Hilti WSC 85 Operativní instrukce

Kategorie
Kotoučové pily
Typ
Operativní instrukce
WSC 85
de Original-Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
en Original operating instructions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
nl Originele handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
fr Notice d'utilisation originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
es Manual de instrucciones original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
pt Manual de instruções original . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
it Manuale d'istruzioni originale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
da Original brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
sv Originalbruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
fi Alkuperäiset ohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
pl Oryginalna instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
cs Originální návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
kk Түпнұсқа пайдалану бойынша нұсқаулық . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
el Μετάφραση οδηγιών χρήσης από το πρωτότυπο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
*314714*
314714 Čeština 125
1 Údaje k dokumentaci
1.1 O této dokumentaci
Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci
a bezproblémové zacházení.
Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.
1.2 Vysvětlení značek
1.2.1 Varovná upozornění
Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo
k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním
nebo k věcným škodám.
1.2.2 Symboly v dokumentaci
V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Zacházení s recyklovatelnými materiály
Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.
1.2.3 Symboly na obrázcích
Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled vý-
robku.
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.
1.3 Symboly v závislosti na výrobku
1.3.1 Symboly
Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Jmenovité volnoběžné otáčky
126 Čeština 314714
*314714*
Střídavý proud
Otáčky za minutu
Otáčky za minutu
Průměr
Bezdrátový přenos dat
Třída ochrany II (dvojitá izolace)
1.4 Informace o výrobku
Výrobky jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět
jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován
o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné,
pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným
účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech
adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
Údaje o výrobku
Typ: WSC 85
Generace: 01
Sériové číslo:
1.5 Prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve shodě s platnými směrnicemi
a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
2 Bezpečnost
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí
VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje,
které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržování následujících instrukcí může mít za
následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené
ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé
kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylo-
vání pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným
způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné
adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném
kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
*314714*
314714 Čeština 127
Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení
či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před
horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které
jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití,
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový
chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně.
Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných
pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou,
ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo
vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že
je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté,
může dojít k úrazu.
Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč
ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných
situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné
vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou
připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro
elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni.
Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným
elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo
vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání
neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly
osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je
nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvadně
fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce
elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů na
svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami
méně váznou a dají se lehčeji vést.
Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respek-
tujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než
ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy
rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Servis
Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají
k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že elektrické nářadí bude i po opravě bezpečné.
128 Čeština 314714
*314714*
2.2 Bezpečnostní pokyny pro všechny typy pil
Proces řezání
NEBEZPEČÍ: Nikdy nedávejte ruce do oblasti řezání a k pilovému kotouči. Druhou rukou držte
nářadí za přídavnou rukojeť nebo za kryt motoru. Budete-li pilu držet oběma rukama, nemůže dojít
k jejich poranění pilovým kotoučem.
Nesahejte pod obrobek. Pod obrobkem vás ochranný kryt nemůže před pilovým kotoučem chránit.
Hloubku řezu přizpůsobte tloušťce obrobku. Pod obrobkem by mělo být vidět méně než plnou výšku
zubu.
Při řezání nikdy nedržte obrobek v ruce ani přes nohu, ale vždy ho zajistěte do stabilního upnutí. Je
důležité obrobek dobře upevnit, aby se minimalizovalo nebezpečí tělesného kontaktu, uváznutí pilového
kotouče nebo ztráty kontroly nad nářadím.
Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody nebo vlastní síťový kabel, držte
elektrické nářadí jen za izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem by uvedl pod napětí
i kovové díly elektrického nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
U podélných řezů používejte vždy doraz nebo přímé vedení podél hrany. Zlepšuje se tím přesnost
řezu a snižuje možnost uváznutí pilového kotouče.
Používejte vždy pilové kotouče správné velikosti a s odpovídajícím upínacím otvorem (např.
hvězdicovým nebo kruhovým). Pilové kotouče, které upínání pily přesně neodpovídají, se točí
nepravidelně, což vede ke ztrátě kontroly nad nářadím.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky pilového kotouče nebo upínací šrouby.
Podložky pilového kotouče a upínací šrouby jsou speciálně konstruovány pro danou pilu, pro její optimální
výkon a provozní bezpečnost.
Zpětný ráz příčiny a příslušné bezpečnostní pokyny
Zpětný ráz je náhlá reakce způsobená špatně vyrovnaným pilovým kotoučem, jeho zaseknutím nebo
uváznutím, která za následek, že se pila nekontrolovaně nadzvedne a pohybuje se z obrobku ven
směrem k pracovníkovi;
když se pilový kotouč ve svírajícím se řezu zasekne nebo uvázne, zablokuje se a síla motoru pilu vymrští
směrem k pracovníkovi;
když se pilový kotouč v řezu natočí nebo když je špatně vyrovnaný, mohou se zuby na zadní straně
kotouče zaseknout v povrchu obrobku, čímž se pilový kotouč z řezu vymrští a pila vyskočí zpátky směrem
k pracovníkovi.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití pily. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními
opatřeními, popsanými dále.
Pilu držte pevně oběma rukama a v takové poloze paží, abyste dokázali vzdorovat silám zpětného
rázu. Stůjte vždy stranou od pilového kotouče tak, aby s ním tělo nebylo nikdy v přímé čáře.
Při zpětném rázu se okružní pila může vymrštit dozadu, pomocí vhodných preventivních opatření může
ovšem pracovník síly zpětného rázu zvládnout.
Pokud pilo kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, pilu vypněte a držte ji v klidu v obrobku,
dokud se kotouč nezastaví. Nikdy se nesnažte pilu z obrobku vyjmout nebo ji táhnout směrem
zpět, dokud se pilový kotouč pohybuje, neboť může dojít ke zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte
příčinu uváznutí pilového kotouče.
Chcete-li pilu, která uvázla v obrobku, znovu spustit, vyrovnejte pilový kotouč v řezu a zkontrolujte,
zda pilové zuby nejsou v obrobku zakousnuté. Když se pilový kotouč zakousne, může se při dalším
spuštění začít pohybovat z obrobku ven nebo způsobit zpětný ráz.
Aby se snížilo riziko zpětného rázu vyvolaného uváznutím pilového kotouče, velké desky při řezání
podepřete. Velké desky se mohou vlastní hmotností prohnout. Proto desky musí být podepřené na obou
stranách, a to jak v blízkosti řezu, tak na kraji.
Nepoužívejte otupené ani poškozené pilové kotouče. Pilové kotouče s tupými nebo špatně
rozvedenými zuby vytvářejí jen úzký řez, ve kterém dochází k silnému tření a snadno v něm může
dojít k uváznutí pilového kotouče a ke zpětnému rázu.
Než začnete řezat, utáhněte aretace nastavení hloubky řezu a úhlu řezu. Kdyby při řezání došlo ke
změně nastavení, pilový kotouč by mohl uváznout a tím způsobit zpětný ráz.
Zvlášť opatrní buďte při řezání do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na
druhou stranu řezu. Zanořující se pilový kotouč by mohl při řezání narazit na skryté objekty, zablokovat
se a vyvolat zpětný ráz.
Funkce spodního ochranného krytu
Před každým použitím zkontrolujte, zda se spodní ochranný kryt bezchybně zavírá. Není-li spodní
ochranný kryt volně pohyblivý a nezavírá-li se okamžitě, pilu nepoužívejte. Spodní ochranný kryt
nikdy nezajišťujte v otevřené poloze svěrkou nebo úvazkem. Kdyby pila nedopatřením spadla na
*314714*
314714 Čeština 129
zem, mohl by se spodní ochranný kryt ohnout. Otevřete ochranný kryt páčkou a přesvědčte se, že se
pohybuje volně a při libovolném úhlu i hloubce řezu se nedotýká ani pilového kotouče, ani jiných dílů.
Zkontrolujte funkci zavírací pružiny spodního ochranného krytu. Nevykazují-li spodní ochranný
kryt a pružina dokonalou funkci, nechte pilu před použitím opravit. Poškozené díly, lepivé usazeniny
nebo nahromaděné piliny mohou reakci spodního ochranného krytu zpozdit.
Spodní ochranný kryt otvírejte ručně jen tehdy, když se jedná o zvláštní druhy řezů, jako jsou
„zanořovací a úhlové řezy“. Spodní ochranný kryt otvírejte pomocí páčky a uvolněte ji, jakmile se
pilový kotouč zanoří do obrobku. Při jakémkoliv jiném řezání se musí spodní ochranný kryt pohybovat
automaticky.
Pilu nepokládejte na pracovní stůl ani na podlahu, pokud spodní ochranný kryt pilový kotouč
nekryje. Nekrytý dobíhající pilový kotouč žene pilu proti směru řezu a řeže vše, co mu leží v cestě.
Nezapomínejte na dobu doběhu pily.
Funkce ochranného krytu
Před každým použitím zkontrolujte, zda se ochranný kryt bezchybně zavírá. Není-li ochranný
kryt volně pohyblivý a nezavírá-li se okamžitě, pilu nepoužívejte. Ochranný kryt nikdy nezajišťujte
svěrkou nebo úvazkem; pilový kotouč by pak nebyl chráněný. Kdyby pila nedopatřením spadla na
zem, mohl by se ochranný kryt ohnout. Zajistěte, aby se ochranný kryt volně pohyboval a při žádných
úhlech a hloubkách řezu se nedotýkal pilového kotouče ani jiných dílů.
Zkontrolujte stav a funkci zavírací pružiny ochranného krytu. Nevykazují-li ochranný kryt a pružina
dokonalou funkci, nechte pilu před použitím opravit. Poškozené díly, lepivé usazeniny nebo
nahromaděné piliny mohou reakci spodního ochranného krytu zpozdit.
Při „zanořovacím řezu“, který nevede v pravém úhlu, zajistěte základní desku pily proti posunutí
do strany. Posunutí do strany může způsobit uváznutí pilového kotouče a tím zpětný ráz.
Pilu nepokládejte na pracovní stůl ani na podlahu, pokud ochranný kryt pilový kotouč nekryje.
Nekrytý dobíhající pilový kotouč žene pilu proti směru řezu a řeže vše, co mu leží v cestě. Nezapomínejte
na dobu doběhu pily.
Funkce rozpěrného klínu
Používejte rozpěrný klín, který se hodí k pilovému kotouči. Aby byl rozpěrný klín účinný, musí být tělo
pilového kotouče tenčí než rozpěrný klín a šířka zubů musí být větší než tloušťka rozpěrného klínu.
Seřiďte rozpěrný klín podle popisu v návodu k použití. Nesprávná tloušťka, poloha a vyrovnání mohou
působit, že rozpěrný klín účinně nezabrání zpětnému rázu.
Rozpěrný klín používejte vždy, pokud se nejedná o zanořovací řezy. Po provedení zanořovacího řezu
rozpěrný klín opět namontujte. U zanořovacích řezů rozpěrný klín překáží a mohl by způsobit zpětný ráz.
Aby byl rozpěrný klín účinný, musí se nacházet uvnitř řezu. U krátkých řezů nepůsobí rozpěrný klín
proti zpětnému rázu.
Neřežte s deformovaným rozpěrným klínem. Již malá porucha může zavírání ochranného krytu
zpomalit.
130 Čeština 314714
*314714*
3 Popis
3.1 Přehled výrobku 1
@
Vyhazování třísek
;
Vypínač
=
Stupnice úhlu řezu
%
Upínací šroub pro nastavení úhlu
&
Upínací šroub pro paralelní doraz
(
Ryska
)
Stupnice hloubky řezu
+
Výkyvný ochranný kryt
§
Paralelní doraz
/
Upínací klín
:
Šrouby pro upevnění rozpěrného klínu
Pojistka proti zapnutí
$
Odsávací adaptér
£
Upínací šroub pro paralelní doraz
|
Aretace hloubky řezu
¡
Základní deska
Q
Tlačítko pro aretaci vřetena
W
Ventilační štěrbiny
E
Inbusový klíč
R
Přídavná rukojeť
T
Páčka pro nastavení hloubky řezu
3.2 Použití v souladu s určeným účelem
Popsaný výrobek je ručně vedená okružní pila. Je určená pro řezání dřeva nebo materiálů podobných dřevu,
plastu, sádrokartonu, sádrovláknitých desek a kompozitních materiálů do hloubky řezu 85 mm (3,35 in).
Ruční okružní pila je vybavená odnímatelným připojovacím hrdlem pro volitelný vysavač / volitelné odsávání
prachu, které je dimenzované na běžné odsáva hadice. Pro spojení hadice vysavače s pilou může být
nutný vhodný adaptér.
3.2.1 Možné nesprávné použití
Nesmějí se používat pilové kotouče, které neodpovídají údajům v technickém listu, rozbrušovací a brusné
kotouče, ani pilové kotouče z vysokolegované rychlořezné oceli (HSS). Nesmějí se řezat kovy.
3.3 Obsah dodávky
Okružní pila, návod k obsluze.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené
náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro váš výrobek najdete ve středisku Hilti nebo na:
www.hilti.group.
4 Technické údaje
4.1 Technické údaje
Jmenovité napětí, jmenovitý proud, frekvenci a jmenovitý příkon najdete na typovém štítku určeném
pro vaši zemi.
*314714*
314714 Čeština 131
Při provozu s generátorem nebo transformátorem musí být jeho výstupní výkon minimálně dvojnásobný, než
je jmenovitý příkon uvedený na typovém štítku nářadí. Provozní napětí transformátoru nebo generátoru musí
být neustále v rozmezí +5 % −15 % jmenovitého napětí nářadí.
WSC 85
Výstupní výkon
1 260 W
Volnoběžné otáčky
4 500 ot/min
Pracovní otáčky
3 100 ot/min
Rychlost řezu při volnoběhu
54 m/s
Rychlost řezu při zatížení
37,3 m/s
Hloubka řezu při
0 mm 85 mm
Hloubka řezu při 45°
0 mm 60 mm
Hloubka řezu při 60°
0 mm 43 mm
Průměr pilového kotouče
207 mm 230 mm
Upínací otvor pilového kotouče
30 mm
Tloušťka rozpěrného klínu (standardní)
2 mm
Hmotnost podle standardu EPTA 01
7,8 kg
Třída ochrany
II
4.2 Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841
Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou
a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými
nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může
výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale
nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací,
například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Informace o hlučnosti
WSC 85
Hladina emitovaného akustického tlaku (L
pA
)
94 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (K
pA
)
3 dB(A)
Hladina akustického výkonu (L
WA
)
105 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (K
WA
)
3 dB(A)
Informace o vibracích
WSC 85
Triaxiální hodnota vibrací při řezání dřeva (a
h
)
2,3 m/s²
Nejistota (K)
0,5 m/s²
5 Příprava práce
POZOR
Nebezpečí poranění! Neúmyslné spuštění výrobku.
Před nastavováním nářadí nebo výměnou příslušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Dodržujte bezpečnostní pokyny a varovná upozornění v této dokumentaci a na výrobku.
132 Čeština 314714
*314714*
5.1 Nasazení pilového kotouče 3
POZOR
Nebezpečí poškození! Nevhodné nebo špatně nasazené pilové kotouče mohou pilu poškodit.
Používejte pouze pilové kotouče, které jsou vhodné pro tuto pilu. Řiďte se podle šipky směru otáčení na
pilovém kotouči.
Používejte pouze pilové kotouče, jejichž přípustné otáčky jsou alespoň tak vysoké, jako jsou maximální
otáčky uvedené na výrobku.
1. Nářadí položte na opěrná žebra.
2. Pro zaaretování vřetena jednou rukou podržte stisknuté tlačítko s aretací vřetena.
3. Nasaďte upínací přírubu na vřeteno.
4. Utáhněte šroub.
5. Zkontrolujte správné usazení upínací příruby.
Tloušťka rozpěrného klínu musí být menší než šířka řezu pilového kotouče a minimálně tak velká
jako tloušťka těla pilového kotouče. Vzdálenost A musí být menší než 5 mm (0,2 in).
5.2 Nastavení hloubky řezu 4
Pro čistou řeznou hranu by měla hloubka řezu odpovídat tloušťce materiálu plus 2 mm.
1. Uvolněte aretaci.
2. Nastavte hloubku řezu páčkou pro nastavení hloubky řezu.
Hloubka řezu je zobrazená na stupnici hloubky řezu.
3. Upevněte aretaci.
5.3 Nastavení úhlu řezu 5
1. Povolte upínací šroub nastavení úhlu řezu.
2. Naklopte základní desku do požadovaného úhlu řezu.
Úhel řezu se zobrazí na stupnici úhlu řezu.
3. Upínací šroub znovu utáhněte.
5.4 Nastavení šířky řezu 6
1. Povolte upínací šroub.
2. Zasuňte vodítko paralelního dorazu pod upínací šroub.
3. Nastavte požadovanou šířku řezu.
4. Upínací šroub utáhněte.
6 Práce
VÝSTRAHA
Nebezpečí způsobené poškozenými kabely! Jestliže se při práci poškodí síťový nebo prodlužovací kabel,
odpojte okamžitě nářadí a kabel od elektrické napájecí sítě. Nedotýkejte se poškozeného místa!
Pravidelně kontrolujte všechna přívodní vedení. Vadné prodlužovací kabely vyměňte. Poškozené síťové
kabely nechte vyměnit kvalifikovaným odborníkem.
Zásadně doporučujeme použít proudový jistič (RCD) s maximálním vypínacím proudem 30 mA.
6.1 Zapnutí nářadí
POZOR
Nebezpečí poškození při řezání plastu! V důsledku přehřátí pilového kotouče se může plast zdeformovat
nebo tavit.
Během práce dělejte opakovaně krátké přestávky, abyste nechali pilový kotouč vychladnout.
*314714*
314714 Čeština 133
1. Stiskněte pojistku proti zapnutí.
2. Stiskněte vypínač.
6.2 Řezání podle rysky
1. Zajistěte obrobek proti posunutí.
2. Dbejte na to, aby se pilový kotouč pod obrobkem volně otáčel.
3. Výrobek přiložte přední hranou základní desky na obrobek.
4. Zapněte okružní pilu.
5. Veďte okružní pilu obrobkem vhodnou rychlostí podél rysky.
6.3 Řezání se zanořovací funkcí 4
Zanořovací řezy umožňují řezání obrobku zanořením kotouče na libovolném místě. Zanořovací funkci lze
používat u všech nastavených úhlů řezu.
Abyste zmenšili nebezpečí zpětného rázu, upevněte doraz za základní deskou na obrobek.
1. Nastavte hloubku řezu na 0.
2. Nasaďte okružní pilu rovně na obrobek.
3. Zadní značku na základní desce a rysku nastavte na stejnou výšku.
4. Uvolněte aretaci hloubky řezu.
5. Přitlačte nářadí jednou rukou proti obrobku a proti dorazu.
6. Zapněte okružní pilu.
Pilový kotouč se spustí dolů.
7. Po dosažení požadované hloubky řezu opět aretaci hloubky řezu utáhněte.
8. Proveďte řez.
6.4 Vypnutí nářadí
1. Uvolněte vypínač.
2. Počkejte, dokud se pilový kotouč nezastaví.
7 Ošetřování a údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Provádění ošetřování a údržby se zapojenou síťovou zástrčkou
může mít za následek těžká poranění a popáleniny.
Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vytáhněte síťovou zástrčku!
Ošetřování
Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu,
aby nedošlo k poškození plastových částí.
Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy elektrických součástí mohou způsobit těžká
poranění a popáleniny.
Opravy na elektrických částech smí provádět pouze odborník s elektrotechnickou kvalifikací.
Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně
fungují.
V případě poškození a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu
Hilti.
Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
134 Čeština 314714
*314714*
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené
náhradní díly, spotřební materiál a příslušenst pro svůj výrobek najdete v Hilti Store nebo na:
www.hilti.group.
7.1 Demontáž pilového kotouče 2
POZOR
Nebezpečí poranění! Nástroj může být horký a/nebo může mít ostré hrany.
Při výměně nástroje noste ochranné rukavice.
Nikdy nepokládejte horký nástroj na hořlavé povrchy.
1. Nářadí položte na opěrná žebra.
2. Pro zaaretování vřetena jednou rukou podržte stisknuté tlačítko s aretací vřetena.
3. Inbusovým klíčem povolte šroub příruby pod krytem motoru.
4. Pomocí nastavovací páčky nastavte hloubku řezu na 0.
5. Inbusovým klíčem vyšroubujte šroub proti směru hodinových ručiček.
6. Sejměte upínací přírubu.
7. Otevřete výkyvný ochranný kryt a pevně ho přidržte.
8. Vyjměte pilový kotouč.
7.2 Čištění ochranných zařízení
1. Demontujte pilový kotouč.
2. Ochranná zařízení vyčistěte opatrně suchým kartáčem.
3. Vhodným nástrojem odstraňte usazeniny a třísky uvnitř ochranných zařízení.
4. Znovu nasaďte pilový kotouč.
7.3 Kontrola výkyvného ochranného krytu
Stisknutém ovládací páčky úplně otevřete výkyvný ochranný kryt.
Po uvolnění ovládací páčky se musí výkyvný ochranný kryt rychle a úplně zavřít.
8 Přeprava a skladování
Přeprava
Tento výrobek nepřepravujte s nasazeným nástrojem.
Dbejte na bezpečné upevnění při přepravě.
Po každé přepravě zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci ovládacích
prvků.
Skladování
Tento výrobek skladujte vždy s odpojenou síťovou zástrčkou.
Tento výrobek skladujte v suchu a mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
Po delším skladování zkontrolujte případné poškození všech viditelných dílů a bezvadnou funkci
ovládacích prvků.
9 Pomoc při poruchách
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte na
náš servis Hilti.
9.1 Tabulka s poruchami
Porucha Možná příčina
Řešení
Nářadí nemá plný výkon. Prodlužovací kabel příliš dlouhý
a/nebo o malém průřezu.
Použijte prodlužovací kabel
s přípustnou délkou a/nebo
dostatečným průřezem.
Zdroj napájení příliš malé na-
pětí.
Zkontrolujte výkonové parame-
try na typovém štítku.
*314714*
314714 Čeština 135
Porucha Možná příčina
Řešení
Nářadí nefunguje. Zdroj napájení příliš malé na-
pětí.
Zapojte jiné elektrické zařízení
a zkontrolujte funkci.
Síťový kabel nebo zástrčka jsou
vadné.
Nechte nářadí zkontrolovat
kvalifikovaným elektrikářem.
Vypínač je vadný. Nechte nářadí zkontrolovat
kvalifikovaným elektrikářem.
Opotřebované uhlíky. Nechte nářadí zkontrolovat
elektrikářem a v případě potřeby
vyměnit uhlíky.
Žádný nebo snížený sací vý-
kon.
Ucpaný kanál pro odvod třísek. Vyčistěte kanál pro odvod
třísek.
10 Likvidace
Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je
jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo
u prodejního poradce.
Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!
11 RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r933.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.
12 Záruka výrobce
V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180

Hilti WSC 85 Operativní instrukce

Kategorie
Kotoučové pily
Typ
Operativní instrukce