Skil 5066MA Uživatelský manuál

Značka
Skil
Kategorie
kotoučové pily
Modelka
5066MA
Typ
Uživatelský manuál
67
ZAJ/REZGÉS
Az EN 60745 alapján végzett mérések szerint ezen
készülék hangnyomás szintje 93 dB(A) a
hangteljesítmény szintje 104 dB(A) (normál eltérés:
3 dB), a rezgésszám < 2,5 m/s² (kézre-ható érték;
szórás K = 1,5 m/s²)
A rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745
szabványban meghatározott szabványosított teszttel
összhangbanrtént; ez egy eszköznek egysik eszközzel
rtéösszehasonlítására, illetve a rezgésnek vakitettség
előzetes felmérésére használható fel az eszköznek az
említett alkalmazásokrartéfelhasználása során
- az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő,
illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő
felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét
- az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy
amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez
munkát, jelentősen csökkentheti a kitettség szintjét
!  az eszköz és tartozékai karbantartásával, kezének 
melegen tartásával, és munkavégzésének 
megszervezésével védje meg magát a  
rezgések hatásaitól

Kotoučová pila  5066
ÚVOD
Nářadí je určen k prováděné podélných a příčných
rovných řezů a řezů áhlem zkosení do 45° ve dřevě; s
příslušnými pilovými listy lze také řezat neželezné kovy,
lehké stavební materály a umělé hmoty
Tento návod s pokyny si pečlivě přečtěte a uschovejte 2
TECHNICKÉ ÚDAJE 1
BEZPEČNOST
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
POZOR! Čtěte všechna varovná upozornění a 
pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a
pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem,
požár a/nebo těžká poranění. Všechna varovná 
upozornění a pokyny do budoucna uschovejte. Ve
varovných upozorněních použitý pojem “elektronářadí” se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se
síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na
akumulátoru (bez síťového kabelu).
1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA
a) Udržujte Vaše pracovní místo čisté a uklizené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou
vést k úrazům.
b) Se strojem nepracujte v prostředích ohrožených 
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny 
nebo prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou
prach nebo páry zapálit.
c) Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí 
daleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Připojovací zástrčka stroje musí lícovat se 
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem 
upravena. Společně se stroji s ochranným 
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové 
zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují
riziko elektrického úderu.
b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako 
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li
Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko
elektrického úderu.
c) Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do
elektrického stroje zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.
d) Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či 
zavěšení stroje nebo vytažení zástrčky ze zásuvky. 
Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran 
nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko elektrického úderu.
e) Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte 
pouze takové prodlužovací kabely, které jsou 
schváleny i pro venkovní použití. Použití
prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku,
snižuje riziko elektrického úderu.
f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve 
vlhkém prostředí, použijte ochranný jistič. Nasazení
ochranného jističe snižuje riziko úderu
elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OSOB
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a 
přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Stroj 
nepoužívejte pokud jste unaveni nebo pod vlivem 
drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
b) Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné 
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako
maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou
podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu
nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
c) Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. 
Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než 
jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/
nebo akumulátor. Máte li při nošení elektronářadí prst
na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu
zapnutý, pak to může vést k úrazům.
d) Než stroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje 
nebo šroubovák. Nástroj nebo klíč, který se nachází v
otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
e) Nepřeceňujte se. Zajistěte si bezpečný postoj a vždy 
udržujte rovnováhu. Tím můžete stroj v neočekávaných
situacích lépe kontrolovat.
f) Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv 
nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko 
od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
g) Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, 
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.
Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
4) SVĔDOMITÉ ZACHÁZENÍ A  
POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONÁŘADÍ
a) Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu 
určený stroj. S vhodným elektronářadím budete
pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
68
b) Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je 
vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je
nebezpečné a musí se opravit.
c) Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů 
příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku 
ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor. Toto
preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
d) Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo 
dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které 
se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto 
pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno
nezkušenými osobami.
e) Pečujte o stroj svědomitě. Zkontrolujte, zda 
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují 
se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že 
je omezena funkce stroje. Poškozené díly nechte 
před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má
příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se
méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
g) Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací 
nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte 
přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.
Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může
vést k nebezpečným situacím.
5) SERVIS
a) Nechte Váš stroj opravit pouze kvalifikovaným 
odborným personálem a pouze s originálními 
náhradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost
stroje zůstane zachována.
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO KOTOUČOVÉ PILY
NEBEZPEČÍ
Nepřibližujte se rukama k řezacímu prostoru ani k 
pile; druhou rukou držte přední rukojeť (držíte-li pilu
oběma rukama, nemůže vás pila pořezat)
Nesahejte pod řezaný předmět (ochranný kryt vás pod
řezaným předmětem před pilou nechrání)
Hloubku řezu přizpůsobte tloušťce obrobku (pod
obrobkem by měl být viditelný téměř celý zub
pilového listu)
Nikdy nedržte řezaný předmět v rukou nebo mezi 
koleny (řezaný předmět musí být pevně podepřen, jinak
se můžete pořezat, pila se může zaseknout a
nástroj nezvládnete)
Při práci, při níž se ostří může dostat do styku se 
skrytými vodiči nebo vlastní přívodní šňůrou, držte 
nástroj vždy za izolované rukojeti (při kontaktu se
“živým” vodičem budou “živé” i obnažené kovové části
nástroje a vystavujete se elektrickému šoku)
Používáte-li rozmítací pilu, použijte vždy příslušný 
ochranný kryt nebo příměrné pravítko (zvýší se tím
přesnost řezu a sníží se nebezpečí zaseknutí pily)
K vyřezávání otvorů použijte vždy pilový list 
správné velikosti a tvaru (diamantový nebo 
kotoučový) (nesprávně zvolené listy poběží výstředně a
pilu nebudete moci zvládnout)
Na nástroji se nesmějí používat poškozené a 
nesprávné podložky a šrouby (podložky a šrouby jsou
určeny speciálně pro tuto pilu, jinak nebude nástroj
správně a bezpečně fungovat)
ZPĚTNÝ VRH - PŘÍČINY
Ke zpětnému vrhu dojde následkem přiskřípnutí nebo
zablokování listu pily nebo při výstředném pohybu listu;
pila se přitom nezvládnutě zdvihne a vyjede z řezaného
předmětu směrem k pracovníkovi
Jestliže se pila v řezaném materiálu přiskřípne nebo
pevně zablokuje, list pily se zastaví a motor zareaguje
tím, že vyhodí nástroj prudce zpět směrem k pracovníkovi
Jestliže se list pily v řezu zkroutí nebo vystředuje, mohou
se zuby na zadním ostří listu zarýt do horního povrchu
dřeva, přičemž list vyskočí ze zářezu a nástroj skočí zpět
směrem k pracovníkovi
ZPĚTNÝ VRH – OCHRANNÁ OPATŘENÍ
Ke zpětnému vrhu dojde při zneužití či nesprávném
použití nástroje nebo za jiných okolností, jimž může
pracovník podle opatření uvedených níže předejít
Držte nástroj pevně oběma rukama a postavte se 
tak, abyste svým tělem i pažemi mohli případnému 
zpětnému vrhu odolat; postavte se k pile z jedné 
nebo druhé strany, nestůjte přímo za ní (pila může při
zpětném rázu odskočit dozadu, avšak sílu způsobenou
zpětným rázem lze zvládnout, podniknete-li náležité
ochranné kroky)
Začne-li pila zadrhávat nebo z nějakého důvodu 
řezání přerušujete, uvolněte spínač a podržte pilu 
pevně v řezu až do jejího úplného zastavení; nikdy 
se nesnažte běžící pilu vytáhnout z materiálu nebo jí 
pohnout dozadu, neboť přitom dojde ke zpětnému 
vrhu (při zadrhávání pily zjistěte důvody a odstraňte je;
dejte pozor, aby pila nenarazila na hřebíky či šrouby)
Jestliže pilu v řezu opět spouštíte, řádně ji v něm 
vystředujte a zkontrolujte, zda se zuby listu 
nedotýkají řezaného materiálu (jsou li zuby listu
“zakousnuté” do materiálu, může nástroj při špuštění z
materiálu vyjet nebo vyskočit zpět)
Při řezání velkých desek podepřete obě strany, aby 
list při řezání neskříply a nedošlo ke zpětnému vrhu 
(velké desky se vlastní váhou prohnou; musíte je podepřít
na obou stranách, a to poblíž řezu i na obou koncích)
Nepoužívejte tupé ani poškozené listy (při tupém či
nesprávně nastaveném ostří bude řez příliš úzký, takže
dojde k přílišnému tření, pila se bude zasekávat a
způsobí zpětný vrh)
Před řezáním nastavte správnou hloubku a skosení 
řezu a pevně je zajistěte pojistnými páčkami (jestliže
se list při řezání vyhne, může to způsobit zaseknutí a
zpětný vrh)
Při zapichovacích řezech ve stávající stěně nebo 
jiné “slepé” ploše buďte obzvlášť opatrní (vyčnívající
ostří může narazit na předměty, které způsobí zpětný vrh)
POZOR
•  Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda se 
spodní ochranný kryt řádně zavírá
•  Jestliže se spodní ochranný kryt volně nepohybuje 
a okamžitě se nezavírá, nesmí se nástroj používat
•  Spodní ochranný kryt se nesmí zajišťovat v 
otevřené poloze
Jestliže pilu náhodou upustíte, může se spodní ochranný
kryt ohnout; rozpojte přívodní šňůru, spodní ochranný
kryt zasouvací rukojetí zdvihněte a zkontrolujte, zda se
volně pohybuje a při libovolném úhlu a hloubce řezání se
nedotýká ani listu, ani žádné jiné části nástroje
69
Zkontrolujte, zda pero spodního ochranného krytu 
správně funguje; jestliže ochranný kryt nebo pero 
správně nefunguje, musí se nástroj před použitím 
opravit (poškozené součástky, lepkavost a usazené
nečistoty způsobí pomalou reakci spodního
ochranného krytu)
Spodní ochranný kryt se smí zdvihnout ručně pouze 
při provádění speciálních úkonů, jako jsou 
zapichovací a složené řezy; v tomto případě 
ochranný kryt zasouvací rukojetí zdvihněte a 
jakmile list pily materiál nařízne, musíte kryt spustit 
(u všech ostatních způsobů řezání by měl kryt
fungovat automaticky)
Než nástroj odložíte na stůl nebo na podlahu, vždy 
zkontrolujte, zda je list pily zakrytý spodním 
ochranným krytem (jestliže pila pomalu dobíhá a není
chráněná, bude “kráčet” dozadu a řezat vše, s čím přijde
do styku; nezapomeňte, že po uvolnění spínacího tlačítka
pila chvíli dobíhá)
OBECNĚ
Tento nástroj nesmí používat osoby mladdí 16 let
Nářadí není vhodný k řezání za vlhka
•  Před seřizováním, měněním pilových listů a 
příslušenství, vždy vytáhněte zástrčku nářadí z  
el. sítě
Pila se nesmí používat, je-li její přívodní šňůra
poškozená; nechte si je kvalifikovaným
pracovníkem vyměnit
Neopracovávajte žádný materiál obsahující azbest
(azbest je karcinogenní)
Prach z látek, jako jsou barvy obsahující olovo, některé
druhy dřeva, minerály a kovy, může být škodlivý (kontakt
s prachem nebo jeho vdechnutí může způsobit
alergickou reakci a/nebo vyvolat respirační choroby u
obsluhy nebo přihlížejících); noste protiprachovou 
masku a pracujte se zařízením na odsávání prachu, 
pokud je možné jej připojit
Některé druhy prachu jsou klasifikovány jako
karcinogenní (například dubový a bukový prach) zejména
ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva; noste 
protiprachovou masku a pracujte se zařízením na 
odsávání prachu, pokud je možné jej připojit
Dodržujte stanovená nařízení pro práci v
prašném prostředí
Používejte pouze pilový stůl obsahující bezpečnostní
spínač zabraňující neúmyslnému spuštění po
přerušení napětí
Používejte pouze pilový stůl obsahující rozvěrný klín
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SKIL zajistí bezchybnou funkci nářadí pouze tehdy,
používáte-li odpovídající příslušenství, které obdržíte u
svého prodejce SKIL
Používejte pouze příslušenství, jejichž dovolené otáčky
jsou alespoň tak vysoké jako nejvyšší otáčky
stroje naprázdno
Není přípustné používání listů z vysoce legovaných,
rychle pracujících ocelí (HSS)
Nikdy nepoužívejte brusné/řezné kotouče s
tímto nářadím
PŘED POUŽITÍM
Vždy zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako
napětí uvedené na typovém štítku nástroje
Vrtačku nepoužívejte je-li navlhlá a nepracujte v blízkosti
snadno zápalných nebo výbušných materiálů; před
zahájením práce je odstraňte
Před začátkem řezání odstraňte z řezané dráhy všechny
překážky jak nahoře tak vespod obrobku
Zajistěte obráběný díl (obráběný díl uchycený pomocí
upínacích zařízení nebo ve svěráku je mnohem
bezpečnější než v ruce)
Použijte vhodné hledací přístroje k vyhledání 
skrytých přívodních vedení nebo přizvěte místní 
dodavatelskou společnost (kontakt s el. vedením
může vést k požáru a elektrickému úderu; poškození
plynového vedení může vést k explozi; proniknutí do
vodovodního potrubí může způsobit věcné škody nebo
elektrický úder)
Používejte zcela rozvinuté a bezpečné prodlužovací
šňůry o kapacitě 16 ampér
BĚHEM POUŽITÍ
Hladina hluku může při práci přesáhnout 85 dB(A);
vhodným prostředkem si chraňte udi
Nikdy nepoužívejte nářadí bez originálního chrániče
Spínací jevy způsobují krátkodobé poklesy napětí; při
nepříznivých podmínkách sítě se může vyskytovat
omezování jiných strojů (při impedanci sítě menší než
0.389 ohmů se žádné rušení neočekává) - pro bližší
vysvětlení se můžete obrátit na svého lokálního
distributora elektrické energie
Nezkoušejte řezat extrémně malé výrobky
S nářadím nepracujte nad hlavou
V případě zaseknutí nářadí či jiné závady okamžitě
nářadí vypněte a vytáhněte zástrčku z el. sítě
Jestliže přívodní šňůru při práci podkodíte nebo proříznete,
nedotýkejte se jí a okamžitě ji vytáhněte ze síťové zásuvky
PO POUŽITÍ
Jakmile se hodláte vzdálit od nářadí, měl byste ho
vypnout a vyčkat, dokud se pohybujíci části nezastaví
Po vypnutí nářadí nikdy nepřibrzďujte pilové listy tlakem
ze strany
OBSLUHA
•  Namontovat adaptér vysavače R před  
použitím nářadí 3
Montáž listu pily 4
!  rozpojte přívodní šňůru
- vyjměte klíče pilového listu A z držáku B
- stlačte blokovací tlačítko vřetene C a podržte stlačené,
zatímco vyšroubujete šroub upevnění listu pily D
imbusový m klíčem, kterým otáčíte ve
!  blokovací tlačítko vřetene C stlačte pouze tehdy, 
když je nářadí v klidu
- uvolněte blokovací tlačítko vřetene C
- odstraňte upevňovací podložku E
- otevřete spodní ochranný kryt pily F stlačením páky G
a držte ji, zatímco namontujte list pily tak, že zuby pily
a šipka natištěná na listu pily směřují stejným směrem
jako šipka na spodním ochranném krytu
- uvolněte spodní ochranný kryt F
- nasaďte podložku E
70
!  zajistěte, že povrchy přírub H jsou naprosto čisté 
a že přiléhají na list pily
- zatlačte blokovací tlačítko vřetene C a držte, zatímco
utáhnete šroub upevnění listu pily klíčem pilového listu
o 1/8 otáčky a to velmi mírně (je zajištěno proklouzávání
pilového listu, při setkání s nadměrným odporem a tak
snížení přetížení motoru a zpětného rázu)
- uvolněte blokovací tlačítko vřetene C
Nastavení hloubky řezu (0-66 mm) 5
- pro optimální kvalitu řezu by pilový list neměl
zasahovat více než 3 mm pod obrobek
- uvolněte páku J
- vytáhněte/snižte patu K až do požadované hloubky
řezu vyznačeného na stupnici pomocí indikátoru L
- utáhněte páku J
Nastavení úhlu řezu (0-45°) 6
- uvolněte kliku M
- nakloňte nářadí až do požadovaného úhlu řezu
vyznačeného na stupnici pomocí indikátoru N
- utáhněte kliku M
!  v případě úhlového řezání nesouhlasí skutečná 
hloubka řezu s hloubkou řezu uvedenou  
na stupnici
Kontrola řezacího úhlu 90° 6
- nastavte a utáhněte patu K na max. hloubku řezu 5
- nastavte a utáhněte řezací úhel na 0°
- pomocí úhelníku zkontrolujte 90° úhel mezi pil. listem
a spodní částí paty
- jestliže nastavení neodpovídá, nakloňte a utáhněte
patu na 45°, přihněte štítek P pomocí klíče tak, aby
úhel souhlasil s indikátorem
Indikátor trasy řezu Q 7
- pro přesné vedení nářadí po obrobku v
požadovaném směru
- při přímém řezání v rozsahu úhlů 0°-45° indikátor
kopíruje obrobek
- umožňuje vám zvolit, zda je odpadový materiál na
vnitřní nebo vnější straně ostří
!  pata by měla být plně přitlačena k obrobku
!  šířka řezu je dána šířkou rozvedení zubů listu, 
nikoliv tloušťkou listu
!  vždy proveďte nejdříve zkušební řez pro ověření 
skutečné linie řezu
Odsávání prachu
!  namontovat adaptér vysavače R před  
použitím nářadí 3
- připojte vysavač
!  nepoužívejte vysavač při řezání kovu
!  dbejte, aby hadice odsávače při řezání 
nepřekážela spodnímu chrániči a obsluze nářadíe
Použití nástroje 8
- zapněte zástrčku do sítě el. energie
- neustále pevně držte jednou rukou rukojeť S a druhou
rukou rukojeť T
- umístěte nářadí přední hranou paty na obrobek
!  ujistěte se, že zuby pilového listu nejsou 
zaseknuty do obrobku
- spusťte nářadí nejdříve stisknutím tlačítka U (=
bezpečnostní spínač, který nemůže být zaaretován) a
poté stisknutím spouště V
!  nářadí by neměl běžet na plný výkon před 
vniknutím do obrobku
- pronikáním pilového listu do obrobku se automaticky
otevírá spodní chránič F (použitím páky G můžete
otevřít spodní chránič ručně - pouze pro speciální
řezání, např. ponorné řezání)
- netlačte prudce na nářadí; používejte lehký kontinuální
!  při práci vždy držte nástroj v šedě zabarvené 
oblasti rukojeti
- tlak po ukončení řezání vypněte nářadí uvolňováním
spouště V
!  před vyjmutím nářadí z obrobku nejdříve sečkejte 
do úplného zastavení pilového listu
NÁVOD K POUŽITÍ
Při řezání položte obrobek tak, aby strana s lepším
povrchem byla vespod k zajištění min. štěpení
Při použití vodicí kolejnice (příslušenství 2610Z00217)
bude hloubka řezu snížena o 9 mm u řezů pod úhlem 90 i
45 stupňů
Používejte pouze ostré pilového listy správného typu 9
- kvalita řezu se zvýší počtem ozubení na pilového listu
- pilového listy z tvrdých kovů mají až 30 krát delší
životnost než běžné pilového listy
Paralelní doraz W 0
- k provádění přesných řezů podél hrany obrobku
- může být připevněn ke kterékoliv straně paty
Nastavení paralelního dorazu
- uvolněte kliku X
- nastavte na požadovanou šířku řezání použitím
stupnice paralelního dorazu (použijte indikátor trasy
řezu Q jako 0-voditko)
- utáhněte kliku X
Ponorné řezání !
- nastavte požadovanou hloubku řezu
- naklánějte nástroj dopředu tak, aby indikátor trasy
řezu Q byly zarovnány s požadovanou linií řezu
vyznačenou na řezaném předmětu
- otevřete spodní ochranný kryt pily F stlačením páky G
- těsně před vniknutím listu do obrobku spusťte nářadí a
pozvolně snižujte zadní část paty použitím přední
hrany paty jako pantu
- neustále pohybujte nářadím směrem dolů a vpřed
- jakmile list pily materiál nařízne, můžete uvolnit páku G
!  nářadí by neměl běžet na plný výkon před 
vniknutím do obrobku
!  nikdy neveďte nářadí ve zpátečním směru
Řezání velkých panelů @
- přiložte panel přiléhavě k řezací podlaze, stolu
nebo lavici
!  nastavte hloubku řezu tak, aby umožňovala 
prořezání pouze panelu, nikoliv podložky
- v případě, že paralelní doraz nebude svým rozsahem
postačovat požadované šířce řezu, přitiskněte k
panelu přímou dřevěnou lištu jako vodítka veďte
pravou stranu paty podél této lišty
ÚDRŽBA / SERVIS
Nástroj a přívodní šňůru udržujte čisté
(zejména větrací štěrbiny)
!  před čištěním odpojte zástrčku
Pilové listy čistěte okamžitě po jejich použití
(především od pryskyřice a lepidla)
71
Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k
poruše nástroje, svěřte provedení opravy autorizovanému
servisnímu středisku pro elektronářadí firmy SKIL
- zašlete nástroj nerozebraný spolu s potvrzením o
nákupu své prodejně nebo nejbližšímu servisu značky
SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na
www.skilmasters.com)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Elektrické nářadí, doplňky a balení nevyhazujte do 
komunálního odpadu (jen pro státy EU)
- podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a
odpovídajících ustanovení právních předpisů
jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí, musí
sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování
- symbol # na to upozorňuje
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Potvrzujeme na odpovědnost, že tento výrobek odpovídá
následujícím normám nebo normativním podkladům:
EN 60745, EN 61000, EN 55014, podle ustanovení
směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES
Technická dokumentace u: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
27.01.2011
HLUČNOSTI/VIBRACÍ
Měřeno podle EN 60745 činí tlak hlukové vlny tohoto
přístroje 93 dB(A) a dávka hlučnosti 104 dB(A)
(standardní odchylka: 3 dB), a vibrací < 2,5 m/s² (metoda
ruka-paže; nepřesnost K = 1,5 m/s²)
Úroveň vibrací byla měřena v souladu se
standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji
použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako
předběžné posouzení vystavování se vibracím při
používání přístroje k uvedeným aplikacím
- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či
špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně
zvýšit úroveň vystavení se vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve
skutečnosti není využíván, může zásadně snížit
úroveň vystavení se vibracím
!  chraňte se před následky vibrací tak, že budete 
dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete 
si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své 
pracovní postupy
Daire testere  5066
GİRİS
Bu alet, sabit dayama suretiyle tahtada düz ve 45°’ye
kadar açılı kesme işleri için geliştirilmiştir; uygun testere
bıçaklarıyla demir dışı metaller, hafif yapı malzemeleri ve
plastikler de kesilebilir
Bu kullanma kılavuzunu okuyun ve saklayın 2
TEKNİK VERİLER 1
GÜVENLİK
GENEL GÜVENLİK TALİMATI
DİKKAT! Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini 
okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine
uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/
veya ağır yaralanmalara neden olunabilir. Bütün uyarıları 
ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere 
saklayın. Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan “elektrikli
el aleti” kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı
kablosu ile) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine
bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.
1) ÇALIŞMA YERI GÜVENLIĞI
a) Çalıştığınız yeri temiz ve düzenli tutun. İşyerindeki
düzensizlik veya yetersiz aydınlatma kazalara
neden olabilir.
b) Yanıcı sıvıların, gazların veya tozların bulunduğunu 
patlama tehlikesi olan yer ve mekânlarda aletinizle 
çalışmayın. Elektrikli el aletleri, toz veya buharların
tutuşmasına veya yanmasına neden olan
kıvılcımlar çıkarırlar.
c) Elektrikli el aletinizle çalışırken çocukları ve 
başkalarını çalışma alanınızın uzağında tutun.
Yakınınızda bulunan kişiler dikkatinizi dağıtabilir ve bu da
alet üzerindeki kontrolünüzü kaybetmenize neden olabilir.
2) ELEKTRİKSEL GÜVENLİK
a) Aletinizin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir 
şekilde değiştirmeyin. Koruyucu topraklamalı 
aletlerle adaptörlü fiş kullanmayın. Değiştirilmemiş,
orijinal fiş ve uygun prizler elektrik çarpma
tehlikesini azaltır.
b) Borular, kalorifer tesisatı, ısıtıcılar ve buzdolapları 
gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa 
gelmekten kaçının. Eğer bedeniniz topraklanacak
olursa yüksek bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
c) Aletinizi yağmur ve nemden koruyun. Elektrikli el
aletinin içine suyun sızması elektrik çarpma
tehlikesini yükseltir.
d) Kabloyu kendi amacı dışında kullanmayın; örneğin 
aleti kablodan tutarak taşımayın, aleti kablo ile 
asmayın veya kablodan çekerek fişi prizden 
çıkarmayın. Kabloyu aşırı sıcaktan, yağlardan, 
keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli 
parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablo
elektrik çarpma tehlikesini yükseltir.
/