodm
ochranným krytem
Zkontrolujte správné uzavření spodního ochranného
krytu před každým použitím. Nepracujte s pilou,
pokud se spodochranný kryt nepohybuje volně
a neuzavírá se okamžitě. Nikdy nezaklapujte nebo
nesvazujte spodní ochranu do otevřené pozice. Pokud
pilu náhodou upustíte, spodní ochrana se může ohnout. Zvedněte
spodní ochranný kryt stahovací rukojetí a ujistěte se, že se
pohybuje volně a nedotýse kotouče nebo žádných jiných částí.
Zkontrolujte funkčnost priny spodního ochranného
krytu. Pokud ochrana a pružina nefungují správně,
musí být před použitím opraveny. Spodní ochranný
kryt může pracovat pomalu kvůli poškozeným částem, lepivým
usazeninám nebo usazeným pilinám a odpadu.
Spodní kryt může být vysunutý manuálně pouze pro
a
b
c
d
e
f
g
a
b
c
85
speciální řezy jako například vybrané a složené řezy.
Zvedněte spodní ochran kryt stahovací rukojetí,
ve chvíly, kdy se kotouč zařízne do materiálu, kryt
uvolněte. Tuto práci smí provádět pouze zkuše
obsluha z důvodů bezpečnosti a ochrany zdraví
ivatele. Primárně je pila konstruována pro použití s
automatickou funkcí spodního ochranného krytu. Pokud obsluha
otevře kryt kotouče manuálně, přebírá zodpovědnost za možné
následky.
Vždy přezkoumejte, jestli spodní ochranný kryt
zakrývá kotouč, předtím než odložíte pilu na podlahu.
Nechráněný kotouč běžící setrvačností, může způsobit zpětný ráz
pily a řezaní do všeho co je v jeho okolí. Při práci počítejte s dobou
doběhu kotouče po vypnutí přepínače.
d
Symboly
Přečtěte si manuál
Dvojitá izolace
Varování
Noste ochranné pomůcky zraku
Noste respirátor
Noste ochranné pomůcky sluchu
WEEE značení
86
1
2
Provozní pokyny
Poznámka: Předtím, než začnete nářadí používat,
přečtěte si pečlivě manuál.
Použití:
Nářadí je určeno pro řezání dřeva na délku, příčně a pod úhlem. V
závislosti na nastavení lze s pilou provádět přímé řezy a také s řezy
s úkosovými úhly až 56°.
NASTAVENÍ ŘEZNÉ HLOUBKY (Viz obr. B)
Pro dosažení optimálního řezu, pilový kotouč nesmí přečnívat z
materiálu více než 3mm (maximálně).
Zvedněte aretační páčku hloubky řezu (21) a nadzvedněte tělo pily
nad základní desku. Nastavte potřebnou hloubku řezu použitím
stupnice hloubky řezů (20). Otočte aretační páčku (21) po směru
hodinových ručiček, čímž zajistíte nastavení hloubky řezu.
NASTAVENÍ ÚHLU ZKOSENÍ (Viz obr. C1 a C2)
Otočte aretační šroub náklonu základní desky (6) proti směru
hodinových ručiček. Při nastavování úhlu šikmého řezu na stupnici
úkosu odkloňte základní desku směrem od přístroje (14). Poté
dotáhněte aretační šroub (6) otáčením po směru hodinových
ručiček.
Poznámka: Zkosení úhlu na 45° má aretační polohu. Tento úhel
můžete nastavit přesně. Pokud potřebujete větší úhel šikmého
řezu, můžete aretaci úkosu posunout po dráze a pak dotáhnout
aretační šroub.
PŘÍMÝ DORAZ (Viz obr. D)
Dráha řezu (7) je vyznačena na čele základní desky jako indikátor
pro vedení pily. Při práci veďte nářadí tak, aby linie řezu sledovala
čáru vyznačenou na povrchu materiálu, dosáhnete tak přesného
řezu.
