Hilti SCM 22-A Operativní instrukce

Značka
Hilti
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
SCM 22-A
Typ
Operativní instrukce
*2019522*
2019522 Čeština 155
1 Údaje k dokumentaci
1.1 O této dokumentaci
Před uvedením do provozu si přečtěte tuto dokumentaci. Je to předpoklad pro bezpečnou práci
a bezproblémové zacházení.
Dodržujte bezpečnostní a varovné pokyny uvedené v této dokumentaci a na výrobku.
Návod k obsluze mějte uložený vždy u výrobku a dalším osobám předávejte výrobek jen s tímto návodem.
1.2 Vysvětlení značek
1.2.1 Varovná upozornění
Varovná upozornění varují před nebezpečím při zacházení s výrobkem. Byla použita následující signální slova:
NEBEZPEČÍ
NEBEZPEČÍ !
Používá se k upozornění na bezprostřední nebezpečí, které by mohlo vést k těžkému poranění nebo
k smrti.
VÝSTRAHA
VÝSTRAHA !
Používá se k upozornění na potenciální nebezpečí, které může vést k těžkým poraněním nebo k smrti.
POZOR
POZOR !
Používá se k upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k lehkým poraněním
nebo k věcným škodám.
1.2.2 Symboly v dokumentaci
V této dokumentaci byly použity následující symboly:
Před použitím si přečtěte návod k obsluze.
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace
Zacházení s recyklovatelnými materiály
Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu.
1.2.3 Symboly na obrázcích
Na obrázcích jsou použity následující symboly:
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu.
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu.
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled vý-
robku.
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost.
1.3 Symboly v závislosti na výrobku
1.3.1 Symboly
Na výrobku mohou být použity následující symboly:
Jmenovité volnoběžné otáčky
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
156 Čeština 2019522
*2019522*
Stejnosměrný proud
Otáčky za minutu
Průměr
Pilový kotouč
Bezdrátový přenos dat
Lithium-iontový akumulátor
Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti. Řiďte se pokyny v kapitole Použití
v souladu s určeným účelem.
1.4 Informace o výrobku
Výrobky jsou určené pro profesionální uživatele a smí je obsluhovat, ošetřovat a provádět
jejich údržbu pouze autorizovaný a instruovaný personál. Tento personál musí být speciálně informován
o vyskytujících se nebezpečích, s nimiž by se mohl setkat. Výrobek a jeho pomůcky mohou být nebezpečné,
pokud s nimi nesprávně zachází nevyškolený personál nebo pokud se nepoužívají v souladu s určeným
účelem.
Typové označení a sériové číslo jsou uvedeny na typovém štítku.
Poznamenejte si sériové číslo do následující tabulky. Údaje výrobku budete potřebovat při dotazech
adresovaných našemu zastoupení nebo servisu.
Údaje o výrobku
Typ: SCM 22A
Generace: 01
Sériové číslo:
1.5 Prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhrad zodpovědnost, že zde popsaný výrobek je ve sho s platnými směrnicemi
a normami. Kopii prohlášení o shodě najdete na konci této dokumentace.
Technické dokumentace jsou uložené zde:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE
2 Bezpečnost
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí
VAROVÁNÍ Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny, instrukce, vyobrazení a technické údaje,
které patří k tomuto elektrickému nářadí. Nedbalost při dodržová následujících instrukcí může mít za
následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte pro budoucí potřebu.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních pokynech, se vztahuje na elektrické nářadí napájené
ze sítě (se síťovým kabelem) nebo na elektrické nářadí napájené z akumulátoru (bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracoviště
Pracoviště musí být čisté a dobře osvětlené. Nepořádek nebo neosvětlená místa mohou vést k úrazům.
S elektrickým nářadím nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé
kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí jiskří; od těchto jisker se mohou prach nebo páry vznítit.
Při práci s elektrickým nářadím zabraňte přístupu dětem a jiným osobám na pracoviště. Rozptylo-
vání pozornosti by mohlo způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.
Elektrická bezpečnost
Síťová zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Zástrčka nesmí být žádným
způsobem upravována. U elektrického nářadí s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné
adaptéry. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
*2019522*
2019522 Čeština 157
Nedotýkejte se uzemněných povrchů, např. trubek, topení, sporáků a chladniček. Při tělesném
kontaktu s uzemněním hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
Elektrické nářadí chraňte ed deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do elektrického nářadí zvyšuje
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Síťový kabel používejte jen k tomu účelu, pro který je určený. Nepoužívejte ho zejména k nošení
či zavěšování elektrického nářadí ani k vytahování zástrčky ze zásuvky. Síťový kabel chraňte před
horkem, olejem, ostrými hranami a pohyblivými díly. Poškozené nebo zamotané síťové kabely zvyšují
riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud pracujete s elektrickým nářadím venku, používejte pouze takové prodlužovací kabely, které
jsou vhodné i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, který je vhodný pro venkovní použití,
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Pokud se nelze vyvarovat provozu elektrického nářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový
chránič. Použití proudového chrániče snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Bezpečnost osob
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte, a přistupujte k práci s elektrickým nářadím rozumně.
Elektrické nářadí nepoužívejte, když jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků. Okamžik
nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může mít za následek vážná poranění.
Používejte osobní ochranné pomůcky a vždy noste ochranné brýle. Používání osobních ochranných
pomůcek, jako jsou dýchací maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou,
ochranná helma nebo chrániče sluchu (podle druhu použití elektrického nářadí), snižuje riziko úrazu.
Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Před zapojením elektrického nářadí do sítě a/nebo
vložením akumulátoru, před uchopením elektrického nářadí nebo jeho přenášením se ujistěte, že
je vypnuté. Držíte-li při přenášení elektrického nářadí prst na spínači nebo připojujete-li ho k síti zapnuté,
může dojít k úrazu.
Dříve než elektrické nářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo klíč. Nástroj nebo klíč
ponechaný v otáčivém dílu nářadí může způsobit úraz.
Udržujte přirozené držení těla. Zaujměte bezpečný postoj a udržujte rovnováhu. Tak si v nečekaných
situacích zachováte lepší kontrolu nad výrobkem.
Noste vhodné oblečení. Nenoste volný oděv ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice mějte v bezpečné
vzdálenosti od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky a dlouhé vlasy jimi mohou být zachyceny.
Pokud lze namontovat odsávání prachu nebo zařízení na zachycení prachu, zkontrolujte, zda jsou
připojené a používají se správně. Použitím odsávání prachu můžete snížit ohrožení vlivem prachu.
Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřekračujte bezpečnostní pravidla pro
elektrické nářadí, i když jste po mnohonásobném použití s elektrickým nářadím dobře seznámeni.
Nepozorné jednání může ve zlomcích sekundy způsobit těžká zranění.
Použití elektrického nářadí a péče o něj
Nářadí nepřetěžujte. Pro danou práci použijte elektrické nářadí, které je pro ni určené. S vhodným
elektrickým nářadím budete v dané výkonové oblasti pracovat lépe a bezpečněji.
Nepoužívejte elektrické nářadí s vadným spínačem. Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo
vypnout, je nebezpečné a musí se opravit.
Dříve než budete nářadí seřizovat, měnit jeho příslušenství nebo než ho odložíte, vytáhněte síťovou
zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte odnímatelný akumulátor. Toto preventivní opatření zabrání
neúmyslnému zapnutí elektrického nářadí.
Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby nářadí používaly
osoby, které s ním nejsou seznámené nebo si nepřečetly tyto pokyny. Elektrické nářadí je
nebezpečné, když ho používají nezkušené osoby.
O elektrické nářadí a příslušenství se pečlivě starejte. Kontrolujte, zda pohyblivé díly bezvad
fungují a neváznou, zda díly nejsou prasklé nebo poškozené tak, že by byla narušena funkce
elektrického nářadí. Poškozené díly nechte před použitím nářadí opravit. Mnoho úrazů na
svědomí nedostatečná údržba elektrického nářadí.
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami
méně váznou a dají se lehčeji vést.
Elektrické nářadí, příslušenství, nástroje atd. používejte v souladu s těmito instrukcemi. Respek-
tujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí k jinému účelu, než
ke kterému je určeno, může být nebezpečné.
Rukojeti a plochy rukojetí udržujte suché, čisté a beze stop oleje a tuku. Kluzké rukojeti a plochy
rukojetí nedovolují bezpečné ovládání a kontrolu elektrického nářadí v nepředvídaných situacích.
Použití akumulátorového přístroje a péče o něj
Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječkách, které jsou doporučené výrobcem. Při použití jiných
akumulátorů, než pro které je nabíječka určená, hrozí nebezpečí požáru.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
158 Čeština 2019522
*2019522*
Elektrické nářadí používejte pouze s akumulátory, které jsou pro určené. Použití jiných
akumulátorů může způsobit úraz nebo požár.
Nepoužívaný akumulátor neukládejte pohromadě s kancelářskými sponkami, mincemi, klíči,
hřebíky, šrouby nebo s jinými drobnými kovovými předměty, které by mohly způsobit přemostění
kontaktů. Zkrat mezi kontakty akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
Při nesprávném použití může z akumulátoru vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s touto kapalinou.
Při náhodném kontaktu opláchněte postižené místo vodou. Pokud kapalina vnikne do očí,
vyhledejte také i lékaře. Vytékající akumulátorová kapalina může způsobit podráždění pokožky nebo
popáleniny.
Nepoužívejte poškozené nebo upravené akumulátory. Poškozené nebo upravené akumulátory se
mohou chovat nepředvídatelně a způsobit požár, výbuch nebo poranění.
Akumulátor nevystavujte ohni nebo vysokým teplotám. Oheň nebo teploty přes 130 °C (265 °F)
mohou způsobit explozi.
Dodržujte všechny instrukce pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor nebo akumulátorové nářadí
nikdy mimo rozsah teplot uvedený v návodu na obsluhu. Špatné nabíjení nebo nabíjení mimo přípustný
rozsah teplot může zničit akumulátor a zvýšit nebezpečí požáru.
Servis
Elektrické nářadí svěřujte do opravy pouze kvalifikovaným odborným pracovníkům, kteří mají
k dispozici originální náhradní díly. Tak zajistíte, že nářadí bude i po opravě bezpečné.
Nikdy neprovádějte údržbu poškozených akumulátorů. Veškerou údržbu akumulátorů by měl provádět
jen výrobce nebo autorizovaný zákaznický servis.
2.2 Bezpečnostní pokyny pro všechny typy pil
Proces řezání
NEBEZPEČÍ: Nikdy nedávejte ruce do oblasti řezání a k pilovému kotouči. Druhou rukou držte
nářadí za přídavnou rukojeť nebo za kryt motoru. Budete-li pilu držet oběma rukama, nemůže dojít
k jejich poranění pilovým kotoučem.
Nesahejte pod obrobek. Pod obrobkem vás ochranný kryt nemůže před pilovým kotoučem chránit.
Hloubku řezu přizpůsobte tloušťce obrobku. Pod obrobkem by mělo být vidět méně než plnou výšku
zubu.
Při řezání nikdy nedržte obrobek v ruce ani přes nohu, ale vždy ho zajistěte do stabilního upnutí. Je
důležité obrobek dobře upevnit, aby se minimalizovalo nebezpečí tělesného kontaktu, uváznutí pilového
kotouče nebo ztráty kontroly nad nářadím.
Při práci, při níž nástroj může zasáhnout skryté elektrické rozvody, držte elektrické nářadí jen za
izolované rukojeti. Kontakt s vedením pod proudem by uvedl pod napětí i kovové díly elektrického
nářadí, což by mohlo způsobit úraz elektrickým proudem.
U podélných řezů používejte vždy doraz nebo přímé vedení podél hrany. Zlepšuje se tím přesnost
řezu a snižuje možnost uváznutí pilového kotouče.
Používejte vždy pilové kotouče správné velikosti a s odpovídajícím upínacím otvorem (např.
hvězdicovým nebo kruhovým). Pilové kotouče, které upínání pily přesně neodpovídají, se točí
nepravidelně, což vede ke ztrátě kontroly nad nářadím.
Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné podložky pilového kotouče nebo upínací šrouby.
Podložky pilového kotouče a upínací šrouby jsou speciálně konstruovány pro danou pilu, pro její optimální
výkon a provozní bezpečnost.
Zpětný ráz příčiny a příslušné bezpečnostní pokyny
Zpětný ráz je náhlá reakce způsobená špatně vyrovnaným pilovým kotoučem, jeho zaseknutím nebo
uváznutím, která za následek, že se pila nekontrolovaně nadzvedne a pohybuje se z obrobku ven
směrem k pracovníkovi;
když se pilový kotouč ve svírajícím se řezu zasekne nebo uvázne, zablokuje se a síla motoru pilu vymrští
směrem k pracovníkovi;
když se pilový kotouč v řezu natočí nebo když je špatně vyrovnaný, mohou se zuby na zadní straně
kotouče zaseknout v povrchu obrobku, čímž se pilový kotouč z řezu vymrští a pila vyskočí zpátky směrem
k pracovníkovi.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chybného použití pily. Lze mu zabránit vhodnými bezpečnostními
opatřeními, popsanými dále.
Pilu držte pevně oběma rukama a v takové poloze paží, abyste dokázali vzdorovat silám zpětného
rázu. Stůjte vždy stranou od pilového kotouče tak, aby s ním tělo nebylo nikdy v přímé čáře.
Při zpětném rázu se okružní pila může vymrštit dozadu, pomocí vhodných preventivních opatření může
ovšem pracovník síly zpětného rázu zvládnout.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
*2019522*
2019522 Čeština 159
Pokud pilový kotouč uvázne nebo když přerušíte práci, pilu vypněte a držte ji v klidu v obrobku,
dokud se kotouč nezastaví. Nikdy se nesnažte pilu z obrobku vyjmout nebo ji táhnout směrem
zpět, dokud se pilový kotouč pohybuje, neboť může dojít ke zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte
příčinu uváznutí pilového kotouče.
Chcete-li pilu, která uvázla v obrobku, znovu spustit, vyrovnejte pilový kotouč v řezu a zkontrolujte,
zda pilové zuby nejsou v obrobku zakousnuté. Když se pilový kotouč zakousne, může se při dalším
spuštění začít pohybovat z obrobku ven nebo způsobit zpětný ráz.
Aby se snížilo riziko zpětného rázu vyvolaného uváznutím pilového kotouče, velké desky při řezání
podepřete. Velké desky se mohou vlastní hmotností prohnout. Proto desky musí být podepřené na obou
stranách, a to jak v blízkosti řezu, tak na kraji.
Nepoužívejte otupené ani poškozené pilové kotouče. Pilové kotouče s tupými nebo špatně
rozvedenými zuby vytvářejí jen úzký řez, ve kterém dochází k silnému tření a snadno v něm může
dojít k uváznutí pilového kotouče a ke zpětnému rázu.
Než začnete řezat, utáhněte aretace nastavení hloubky řezu a úhlu řezu. Kdyby při řezání došlo ke
změně nastavení, pilový kotouč by mohl uváznout a tím způsobit zpětný ráz.
Zvlášť opatrní buďte při řezání do stávajících stěn nebo v jiných oblastech, kde není vidět na
druhou stranu řezu. Zanořující se pilový kotouč by mohl při řezání narazit na skryté objekty, zablokovat
se a vyvolat zpětný ráz.
Funkce spodního ochranného krytu
Před každým použitím zkontrolujte, zda se spodní ochranný kryt bezchybně zavírá. Není-li spodní
ochranný kryt volně pohyblivý a nezavírá-li se okamžitě, pilu nepoužívejte. Spodní ochranný kryt
nikdy nezajišťujte v otevřené poloze svěrkou nebo úvazkem. Kdyby pila nedopatřením spadla na
zem, mohl by se spodní ochranný kryt ohnout. Otevřete ochranný kryt čkou a přesvědčte se, že se
pohybuje volně a při libovolném úhlu i hloubce řezu se nedotýká ani pilového kotouče, ani jiných dílů.
Zkontrolujte funkci zavírací pružiny spodního ochranného krytu. Nevykazují-li spodní ochranný
kryt a pružina dokonalou funkci, nechte pilu před použitím opravit. Poškozené díly, lepivé usazeniny
nebo nahromaděné piliny mohou reakci spodního ochranného krytu zpozdit.
Spodní ochranný kryt otvírejte ručně jen tehdy, když se jedná o zvláštní druhy řezů, jako jsou
„zanořovací a úhlové řezy“. Spodní ochranný kryt otvírejte pomocí páčky a uvolněte ji, jakmile se
pilový kotouč zanoří do obrobku. Při jakémkoliv jiném řezání se musí spodní ochranný kryt pohybovat
automaticky.
Pilu nepokládejte na pracovní stůl ani na podlahu, pokud spodní ochranný kryt pilový kotouč
nekryje. Nekrytý dobíhající pilový kotouč žene pilu proti směru řezu a řeže vše, co mu leží v cestě.
Nezapomínejte na dobu doběhu pily.
2.3 Dodatečné bezpečnostní pokyny
Bezpečnost osob
Úpravy nebo změny na nářadí nejsou dovoleny.
Používejte chrániče sluchu. Hluk může způsobit ztrátu sluchu.
Nářadí používejte jen s příslušnými ochrannými zařízeními.
Dělejte pracovní přestávky a relaxační cvičení s prsty pro jejich lepší prokrvení.
Nářadí není určené pro slabé a neinstruované osoby.
Nářadí udržujte mimo dosah dětí.
Výrobek zapínejte na pracovišti.
Při skladování a přepravě nářadí vyjměte akumulátor.
Neřežte výrobkem nad hlavou.
Nebrzděte výrobek bočním tlakem na pilový kotouč.
Nedotýkejte se upínací příruby ani upínacího šroubu, když je nářadí v chodu.
Nikdy nestiskávejte aretační tlačítko vřetena, dokud se pilový kotouč točí.
Nesměrujte pilu na osoby.
Posuvnou sílu přizpůsobte pilovému kotouči a obráběnému materiálu tak, aby se pilový kotouč
nezablokoval a nezpůsobil případně zpětný ráz.
Kovové třísky jsou ostré a mohou způsobit poranění. Dbejte na uzavřený oděv, aby se vám v rukavicích,
obuvi nebo v jiných částech oděvu nehromadily třísky.
Dávejte pozor na to, kam odlétávají kovové třísky. Třísky jsou horké a mohou způsobit požár,
popáleniny a řezná poranění.
Zabraňte přehřívání hrotů zubů pilového kotouče.
Dodržujte národní požadavky bezpečnosti práce.
Abyste zabránili nebezpečí poranění, používejte pouze originální příslušenství a nástroje Hilti.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
160 Čeština 2019522
*2019522*
Prach z materiálů, jako jsou nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva, beton/zdivo/kámen, které
obsahují křemen, a dále minerály a kov, může být zdraví škodlivý. Kontakt s tímto prachem nebo jeho
vdechování může způsobit alergické reakce a/nebo onemocnění dýchacích cest pracovníka nebo osob
v okolí. Určitý prach, např. prach z dubového nebo bukového dřeva, je rakovinotvorný, zejména ve
spojení s přísadami pro úpravu dřeva (chromát, prostředky na ochranu dřeva). S materiálem obsahujícím
azbest smí manipulovat pouze odborníci. Pokud možno používejte odsávání prachu. Abyste dosáhli
vysokého stupně odsávání prachu, používejte vhodný mobilní vysavač. Případně noste respirátor
vhodný pro příslušný prach. Zajistěte dobré větrání pracoviště. Dodržujte předpisy pro obráběné
materiály platné v příslušné zemi.
Elektrická bezpečnost
Před zahájením práce zkontrolujte např. pomocí detektoru kovů pracovní prostor, jestli neobsahuje
skryté elektrické kabely, plynové a vodovodní trubky. Vnější kovové součásti nářadí se mohou dostat
pod napětí, např. pokud byste omylem poškodili elektrické vedení. To představuje vážné nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání
Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
Chraňte akumulátory před vysokými teplotami a ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.
Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C (176 °F) ani pálit. Jinak hrozí nebezpečí
požáru, výbuchu a poleptání.
Poškozené akumulátory (např. akumulátory s prasklinami, prasklými díly, ohnutými, zaraženými
a/nebo vytaženými kontakty) se nesmí nabíjet ani dále používat.
Nepoužívejte akumulátory jako zdroj energie pro jiné, nespecifikované spotřebiče.
Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte nářadí na nehořlavé místo
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout.
Po vychladnutí akumulátoru kontaktujte servis Hilti.
2.4 Doplňující bezpečnostní pokyny pro okružní pily
Ruční okružní pilu veďte proti obrobku jen v zapnutém stavu.
V dráze řezu nesmí být nahoře ani dole žádné překážky. Neřežte do šroubů, hřebíků a podobně.
S okružní pilou nikdy nepracujte nad hlavou.
Pilový kotouč nikdy nebrzděte bočním tlakem.
Zabraňte přehřívání hrotů zubů pilového kotouče.
Používejte vždy pilový kotouč, který se hodí pro řezaný podklad.
2.5 Pečlivé zacházení s akumulátorem a jeho používání
Dodržujte zvláštní směrnice pro přepravu, skladování a provoz lithium-iontových akumulátorů.
Akumulátory chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a ohněm.
Akumulátory se nesmějí rozebírat, lisovat, zahřívat nad 80 °C ani pálit.
Nepoužívejte a nenabíjejte akumulátory, které byly vystaveny nárazu, které spadly z větší výšky než jeden
metr nebo jsou jinak poškozené. V tom případě vždy kontaktujte Hilti servis.
Pokud je akumulátor příliš horký na dotek, může být vadný. Postavte výrobek na nehořlavé místo
v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, kde ho lze sledovat, a nechte ho vychladnout. V tom
případě vždy kontaktujte Hilti servis.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
*2019522*
2019522 Čeština 161
3 Popis
3.1 Přehled výrobku 1
@
Přídavná rukojeť
;
Pojistka proti zapnutí
=
Vypínač
%
Rukojeť
&
Ukazatel stavu nabití a poruch
(
Odjišťovací tlačítko s přídavnou funkcí akti-
vace ukazatele stavu nabití
)
Box na třísky
+
Páčka výkyvného ochranného krytu
§
Hnací vřeteno
/
Základní deska
:
Výkyvný ochranný kryt
Paralelní doraz
$
Kontrola polohy pilového kotouče
£
LED/průzor
|
Ochranný kryt
¡
Aretační tlačítko vřetena
Q
Ryska / kontrola linie řezu
W
Svěrka pro paralelní doraz
E
Akumulátor
R
Aretační páčka pro nastavení hloubky řezu
T
Inbusový klíč
Z
Vnitřní upínací příruba
U
Vnější upínací příruba
I
Upínací šroub
O
Šipka směru otáčení
3.2 Použití v souladu s určeným účelem
Popsaný výrobek je akumulátorová okružní pila. Je určená pro řezání do kovu nebo materiálů podobných
kovu.
Nesmějí se používat pilové kotouče, které neodpovídají uvedeným charakteristikám (např. průměr, otáčky,
tloušťka), rozbrušovací a brusné kotouče ani pilové kotouče z vysokolegované rychlořezné oceli (HSS).
Nesmí se řezat dřevo nebo materiály podobné dřevu, plasty, sádrokarton, sádrovláknité desky a kompozitní
materiály.
Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.
Používejte pro tyto akumulátory pouze nabíječky Hilti řady C4/36.
3.3 Ukazatel lithium-iontového akumulátoru
Stav nabití lithium-iontového akumulátoru a poruchy nářadí jsou signalizovány pomocí ukazatele lithium-
iontového akumulátoru. Stav nabití lithium-iontového akumulátoru se zobrazí po klepnutí na jedno ze dvou
odjišťovacích tlačítek akumulátoru.
Stav Význam
Svítí 4 LED. Stav nabití: 75 % 100 %
Svítí 3 LED. Stav nabití: 50 % 75 %
Svítí 2 LED. Stav nabití: 25 % 50 %
Svítí 1 LED. Stav nabití: 10 % 25 %
Bliká 1 LED, nářadí je připravené k provozu. Stav nabití: < 10 %
Bliká 1 LED, nářadí není připravené k provozu. Akumulátor je přehřátý nebo úplně vybitý.
Blikají 4 LED, nářadí není připravené k provozu. Nářadí je přetížené nebo přehřáté.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
162 Čeština 2019522
*2019522*
Při stisknutém ovládacím spínači a 5 sekund po uvolnění ovládacího spínače nelze stav nabití zjistit.
Pokud blikají LED ukazatele akumulátoru, řiďte se pokyny v kapitole Pomoc při poruchách.
3.4 Paralelní doraz
Jednoramenný paralelní doraz umožňuje vést přesné řezy podél hrany obrobku, příp. řezání lišt stejných
rozměrů.
Paralelní doraz lze namontovat na obou stranách základní desky.
3.5 Obsah dodávky
Okružní pila, pilový kotouč, inbusový klíč, paralelní doraz, návod k obsluze.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené
náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v Hilti Store nebo na:
www.hilti.group.
3.6 Příslušenství
Vnější upínací příruba, vnitřní upínací příruba, upínací šroub.
4 Technické údaje
4.1 Okružní pila
SCM 22-A
Jmenovité napětí
21,6 V
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01
4,1 kg
Průměr pilového kotouče
160 mm 165 mm
Tloušťka těla kotouče
1,2 mm
Šířka řezu
1,6 mm
Upínací otvor pilového kotouče
20 mm
Jmenovité volnoběžné otáčky
3 500 ot/min
Maximální hloubka řezu
57 mm
Provozní teplota
−10 50
Skladovací teplota
−30 70
4.2 Akumulátor
Provozní napětí akumulátoru
21,6 V
Okolní teplota při provozu
−17 60
Skladovací teplota
−20 40
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení
−10 45
4.3 Informace o hlučnosti a hodnoty vibrací podle EN 62841
Hodnoty akustického tlaku a vibrací uvedené v těchto pokynech byly změřené normovanou měřicí metodou
a lze je použít k vzájemnému srovnání elektrického nářadí. Jsou vhodné také pro předběžný odhad působení.
Uvedené údaje reprezentují hlavní použití elektrického nářadí. Při jiném způsobu použití, při použití s jinými
nástroji nebo nedostatečné údržbě se údaje mohou lišit. Působení během celé pracovní doby se tím může
výrazně zvýšit.
Pro přesný odhad působení je potřeba brát v úvahu také dobu, kdy je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale
nepoužívá se. Působení během celé pracovní doby se tím může výrazně snížit.
Stanovte doplňující bezpečnostní opatření na ochranu pracovníka před působením hluku a/nebo vibrací,
například: údržbu elektrického nářadí a nástrojů, udržování rukou v teple, organizace pracovních postupů.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
*2019522*
2019522 Čeština 163
Hodnoty emitovaného hluku
SCM 22-A
Hladina akustického výkonu (L
WA
)
104 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického výkonu (K
WA
)
3 dB(A)
Hladina akustického tlaku (L
pA
)
93 dB(A)
Nejistota pro hladinu akustického tlaku (K
pA
)
3 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací
SCM 22-A
Hodnota emitovaných vibrací při řezání do kovu (A
h, M
)
0,82 m/s²
Nejistota (K)
1,5 m/s²
5 Obsluha
5.1 Příprava práce
5.1.1 Nabíjení akumulátoru
1. Před nabíjením si přečtěte návod k obsluze nabíječky.
2. Dbejte na to, aby byly kontakty akumulátoru a nabíječky suché a čisté.
3. Akumulátor nabíjejte pomocí schválené nabíječky.
5.1.2 Nasazení akumulátoru
POZOR
Nebezpečí poranění při zkratu nebo padajícím akumulátorem!
Před nasazením akumulátoru zkontrolujte, zda nejsou na kontaktech akumulátoru a výrobku cizí tělesa.
Zajistěte, aby akumulátor vždy správně zaskočil.
1. Před prvním uvedením do provozu akumulátor úplně nabijte.
2. Nasaďte akumulátor do držáku v nářadí tak, aby slyšitelně zaskočil.
3. Zkontrolujte, zda je akumulátor bezpečně usazený.
5.1.3 Vyjmutí akumulátoru
1. Stiskněte odjišťovací tlačítka akumulátoru.
2. Vytáhněte akumulátor z držáku v nářadí.
5.1.4 Demontáž pilového kotouče 2
VÝSTRAHA
Nebezpečí popále Nebezpečí způsobené horkým nástrojem, upínací přírubou nebo upínacím šroubem
a ostrými hranami pilového kotouče.
Při výměně nástroje používejte ochranné rukavice.
1. Vyjměte akumulátor.
2. Nasaďte inbusový klíč na upínací šroub pilového kotouče.
3. Stiskněte aretační tlačítko vřetena a držte ho stisknuté.
4. Inbusovým klíčem otáčejte upevňovacím šroubem pilového kotouče, dokud aretační kolík úplně neza-
skočí.
5. Povolte upevňovací šroub dalším inbusovým klíčem ve směru šipky směru otáčení.
6. Vyšroubujte upevňovací šroub a sejměte vnější upínací přírubu.
7. Odklopením otevřete výkyvný ochranný kryt a sejměte pilový kotouč.
V případě potřeby lze upínací přírubu za účelem čištění sejmout.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
164 Čeština 2019522
*2019522*
5.1.5 Montáž pilového kotouče 3
POZOR
Nebezpečí poškození! Nevhodné nebo špatně nasazené pilové kotouče mohou pilu poškodit.
Používejte pouze pilové kotouče, které jsou vhodné pro tuto pilu. Řiďte se podle šipky směru otáčení na
pilovém kotouči.
Používejte pouze pilové kotouče, jejichž přípustné otáčky jsou alespoň tak vysoké, jako jsou maximální
otáčky uvedené na výrobku.
Přesvědčte se, že upínaný pilový kotouč odpovídá technickým požadavkům a je dobře naostřený.
Ostrý pilový kotouč je předpokladem bezvadného řezu.
1. Vyčistěte obě upínací příruby.
2. Nasuňte vnitřní upínací přírubu se správnou orientací na hnací vřeteno.
3. Otevřete výkyvný ochranný kryt.
4. Nasaďte nový pilový kotouč.
Řiďte se podle šipky směru otáčení na pilovém kotouči a nářadí. Musí souhlasit.
5. Nasuňte vnější upínací přírubu se správnou orientací.
6. Nasaďte upevňovací šroub.
7. Nasaďte inbusový klíč na upínací šroub pilového kotouče.
8. Stiskněte aretační tlačítko vřetena.
9. Upevněte upínací přírubu upevňovacím šroubem otáčením inbusového klíče proti šipce směru otáčení.
Aretační tlačítko vřetena zaskočí.
10. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda je pilový kotouč pevně a správně nasazený.
5.1.6 Nastavení hloubky řezu 4
1. Uvolněte aretační páčku nastavení hloubky řezu.
2. Nůžkovým pohybem výrobek nadzvedněte a utažením aretační páčky nastavte hloubku řezu.
5.1.7 Vyprázdnění boxu na třísky 5
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění. Nebezpečí způsobené horkými nebo ostrými třískami.
Při vyprazdňování boxu na třísky používejte ochranné rukavice.
1. Vyjměte akumulátor.
2. Vytáhněte box na třísky dozadu.
3. Rozevřete obě poloviny boxu na třísky a vyprázdněte ho.
4. Nasuňte box na třísky na kryt, zaskočí.
5.2 Práce
5.2.1 Zapnutí
Zapněte výrobek stisknutím pojistky proti zapnutí a současným stisknutím vypínače.
5.2.2 Vypnutí
Uvolněním vypínače zastavte nářadí.
5.2.3 Řezání podle rysky 6
Zajistěte obrobek proti posunutí.
Obrobek umístěte tak, aby byl pilový kotouč pod obrobkem volný.
Zkontrolujte, zda je vypínač výrobku vypnutý.
Nasaďte výrobek základní deskou na obrobek tak, aby se pilový kotouč ještě nedotýkal obrobku.
1. Nasaďte akumulátor.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
*2019522*
2019522 Čeština 165
2. Zapněte výrobek stisknutím pojistky proti zapnutí a současným stisknutím vypínače.
3. Veďte výrobek obrobkem vhodnou rychlostí podél rysky.
5.2.4 Postup při ucpaném kanálu pro odvod třísek
1. Vyjměte akumulátor.
2. Sejměte box na třísky.
3. Vyčistěte kanál pro odvod třísek.
Případně může být nutné pilový kotouč demontovat. Strana 163
4. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly nářadí bezvadně fungují a neváznou, zda díly nejsou zlomené nebo
poškozené tak, že je narušena jeho funkce.
6 Ošetřování a údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění při zasunutém akumulátoru !
Před veškerým ošetřováním a údržbou vždy vyjměte akumulátor!
Péče o zařízení
Opatrně odstraňte ulpívající nečistoty.
Ventilační štěrbiny očistěte opatrně suchým kartáčem.
Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu,
aby nedošlo k poškození plastových částí.
Péče o lithium-iontové akumulátory
Akumulátor udržujte čistý a beze stop oleje a tuku.
Kryt čistěte pouze mírně navlhčeným hadrem. Nepoužívejte ošetřovací prostředky s obsahem silikonu,
aby nedošlo k poškození plastových částí.
Zabraňte proniknutí vlhkosti.
Údržba
Pravidelně kontrolujte všechny viditelné díly, zda nejsou poškozené, a ovládací prvky, zda správně
fungují.
V případě poškoze a/nebo poruchy funkce výrobek nepoužívejte. Nechte ho ihned opravit v servisu
Hilti.
Po ošetřování a údržbě nasaďte všechna ochranná zařízení a zkontrolujte funkci.
Pro bezpečný provoz používejte pouze originální náhradní díly a spotřební materiál. Námi schválené
náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství pro svůj výrobek najdete v Hilti Store nebo na:
www.hilti.group.
6.1 Čištění protiprachového krytu
Protiprachový kryt u upínání nástroje pravidelně čistěte čistým suchým hadrem.
Těsnicí manžetu opatrně otřete a pak ji znovu lehce nakonzervujte tukem Hilti.
Když je těsnicí manžeta poškozená, je bezpodmínečně nutné protiprachový kryt vyměnit.
6.2 Kontrola po čištění a údržbě
Po čištění a údržbě zkontrolujte, zda jsou připevněná veškerá ochranná zařízení a zda bezvadně fungují.
Pro kontrolu výkyvného ochranného krytu ho úplně otevřete stisknutím ovládací páčky.
Po uvolnění ovládací páčky se musí výkyvný ochranný kryt rychle a úplně zavřít.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
166 Čeština 2019522
*2019522*
7 Přeprava a skladování akumulátorového nářadí
Přeprava
POZOR
Neúmyslné spuštění při přepravě !
Výrobky přepravujte vždy bez nasazených akumulátorů!
Vyjměte akumulátory.
Akumulátory nikdy nepřepravujte volně.
Po delší přepravě nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
Skladování
POZOR
Neúmyslné poškození vadnými nebo vyteklými akumulátory. !
Výrobky skladujte vždy bez nasazených akumulátorů!
Nářadí a akumulátory skladujte pokud možno v suchu a chladu.
Akumulátory nikdy neskladujte na slunci, na topení nebo za sklem.
Nářadí a akumulátory skladujte mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
Po delším skladování nářadí a akumulátory před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozené.
8 Pomoc při poruchách
V případě poruch, které nejsou uvedené v této tabulce nebo které nemůžete odstranit sami, se obraťte
na náš servis Hilti.
8.1 Okružní pila není funkční.
Porucha Možná příčina
Řešení
LED nic neindikují. Akumulátor není úplně zasunutý. Nasaďte akumulátor.
Vybitý akumulátor. Nabijte akumulátor.
Bliká 1 LED. Vybitý akumulátor. Nabijte akumulátor.
Akumulátor příliš horký nebo příliš
studený.
Zajistěte, aby měl akumulátor
správnou teplotu.
Blikají 4 LED. Okružní pila je krátkodobě přetí-
žená.
Uvolněte ovládací spínač
a znovu ho stiskněte.
Tepelná pojistka. Nechte okružní pilu vychladnout
a vyčistěte ventilační štěrbiny.
8.2 Okružní pila je funkční.
Porucha Možná příčina
Řešení
Vypínač nelze stisknout, resp.
je zablokovaný.
Žádná chyba (bezpečnostní
funkce).
Stiskněte pojistku proti zapnutí.
Otáčky náhle silně poklesnou. Zaseknutý pilový kotouč. Nenašikmujte pilový kotouč.
Třísky nejsou odváděny do
boxu na třísky a padají na
základní desku.
Plný box na třísky. Vyprázdněte box na třísky.
Strana 164
Ucpaný kanál pro odvod třísek.
Vyčistěte kanál pro odvod
třísek. Strana 165
Pilový kotouč se zastaví. Příliš velká posuvná síla. Zmenšete posuvnou sílu a výro-
bek znovu zapněte.
Akumulátor se vybíjí rychleji
než obvykle.
Velmi nízká teplota prostředí. Nechte akumulátor pomalu
zahřát na pokojovou teplotu.
Akumulátor nezaskočí se sly-
šitelným dvojitým cvaknutím.
Zajišťovací výstupky na akumulá-
toru jsou znečištěné.
Vyčistěte zajišťovací výstupky
a znovu nasaďte akumulátor.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
*2019522*
2019522 Čeština 167
Porucha Možná příčina
Řešení
Okružní pila nebo akumulátor
se silně zahřívá.
Elektrická závada. Okamžitě okružní pilu vypněte.
Vyjměte akumulátor a sledujte
ho. Nechte ho vychladnout.
Kontaktujte servis Hilti.
Výrobek je přetížený (překročena
hranice zatížení).
Před veškerými pracemi se
seznamte s výkonovými para-
metry výrobku. Viz Technické
údaje.
9 Likvidace
Nářadí Hilti je vyrobené převážně z recyklovatelných materiálů. Předpokladem pro recyklaci materiálů je
jejich řádné třídění. V mnoha zemích odebírá Hilti staré nářadí k recyklaci. Informujte se v servisu Hilti nebo
u prodejního poradce.
Likvidace akumulátorů
V důsledku nesprávné likvidace akumulátorů může dojít k poškození zdraví unikajícími plyny nebo kapalinami.
Poškozené akumulátory žádným způsobem neposílejte!
Přípojky zakryjte nevodivým materiálem, abyste zabránili zkratu.
Akumulátory zlikvidujte tak, aby se nemohly dostat do rukou dětem.
Akumulátor odevzdejte k likvidaci v Hilti Store nebo se obraťte na příslušnou sběrnu odpadu.
Nevyhazujte elektrické nářadí, elektronická zařízení a akumulátory do smíšeného odpadu!
10 RoHS (směrnice o omezení používání nebezpečných látek)
Pod následujícím odkazem najdete tabulku s nebezpečnými látkami: qr.hilti.com/r4891.
Odkaz na tabulku RoHS najdete na konci této dokumentace jako QR kód.
11 Záruka výrobce
V případě otázek ohledně záručních podmínek se obraťte na místního partnera Hilti.
Printed: 06.06.2019 | Doc-Nr: PUB / 5142664 / 000 / 04
/