Festool TS 75 EBQ Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické nářadí
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste 7
Original operating manual/Spare parts list 14
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 20
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 26
Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 33
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 39
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 45
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 50
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 56
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 62
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 67
Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 73
Originální návod k použití/Seznam náhradních dílů 80
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 86
TS 75 EBQ
TS 75 EQ
468002_007
1-2
3-2
3-5
1-1
3-4
3-3
3-1
1-3
3-6
3-7
1-5
1-4
1-8
1-7
1-6
1
2
3
4-7
4-8
4-6
4-5
4-4
2 - 5 mm
2 - 5 mm
4-9
4-10
4-4
4-3
4-2
4-1
4
5-1
6-2 6-3 6-4
6-1
7-17-2
5-2
6
5
7
6
EG-Konformitätserklärung. Wir erklären in
alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit
den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
übereinstimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 gemäß
den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG (bis 28.
Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29. Dez. 2009), 2004/108/EG.
EC-Declaration of Conformity: We declare at
our sole responsibility that this product is in
conformity with the following standards or standardised
documents: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 in
accordance with the regulations 98/37/EC (until 28 Dec.
2009), 2006/42/EC (from 29 Dec. 2009), 2004/108/EC.
CE-Déclaration de conformité
communautaire. Nous déclarons sous notre
propre responsabilité que ce produit est conforme
aux normes ou documents de normalisation suivants:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformément aux
prescriptions des directives 98/37/CE (jusqu’au 28
décembre 2009), 2006/42/CE (à partir du 29 décembre
2009), 2004/108/CE.
CE-Declaración de conformidad. Declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto corresponde a las siguientes normas
o documentos normalizados: EN 60745-1, EN 60745-
2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3 conforme a las prescripciones estipuladas
en las directrices 98/37/CE (desde el 28 de diciembre
de 2009), 2006/42/CE (a partir del 29 de diciembre de
2009), 2004/108/CE.
CE-Dichiarazione di conformità. Dichiariamo sotto
la nostra esclusiva responsabilità che il presente
prodotto è conforme alle norme e ai documenti normativi
seguenti: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformemente
alle normative delle direttive 98/37/CE (fi no al 28 dic.
2009), 2006/42/CE (dal 29 dic. 2009), 2004/108/CE.
EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren
op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt
voldoet aan de volgende normen of normatieve
documenten: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conform
de richtlijnen 98/37/EG (tot 28 dec. 2009), 2006/42/EG
(vanaf 29 dec. 2009), 2004/108/EG.
EG-konformitetsförklaring. Vi förklarar i eget
ansvar, att denna produkt stämmer överens med
följande normer och normativa dokument: EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3 enligt bestämmelserna i direktiven
98/37/EG (t o m 2009-12-28), 2006/42/EG (fr o m 2009-
12-29), 2004/108/EG.
EY-standardinmukaisuusvakuutus. Vakuu-
tamme yksinvastuullisina, että tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden mu-
kainen: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 direktiivien
98/37/EY (28. jouluk. 2009 asti), 2006/42/EY (29. jou-
luk. 2009 alkaen), 2004/108/EY määräysten mukaan.
EF-konformitetserklæring: Vi erklærer at have
alene ansvaret for, at dette produkt er i overens-
stemmelse med de følgende normer eller normative do-
kumenter: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i henhold til be-
stemmelserne af direktiverne 98/37/EG (indtil 28. dec.
2009), 2006/42/EG (fra 29. dec. 2009), 2004/108/EG.
CE-Konformitetserklæring. Vi erklærer på eget
ansvar at dette produktet er i overensstemmelse
med følgende normer eller normative dokumenter: EN
60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3 iht. Bestemmelsene i rådsdi-
rektivene 98/37/EF (til 28. des. 2009), 2006/42/EF (fra 29.
des. 2009), 2004/108/EF.