Řezná značka 0° indikuje polohu kotouče při pravoúhlých řezech.
Poznámka: Doporučujeme provést zkušební řez.
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ
Nářadí zapněte stlačením tlačítka vypínače on/off (1) a vypněte
jeho uvolněním.
Z bezpečnostních důvodů vypínač on/off. (1) neni
uzamykatelný; musí zůstat stlačený během celého
pracovního postupu.
VÝMĚNA PILOVÉHO KOTOUČE (Viz obr. A
)
• Před prováděním nastavení a údržby odpojte nářadí
od el.sítě.
• Když nasazujete pilový kotouč, noste ochranné
rukavice. Při kontaktu s pilovým kotoučem hrozí nebezpečí
zranění.
• Používejte jenom pilové kotouče, jejichž parametry
odpovídají údajům v návodu k použití.
• Za žádných okolností nepoužívejte brusné kotouče.
Při výměně pilového kotouče je nejlepší nářadí položit na líc krytu
motoru.
DEMONTÁŽ KOTOUČE
Zatlačte blokovací tlačítko vřetena (3) a držte ho stlačené.
• Tlačítko blokování otáčení vřetena (3) lze aktivovat jenom když se
3
4
5
87
vřeteno neotáčí.
Pomocí klíče (19) povolte upínací šroub pilového kotouče (18).
Sejměte vnější přírubu (17). Zasuňte dozadu spodní ochranný kryt
kotouče (9) a zajistěte jej pomocí aretační páčky (11). Sejměte
pilový kotouč (16).
MONTÁŽ KOTOUČE
Před namontováním kotouč a další montážní součásti očistěte.
Zasuňte dozadu spodní ochranný kryt kotouče (9) a zajistěte jej
pomocí aretační páčky (11). Pilový kotouč uložte na vnitř přírubu
(15). Nasaďte vnější přírubu (17) a upínací šroub (18). Následně po
dotažení prsty dotáhněte šroub (18) o ¼ otáčky pomocí klíče (19).
• Dbejte, aby vnitřní (15) a vnější příruba (17) byly ve
správných montážních pozicích.
• Při montáži: Zajistěte, aby se směr řezy zubů (směr
šipky na kotouči) a směr otáčení, vyznačený na
ochranném krytu shodovaly.
ODSÁVÁNI PRACHU A TŘÍSEK (Viz obr. E)
Přípoj na odsávání (22) nasaďte na odsávací otvor (12). Potom
upevněte pomocí dvou šroubů přípoj na odsávání (22) k pevnému
krytu (13). Hadici vysavače napojte přímo na přípoj na odsávání.
• Přípoj na odsávání na pilu neinstalujte, nepoužíváte-
li externí odsávání prachu (vysavač). Jinak hrozí
nebezpečí, že se odsávací systém ucpe.
Odsávání prachu bude spolehlivě fungovat, pouze v případě, že
budete vakuový adaptér pravidelně čistit. Používejte vysavač
(extérní zařízení) v souladu s jeho účelem použití na příslušný druh
materiálu.
Dob rady pro pci s okružní
pilou
Pokud se pilový kotouč příliš zahřeje, nastavte výkon na maximum,
a cca 2-3 minuty nechte pilu běžet naprázdno, aby se ochladil.
Vyhýbejte se častému pracování při nízkých otáčkách. Vždy
používejte správný typ pilového kotouče pro materiál dané tloušťky.
Kvalita řezu se zlepší, použijete-li kotouč s jemnějšími zuby.
