Skil 5064 AA Návod k obsluze

Kategorie
Kotoučové pily
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

66
BEZPEČNOST
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
POZOR! Čtěte všechna varovná upozornění a
pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a
pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem,
požár a/nebo těžká poranění. Všechna varovná
upozornění a pokyny do budoucna uschovejte. Ve
varovných upozorněních použitý pojem “elektronářadí” se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se
síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na
akumulátoru (bez síťového kabelu).
1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA
a) Udržujte Vaše pracovní místo čisté a uklizené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou
vést k úrazům.
b) Se strojem nepracujte v prostředích ohrožených
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny
nebo prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou
prach nebo páry zapálit.
c) Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí
daleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Připojovací zástrčka stroje musí lícovat se
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravena. Společně se stroji s ochranným
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové
zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují
riziko elektrického úderu.
b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.
Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko
elektrického úderu.
c) Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do
elektrického stroje zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.
d) Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či
zavěšení stroje nebo vytažení zástrčky ze zásuvky.
Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko elektrického úderu.
e) Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte
pouze takové prodlužovací kabely, které jsou
schváleny i pro venkovní použití. Použití
prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku,
snižuje riziko elektrického úderu.
f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve
vlhkém prostředí, použijte ochranný jistič.
Nasazení ochranného jističe snižuje riziko úderu
elektrickým proudem.
3) BEZPEČNOST OSOB
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a
přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Stroj
nepoužívejte pokud jste unaveni nebo pod vlivem
drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
b) Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako
maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou
podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu
nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
c) Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu.
Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než
jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/
nebo akumulátor. Máte li při nošení elektronářadí prst
na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu
zapnutý, pak to může vést k úrazům.
d) Než stroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje
nebo šroubovák. Nástroj nebo klíč, který se nachází v
otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
e) Nepřeceňujte se. Zajistěte si bezpečný postoj a vždy
udržujte rovnováhu. Tím můžete stroj v neočekávaných
situacích lépe kontrolovat.
f) Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv
nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko
od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
g) Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky,
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.
Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
4) SVĔDOMITÉ ZACHÁZENÍ A
POUŽÍVÁNÍ ELEKTRONÁŘADÍ
a) Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu
určený stroj. S vhodným elektronářadím budete
pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je
vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je
nebezpečné a musí se opravit.
c) Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů
příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku
ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor. Toto
preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
d) Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo
dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které
se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto
pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno
nezkušenými osobami.
e) Pečujte o stroj svědomitě. Zkontrolujte, zda
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují
se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že
je omezena funkce stroje. Poškozené díly nechte
před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má
příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se
méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
g) Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací
nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte
přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.
Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může
vést k nebezpečným situacím.
5) SERVIS
a) Nechte Váš stroj opravit pouze kvalifikovaným
odborným personálem a pouze s originálními
náhradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost
stroje zůstane zachována.
BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO OKRUŽNÍ PILY
ZACHÁZENÍ S PILOU
a)
NEBEZPEČÍ : Mějte své ruce mimo oblast řezání a
mimo pilový kotouč. Svou druhou rukou držte
přídavnou rukojeť nebo motorovou skříň. Pokud obě
ruce drží pilu, nemůže je pilový kotouč poranit.
67
b) Nesahejte pod řezaný předmět. Ochranný kryt vás pod
řezaným předmětem před pilou nechrání.
c) Hloubku řezu přizpůsobte tloušťce obrobku.
Pod obrobkem by měl být viditelný téměř celý zub
pilového listu.
d) Nikdy nedržte řezaný obrobek v ruce nebo přes
nohu. Obrobek zajistěte stabilním upnutím. Je
důležité obrobek dobře upevnit, aby se minimalizovalo
nebezpečí kontaktu s tělem, sevření pilového kotouče
nebo ztráta kontroly.
e) Pokud provádíte práce, při kterých může nasazovací
nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo
vlastní síťový kabel, pak uchopte elektronářadí
pouze na izolovaných plochách držadla. Kontakt s
vedením pod napětím přivádí napětí i na kovové díly
elektronářadí a vede k úderu elektrickým proudem.
f) Používáte-li rozmítací pilu, použijte vždy příslušný
ochranný kryt nebo příměrné pravítko. Zvýší se tím
přesnost řezu a sníží se nebezpečí zaseknutí pily.
g) Používejte vždy pilové kotouče ve správné velikosti
a s lícujícím upínacím otvorem(např. v hvězdicovém
tvaru nebo kruhový). Pilové kotouče, jež nelícují k
montážním dílům pily, běží nekruhově a vedou ke
ztrátě kontroly.
h) Na nástroji se nesmějí používat poškozené a
nesprávné podložky a šrouby. Podložky a šrouby jsou
určeny speciálně pro tuto pilu, jinak nebude nástroj
správně a bezpečně fungovat.
ZPĚTNÝ VRH - PŘÍČINY A PŘÍSLUŠNÁ UPOZORNĔNÍ
Ke zpětnému vrhu dojde následkem přiskřípnutí nebo
zablokování listu pily nebo při výstředném pohybu listu;
pila se přitom nezvládnutě zdvihne a vyjede z řezaného
předmětu směrem k pracovníkovi
Jestliže se pila v řezaném materiálu přiskřípne nebo
pevně zablokuje, list pily se zastaví a motor zareaguje
tím, že vyhodí nástroj prudce zpět směrem k pracovníkovi
Jestliže se list pily v řezu zkroutí nebo vystředuje, mohou
se zuby na zadním ostří listu zarýt do horního povrchu
dřeva, přičemž list vyskočí ze zářezu a nástroj skočí zpět
směrem k pracovníkovi
Ke zpětnému vrhu dojde při zneužití či nesprávném
použití nástroje nebo za jiných okolností, jimž může
pracovník podle opatření uvedených níže předejít
a) Držte nástroj pevně oběma rukama a postavte se
tak, abyste svým tělem i pažemi mohli případnému
zpětnému vrhu odolat. Postavte se k pile z jedné
nebo druhé strany, nestůjte přímo za ní. Pila může při
zpětném rázu odskočit dozadu, avšak sílu způsobenou
zpětným rázem lze zvládnout, podniknete-li náležité
ochranné kroky.
b) Začne-li pila zadrhávat nebo z nějakého důvodu
řezání přerušujete, uvolněte spínač a podržte pilu
pevně v řezu až do jejího úplného zastavení. Nikdy
se nesnažte běžící pilu vytáhnout z materiálu nebo jí
pohnout dozadu, neboť přitom dojde ke zpětnému
vrhu. Při zadrhávání pily zjistěte důvody a odstraňte je.
Dejte pozor, aby pila nenarazila na hřebíky či šrouby.
c) Jestliže pilu v řezu opět spouštíte, řádně ji v něm
vystředujte a zkontrolujte, zda se zuby listu
nedotýkají řezaného materiálu. Jsou li zuby listu
“zakousnuté” do materiálu, může nástroj při špuštění z
materiálu vyjet nebo vyskočit zpět.
d) Při řezání velkých desek podepřete obě strany, aby
list při řezání neskříply a nedošlo ke zpětnému vrhu.
Velké desky se vlastní váhou prohnou. Musíte je podepřít
na obou stranách, a to poblíž řezu i na obou koncích.
e) Nepoužívejte tupé ani poškozené listy. Při tupém či
nesprávně nastaveném ostří bude řez příliš úzký, takže
dojde k přílišnému tření, pila se bude zasekávat a
způsobí zpětný vrh.
f) Před řezáním nastavte správnou hloubku a skosení
řezu a pevně je zajistěte pojistnými páčkami. Jestliže
se list při řezání vyhne, může to způsobit zaseknutí a
zpětný vrh.
g) Buďte obzvlášť opatrní při řezání do stávajících
stěn nebo míst, kam není vidět. Zanořující se pilový
kotouč se může při řezání ve skrytých objektech
zablokovat a způsobit zpětný vrh.
FUNKCE SPODNÍHO OCHRANNÉHO KRYTU
a) Před každým použitím vždy zkontrolujte, zda se
spodní ochranný kryt řádně zavírá. Jestliže se
spodní ochranný kryt volně nepohybuje a okamžitě
se nezavírá, nesmí se nástroj používat. Spodní
ochranný kryt se nesmí zajišťovat v otevřené
poloze. Jestliže pilu náhodou upustíte, může se spodní
ochranný kryt ohnout. Rozpojte přívodní šňůru, spodní
ochranný kryt zasouvací rukojetí zdvihněte a zkontrolujte,
zda se volně pohybuje a při libovolném úhlu a hloubce
řezání se nedotýká ani listu, ani žádné jiné části nástroje.
b) Zkontrolujte, zda pero spodního ochranného krytu
správně funguje. Jestliže ochranný kryt nebo pero
správně nefunguje, musí se nástroj před použitím
opravit. Poškozené součástky, lepkavost a usazené
nečistoty způsobí pomalou reakci spodního
ochranného krytu.
c) Spodní ochranný kryt se smí zdvihnout ručně pouze
při provádění speciálních úkonů, jako jsou
zapichovací a složené řezy. V tomto případě
ochranný kryt zasouvací rukojetí zdvihněte a
jakmile list pily materiál nařízne, musíte kryt spustit.
U všech ostatních způsobů řezání by měl kryt
fungovat automaticky.
d) Než nástroj odložíte na stůl nebo na podlahu, vždy
zkontrolujte, zda je list pily zakrytý spodním
ochranným krytem. Jestliže pila pomalu dobíhá a není
chráněná, bude “kráčet” dozadu a řezat vše, s čím přijde
do styku. Nezapomeňte, že po uvolnění spínacího
tlačítka pila chvíli dobíhá.
DOPLŇKOVÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Tento nástroj nesmí používat osoby mladdí 16 let
Nářadí není vhodný k řezání za vlhka
Před seřizováním, měněním pilových listů a
příslušenství, vždy vytáhněte zástrčku nářadí z
el. sítě
Pila se nesmí používat, je-li její přívodní šňůra
poškozená; nechte si je kvalifikovaným
pracovníkem vyměnit
Neopracovávajte žádný materiál obsahující azbest
(azbest je karcinogenní)
Prach z látek, jako jsou barvy obsahující olovo, některé
druhy dřeva, minerály a kovy, může být škodlivý (kontakt
s prachem nebo jeho vdechnutí může způsobit
alergickou reakci a/nebo vyvolat respirační choroby u
68
obsluhy nebo přihlížejících); noste protiprachovou
masku a pracujte se zařízením na odsávání prachu,
pokud je možné jej připojit
Některé druhy prachu jsou klasifikovány jako
karcinogenní (například dubový a bukový prach) zejména
ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva; noste
protiprachovou masku a pracujte se zařízením na
odsávání prachu, pokud je možné jej připojit
Dodržujte stanovená nařízení pro práci v
prašném prostředí
Používejte pouze pilový stůl obsahující bezpečnostní
spínač zabraňující neúmyslnému spuštění po
přerušení napětí
Používejte pouze pilový stůl obsahující rozvěrný klín
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SKIL zajistí bezvadnou funkci nářadí pouze tehdy,
používáte-li původní značkové
Používejte pouze příslušenství, jejichž dovolené
otáčky jsou alespoň tak vysoké jako nejvyšší otáčky
stroje naprázdno
Používejte pouze listy pily s minimálním průměrem
184 mm, maximálním průměrem 190 mm a otvorem
pro vřeteno 16 mm
Není přípustné používání listů z vysoce legovaných,
rychle pracujících ocelí (HSS)
Nikdy nepoužívejte brusné/řezné kotouče s
tímto nářadím
PŘED POUŽITÍM
Vždy zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako
napětí uvedené na typovém štítku nástroje (nářadí
určené k napájení 230V nebo 240V lze použít též v
síti 220V)
Vrtačku nepoužívejte je-li navlhlá a nepracujte v blízkosti
snadno zápalných nebo výbušných materiálů; před
zahájením práce je odstraňte
Před začátkem řezání odstraňte z řezané dráhy všechny
překážky jak nahoře tak vespod obrobku
Zajistěte obráběný díl (obráběný díl uchycený pomocí
upínacích zařízení nebo ve svěráku je mnohem
bezpečnější než v ruce)
Použijte vhodné hledací přístroje k vyhledání
skrytých přívodních vedení nebo přizvěte místní
dodavatelskou společnost (kontakt s el. vedením
může vést k požáru a elektrickému úderu; poškození
plynového vedení může vést k explozi; proniknutí do
vodovodního potrubí může způsobit věcné škody nebo
elektrický úder)
Používejte zcela rozvinuté a bezpečné prodlužovací
šňůry o kapacitě 16 ampér
BĚHEM POUŽITÍ
Hladina hluku může při práci přesáhnout 85 dB(A);
vhodným prostředkem si chraňte udi
Nikdy nepoužívejte nářadí bez originálního chrániče
Nezkoušejte řezat extrémně malé výrobky
S nářadím nepracujte nad hlavou
V případě zaseknutí nářadí či jiné závady okamžitě
nářadí vypněte a vytáhněte zástrčku z el. sítě
Jestliže přívodní šňůru při práci podkodíte nebo
proříznete, nedotýkejte se jí a okamžitě ji vytáhněte ze
síťové zásuvky
PO POUŽITÍ
Jakmile se hodláte vzdálit od nářadí, měl byste ho
vypnout a vyčkat, dokud se pohybujíci části nezastaví
Po vypnutí nářadí nikdy nepřibrzďujte pilové listy tlakem
ze strany
OBSLUHA
Montáž listu pily 3
! rozpojte přívodní šňůru
- vyjměte klíče pilového listu A z držáku B
- stlačte blokovací tlačítko vřetene C a podržte stlačené,
zatímco vyšroubujete šroub upevnění listu pily D
imbusový m klíčem, kterým otáčíte ve
! blokovací tlačítko vřetene C stlačte pouze tehdy,
když je nářadí v klidu
- uvolněte blokovací tlačítko vřetene C
- odstraňte upevňovací podložku E
- otevřete spodní ochranný kryt pily F stlačením páky G
a držte ji, zatímco namontujte list pily tak, že zuby pily
a šipka natištěná na listu pily směřují stejným směrem
jako šipka na spodním ochranném krytu
- uvolněte spodní ochranný kryt F
- nasaďte podložku E
! zajistěte, že povrchy přírub H jsou naprosto čisté
a že přiléhají na list pily
- zatlačte blokovací tlačítko vřetene C a držte, zatímco
utáhnete šroub upevnění listu pily klíčem pilového listu
o 1/8 otáčky a to velmi mírně (je zajištěno
proklouzávání pilového listu, při setkání s nadměrným
odporem a tak snížení přetížení motoru a
zpětného rázu)
- uvolněte blokovací tlačítko vřetene C
Nastavení hloubky řezu (0-64 mm) 4
- pro optimální kvalitu řezu by pilový list neměl
zasahovat více než 3 mm pod obrobek
- uvolněte páku J
- vytáhněte/snižte patu K až do požadované hloubky
řezu vyznačeného na stupnici pomocí indikátoru L
- utáhněte páku J
Nastavení úhlu řezu (0-45°) 5
- uvolněte knoflíku M
- nakloňte nářadí až do požadovaného úhlu řezu
vyznačeného na stupnici pomocí indikátoru N
- utáhněte knoflíku M
! v případě úhlového řezání nesouhlasí skutečná
hloubka řezu s hloubkou řezu uvedenou
na stupnici
Kontrola řezacího úhlu 90° 5
- nastavte a utáhněte patu K na max. hloubku řezu 4
- nastavte a utáhněte řezací úhel na 0°
- pomocí úhelníku zkontrolujte 90° úhel mezi pil. listem
a spodní částí paty
Indikátor trasy řezu P 6
- pro přesné vedení nářadí po obrobku v
požadovaném směru
- při přímém řezání v rozsahu úhlů 0°-45° indikátor
kopíruje obrobek
! pata by měla být plně přitlačena k obrobku
! šířka řezu je dána šířkou rozvedení zubů listu,
nikoliv tloušťkou listu
! vždy proveďte nejdříve zkušební řez pro ověření
skutečné linie řezu
69
Odsávání prachu
- odsávací hadice nasazená na adaptér Q 7
! dbejte, aby hadice odsávače při řezání
nepřekážela spodnímu chrániči a obsluze nářadíe
- můžete použít lapač prachu (SKIL příslušenství
2610387402)
! nepoužívejte prachový sáćek/vysavač při
řezání kovu
Použití nástroje 7
- zapněte zástrčku do sítě el. energie
- neustále pevně držte jednou rukou rukojeť R a druhou
rukou rukojeť S
- umístěte nářadí přední hranou paty na obrobek
! ujistěte se, že zuby pilového listu nejsou
zaseknuty do obrobku
- spusťte nářadí nejdříve stisknutím tlačítka T (=
bezpečnostní spínač, který nemůže být zaaretován) a
poté stisknutím spouště V
! nářadí by neměl běžet na plný výkon před
vniknutím do obrobku
- pronikáním pilového listu do obrobku se automaticky
otevírá spodní chránič F (použitím páky G můžete
otevřít spodní chránič ručně - pouze pro speciální
řezání, např. ponorné řezání)
! na nástroj netlačte příliš (tlačte na něj zlehka a
plynule, abyste zamezili přehřívání hrotů čepele, a
pokud řežete plast, také tavení plastu)
! při práci vždy držte nástroj v šedě zabarvené
oblasti rukojeti
- tlak po ukončení řezání vypněte nářadí uvolňováním
spouště V
! před vyjmutím nářadí z obrobku nejdříve sečkejte
do úplného zastavení pilového listu
NÁVOD K POUŽITÍ
Při řezání položte obrobek tak, aby strana s lepším
povrchem byla vespod k zajištění min. štěpení
Používejte pouze ostré pilového listy správného typu 8
- kvalita řezu se zvýší počtem ozubení na pilového listu
- pilového listy z tvrdých kovů mají až 30 krát delší
životnost než běžné pilového listy
Paralelní doraz W 9
- k provádění přesných řezů podél hrany obrobku
- může být připevněn ke kterékoliv straně paty
Nastavení paralelního dorazu
- uvolněte kliku X
- nastavte na požadovanou šířku řezání použitím
stupnice paralelního dorazu (použijte indikátor trasy
řezu P jako 0-voditko)
- utáhněte kliku X
Ponorné řezání 0
- nastavte požadovanou hloubku řezu
- naklánějte nástroj dopředu tak, aby indikátor trasy
řezu P byly zarovnány s požadovanou linií řezu
vyznačenou na řezaném předmětu
- otevřete spodní ochranný kryt pily F stlačením páky G
- těsně před vniknutím listu do obrobku spusťte nářadí a
pozvolně snižujte zadní část paty použitím přední
hrany paty jako pantu
- neustále pohybujte nářadím směrem dolů a vpřed
- jakmile list pily materiál nařízne, můžete uvolnit páku G
! nikdy neveďte nářadí ve zpátečním směru
Řezání velkých panelů !
- přiložte panel přiléhavě k řezací podlaze, stolu
nebo lavici
! nastavte hloubku řezu tak, aby umožňovala
prořezání pouze panelu, nikoliv podložky
- v případě, že paralelní doraz nebude svým rozsahem
postačovat požadované šířce řezu, přitiskněte k
panelu přímou dřevěnou lištu jako vodítka veďte
pravou stranu paty podél této lišty
ÚDRŽBA / SERVIS
Nástroj a přívodní šňůru udržujte čisté (zejména
větrací štěrbiny)
! před čištěním odpojte zástrčku
Prostor kolem spodního ochranného krytu F 3 vždy
udržujte v čistotě (odstraňte prach a třísky vyfoukáním
stlačeným vzduchem nebo kartáčem)
Pilové listy čistěte okamžitě po jejich použití (především
od pryskyřice a lepidla)
Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k
poruše nástroje, svěřte provedení opravy
autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí
firmy SKIL
- zašlete nástroj nerozebraný spolu s potvrzením o
nákupu své prodejně nebo nejbližšímu servisu značky
SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na
www.skileurope.com)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Elektrické nářadí, doplňky a balení nevyhazujte do
komunálního odpadu (jen pro státy EU)
- podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a
odpovídajících ustanovení právních předpisů
jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí, musí
sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování
- symbol @ na to upozorňuje
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Potvrzujeme na odpovědnost, že tento výrobek odpovídá
následujícím normám nebo normativním podkladům:
EN 60745, EN 61000, EN 55014, podle ustanovení
směrnic 2004/108/ES, 2006/42/ES
Technická dokumentace u: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
11.07.2011
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156

Skil 5064 AA Návod k obsluze

Kategorie
Kotoučové pily
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro