Parkside PTS 500 B2 Návod k obsluze

Značka
Parkside
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
PTS 500 B2
Typ
Návod k obsluze
IAN 282339
TAUCHSÄGE, PLUNGE SAW, MINI SCIE CIRCULAIRE
PTS 500 A1
MINI SCIE CIRCULAIRE
Traduction des instructions d’origine
TAUCHSÄGE
Originalbetriebsanleitung
PLUNGE SAW
Translation of the original instructions
CIRKELZAAG
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
PONORNÁ PILA
Překlad originálního provozního návodu
REBARBADORA
Tradução do manual de instruções original
SIERRA DE INMERSIÓN
Traducción del manual de instrucciones original
PTS 500 B2
CZ
 63
Obsah
Úvod ..........................................................64
Použití vsouladu surčením .................................................... 64
Vybavení ................................................................. 64
Rozsah dodávky ............................................................64
Technické údaje ............................................................64
Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrické nářadí ...................65
1. Bezpečnost na pracovišti ................................................... 65
2. Elektrická bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3. Bezpečnost osob ......................................................... 66
4. Použití a údržba elektrického nářadí ..........................................66
5. Servis .................................................................. 67
Bezpečnostní pokyny specifické pro tento přístroj .....................67
Bezpečnostní pokyny pro všechny pily ........................................... 67
Další bezpečnostní pokyny pro všechny pily ...................................... 67
Specifické bezpečnostní pokyny pro tuto pilu ..................................... 68
Bezpečnostní pokyny pro řezací brusky ..........................................69
Další bezpečnostní pokyny pro použití řezací brusky ............................... 70
Doplňující instrukce .......................................................... 71
Originální příslušenství / originální přídavná zařízení ............................... 71
Bezpečnostní pokyny pro brusné nástroje ........................................ 72
Uvedení do provozu ..............................................73
Zapnutí a vypnutí ...........................................................73
Povolení ponorného zajištění .................................................. 73
Předvolba hloubky řezu ......................................................73
Montáž paralelního dorazu ...................................................73
Manipulace s ponornou pilou ................................................. 74
Značení délky řezu ..........................................................74
Značení linie řezu ........................................................... 74
Připojení odsávání třísek ...................................................... 74
Výměna pilového listu ........................................................74
Zapnutí a vypnutí laseru ......................................................74
Čištění a údržba .................................................74
Likvidace .......................................................75
Likvidace baterií ............................................................75
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH .......................75
Servis ..........................................................76
Dovozce ........................................................76
Překlad originálu prohlášení o shodě ...............................76
PTS 500 B2
64 
CZ
PONORNÁ PILA PTS 500 B2
Úvod
Blahopřejeme vám kzakoupení vašeho nového pří-
stroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek.
Návod kobsluze je součástí tohoto výrobku. Ob-
sahuje důležité informace obezpečnosti, použití a
likvidaci. Před použitím výrobku se prosím dobře
seznamte se všemi provozními a bezpečnostními
pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným
způsobem apro uvedené oblasti použití. Při pře-
dávání výrobku třetím osobám předejte spolu sním
ityto podklady.
Použití vsouladu surčením
Stroj je přednostně určen pro řezání podélných a
příčných řezů při řezání ponornou pilou s pevnou
podložkou do masivního dřeva, dřevotřísky, pře-
kližky, hliníku, dlaždic, kamene, plastů a lehkých
stavebních materiálů. Berte přitom na vědomí, že
předmontovaný pilový list je vhodný pouze pro
použití s dřevem. Jakékoliv jiné použití nebo úprava
stroje jsou pokládány za použití vrozporu surčením
a skrývají značná nebezpečí úrazu.
Není určeno pro komerční použití.
Vybavení
mechanické ponorné blokování
síťová kontrolka vypínače
síťové vedení
větrací otvory
vypínač
stupnice hloubky řezu
předvolba hloubky řezu
značení délky řezu
základová deska
upínání paralelního dorazu
paralelní doraz
11a
šroub paralelního dorazu
průzor linie řezu
ípojka odsávání prachu
aretace vřetena
klíč s vnitřním šestihranem
pilový list
upínací příruba
upínací šroub a podložka
odsávací hadice
HW pilový kotouč Z85 / 30
dělicí pilový list diamantový Z85VR
HS pilový kotouč Z85 / 36
výstupní otvor laseru
vypínač laseru
kryt přihrádky na baterie
Rozsah dodávky
1 ponorná pila PTS 500 B2
1 HW pilový kotouč Z85 / 30
1 dělicí pilový list diamantový Z85VR
1 HS pilový kotouč Z85 / 36
1 paralelní doraz
1 odsávací hadice
1 klíč s vnitřním šestihranem
1přenosný kufřík
2baterie
1návod kobsluze
Technické údaje
Jmenovitý výkon: 500 W
Jmenovité napětí: 230 V
~
, 50 Hz
(střídavý proud)
Volnoběžné otáčky: n
0
4500 min
-1
Max. hloubka řezu: 25 mm
Třída ochrany: II / (dvojitá izolace)
Informace ohluku a vibracích:
Naměřená hodnota hluku stanovena podle
EN60745. Typická hladina hluku elektrického
nářadí shodnocenímA:
Hladina akustického tlaku: L
PA
= 90,07 dB (A)
Nejistota: K
PA
= 3 dB
Hladina akustického výkonu: L
WA
= 101,07 dB (A)
Nejistota: K
WA
= 3 dB
Používejte ochranu sluchu!
Vyhodnocené zrychlení, typické:
Vibrace ruky/paže a
h
= 3,282 m/s
2
Nejistota K = 1,5 m/s
2
PTS 500 B2
CZ
 65
VÝSTRAHA!
Hladina vibrací uvedená vtomto návodu byla
měřena vsouladu se standardizovanou meto-
dou měření podle EN60745 a lze ji použít ke
srovnání přístrojů. Uvedenou hodnotu emise
vibrací lze rovněž použít kpředběžnému
posouzení expozice. Hladina vibrací se mění
vzávislosti na použití elektrického nářadí a
může být vněkterých případech vyšší než
hodnota uvedená vtomto návodu. Pokud se
elektrické nářadí používá takovým způsobem
pravidelně, mohlo by být zatížení vibracemi
podceněno.
UPOZORNĚNÍ
Pro přesné posouzení zatížení vibracemi
během určité pracovní doby by se měly
zohlednit i doby, ve kterých je přístroj vypnutý
nebo sice běží, ale není skutečně používán.
Tím se může zatížení vibracemi za celou
pracovní dobu zřetelně snížit.
Obecné bezpečnostní
pokyny pro elektrické
nářadí
VÝSTRAHA!
Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění
a pokyny. Nedbalost při dodržování uvede-
ných bezpečnostních upozornění a pokynů
může vést kúrazu elektrickým proudem,
požáru a/nebo těžkým zraněním.
Veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny
uschovejte pro budoucí použití.
Pojem „elektrické nářadí“ používaný vbezpečnost-
ních pokynech se vztahuje na elektrické nářadí
napájené ze sítě (síťovým kabelem) a na elektrické
nářadí napájené akumulátorem (bez síťového
kabelu).
1. Bezpečnost na pracovišti
a) Svůj pracovní prostor udržujte včistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek a neosvětlený pracovní
prostor mohou vést kúrazům.
b) Selektrickým nářadím nepracujte vprostředí
ohroženém výbuchem, kde se nachází hořlavé
kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické nářadí
vytváří jiskry, od kterých se může vznítit prach
nebo výpary.
c) Nedovolte dětem ani jiným osobám, aby se
přibližovaly kelektrickému nářadí vdobě, kdy
je používáte. Vpřípadě odvedení pozornosti
můžete ztratit kontrolu nad přístrojem.
2. Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nářadí musí odpovídat
zásuvce. Zástrčka se nesmí žádným způsobem
pozměňovat.
Nepoužívejte adaptérové zástrčky vkombinaci
suzemněným elektrickým nářadím. Nepozmě-
něné zástrčky a jim odpovídající zásuvky snižují
riziko úrazu elektrickým proudem.
b) Zabraňte kontaktu těla suzemněnými před-
měty, jako jsou trubky, topení, sporáky a
chladničky. Je-li vaše tělo uzemněné, hrozí
zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
c) Elektrické nářadí chraňte před deštěm a vlh-
kostí. Vniknutím vody do elektrického přístroje
se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte kabel vrozporu sjeho určením
pro přenášení či zavěšování elektrického
nářadí nebo kvytahování zástrčky ze zásuv-
ky. Udržujte kabel vdostatečné vzdálenosti
od zdrojů vysoké teploty, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých částí přístroje. Poškozené
nebo zapletené kabely zvyšují riziko úrazu
elektrickým proudem.
e) Pokud pracujete selektrickým nářadím venku,
používejte pouze takové prodlužovací kabely,
které jsou schválené také pro venkovní použití.
Používáním prodlužovacího kabelu vhodného
pro venkovní použití se snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Pokud nelze zabránit provozu elektrického
nářadí ve vlhkém prostředí, používejte prou-
dový chránič. Použitím proudového chrániče
se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
PTS 500 B2
66 
CZ
3. Bezpečnost osob
a) Buďte stále pozorní, sledujte, co děláte a
používejte při práci selektrickým nářadím
zdravý rozum. Elektrické nářadí nepoužívej-
te, pokud jste nemocni, unaveni nebo pod
vlivem drog, alkoholu či léků. Jediný okamžik
nepozornosti při používání elektrického nářadí
může způsobit vážná zranění.
b) Noste osobní ochranné prostředky a vždy také
ochranné brýle. Nošením osobních ochranných
prostředků, jako je ochranná maska proti prachu,
protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná
přilba nebo ochrana sluchu, a to vzávislosti na
druhu a použití elektrického nářadí, se snižuje
riziko zranění.
c) Zabraňte neúmyslnému uvedení přístroje do
provozu. Než elektrické nářadí zapojíte do
elektrické sítě a/nebo připojíte akumulátor
nebo než nářadí zvednete či přenesete, ujis-
těte se, že je vypnuté. Pokud máte při přená-
šení elektrického nářadí prst na vypínači nebo
pokud přístroj zapojíte do sítě již zapnutý, může
dojít kúrazu.
d) Předtím, než elektrické nářadí zapnete, od-
straňte nástavce nebo šroubováky. Pokud se
nástroj nebo šroubovák nacházejí votáčející se
části přístroje, může to vést kezranění.
e) Vyhýbejte se nepřirozenému držení těla.
Zajistěte si bezpečnou stabilitu a neustále
udržujte rovnováhu. Tak dokážete elektrické
nářadí lépe kontrolovat vneočekávaných situ-
acích.
f) Noste vhodný oděv. Nenoste volné oblečení
ani šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte
vbezpečné vzdálenosti od pohyblivých částí.
Volný a nepřiléhavý oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být pohyblivými částmi zachyceny.
g) Pokud lze namontovat zařízení pro odsávání
a zachytávání prachu, ujistěte se, zda jsou
připojena a správně použita. Použitím odsává-
ní prachu se může snížit ohrožení prachem.
4. Použití a údržba elektrického
nářadí
a) Přístroj nepřetěžujte. Pro svou práci použí-
vejte elektrické nářadí, jež je pro daný účel
vhodné. Svhodným elektrickým nářadím se
vám bude vuvedeném výkonovém rozsahu
pracovat lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejteelektrické nářadí, jehož přepínač
je vadný. Elektrické nářadí, které se již nedá
zapnout nebo vypnout, představuje nebezpečí
a musí se opravit.
c) Před nastavováním nářadí, výměnou dílů
příslušenství nebo odložením nářadí vytáhněte
zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte akumu-
látor. Toto bezpečnostní opatření zabraňuje
neúmyslnému spuštění elektrického nářadí.
d) Nepoužívané elektrické nářadí udržujte mimo
dosah dětí. Nedovolte používat přístroj oso-
bám, které sním nejsou obeznámeny nebo
které nečetly tento návod. Elektrické nářadí je
nebezpečné, manipulují-li sním nezkušené osoby.
e) Údržbu elektrického nářadí vykonávejte pečli-
vě. Zkontrolujte, zda jsou vpořádku pohyblivé
části přístroje a zda jim není bráněno vpohy-
bu, zda nejsou některé součásti rozbité nebo
natolik poškozené, že je funkčnost elektrického
nářadí omezená. Pkozené části přístroje
nechte před jeho použitím opravit. Řada úrazů
má svou příčinu ve špatné údržbě elektrického
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte vostrém a čistém
stavu. Pečlivě udržované řezné nástroje sos-
trými řeznými hranami se méně zasekávají a
snáze se vedou.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, nástavce atd.
používejte podle těchto pokynů. Zohledňujte
přitom pracovní podmínky a vykonávanou
činnost. Použití elektrického nářadí kjiným než
určeným účelům může vést ke vzniku nebezpeč-
ných situací.
PTS 500 B2
CZ
 67
5. Servis
a) Nechte své elektrické nářadí opravovat pou-
ze kvalifikovanými odborníky a používejte
pouze originální náhradní díly. Tím zajistíte,
že zůstane zachována bezpečnost elektrického
nářadí.
Bezpečnostní pokyny specifické
pro tento přístroj
Bezpečnostní pokyny pro všechny
pily
Řezání
a) NEBEZPEČÍ! Nedávejte ruce do
oblasti řezání a nedotýkejte se pilo-
vého listu. Přidržujte druhou rukou
přídavnou rukojeť nebo skříň motoru. Když držíte
pilu oběma rukama, nemůže dojít kjejich zranění
pilovým listem.
b) Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt vás
pod obrobkem nemůže chránit před pilovým
listem.
c) Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku.
Pod obrobkem by mělo být vidět méně než
celou výšku zubu.
d) Obrobek, který chcete řezat, nikdy nedržte
vruce ani přes nohu. Zajistěte stabilní upnutí
obrobku. Je důležité, aby byl obrobek dobře
upevněn, aby se minimalizovalo riziko tělesného
kontaktu, sevření pilového listu nebo ztráty kont-
roly.
e) Při práci, ukteré by mohlo dojít ke kontaktu
nářadí se skrytými vodiči, uchopte elektric
nářadí pouze za izolované plochy rukojeti.
Kontaktem svedením pod napětím je napětí
přiváděno rovněž do kovových částí elektrického
nářadí, což vede kzásahu elektrickým proudem.
f) Při podélném řezání používejte vždy doraz
nebo rovné vedení hran. Zlepšuje to přesnost
řezu a snižuje pravděpodobnost sevření pilového
listu.
g) Používejte vždy pilové listy se správnou veli-
kostí a odpovídajícím upínacím otvorem (např.
ve tvaru hvězdy nebo kulatý). Pilové listy, které
nejsou vhodné pro montážní součásti pily, běží
excentricky, což vede ke ztrátě kontroly.
h) Nikdy nepoužívejte pro pilové listy poškozené
nebo nesprávné podložky či šrouby. Podložky
a šrouby pro pilové listy jsou speciálně zkon-
struovány pro vaši pilu, pro optimální výkon a
provozní bezpečnost.
Další bezpečnostní pokyny pro
všechny pily
Zpětný ráz - příčiny a příslušné bezpečnostní
pokyny:
Zpětný ráz je náhlá reakce následkem přiskříp-
nutého, sevřeného nebo nesprávně vyrovnané-
ho pilového listu, což vede knekontrolovanému
zvednutí pily nahoru a vysunutí zobrobku ven
směrem kobsluhující osobě;
pokud se pilový list zasekl nebo uvázl vzavírající
se řezné mezeře, je zablokován a síla motoru
přístroj odhodí zpět směrem kobsluhující osobě;
jestliže se pilový list vzpříčí vřezu nebo se ne-
správně vyrovná, mohou se zuby zadní hrany
pilového listu zaseknout do povrchu obrobku,
čímž dojde kvysunutí pilového listu zřezné
mezery a vyskočení pily zpět směrem kobslu-
hující osobě.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chyb-
ného použití pily. Vhodnými bezpečnostními opat-
řeními mu lze zabránit tak, jak je popsáno níže.
a) Pilu držte pevně oběma rukama a dejte paže
do polohy, ve které můžete zachytit síly zpět-
ného rázu. Zdržujte se vždy bočně od pilové-
ho listu, vaše tělo nikdy nesmí být spilovým
listem vjedné linii. Vpřípadě zpětného rázu
může okružní pila poskočit zpět, avšak obsluhují-
cí osoba může tuto situaci vhodnými bezpečnost-
ními opatřeními zvládnout.
b) Pokud se pilový list zasekne nebo přerušíte
práci, pilu vypněte a držte ji vřezaném ma-
teriálu klidně, dokud se pilový list nezastaví.
Nikdy se nepokoušejte vyjmout pilu zobrobku
nebo ji táhnout zpět, dokud je pilový list ještě
vpohybu, vopačném případě může dojít
kzpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu
zaseknutí pilového listu.
PTS 500 B2
68 
CZ
c) Pokud chcete pilu, která se zasekla vobrob-
ku, opět spustit, vycentrujte pilový list vřezné
mezeře a zkontrolujte, zda zuby pily nejsou
zaseknuty do řezaného materiálu. Pokud je
pilový list sevřený, může se pohyby vysunout
zřezaného materiálu a při opětovném spuštění
pily způsobit zpětný ráz.
d) Kminimalizaci zpětného rázu následkem
sevřeného pilového listu podepřete velké
desky. Velké desky se pod vlastní vahou mohou
prohýbat. Desky se musí podepřít na obou
stranách, jak vblízkosti řezné mezery, tak i na
okraji.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilo
listy. Pilové listy stupými nebo nesprávně vy-
rovnanými zuby způsobí vzhledem kpříliš úzké
řezné mezeře zvýšené tření, sevření pilového
listu a zpětný ráz.
f) Před řezáním utáhněte nastavení hloubky řezu
a úhlu řezu. Pokud se během řezání změní
nastavení, může dojít kzaseknutí pilového listu
a následně ke zpětnému rázu.
g) Buďte obzvláště opatrní při řezání do stávají-
cích stěn nebo jiných neprůhledných míst.
Vnořený pilový list se při říznutí do skrytých
objektů může zablokovat a způsobit zpětný
ráz.
Specifické bezpečnostní pokyny pro
tuto pilu
Funkce spodního ochranného krytu:
a) Před každým použitím zkontrolujte, zda je
spodní ochranný kryt řádně uzavřen. Pilu
nepoužívejte, pokud se ochranný kryt volně
nepohybuje a okamžitě se neuzavře. Nikdy
nesevřete ani nesvazujte pevně ochranný
kryt; tím by pilový list nebyl chráněný. Spad-
ne-li pila náhodně na zem, může se ochranný
kryt ohnout. Ujistěte se, že se ochranný kryt
volně pohybuje a vžádném úhlu ani hloubce
řezu se nedotýká pilového listu ani jiných částí.
b) Zkontrolujte funkci pružiny spodního ochranné-
ho krytu. Nechte pilu před použitím zkontrolo-
vat, pokud ochranný kryt a pružina nepracují
správně. Poškozené díly, lepivé usazeniny nebo
nahromaděné třísky mohou vést kopožďování
spodního ochranného krytu.
c) Zajistěte "hluboký ponorný řez", který není
prováděn v pravém úhlu, základní desku pily
proti bočnímu posunutí. Boční posunutí může
vést k sevření pilového listu a tím k zpětnému
nárazu.
d) Nepokládejte pilu na stůl nebo na zem, aniž
by byl pilový list zakryt ochranným krytem.
Nechráněný dobíhající pilový list pohybuje
pilou proti směru řezu a řeže vše, co mu stojí
vcestě. Mějte přitom na vědomí dobu doběhu
pily.
Doplňující instrukce:
Nepoužívejte brusné kotouče.
Používejte pouze pilové listy sprůměrem podle
označení na pile.
Při opracování dřeva nebo materiálů, ukterých
vzniká zdraví nebezpečný prach, se přístroj musí
zapojit dovhodného, testovaného odsávacího
zařízení.
Při řezání dřeva noste ochrannou protipracho-
vou masku.
Používejte pouze doporučené pilové listy.
Noste vždy ochranu sluchu.
Zabraňte přehřátí hrotů zubů pilového listu.
Při řezání plastu zabraňte jeho roztavení.
PTS 500 B2
CZ
 69
Pilové listy (symboly)
Noste ochranné rukavice!
Noste ochranu dýchacích cest!
Noste ochranné brýle!
Používejte ochranu sluchu!
Bezpečnostní pokyny pro řezací
brusky
a) Ochranný kryt, patřící k elektrickému nářadí,
musí být pevně uchycen a upraven tak, se do-
sáhla maximální bezpečnost, tj. nejmenší část
brusného tělesa ukazuje otevřená směrem k
obsluze. Zdržujte se vy a v blízkosti se nachá-
zející osoby mimo úroveň rotujícího brusného
kotouče. Ochranný kryt má obsluhující osobu
chránit před úlomky a náhodným kontaktem
sbrusným nástrojem.
b) Pro elektrické nářadí používejte pouze dělicí
kotouče s diamantovým hrotem. Samotná sku-
tečnost, že příslušenství můžete na své elektrické
nářadí upevnit, ještě nezaručuje bezpečné
použití.
c) Přípustné otáčky použitého nástroje musí
být minimálně tak vysoké, jako jsou nejvyšší
otáčky uvedené na elektrickém nářadí. Příslu-
šenství, které se otáčí rychleji, než je přípustné,
se může rozlomit a odletět od přístroje.
d) Brusné nástroje se smějí používat pouze pro
doporučené možnosti použití.
Například: Nebruste nikdy boční plochou
dělicího kotouče. Dělicí kotouče jsou určeny
kúběru materiálu hranou kotouče. Působení
boční síly na tyto brusné nástroje může vést
kjejich zlomení.
e) Používejte pro vámi zvolený brusný kotouč
vždy nepoškozené upínací příruby správné
velikosti a tvaru. Vhodné příruby zajišťují pode-
pření brusného kotouče, čímž snižují riziko jeho
zlomení.
f) Nepoužívejte opotřebované brusné kotouče
určené pro větší elektrická nářadí. Brusné ko-
touče pro větší elektrická nářadí nejsou dimen-
zovány na vyšší otáčky menšího elektrického
nářadí a mohou se zlomit.
g) Vnější průměr a tloušťka použitého nástroje
musí odpovídat rozměrovým údajům vašeho
elektrického nářadí. Nesprávně dimenzované
použité nástroje nelze dostatečně odclonit ani
kontrolovat.
h) Brusné kotouče a příruby musí přesně dose-
dat na vřeteno elektrického nářadí. Použité
nástroje, které nedosedají přesně na brusné
vřeteno elektrického nářadí, se otáčí nerovno-
měrně, velmi silně vibrují a mohou vést ke ztrátě
kontroly.
i) Nepoužívejte poškozené brusné kotouče.
Před každým použitím zkontrolujte brusné
kotouče na výskyt odprýskávání a prasklin.
Pokud elektrické nářadí nebo brusný kotouč
spadne, zkontrolujte, zda není poškozený
nebo použijte nepoškozený brusný kotouč.
Poté, co jste brusný kotouč zkontrolovali a na-
sadili, zdržujte se vy a osoby nacházející se
vblízkosti mimo rovinu rotujícího nasazeného
nástroje a nechte přístroj běžet jednu minutu
na nejvyšší otáčky. Poškozené brusné kotouče
se většinou zlomí během testovací doby.
j) Noste osobní ochranné prostředky. Vzávis-
losti na způsobu použití noste ochranu celého
obličeje, ochranu zraku nebo ochranné brýle.
Pokud je to přiměřené, noste ochrannou masku
proti prachu, ochranu sluchu, ochranné ruka-
vice nebo speciální zástěru, která vás ochrání
před drobnými brusnými úlomky a částicemi
materiálu. Oči by se měly chránit před odletu-
jícími cizími tělesy, která se vyskytují při různých
způsobech použití. Prach vznikající za provozu
přístroje je třeba filtrovat pomocí ochranné masky
proti prachu nebo ochranné dýchací masky. Po-
kud jste dlouho vystaveni vysoké intenzitě hluku,
může to uvás způsobit ztrátu sluchu.
PTS 500 B2
70 
CZ
k) Dbejte na bezpečný odstup jiných osob od
vašeho pracoviště. Každý, kdo vstoupí na
toto pracoviště, musí nosit osobní ochranné
prostředky. Úlomky obrobku nebo zlomené
nasazené nástroje mohou odletět a způsobit
zranění i mimo bezprostřední pracovní oblast.
l) Při práci, ukteré by mohlo dojít ke kontaktu
nástroje se skrytými vodiči nebo svlastním
síťovým kabelem, držte elektrické nářadí
pouze za izolované plochy rukojeti. Kontakt
svedením pod napětím může přenést napětí i
na kovové díly přístroje, což může vést kzásahu
elektrickým proudem.
m) Udržujte síťový kabel vdostatečné vzdále-
nosti od pohybujících se nasazených nástrojů.
Ztratíte-li kontrolu nad přístrojem, může dojít
kproříznutí nebo zachycení síťového kabelu a
vaše ruka nebo paže se může dostat do záběru
rotujícího nástroje.
n) Elektrické nářadí nikdy neodkládejte dříve,
než se použitý nástroj úplně nezastaví. Rotu-
jící nástroj se může dostat do kontaktu sodklá-
dací plochou, čímž můžete ztratit kontrolu nad
elektrickým nářadím.
o) Nenechte elektrické nářadí běžet, když ho
přenášíte. Vaše oblečení může být při náhod-
ném kontaktu zachyceno rotujícím nasazeným
nástrojem, který se vám může zavrtat do těla.
p) Čistěte pravidelně větrací štěrbiny svého
elektrického nářadí. Ventilátor motoru vtahuje
prach do skříně a silné nahromadění kovového
prachu může vést kohrožení elektrickým prou-
dem.
q) Nepoužívejte elektrické nářadí vblízkosti
hořlavých materiálů. Jiskry mohou způsobit
vznícení těchto materiálů.
r) Na nářadí neupínejte nástroje, které vyža-
dují tekutá chladiva. Použití vody nebo jiných
tekutých chladiv může vést kúrazu elektrickým
proudem.
Další bezpečnostní pokyny pro
použití řezací brusky
Zpětný ráz a příslušné bezpečnostní pokyny
Zpětný ráz je náhlá reakce na vzpříčený nebo
zablokovaný rotující brusný kotouč. Vzpříčení nebo
zablokování vede k náhlému zastavení rotujícího
použitého nástroje. Tím je nekontrolované elektric-
ké nářadí akcelerováno na zablokovaném místě
proti směru otáčení nasazeného nástroje.
Když např. brusný kotouč uvízne nebo se zablokuje
vobrobku, může dojít kzachycení hrany brusného
kotouče, která se zanořuje do obrobku, a tak kvy-
lomení brusného kotouče nebo vzniku zpětného
rázu. Brusný kotouč se pak na zablokovaném místě
pohybuje směrem kobsluhující osobě nebo naopak
směrem od ní, vzávislosti na směru otáčení kotouče.
Při tom se mohou brusné kotouče také zlomit.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo
chybného použití elektrického nářadí. Vhodnými
bezpečnostními opatřeními mu lze zabránit tak, jak
je popsáno níže.
a) Držte elektrické nářadí pořádně pevně a
zaujměte tělem a pažemi takovou polohu,
ve které můžete zachytit síly zpětného rázu.
Používejte vždy přídavnou rukojeť, je-li kdis-
pozici, abyste při vysokých otáčkách měli co
největší kontrolu nad silami zpětného rázu
nebo reakčními momenty. Obsluhující osoba
může síly zpětného rázu a reakce zvládat po-
mocí vhodných bezpečnostních opatření.
b) Nedávejte ruku nikdy do blízkosti rotujících
nasazených nástrojů. Při zpětném rázu může
nasazený nástroj přejet přes vaše ruce.
c) Vyhýbejte se oblasti před a za rotujícím dě-
licím kotoučem. Zpětným rázem je elektrické
nářadí hnáno do směru opačného kpohybu
brusného kotouče na zablokovaném místě.
d) Obzvláště opatrně pracujte voblasti rohů,
ostrých hran atd. Zamezte tomu, aby se nasa-
zené nástroje odrazily od obrobku a vzpříči-
ly. Rotující nástroj má sklon se vzpříčit voblasti
rohů a ostrých hran a při odrazu od obrobku.
To vede ke ztrátě kontroly nebo zpětnému rázu.
PTS 500 B2
CZ
 71
e) Nepoužívejte řetězový ani ozubený pilo
list a ani segmentované diamantové kotouče
se širokými drážkami, které jsou větší než
10 mm. Takové použité nástroje způsobují často
zpětný ráz nebo ztrátu kontroly nad elektrickým
nářadím.
f) Zabraňte zablokování dělicího kotouče a příliš
silnému přítlaku. Neprovádějte příliš hluboké
řezy. Přetěžováním dělicího kotouče se zvyšuje
jeho namáhání a náchylnost ke vzpříčení nebo
zablokování, a tím i možnost zpětného rázu
nebo zlomení brusného nástroje.
g) Pokud se dělicí kotouč vzpříčí nebo přerušíte
práci, vypněte přístroj a držte ho klidně, dokud
se kotouč úplně nezastaví. Nikdy se nepokou-
šejte vytáhnout zmísta řezu dělicí kotouč, který
se ještě pohybuje, protože může dojít kzpětné-
mu rázu. Zjistěte a odstraňte příčinu vzpříčení.
h) Nezapínejte elektrické nářadí znovu, dokud
se nachází vobrobku. Než budete opatrně
pokračovat vřezu, nechte dělicí kotouč nejprve
rozběhnout na jeho nejvyšší otáčky. Jinak se
kotouč může vzpříčit, vyskočit zobrobku nebo
vést kzpětnému rázu.
i) Desky nebo velké obrobky podepřete, aby
se snížilo riziko zpětného rázu následkem
uvízlého dělicího kotouče. Velké obrobky se
mohou prolomit pod svou vlastní vahou. Obro-
bek musí být podepřen na obou stranách kotou-
če, a sice jak vblízkosti dělicího řezu, tak
i na hraně.
j) Buďte obzvláště opatrní u„kapsových řezů“
do již existujících stěn nebo jiných nepřehled-
ných oblastí. Zanořující se dělicí kotouč může
při říznutí do plynového vedení nebo vodovodu,
elektrických kabelů nebo jiných předmětů vést
kzpětnému rázu.
Doplňující instrukce
Přípustné konstrukce dělicích kotoučů:
Impregnované diamantem, průměr kotouče 85 mm,
tloušťka kotouče max. 1,8 mm
Noste vždy ochrannou masku proti prachu!
Noste vždy ochranu sluchu!
Originální příslušenství / originální
přídavná zařízení
Používejte pouze příslušenství a přídavná zaří-
zení uvedená vnávodu kobsluze, resp. taková,
jejichž upínání je s přístrojem kompatibilní.
Dělicí pilový list (symboly)
Používejte ochranu sluchu!
Noste ochranné brýle!
Noste bezpečnostní obuv!
Noste ochranné rukavice!
Noste ochranu dýchacích cest!
Není dovoleno pro broušení za
mokra!
Dovolené průměry nástrojů
PTS 500 B2
72 
CZ
Bezpečnostní pokyny pro brusné
nástroje
a) Obecně
Brusné nástroje jsou křehké, proto je nutná maxi-
mální opatrnost při manipulaci s brusnými nástroji.
Použití poškozených, nesprávně upnutých nebo
nasazených brusných nástrojů je nebezpečné a
může vést kvážným zraněním.
b) Manipulace, přeprava a skladování
Při manipulaci sbrusnými nástroji a jejich přepravě
je třeba zvláštní opatrnosti. Brusné nástroje je třeba
skladovat tak, aby nebyly vystaveny mechanickému
poškození a škodlivým vlivům prostředí.
Vyhněte se nebezpečí ohrožení života
v důsledku zranění elektrickým proudem:
Pravidelně kontrolujte stav přístroje, síťového
kabelu a síťové zástrčky. Přístroj s takto poško-
zenými součástmi neuvádějte více do provozu.
Přístroj nikdy neotevírejte. Poškozené přístroje,
síťové kabely nebo síťové zástrčky znamenají
nebezpečí ohrožení života v důsledku zranění
elektrickým proudem. Opravy nebo výměnné
práce nechte provádět výhradně servisní provo-
zovnou nebo odborníky na elektrická zařízení.
Neprovozujte přístroj, když je vlhký nebo ve
vlhkém prostředí.
Pokud pracujete venku, zapojte přístroj pomocí
přerušovače obvodu chybného proudu (FI) do
vybavovacího proudu max. 30 mA. Použijte
pouze prodlužovací kabel povolený pro venkov-
ní prostředí.
UPOZORNĚNÍ
Udržujte síťový kabel vždy mimo pracovní
dosah stroje a veďte ho od něj směrem
dozadu.
VÝSTRAHA! Chraňte se před laserovým
zářením:
LASER
2
P max.: < 1 mW λ: 650 nm
EN 60825-1:2014
Přístroj obsahuje laser 2.třídy.
Nemiřte laserem nikdy na osoby ani zvířata.
Nedívejte se nikdy přímo do laserového
paprsku. Laser může vést kpoškození zraku.
Laserový paprsek nikdy nesměrujte na
intenzivně reflexivní materiály. Hrozí
nebezpečí zranění odraženým světlem.
Jakékoliv nastavení kzesílení laserového pa-
prsku je zakázáno. Hrozí nebezpečí zranění!
Za škody způsobené manipulací slaserovým
zařízením nebo nedodržením bezpečnostních
pokynů výrobce nenese odpovědnost.
Pozor, pokud se použijí jiná než zde uvedená
ovládací a seřizovací zařízení nebo se pro-
vedou jiné postupy, může to vést kpůsobení
nebezpečného záření.
UPOZORNĚNÍ
Pokud se přístroj nepoužívá podle návodu
k obsluze výrobce, může se narušit jeho
určená ochrana.
PTS 500 B2
CZ
 73
NEBEZPEČÍ
Nesprávná manipulace sbaterie-
mi může vést kpožáru, výbuchům,
úniku nebezpečných látek nebo jiným
nebezpečným situacím!
Neodhazujte baterie do ohně a nevystavujte
je vysokým teplotám.
Baterie neotevírejte, nedeformujte ani nezkra-
tujte, protože vtomto případě mohou unikat
chemikálie obsažené vbateriích.
Nepokoušejte se baterie dobíjet. Znovu
nabíjet se mohou pouze baterie označené
jako „nabíjecí“. Hrozí nebezpečí výbuchu!
Baterie pravidelně kontrolujte. Vyteklé
chemikálie mohou způsobit trvalé poškození
přístroje. Spoškozenými nebo vyteklými bate-
riemi je třeba manipulovat obzvláště opatrně.
Nebezpečí poleptání! Noste ochranné
rukavice.
Chemikálie, které zbaterie vytečou, mohou
způsobit podráždění kůže. Při kontaktu skůží
opláchněte zasažené místo silným proudem
vody. Vniknou-li tyto chemikálie do očí, vy-
pláchněte oči důkladně vodou, netřete si je
a okamžitě vyhledejte lékaře.
Baterie se nesmí dostat do rukou dětem.
Hrozí nebezpečí, že by děti mohly baterie
vložit do úst a spolknout. Vpřípadě spol-
knutí baterie je třeba neprodleně vyhledat
lékařskou pomoc.
Různé typy baterií resp. akumulátorů se při
použití se nesmí navzájem míchat.
Vždy používejte baterie se správnou pola-
ritou, protože jinak hrozí nebezpečí jejich
explodování.
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte
zněj baterie.
Výměna baterií:
Vhodným křížovým šroubovákem otevřete kryt
přihrádky na baterie
.
Vyjměte staré baterie.
Vložte dvě nové alkalické knoflíkové baterie
1,5 V typu AG 13 / LR 44 (např. GPA76)
podlepolarity a opět pevně přišroubujte kryt
přihrádky na baterie
.
POZOR!
Pokud se použijí jiná než zde uvedená ovládací
a seřizovací zařízení nebo se provedou jiné
postupy, může to vést kpůsobení nebezpečného
záření.
Uvedení do provozu
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí:
Vypínač
zatáhněte dozadu.
Vypnutí:
Pusťte vypínač
.
Povolení ponorného zajištění
Zatlačte ponorné zajištění dopředu a podržte
je stisknuté.
Předvolba hloubky řezu
UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme zvolit hloubku řezu dle
možnosti cca o2 mm větší, než je tloušťka
materiálu. Tím docílíte čistý řez.
Povolte rychloupínací páku předvolby hloubky
řezu
a nastavte požadovanou hloubku řezu
na stupnici a opět pevně upněte rychloupí-
nací páku.
Montáž paralelního dorazu
Povolte šroub paralelního dorazu
11a
na zákla-
dové desce a vložte paralelní doraz do
upnutí paralelního dorazu . Tento šroub
11a
opět pevně utáhněte.
PTS 500 B2
74 
CZ
Manipulace s ponornou pilou
1. Nasaďte stroj na materiál a zapněte jej tak, jak
je popsáno v kapitole »Zapnutí a vypnutí«.
2. Příp. vyrovnejte stroj na paralelním dorazu
nebo na vyznačené linii.
3. Zatlačte ponorné zajištění
dopředu a podrž-
te je stisknuté.
4. Pilujte s mírným tlakem.
Typy pilových listů:
Dodané typy pilových listů pokrývají oblasti
nejběžnějšího použití.
HW pilový kotouč
Z85 / 30:
Popis: ø 85 mm, 30 HW zuby Vhodnost: měkké
dřevo, tvrdé dřevo, desky všeho druhu, plasty
Dělicí pilový list diamanto
Z85VR:
Popis: ø 85 mm kotouč s plným okrajem
Vhodnost: keramika, plasty
HS pilový kotouč
Z85 / 36:
Popis: ø 85 mm, 36 zubů – zkříženými doleva/
doprava
Vhodnost: měkké dřevo, měkký kov, jako je hliník,
měď, plasty
Značení délky řezu
Pro kontrolu, kde váš řez začíná a kde končí, se
orientujte podle značení pro max. délku řezu .
Značení linie řezu
Průzor linie řezu slouží pro přesné vedení stroje na
linii řezu nanesené na obrobku.
Pro rozměrově přesný řez nasaďte stroj na
obrobek tak, aby značení řezu se objevilo
v průzoru linie řezu
.
Připojení odsávání třísek
Nasuňte odsávací hadici na přípojku odsá-
vání prachu .
Do odsávací hadice
zapojte povolené odsá-
vání prachu a třísek.
Výměna pilového listu
1. Stiskněte aretaci vřetena a klíčem s vnitřním
šestihranem
povolte upínací šroub (k ote-
vření otáčet ve směru hodinových ručiček). Nyní
sejměte upínací šroub s podložkou
a upínací
přírubu
(viz také obr. B).
2. Nastavte hloubku řezu na maximální polohu.
3. Vyklopte základovou desku
směrem nahoru.
4. Sejměte pilový list
.
5. Montáž pilového listu proveďte příslušným způ-
sobem vopačném pořadí, jak je popsáno.
6. Stiskněte aretaci vřetena
(dokud nezaskočí)
a klíčem s vnitřním šestihrane utáhněte upínací
šroub .
Šipka na pilovém listu musí souhlasit se šipkou
směru otáčení (směr chodu, označen na
přístroji).
Zapnutí a vypnutí laseru
Zapnutí:
Stiskněte vypínač laseru
.
Vypnutí:
Stiskněte vypínač laseru
.
UPOZORNĚNÍ
Pokud jsou baterie vybity, vyměňte je za dvě
nové alkalické knoflíkové baterie 1,5 V typu
AG 13 / LR 44 (např. GPA 76).
Čištění a údržba
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Než začnete provádět práce na
přístroji, vytáhněte vždy zástrčku
ze sítě.
Přístroj po ukončení práce očistěte.
K čištění krytu používejte hadřík, avšak v žád-
ném případě benzín, rozpouštědla nebo čisticí
prostředky.
PTS 500 B2
CZ
 75
Likvidace
Obal se skládá zekologických materiálů,
které lze zlikvidovat vkomunálních sběr-
ných dvorech.
Neodkládejte elektrické nářadí do
domovního odpadu!
Vsouladu sevropskou směrnicí č. 2012/19/EU
musí být opotřebovaná elektrická nářadí shroma-
žďována odděleně a odevzdána kekologické
recyklaci.
Informace omožnostech likvidace vysloužilého
přístroje vám podá obecní nebo městská správa.
Likvidace baterií
Baterie se podle směrnice č. 2006/66/EC
musí recyklovat a nesmí se likvidovat
společně sdomovním odpadem. Každý
spotřebitel je ze zákona povinen veškeré
baterie/akumulátory odevzdat na sběrném místě
ve své obci / městské čtvrti nebo vobchodě. Tato
povinnost slouží ktomu, aby mohly být baterie/
akumulátory odevzdány kekologické likvidaci.
Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze zcela
vybité. Baterie se před likvidací musí vyjmout z
přístroje.
Záruka společnosti
Kompernass Handels GmbH
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
na tento přístroj získáváte záruku vtrvání 3 let od
data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku
máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato
zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou
zárukou.
Záruční podmínky
Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře
uschovejte originál pokladního lístku. Tento doklad
je potřebný jako důkaz o koupi.
Pokud do tří let od data zakoupení tohoto výrobku
dojde k vadě materiálu nebo vý robní závadě, pak
Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opra-
víme nebo vyměníme. Předpokladem této záruky
je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný
přístroj a doklad o koupi (pokladní lístek) a stručně
se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.
Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte
zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou
nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová
záruční doba.
Záruční doba a zákonné nároky
vyplývající ze závad
Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje.
To platí ipro vyměněné a opravené součásti.
Poškození nebo vady vyskytující se případně již
při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po
uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy
zpoplatnění.
Rozsah záruky
Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic
kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.
Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní
vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti pro-
duktu, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení,
a proto je lze považovat za opotřebovatelné díly
nebo za poškození křehkých součástí jako jsou
např. spínače, akumulátory, formy na pečení nebo
části, které jsou vyrobeny ze skla.
Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen,
nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění
správného používání výrobku se musí přesně dodr-
žovat všechny pokyny uvedené v návodu kobsluze.
Účelům použití a úkonům, které se v návodu
kobsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje,
je třeba se bezpodmínečně vyhnout.
Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne
pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném
používání, při použití násilí a při zásazích, které
nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními
provozovnami, záruční nároky zanikají.
Vyřízení v případě záruky
Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle
následujících pokynů:
Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní
lístek a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako
doklad o koupi.
PTS 500 B2
76 
CZ
Číslo výrobku naleznete na typovém štítku, rytině,
na titulní straně svého návodu (vlevo dole) nebo
jako nálepku na zadní nebo spodní straně.
Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo
jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené
servisní oddělení telefonicky nebo e-mailem.
Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak
můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní
lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k
ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného
na adresu, kterou Vám oznámí servis.
Na webových stránkách
www.lidl-service.com si můžete
stáhnout tyto a mnoho dalších
příruček, videí o výrobku a software.
Servis
VÝSTRAHA!
Nechte své přístroje opravit vservisní dílně
nebo odborným elektrikářem a pouze za
použití originálních náhradních dílů. Tím
se zajistí, že zůstane zachována bezpečnost
přístroje.
VÝSTRAHA!
Výměnu zástrčky nebo síťového kabelu
svěřte vždy výrobci přístroje nebo jeho
zákaznickému servisu. Tím se zajistí, že
zůstane zachována bezpečnost přístroje.
Servis Česko
Tel.: 800143873
IAN 282339
Dovozce
Dbejte prosím na to, že následující adresa není adre-
sou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
NĚMECKO
www.kompernass.com
Překlad originálu prohlášení o
shodě
My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba
odpovědná za dokumentaci: pan Semi Uguzlu,
BURGSTR. 21, 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND/
NĚMECKO, prohlašujeme, že tento výrobek je ve
shodě snásledujícími normami, normativními doku-
menty a směrnicemi ES:
Směrnice ostrojních zařízeních
(2006/42/EC)
Směrnice oelektromagnetické kompatibilitě
(2014 / 30 / EU)
Směrnice oomezení používání nebezpečných
látek (RoHS)
(2011/65/EU)*
*Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení
o shodě nese výrobce. Výše popsán předmět prohlášení
je v souladu spředpisy směrnice č. 2011/65/EU Evrop-
ského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2011 oome-
zení používání určitých nebezpečných látek velektrických
a elektronických zařízeních.
Aplikované harmonizované normy:
EN 60745-1:2009+A11:2010
EN 60745-2-5:2010
EN 60745-2-22:2011+A11:2013
EN 55014-1:2006+A1+A2
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Typ/ označení zařízení:
Ponorná pila PTS 500 B2
Rok výroby: 12-2016
Sériové číslo: IAN 282339
Bochum, 08.12.2016
Semi Uguzlu
- manažer kvality -
Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou
vyhrazeny.
/

Tato příručka je také vhodná pro