Pokud možno se ujistěte, že pracovní kus je dobře uchycený
a neuvolňuje se. Velké kusy materiálu podepřete poblíž linie
řezu. Jakýkoliv posun pracovního materiálu může ovlivnit kvalitu
konečného řezu. Řezání při pohybu kotouče nahoru vyštipují horní
povrch materiálu, nebo hrany materiálu. Při řezání otočte materiál
tak, aby horní plocha nebyla v hotovém kusu vidět. Dobrou plochu
materiálu vždy otte dolů, abyste omezili vyštípnutí hran.Příliš
velký tlak na kotouč snižuje řezný výkon nářadí a snižuje životnost
kotouče. Používejte pouze ostré řezné kotouče správného typu.
PARALELNÍ DORAZ (VODÍTKO). (Viz obr. F)
Paralelní doraz (8) je vhodný pro provádění dlouhých řezů v
konstantní vzdálenosti od hrany.
ŘEZ POD ÚHLEM (Viz obr. G)
Nastavte požadovaný úhel řezu v rozmezí 0 – 56. Toto nastavení
neměňte po dobu provádění řezu.
ŘENÍ VÝŘEZŮ (JEN DO KKÝCH MATERIÁLŮ)
(Viz obr. H1 a H2)
Tato operace vyžaduje značnou zručnost při práci s pilou a
troufnout na ni by si měli jen zkušení pracovníci.
6
1
2
3
88
Varování: Během této operace jsou obnaženy zuby, takže
pracujte velmi opatrně.
Řezanou oblast zřetelně vyznačte. Na pile nastavte hloubku řezu.
Pilu umístěte nad vyznačenou oblast tak, že základní desku opřete
čelem o materiál a vodítko pro řezání srovnejte s čárou vyznačenou
na materiálu. Pilový kotouč musí být blízko, ale nesmí se povrchu
materiálu dotýkat. Pomocí páčky vytočte nahoru ochranný kryt
kotouče. Zapněte pilu a jemně spouštějte kotouč dolů do materiálu,
udržujte čelo základní desky nehybně na povrchu materiálu. Teď je
možné pohyblivý ochranný kryt uvolnit.
Svojeřadí starostlivě udržujte
Předtím, než provedete jakékoliv úpravy nebo údržbu
odpojte nářadí od sítě.
Pilové kotouče udržujte v nabroušeném stavu, budou vám lépe
a bezpečněji sloužit. Dodržujte doporučení týkající se mazání
a výměny příslušenství. Pravidelně kontrolujte napájecí šňůru a
je-li poškozena, nechte ji opravit v autorizované opravně. Vaše
elektrické ruční nářadí nepotřebuje dodatečné mazání a údržbu.
Na vašem elektrickém ručním nářadí nejsou žádné části, které
potřebují servisní zásah ze strany uživatele. Nikdy nepoužívejte
vodu nebo chemické čističe na čištění vašeho ručního elektrického
nářadí. Utírejte jej do čista suchým hadrem. Vždy jej skladujte na
suchém místě. Udržujte ventilační otvory motoru čisté. Udržujte
všechny pracovní ovladače čisté bez prachu.
Pokud je napájecí kabel poškoze, musí být vyměněn výrobcem,
servisním technikem nebo stejně kvalifikovanou osobou, aby se
zabránilo riziku zranění el. proudem.
Ochrana životního prostředí
Elektrické přístroje by neměli být recyklovány společně s
běžným odpadem. Nářadí recyklujte ve sběrnách k tomuto
účelu zřízených. O možnostech recyklace se informujte na
místních úřadech nebo u prodejce.
89
Prohlášení o shodě
My,
POSITEC Germany GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Prohlašujeme, že produkt
Popis Kotoučová pila WORX
Typ WU433
Splňuje následující směrnice,
ES směrnice o strojích 98/37/ES
ES Směrnice o nízkém napětí 2006/95/ES
ES směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES
Splňované normy
EN55014-1 EN55014-2 EN61000-3-2
EN61000-3-3 EN60745-2-5 EN60745-1
EN847-1
2007/09/08
Jacky Zhou
Vedoucí oddělení kvality
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100

Worx WU433 list

Kategorie
Kotoučové pily
Typ
list