CE-Declaração de conformidade: Declaramos,
sob a nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto corresponde às normas ou aos documentos nor-
mativos citados a seguir: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 se-
gundo as disposições das directivas 98/37/CE (até 28 de
Dezembro de 2009),2006/42/CE (a partir de 29 de Dezem-
bro de 2009), 2004/108/CE.
Декларация соответствия ЕС. Мы заявляем с
исключительной ответственностью, что дан-
ный продукт соответствует следующим нормам или
нормативным документам: EN 60745-1, EN 60745-2-5,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-
3 в соответствии с положениями директив 98/37/EG
(до 28 декабря 2009), 2006/42/ EG (с 29 декабря 2009),
2004/108/EG.
ES prohlášení o shodě. Prohlašujeme s veškerou
odpovědností, že tento výrobek je ve shodě s ná-
sledujícími normami nebo normativními dokumenty:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 podle ustanovení směrnic,
98/37/ES (do 28. prosince 2009), 2006/42/ES (od 29. pro-
since 2009), 2004/108/ES.
Oświadczenie o zgodności z normami UE. Niniej-
szym oświadczamy na własną odpowiedzialność,
że produkt ten spełnia następujące normy lub dokumenty
normatywne: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 zgodnie z posta-
nowieniami wytycznych 98/37/EG (do 28 grudnia 2009 r.),
2006/42/EG (od 29 grudnia 2009 r.) 2004/108/EG.
Dr. Johannes Steimel 11.01.2010
Leiter Forschung, Entwicklung, technische Dokumentation
Manager Research, Development, technical documentation
Directeur de recherce, développement, documentation technique
Festool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
Handkreissäge
Circular saw
Scie circulaire
Serien-Nr.
Serial no.
N° de série
TS 75 EQ 491878
TS 75 EBQ 491874
Jahr der CE-Kennzeichnung:
Year of CE mark
Année du marquage CE
2005
80
Technické údaje TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
Výkon 1600 W
(Verze 110 V 13 A)
Otáčky (volnoběh) 1350 – 3550 min
-1
Šikmá poloha 0° - 47°
Hloubka řezu při 0° 0 – 75 mm
Hloubka řezu při 45° 0 – 56 mm
Rozměry kotouče pily 210x2,4x30 mm
Váha stroje 6,2 kg
Třída ochrany
/II
Uvedená vyobrazení se nacházejí na začátku ná-
vodu k použití.
Symboly
Varování před všeobecným nebezpečím
Čtěte návod, pokyny!
Nosit ochranu sluchu!
Používejte ochranné brýle.
1 Ustanovené použití
Nářadí jsou určena pro řezání dřeva, dřevu podob-
ných materiálů, sádrovláknitých a cementovlák-
nitých materiálů, jakož i umělých hmot.
Se speciálními pilovými kotouči, které nabízí
Festool pro řezání hliníku, lze nářadí používat i k
řezání tohoto materiálu.
Smějí se používat pouze pilové kotouče, které vy-
hovují následujícím parametrům: průměr pilového
kotouče 210 mm; šířka řezu 2,4 mm až 2,6 mm;
upínací otvor 30 mm; tloušťka těla kotouče max.
1,8 mm; vhodné pro otáčky až 5000 min-1.
Nenasazujte brusné kotouče.
Elektrické nářadí Festool se smí montovat pouze
na pracovní stůl, který je k tomu fi rmou Festool
určený. Montáž na jiný pracovní stůl nebo pracovní
stůl vlastní výroby může způsobit, že elektrické
nářadí nebude bezpečné, což může vést k těžkým
úrazům.
Za škody a nehody při nedodržení usta-
noveného použití ručí použivatel!
2 Bezpečnostní pokyny
2.1 Všeobecné bezpečnostní předpisy
POZOR! Čtěte všechna bezpečnostní upo-
zornění a pokyny. Zanedbání níže uvede-
ných výstrah a nedodržování příslušných pokynů
mohou způsobit zkrat, požár, event. těžký úraz
elektrickým proudem.
Všechny bezpečnostní pokyny a návody uscho-
vejte, abyste je mohli použít i v budoucnosti.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elek-
tronářadí“ se vztahuje na elektronářadí pro-
vozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na
elektronářadí provozované na akumulátoru (bez
síťového kabelu).
2.2 Bezpečnostní pokyny specifické pro
stroj
1) Řezání
a)
NEBEZPEČÍ: Nedávejte ruce do blízkos-
ti pily a na pilový kotouč. Druhou rukou
držte přídavnou rukojeť nebo kryt motoru.
Když držíte okružní pilu oběma rukama, nemů-
že je pilový kotouč poranit.
b) Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt Vás
pod obrobkem nemůže před pilovým kotoučem
chránit.
c Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku.
Pod obrobkem by mělo být vidět méně než
plnou výšku zubů.
d) Řezaný obrobek nepřidržujte nikdy rukou
nebo na noze. Upevněte obrobek na stabilní
podložku. Je důležité obrobek dobře upevnit,
aby se minimalizovalo nebezpečí tělesného
kontaktu, skřípnutí pilového kotouče, nebo
ztráty kontroly.
e) Když provádíte práce, při nichž by mohl řezný
nástroj narazit na skrytá elektrická vedení
nebo na vlastní přívodní kabel, držte nářadí
jen za izolované části. Kontakt s elektrickým
vedením pod napětím přivádí toto napětí i na
kovové části nářadí, což by při dotyku způsobilo
úraz elektrickým proudem.
f) Při podélných řezech použijte vždy doraz, nebo
rovnou vodicí hranu. Zlepšuje to přesnost řezu
a snižuje možnost skřípnutí pilového kotouče.
g) Používejte vždy pilové kotouče správné veli-
kosti a hodící se k tvaru upínací příruby (koso-
čtvercový nebo kruhový). Pilové kotouče, které
se nehodí do upínání pily, nemají vystředěný
chod a vedou ke ztrátě kontroly nad pilou.
h) Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo špatnou
upínací přírubu nebo šrouby pilového kotouče.
Upínací příruba a šrouby pilového kotouče byly
speciálně zkonstruovány pro Vaši pilu, aby za-
jistily optimální výkon a bezpečnost provozu.
i)
Používejte vhodné osobní
ochranné pomůcky: ochranu
sluchu, ochranné brýle a pra-
chovou masku při činnostech,
kdy dochází ke vzniku prachu a
Ponorná pila TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
81
pracovní rukavice při opracovávání hrubých
materiálů nebo při výměně nástroje.
2) Příčiny zpětného rázu a příslušné bez-
pečnostní pokyny
- zpětný náraz je neočekávaná reakce prohnutého,
svíraného nebo špatně vyrovnaného pilového
kotouče, která vede k tomu, že se pila může ne-
kontrolovaně vysmeknout z obrobku a pohybovat
se směrem k pracovníkovi;
- když se pilový kotouč prohne nebo když uvízne
v svírajícím se řezu, zablokuje se, a síla motoru
vymrští nářadí nazpět, směrem k pracovníkovi;
- když se pilový kotouč v řezu zkroutí nebo špat-
ně vyrovná, mohou zuby v zadní části pilového
kotouče zabrat do povrchu obrobku, přičemž je
pilový kotouč z řezu vymrštěn nazpět ve směru
pracovníka.
Zpětný náraz vzniká v důsledku špatného nebo
nesprávného použití pily. Lze mu zabránit dále po-
psanými vhodnými bezpečnostními opatřeními.
a) Držte pilu pevně oběma rukama a mějte paže
v takové poloze, aby udržely sílu zpětného ná-
razu. Držte se vždy stranou pilového kotouče,
dbejte toho, abyste s ním nikdy neměli tělo v
jedné čáře. Při zpětném nárazu může okružní
pila vyskočit směrem dozadu, přesto může pra-
covník sílu zpětného nárazu zvládnout, učiní-li
se vhodná opatření.
b) Dojde-li k sevření pilového kotouče nebo
eruší-li se řezání z jiného důvodu, pusťte
spínač ZAP/VYP a držte pilu klidně v materi-
álu, dokud se pilový kotouč zcela nezastaví.
Nikdy se nesnažte vyprostit pilu z obrobku,
nebo ji vytahovat nazpátek, dokud se pilový
kotouč pohybuje - mohlo by dojít k zpětnému
nárazu. Zjistěte, proč dochází ke svírání pilové-
ho kotouče, a vhodnými opatřeními odstraňte
příčinu.
c) Když chcete pilu, která vězí v obrobku, znovu
nastartovat, vycentrujte pilový kotouč v řezu
a přesvědčte se dřív, že pilové zuby nejsou
zachyceny v obrobku. Je-li pilový kotouč skříp-
nut, může se pila při novém startu z obrobku
vysmeknout a způsobit zpětný náraz.
d) Velké desky podepřete, aby se snížilo riziko
zpětného nárazu způsobeného skřípnutím pi-
lového kotouče. Velké desky se mohou vlastní
hmotností prohnout. Desky musí být podepřeny
na obou stranách, jak v blízkosti řezu, tak na
okraji.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové
kotouče. Pilové kotouče s tupými nebo špat-
ně rozvedenými zuby působí v úzkých řezech
větším třením, dochází k jejich skřípnutí a ke
zpětnému nárazu.
f) Než začnete řezat, pevně utáhněte nastavení
hloubky řezu a úhlu řezu. Kdyby se při řezání
tato nastavení změnila, mohlo by dojít ke skříp-
nutí pilového kotouče a k zpětnému nárazu.
g) Buďte zvlášť opatrní při „řezu zanořením“ do
skryté oblasti, např. do stávající zdi. Zanořený
pilový kotouč se může při řezání zablokovat o
skryté objekty a způsobit zpětný náraz.
3) Funkce ochranného krytu
a) Před každým použitím zkontrolujte, zda se
ochranný kryt správně uzavírá. Pilu nepouží-
vejte, pokud ochranný kryt není volně pohybli-
vý a nezavírá se okamžitě. Ochranný kryt nikdy
nezajišťujte ani neuvazujte v oteené poloze;
pilový kotouč by tak nebyl chráněný. Pokud
by pila neúmyslně spadla na zem, ochranný
kryt se může zdeformovat. Zajistěte, aby se
ochranný kryt volně pohyboval a při jakýchkoli
úhlech a hloubkách řezu se nedotýkal pilového
kotouče ani ostatních dílů.
b) Zkontrolujte stav a funkci pružiny pro ochran-
ný kryt. S použitím nářadí vyčkejte, dokud
ochranný kryt a pružina nefungují bezchybně.
Poškozené díly, lepivé usazeniny nebo shluky
třísek brání ochrannému krytu ve správné
funkci.
c) Při „řezu zanořením“, který není pravoúhlý,
zajistěte základní desku pily proti posunutí
do strany. Posunutí do strany může vést ke
skřípnutí pilového kotouče a tím ke zpětnému
nárazu.
d) Neodkládejte pilu na pracovní plochu nebo
na zem, pokud ochranný kryt nechrání pilový
kotouč. Nechráněný, dobíhající pilový kotouč
pohybuje pilou proti směru řezu a řeže vše, co
mu přijde do cesty. Nezapomínejte nikdy na
doběh pily.
4) Funkce rozvíracího klínu
a) Používejte pilový kotouč vhodný pro rozvírací
klín. Aby rozvírací klín fungoval, musí být tělo
pilového kotouče tenčí než rozvírací klín a šířka
zubů musí být větší než tloušťka rozvíracího
klínu.
b) Kalibrujte rozvírací klín podle Návodu k po-
užití. Nesprávná tloušťka, poloha a vyrovnání
mohou způsobit, že rozvírací klín účinně neza-
brání zpětnému nárazu.
c) Používejte rozvírací klín vždy, i u „řezů zano-
82
řením“. Rozvírací klín se při zanoření zatlačí
vzhůru, a při předsunutí okružní pily po jejím
vynoření samočinně vypruží do řezu.
d) Aby byl rozvírací klín účinný, musí být zaveden
ve spáře řezu. U krátkých řezů není rozvírací
klín účinný a nezabraňuje zpětnému nárazu.
e) Nepoužívejte pilu s ohnutým rozvíracím
klínem. Již i nepatrný odpor může uzavírání
ochranného krytu zpomalit.
2.3 Hodnoty hluku
Hodnoty zjištěné dle EN 60745 jsou typicky:
Akustická hladina 95 dB(A)
Hladina akustického tlaku 106 dB(A)
Přídavná hodnota nespolehlivosti měření
K = 3 dB
Noste chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrací (součet vektorů ve třech
směrech) zjištěné podle EN 60745:
Hodnota vibrací (3 osy)
Řezání dřeva a
h
< 2,5 m/s
2
Řezání kovu a
h
< 2,5 m/s
2
Nepřesnost K = 1,5 m/s
2
Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti byly změře-
ny podle zkušebních podmínek uvedených v EN
60745 a slouží pro porovnání nářadí. Jsou vhodné
také pro předběžné posouzení zatížení vibracemi
a hlukem při použití nářadí. Uvedené hodnoty
vibrací a hlučnosti se vztahují k hlavnímu použití
elektrického nářadí. Při jiném použití elektrického
nářadí, s jinými nástroji nebo při nedostatečné
údržbě se zatížení vibracemi a hlukem může bě-
hem celé pracovní doby výrazně zvýšit. Pro přesné
posouzení během předem stanovené pracovní
doby je nutné zohlednit také dobu chodu nářadí
na volnoběh a vypnutí nářadí v rámci této doby.
Tím se může zatížení během celé pracovní doby
výrazně snížit.
3 Elektrické připojení a uvedení do provozu
Sítové napětí musí souhlasit s údaji na
výkonovém štítku.
ed zapojením do sítě nebo vytažením
ze sítě strojek vždy vypněte!
Připojení a odpojení přípojného vedení viz obr. 2.
Spínač [1-7] slouží jako vypínač (Při stisknutí =
ZAPNUTO, při povolení = VYPNUTO). Spínač lze
aktivovat teprve tehdy, když je blokování spínání
[1-8] posunuto vzhůru.
Odblokováním spínání se současně odblokuje i
ponořovací ústrojí a okružní pila může být proti
síle pružiny stlačena dolů. Přitom se pilový kotouč
vynoří z ochranného krytu.
Při pozvednutí nářadí se toto odpruží zpět do
výchozí polohy.
Nářadí vte proti obrobku, jen pokud je
zapnuto.
ed každým použitím zkontrolujte funk-
ci montážního zařízení a nářadí používej-
te pouze tehdy, pokud toto zařízení řádně
funguje.
4 Nastavení na pile
Před jakoukoliv manipulací s přístrojem
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
4.1 Elektronika
Elektronické řízení TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
umožňuje:
Pomalý rozběh
Elektronicky regulovaný rozběh zajišťuje klidný
rozběh přístroje.
Regulace otáček
Otáčky lze plynule nastavit kolečkem [1-5] v roz-
sahu mezi 2000 a 5200 min
-1
. Tím můžete vhodně
přizpůsobit rychlost řezu použitému materiálu
(viz tabulka 1).
Konstantní otáčky
edvolené otáčky motoru jsou elektronicky udr-
žovány na konstantní hodnotě. Tím je i při zatížení
dosaženo rovnoměrné rychlosti řezu.
Teplotní pojistka
Pro ochranu před přehřátím (spálením motoru)
je vestavěna elektronická teplotní pojistka. Před
dosažením kritické teploty vypne elektronika
motor. Po ochlazení, v rozmezí asi 3 až 5 minut, je
přístroj opět připraven k použití a plně zatížitelný.
Doba ochlazení se výrazně zkrátí, pokud přístroj
poběží na volnoběžné otáčky.
Omezení proudu
Omezovač proudu omezuje proudový odběr při
etížení. To může vést ke snížení otáček moto-
ru. Po odlehčení motor hned zase naběhne do
původních otáček.
Brzda (TS 75 EBQ)
Po vypnutí se pilový kotouč během 1,5 – 2 sekund
zabrzdí.
4.2 Hloubka řezu
Hloubku řezu lze nastavit od 0 – 75 mm:
– Stlačte doraz hloubky řezu [3-3] a posuňte ho na
žádanou hloubku (hodnoty, které udává stupnice
[3-1], platí pro polohu řezu 0° bez vodicí lišty).
Uvolněte doraz hloubky řezu (doraz hloubky řezu
83
má západky po 1mm krocích).
Okružní pilu lze nyní stlačit dolů až po nastavenou
hloubku řezu.
Do otvoru [3-2] dorazu hloubky řezu lze zašrou-
bovat stavěcí závitový kolík (M4x8 až M4x12). Pře-
stavením stavěcího závitového kolíku lze hloubku
řezu nastavit ještě přesněji (± 0,1 mm).
4.3 Úhel řezu
Okružní pilu lze natočit pod úhlem 0° až 47°:
Povolte otočné knofl íky [3-4, 3-6],
Natočte okružní pilu na požadovaný úhel řezu
[3-5],
– Otočné knofl íky znovu pevně utáhněte.
Upozornění: obě koncové polohy jsou z výroby
nastaveny na 0° a 45°. Otáčením obou stavěcích
závitových kolíků [3-7] proti směru hodinových
ručiček lze koncovou polohu 45° zvětšit až na
maximálně 47°.
4.4 Výměna pilového kotouče
– Před výměnou pilového kotouče nastavte nářadí
do polohy 0°.
Páčku [4-2] překlopte až na doraz,
– Blokování spuštění [4-1] posuňte vzhůru a stlač-
te okružní pilu dolů až na doraz,
– Klíčem s vnitřním šestihranem [4-3] vyšroubujte
šroub [4-4],
Vyjměte pilový kotouč,
Očistěte příruby [4-8, 4-10],
Nasaďte nový pilový kotouč. Pozor: Smy-
sl otáčení pilového kotouče [4-9] a nářadí
[4-7] musí souhlasit!
Vnější přírubu [4-10] nastavte tak, že unášecí
čepy zapadnou do drážek na vnitřní přírubě [4-
8],
Šroub [4-4] pevně utáhněte,
Páčku [4-2] překlopte zpět.
4.5 Nastavení rozvíracího klínu
Páčku [4-2] překlopte až na doraz,
– Blokování spuštění [4-1] posuňte vzhůru a stlač-
te okružní pilu dolů až na doraz,
– Klíčem s vnitřním šestihranem [4-3] vyšroubujte
šroub [4-6],
Rozvírací klín nastavte podle obr. 4,
Šroub [4-6] pevně utáhněte,
Páčku [4-2] překlopte zpět.
4.6 Odsávání
Nářadí by mělo být trvale připojeno k
odsávacímu zařízení.
Na otočné odsávací hrdlo [6-1] lze připojit vysa-
vač Festool s odsávací hadicí o průměru 36 mm
nebo 27 mm (doporučuje se 36 mm vzhledem k
menšímu nebezpečí ucpání).
4.7 Montáž chrániče proti otřesům
Chránič proti otřesům (příslušenství) výrazně
zlepšuje u polohy řezu 0° kvalitu horní hrany řezu
řezaného obrobku.
– Chránič proti otřesům [5-1] nastrčte na ochran-
ný kryt,
– Nářadí nasaďte na obrobek, popř. na vodicí lištu.
Chránič proti otřesům stlačte dolů, až dolehne
na obrobek, a otočným knofl íkem [5-2] utáhněte.
Chránič proti otřesům nařízněte (nářadí nastave-
no na maximální hloubku řezu a stupeň otáček 6)
5 Práce s nářadím
Obrobek upevněte vždy tak, aby se při
opracovávání nemohl pohybovat.
Nářadí držte vždy oběma rukama za pří-
slušná držadla [1-1, 1-6].
Nářadí posunujte vždy dopředu [1-2];
nikdy jej neposouvejte zpátky k sobě.
Přizpůsobenou rychlostí posuvu zabraň-
te přehřívání ostří pilového kotouče a při
řezání plastu jeho tavení.
5.1 Řezání podle rysky
Ukazatel řezu [6-3] ukazuje při poloze řezu 0° a
45° (bez vodicí lišty) průběh řezu.
5.2 Odřezávání (dělení materiálu)
Nářadí nasaďte přední částí základové vodicí desky
pily na obrobek, zapněte jej, stlačte na nastavenou
hloubku řezu a posunujte ve směru řezu.
5.3 Řezání výřezů (ponorné řezy)
Aby se zamezilo zpětným nárazům při ponorných
řezech, je bezpodmínečně nutné dbát následují-
cích pokynů:
Zadní hranu základové vodicí desky pily vždy
opřete o pevnou zarážku. Při práci s vodicí liš-
tou se nářadí přiloží na doraz proti zpětnému
nárazu [7-1], který je na vodicí liště připevněn
(viz obrázek 7; nepoužívá-li se, může být doraz
proti zpětnému nárazu upevněn na vodicí desce
[7-2] nářadí).
Nářadí vždy bezpečně držte oběma rukama a
jen pomalu ponořujte.
Postup: Nářadí nasaďte na obrobek a přiložte
na zarážku (zarážku zpětného rázu), zapněte jej,
pomalu stlačujte na nastavenou hloubku řezu a
84
posunujte ve směru řezu.
Značky [6-2] ukazují při maximální hloubce řezu a
při použití vodicí lišty mezní body zářezu pilového
kotouče (Ø 210 mm) vpředu i vzadu.
5.4 Řezání hliníku
Při opracování hliníku je z bezpečnostních
důvodů nutné dodržovat následující opat-
ření:
Zapojte nářadí přes proudový chránič (FI,
PRCD).
K nářadí připojte vhodný vysavač.
Pravidelně čistěte usazeniny prachu v krytu
motoru.
Používejte ochranné brýle.
– Hliník smí být řezán jen pomocí k tomu určených
speciálních pilových kotoučů Festool.
Při řezání desek je nutné mazání petrolejem,
tenkostěnné profi ly (do 3 mm) lze opracovávat
bez mazání.
6 Příslušenství
Objednací čísla níže popsaného příslušenství vy-
hledejte, prosím, ve svém katalogu Festool nebo
na internetu pod “www.festool.com”.
6.1 Paralelní doraz, rozšíření stolu
Paralelní doraz lze použít do šířky odřezku
180 mm.
Tento paralelní doraz lze použít i jako rozšíření
stolu.
6.2 Vodicí systém
Vodicí lišty různých délek umožňují přesné, čis
řezy a současně chrání horní plochu obrobku před
poškozením. Ve spojení s četným příslušenstvím
umožňuje vodicí systém FS provádět přesné úh-
lové i pokosové řezy a lícování. Možnost upevnění
mezi svěrky [6-4] zajišťuje pevné držení a bez-
pečnou práci.
Bocní vuli vedení základové vodicí desky pily na
vodicích lištách lze nastavit obema serizovacími
celistmi [1-3], které ji vymezují.
Vodicí lišty mají chránič proti otřesům [1-4],
který je třeba před prvním použitím přiříznout
na míru:
Nastavte otáčky nářadí na stupeň 6,
Nasaďte nářadí k zadnímu konci vodicí lišty,
Nářadí zapněte, stlačte na nastavenou hloubku
řezu a chránič proti otřesům bez odkladu po celé
délce přiřízněte.
Nyní hrana chrániče proti otřesům přesně od-
povídá hraně řezu.
6.3 Multifunkční stůl
Multifunkční stůl MFT/3 umožňuje jednoduché
upínání obrobků a ve spojení s vodicím systémem
bezpečné a přesné obrábění velkých i malých ob-
robků. Svým mnohostrannými možnostmi použití
umožňuje hospodárnou a ergonomickou práci.
6.4 Pilové kotouče, zvláštní příslušenství
Pro rychlé a čisté opracování rozličných materiálů
nabízí Festool pilové kotouče vyladěné speciálně
na své nářadí.
Objednací čísla zde uvedeného i dalšího příslušen-
ství, které Vám umožní mnohostranné a efektivní
používání Vaší ruční okružní pily Festool, vyhle-
dejte v katalogu Festool, nebo na internetu pod
“www.festool.com”.
7 Údržba a péče
Před jakoukoliv manipulací s přístrojem
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Veškerou údržbu a opravy které vyžadu-
jí otevření krytu motoru smí provádět
pouze autorizovaný zákaznický servis.
Pro zajištění cirkulace vzduchu musí být chladicí
otvory udržovány stále volné a čisté.
Přístroj je vybaven speciálními samovypínacími
uhlíky. Jsou-li opotřebené, automaticky se přeruší
napájení a přístroj se zastaví.
8 Likvidace
Nevyhazujte elektrická nářadí do domovního
odpadu! Nechte ekologicky zlikvidovat nářadí,
příslušenství a obaly! Dodržujte přitom platné
národní předpisy.
Pouze EU: Podle evropské směrnice 2002/96/ES
musí být stará elektrická zařízení tříděna a předána
k ekologické likvidaci.
9 Záruka
Na naše nářadí poskytujeme na vady materiá-
lu nebo výrobní vady záruku podle zákonných
ustanovení jednotlivých zemí, minimálně ovšem
12 měsíců. V rámci zemí EU činí záruční doba
24 měsíců (na základě účtenky nebo dodacího
listu). Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené
zejména přirozeným opotřebením, přetížením,
neodborným zacházením, resp. škody zavině-
né uživatelem nebo způsobené jiným použitím,
v rozporu s provozním návodem, nebo které byly
známy již při zakoupení. Rovněž jsou vyloučeny
85
škody, které byly způsobeny použitím jiného než
originálního příslušenství a spotřebního materiálu
Festool (např. brusné talíře).
Reklamace lze uznat pouze tehdy, pokud je ne-
rozebrané nářadí zasláno zpět dodavateli nebo
autorizovanému servisu Festool. Návod k obsluze,
bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů
a nákupní doklad pečlivě uschovejte. Jinak platí
vždy aktuální záruční podmínky výrobce.
Poznámka
Díky neustálému výzkumu a vývoji jsou změny zde
uváděných technických údajů vyhrazeny.
Adresa pro výrobky Festool, jejich příslušenství
a spotřební materiál
REACh je nařízení o chemických látkách, platné
od roku 2007 v celé Evropě. Jako následný uživa-
tel, tedy jako výrobce výrobků jsme si vědomi své
informační povinnosti vůči zákazníkům. Abychom
vás mohli vždy informovat o nejnovějším vývoji
a o možných látkách ze seznamu látek v našich
výrobcích, vytvořili jsme pro vás následující we-
bovou stránku: www.festool.com/reach
1 / 1

Festool TS 75 EBQ Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické nářadí
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro