Parkside PHKS 1350 C2 Translation Of The Original Instructions

Typ
Translation Of The Original Instructions
IAN 315014
HANDKREISSÄGE, CIRCULAR SAW, SCIE CIRCULAIRE
PHKS 1350 C2
SCIE CIRCULAIRE
Traduction des instructions d’origine
HANDKREISSÄGE
Originalbetriebsanleitung
CIRCULAR SAW
Translation of the original instructions
HANDCIRKELZAAG
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA
Překlad originálního provozního návodu
RUČNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
PILARKA RĘCZNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung Seite 1
GB/IE Translation of the original instructions Page 15
FR / BE Traduction des instructions d’origine Page 27
NL / BE Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Pagina 41
PL Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Strona 55
CZ Překlad originálního provozního návodu Strana 69
SK Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana 83
Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen
Funktionen des Gerätes vertraut.
Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of
the device.
Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec
toutes les fonctions de l‘appareil.
Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het
apparaat.
Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi
funkcjami urządzenia.
Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
CZ
 69
PHKS 1350 C2
Obsah
Úvod ..........................................................70
Použití vsouladu surčením .................................................... 70
Vybavení .................................................................70
Rozsah dodávky ............................................................70
Technické údaje ............................................................70
Obecné bezpečnostní pokyny pro elektrická nářadí ...................71
1. Bezpečnost na pracovišti ................................................... 71
2. Elektrická bezpečnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3. Bezpečnost osob .........................................................72
4. Manipulace s elektrickým nářadím a jeho použití ................................72
5. Servis .................................................................. 73
Bezpečnostní pokyny specifické pro ruční okružní pily .............................. 73
Bezpečnostní pokyny pro listy do okružní pily .....................................75
Originální příslušenství / originální přídavná zařízení ...............................76
Před uvedením do provozu ........................................76
Kontrola funkce ochranného krytu ..............................................76
Uvedení do provozu ..............................................77
Montáž / výměna pilového listu ............................................... 77
Montáž / nastavení paralelního dorazu .........................................77
Připojení odsávání třísek ......................................................77
Obsluha ........................................................78
Zapnutí a vypnutí ...........................................................78
Nastavení úhlu řezu ......................................................... 78
Nastavení hloubky řezu ...................................................... 78
Manipulace sruční okružní pilou ............................................... 78
Zapnutí a vypnutí laseru ......................................................78
Nastavení otáček ...........................................................78
Tipy a triky ................................................................ 79
Údržba a čištění .................................................79
Likvidace .......................................................79
Likvidace baterií ............................................................79
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH .......................80
Servis ..........................................................81
Dovozce ........................................................81
Překlad originálu prohlášení o shodě ...............................82
70 
CZ
PHKS 1350 C2
RUČNÍ OKRUŽNÍ PILA
PHKS 1350 C2
Úvod
Blahopřejeme Vám kzakoupení Vašeho nového
přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro-
bek. Návod kobsluze je součástí tohoto výrobku.
Obsahuje důležité informace obezpečnosti, použití
a likvidaci. Před použitím výrobku se prosím dobře
seznamte se všemi provozními a bezpečnostními
pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným
způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při pře-
dávání výrobku třetím osobám předejte spolu sním
ityto podklady.
Použití vsouladu surčením
Ruční okružní pila (dále uvedená jako „přístroj“)
je vhodná pro řezání podélných a příčných řezů,
řezů pod úhlem spevnou oporou do masivního
dřeva, dřevotřísky, plastů a lehkých stavebních
materiálů. Jakékoliv jiné použití nebo úprava stroje
jsou pokládány za použití vrozporu surčením a
mohou způsobovat značná nebezpečí úrazu.
Není určeno pro komerční použití.
Vybavení
pojistka proti zapnutí
vypínač
stupnice hloubky řezu
klíč s vnitřním šestihranem SW6
stavěcí šroub
základová deska
upínání paralelního dorazu
ídlový šroub upínání paralelního dorazu
ídlový šroub předvolby úhlu řezu
stupnice úhlu řezu
aretace vřetena
ídavná rukojeť
vypínač laseru
výstupní otvor laseru
paralelní doraz
upínací příruba
upínací šroub / podložka
ochranný kryt
zatahovací páka ochranného krytu
pilový list
výhoz třísek
adaptér odsávání prachu
stavěcí kolečko předvolby otáček
kryt přihrádky na baterie
Rozsah dodávky
1 ruční okružní pila
1 paralelní doraz
1 adaptér pro odsávání prachu
1 klíč s vnitřním šestihranem SW6
2 pilové listy
2baterie
1 návod kobsluze
Technické údaje
Jmenovitý příkon: 1350 W
Jmenovité napětí: 230 V ∼ 50 Hz
(střídavý proud)
Otáčky naprázdno: n
0
2,200 - 4,700 min
-1
Pilové listy: 1x Ø 190 mm x 2,5 mm x
Ø 20 mm, 24 zubů
1x Ø 190 mm x 2,5 mm x
Ø 20 mm, 48 zubů
Max. hloubka řezu: Při 0°:
dřevo/plast 65 mm
Při 45°:
dřevo/plast 44 mm
Třída ochrany: II /
(dvojitá izolace)
Informace ohluku a vibracích:
Naměřená hodnota hluku stanovena dle EN62841.
Typická hladina hluku elektrického nářadí shodno-
cenímA:
190mm
max. 56 mm
CZ
 71
PHKS 1350 C2
Hodnota emise hluku:
Hladina akustického
tlaku: L
PA
= 93 dB(A)
Nejistota: K
PA
= 3 dB
Hladina akustického
výkonu: L
WA
= 104 dB(A)
Nejistota: K
WA
= 3 dB
Používejte ochranu sluchu!
Celková hodnota vibrací:
Řezání dřeva a
h,W
= 3,7 m/s
2
Nejistota K=1,5m/s
2
VÝSTRAHA!
Hladina vibrací uvedená vtomto návodu
byla měřena vsouladu se standardizovanou
metodou měření dle EN62841 a lze ji použít
ke srovnání přístrojů. Uvedenou hodnotu emi-
se vibrací lze rovněž použít kpředběžnému
posouzení expozice. Hladina vibrací se mění
vzávislosti na použití elektrického nářadí a
může být vněkterých případech vyšší než
hodnota uvedená vtomto návodu. Pokud se
elektrické nářadí užívá takovým způsobem
pravidelně, mohlo by být zatížení vibracemi
podceněno.
UPOZORNĚNÍ
Snažte se udržovat zatížení vibracemi co
nejnižší. Příklady opatření na snížení zatížení
vibracemi je použití rukavic při práci snářa-
dím a omezení doby práce snářadím. Přitom
se musí zohlednit všechny části provozního
cyklu (například časy, kdy je elektrické nářadí
vypnuté a časy, kdy je sice zapnuté, ale běží
bez zatížení).
Obecné bezpečnostní
pokyny pro elektrická
nářadí
VÝSTRAHA!
Přečtěte si veškeré bezpečnostní pokyny,
instrukce, ilustrace a technická data, jimiž je
toto elektrické nářadí opatřeno. Zanedbání
dodržování následujících bezpečnostních
upozornění a pokynů může vést kúrazu elek-
trickým proudem, k požáru a/nebo těžkým
zraněním.
Veškerá bezpečnostní upozornění a pokyny
uschovejte pro budoucí použití.
Pojem „elektrické nářadí“ užívaný vbezpečnostních
pokynech se vztahuje na elektrická nářadí napájená
ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrická nářadí
napájená akumulátorem (bez síťového kabelu).
1. Bezpečnost na pracovišti
a) Pracovní prostor udržujte včistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek a neosvětlený pracovní
prostor mohou vést kúrazům.
b) S elektrickým nářadím nepracujte vprostředí
ohroženém výbuchem, ve kterém se nachází
hořlavé kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické
nářadí vytváří jiskry, od nichž se může vznítit
prach nebo výpary.
c) Nedovolte dětem ani jiným osobám, aby se
přibližovaly kelektrickému nářadí vdobě, kdy
ho používáte. Vpřípadě odvedení pozornosti
můžete ztratit kontrolu nad elektrickým nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a) Přípojná zástrčka elektrického nářadí musí
odpovídat zásuvce. Zástrčka se nesmí žád-
ným způsobem pozměňovat.
Nepoužívejte adaptérové zástrčky vkombi-
naci suzemněným elektrickým nářadím.
Nepozměněné zástrčky a jim odpovídající zá-
suvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
72 
CZ
PHKS 1350 C2
b) Zabraňte kontaktu těla suzemněnými povr-
chy jako např. od trubek, topení, sporáků
a chladniček. Je-li Vaše tělo uzemněné, hrozí
zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
c) Elektrická nářadí chraňte před deštěm a vlh-
kostí. Vniknutím vody do elektrického nářadí
se zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
d) Nepoužívejte připojovací vedení vrozporu
sjeho určením pro přenášení či zavěšování
elektrického nářadí nebo kvytahování zástrč-
ky ze zásuvky. Udržujte připojovací vedení
vdostatečné vzdálenosti od zdrojů vysoké
teploty, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých
částí přístroje. Poškozená nebo zapletená při-
pojovací vedení zvyšují riziko úrazu elektrickým
proudem.
e) Pokud pracujete selektrickým nářadím venku,
používejte pouze taková prodlužovací vedení,
jež jsou schválena i pro venkovní použití.
Používáním prodlužovacího vedení vhodného
pro venkovní použití se snižuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
f) Pokud nelze zabránit provozu elektrického
nářadí ve vlhkém prostředí, používejte prou-
dový chránič. Použitím proudového chrániče
se snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Bezpečnost osob
a) Buďte neustále pozorní, sledujte své počínání
a kpráci selektrickým nářadím přistupujte
srozumem. Elektrické nářadí nepoužívejte,
jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu
či léků. Jediný okamžik nepozornosti při použí-
vání elektrického nářadí může způsobit vážná
zranění.
b) N
oste osobní ochranné prostředky a vždy
iochranné brýle. Nošením osobních ochran-
ných prostředků, jako je ochranná maska proti
prachu, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochran-
ná přilba nebo ochrana sluchu, a to vzávislosti
na druhu a použití elektrického nářadí, se snižuje
riziko zranění.
c) Zabraňte neúmyslnému uvedení přístroje do
provozu. Než elektrické nářadí zapojíte do
elektrické sítě a/nebo připojíte akumulátor
nebo než nářadí zvednete či přenesete, ujis-
těte se, zda je vypnuté. Pokud máte při přená-
šení elektrického nářadí prst na spínači, nebo
pokud do sítě zapojíte již zapnuté elektrické
nářadí, může dojít kúrazu.
d) Předtím, než elektrické nářadí zapnete,
odstraňte nastavovací nástroje nebo šroubo-
váky. Pokud se nástroj nebo šroubovák nachází
votáčející se části elektrického nářadí, může to
vést kezraněním.
e) Vyhýbejte se nepřirozenému držení těla.
Zajistěte si bezpečnou stabilitu a neustále udr-
žujte rovnováhu. Tak dokážete elektrické nářadí
vneočekávaných situacích lépe kontrolovat.
f) Noste vhodný oděv. Nenoste volné oblečení
ani šperky. Vlasy a oděv udržujte vbezpečné
vzdálenosti od pohyblivých částí. Volný a
nepřiléhavý oděv, šperky nebo dlouhé vlasy
mohou být pohyblivými částmi zachyceny.
g) Pokud lze namontovat zařízení pro odsávání
a zachytávání prachu, potom se tato musí
připojit a správně použít. Použitím odsávání
prachu se může snížit ohrožení prachem.
h) Nenechte se ukonejšit falešným bezpečím
a neopomíjejte bezpečnostní předpisy pro
elektrická nářadí, i když elektrické nářadí po
opakovaném použití již znáte. Nepozorná
manipulace může způsobit v zlomku sekundy
vážná zranění.
4. Manipulace s elektrickým nářadím
a jeho použití
a) Elektrické nářadí nepřetěžujte. Pro práci po-
užívejte elektrické nářadí vhodné k danému
účelu. Svhodným elektrickým nářadím se Vám
bude vuvedeném výkonovém rozsahu pracovat
lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte elektrické nářadí, jehož spínač
je vadný. Elektrické nářadí, které se již nedá
zapnout nebo vypnout, představuje nebezpečí
a musí se opravit.
c) Před nastavováním přístroje, výměnou dílů
vsazeného nástroje nebo odložením elektric-
kého nářadí, vytáhněte zástrčku ze zásuvky
a/nebo vyjměte vyjímatelný akumulátor. Toto
bezpečnostní opatření zabraňuje neúmyslnému
spuštění elektrického nářadí.
CZ
 73
PHKS 1350 C2
d) Nepoužívaná elektrická nářadí udržujte mimo
dosah dětí. Nedovolte používat elektrické
nářadí osobám, které sním nejsou obeznáme-
ny nebo které nečetly tento návod. Elektrická
nářadí jsou nebezpečná, pokud je používají
nezkušené osoby.
e) Údržbu elektrických nářadí a vsazeného
nástroje vykonávejte pečlivě. Zkontrolujte,
zda jsou vpořádku pohyblivé části přístroje
a zda nejsou sevřené, zda nejsou některé
součásti rozbité nebo natolik poškozené, že
je funkčnost elektrického nářadí omezena.
Poškozené části elektrického nářadí nechte
před jeho použitím opravit. Řada úrazů má
svou příčinu ve špatné údržbě elektrických
nářadí.
f) Řezné nástroje udržujte vostrém a čistém
stavu. Pečlivě udržované řezné nástroje sos-
trými řeznými hranami se méně zasekávají
a snáze se vedou.
g) Elektrické nářadí, příslušenství, vsazené ná-
stroje atd. používejte dle těchto pokynů.
Zohledňujte přitom pracovní podmínky a
vykonávanou činnost. Použití elektrických ná-
řadí kjiným než určeným účelům může vést ke
vzniku nebezpečných situací.
h) Udržujte rukojeti a plochy rukojetí suché, čisté
a bez oleje a mastnoty. Kluzké rukojeti a plo-
chy rukojetí neumožňují bezpečnou obsluhu a
kontrolu elektrického nářadí vneočekávaných
situacích.
5. Servis
a) Nechte své elektrické nářadí opravovat pouze
kvalifikovanými odborníky a používejte jen
originální náhradní díly. Tím se zajistí, že
zůstane zachována bezpečnost elektrického
nářadí.
Bezpečnostní pokyny specifické pro
ruční okružní pily
Bezpečnostní pokyny pro všechny pily
Řezání
a) NEBEZPEČÍ! Nedávejte ruce do
oblasti řezání a nedotýkejte se pilo-
vého listu. Přidržujte druhou rukou
přídavnou rukojeť nebo skříň motoru. Když
držíte pilu oběma rukama, nemůže dojít kjejich
zranění pilovým listem.
b) Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt vás
pod obrobkem nemůže chránit před pilovým
listem.
c) Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku.
Pod obrobkem by mělo být vidět méně než
celou výšku zubu.
d) Obrobek, který chcete řezat, nikdy nedržte
vruce ani přes nohu. Zajistěte stabilní upnutí
obrobku. Je důležité, aby byl obrobek dobře
upevněn, aby se minimalizovalo riziko tělesné-
ho kontaktu, sevření pilového listu nebo ztráty
kontroly.
e) Při práci, ukteré by mohlo dojít ke kontaktu
nářadí se skrytými vodiči nebo svlastním
síťovým kabelem, uchopte elektrické nářadí
pouze za izolované plochy rukojeti. Kontak-
tem svodičem pod napětím je napětí přiváděno
rovněž do kovových částí elektrického nářadí,
což vede kzásahu elektrickým proudem.
f) Při podélném řezání používejte vždy doraz
nebo rovné hranové vodítko. Zlepšuje to přes-
nost řezu a snižuje pravděpodobnost sevření
pilového listu.
g) Používejte vždy pilové listy se správnou veli-
kostí a odpovídajícím upínacím otvorem (např.
ve tvaru hvězdy nebo kulatý). Pilové listy, které
nejsou vhodné pro montážní součásti pily, běží
nepravidelně, což vede ke ztrátě kontroly.
h) Nikdy nepoužívejte pro pilové listy poškozené
nebo nesprávné podložky či šrouby. Podložky
a šrouby pro pilové listy jsou speciálně zkon-
struovány pro vaši pilu, její optimální výkon a
provozní bezpečnost.
74 
CZ
PHKS 1350 C2
Další bezpečnostní pokyny pro všechny pily
Zpětný ráz - příčiny a příslušné bezpečnostní
pokyny
Zpětný ráz je náhlá reakce následkem přiskříp-
nutého, sevřeného nebo nesprávně vyrovnaného
pilového listu, což vede knekontrolovanému
zvednutí pily nahoru a vysunutí zobrobku ven
směrem kobsluhující osobě;
pokud se pilový list zasekl nebo uvázl vzavírající
se řezné mezeře, je zablokován a síla motoru
přístroj odhodí zpět směrem kobsluhující osobě;
jestliže se pilový list vzpříčí vřezu nebo se ne-
správně vyrovná, mohou se zuby zadní hrany
pilového listu zaseknout do povrchu obrobku,
čímž dojde kvysunutí pilového listu zřezné
mezery a vyskočení pily zpět směrem kobslu-
hující osobě.
Zpětný ráz je důsledkem nesprávného nebo chyb-
ného použití pily. Vhodnými bezpečnostními opat-
řeními tomu lze zabránit tak, jak je popsáno níže.
a) Pilu držte pevně oběma rukama a dejte své
paže do polohy, ve které můžete zachytit síly
zpětného rázu. Zdržujte se vždy bočně od
pilového listu, vaše tělo nikdy nesmí být spi-
lovým listem vjedné linii. Vpřípadě zpětného
rázu může okružní pila poskočit zpět, avšak
obsluhující osoba může tuto situaci vhodnými
bezpečnostními opatřeními zvládnout.
b) Pokud se pilový list zasekne nebo přerušíte
práci, pilu vypněte a držte ji vřezaném mate-
riálu klidně, dokud se pilový list nezastaví.
Nikdy se nepokoušejte vyjmout pilu zobrob-
ku nebo ji táhnout zpět, dokud je pilový list
ještě vpohybu, vopačném případě může
dojít kzpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte
příčinu zaseknutí pilového listu.
c) Pokud chcete pilu, která se zasekla vobrobku,
opět spustit, vycentrujte pilový list vřezné
mezeře a zkontrolujte, zda zuby pily nejsou
zaseknuty do řezaného materiálu. Pokud je
pilový list sevřený, může se pohyby vysunout
zřezaného materiálu a při opětovném spuštění
pily způsobit zpětný ráz.
d) Kminimalizaci rizika zpětného rázu násled-
kem sevřeného pilového listu velké řezané
desky podepřete. Velké desky se pod vlastní
vahou mohou prohýbat. Desky se musí podepřít
na obou stranách, jak vblízkosti řezné mezery,
tak i na okraji.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilo
listy. Pilové listy stupými nebo nesprávně vy-
rovnanými zuby způsobí vzhledem kpříliš úzké
řezné mezeře zvýšené tření, sevření pilového
listu a zpětný ráz.
f) Před řezáním utáhněte nastavení hloubky řezu
a úhlu řezu. Pokud se během řezání změní
nastavení, může dojít kzaseknutí pilového listu
a následně ke zpětnému rázu.
g) Buďte obzvláště opatrní při řezání do již exis-
tujících stěn nebo jiných neprůhledných míst.
Vnořený pilový list se při říznutí do skrytých
objektů může zablokovat a způsobit zpětný ráz.
Funkce spodního ochranného krytu
a) Před každým použitím zkontrolujte, zda je
spodní ochranný kryt řádně uzavřen. Pilu
nepoužívejte, pokud se spodní ochranný kryt
volně nepohybuje a okamžitě se neuzavře.
Spodní ochranný kryt nikdy neupínejte ani
nepřipevňujte votevřené poloze. Spadne-li
pila náhodně na zem, může se spodní ochran-
ný kryt zdeformovat. Otevřete ochranný kryt
pomocí zatahovací páky a ujistěte se, že se kryt
volně pohybuje a vžádném úhlu ani hloubce
řezu se nedotýká pilového listu ani jiných částí.
b) Zkontrolujte funkci pružiny spodního ochran-
ného krytu. Pokud spodní ochranný kryt a
pružina nepracuje správně, nechte přístroj
před použitím zkontrolovat, příp. opravit. Po-
škozené díly, lepivé usazeniny nebo nahroma-
děné třísky mohou vést kopožďování spodního
ochranného krytu.
c) Spodní ochranný kryt otvírejte ručně pouze
při zvláštních řezech, jako jsou „ponorné a
úhlové řezy“. Otevřete spodní ochranný kryt
zatahovací pákou a uvolněte ji, jakmile se pilo-
vý list vnoří do obrobku. Uvšech ostatních typů
řezání by měl spodní ochranný kryt pracovat
automaticky.
CZ
 75
PHKS 1350 C2
d) Nepokládejte pilu na stůl nebo na zem, aniž
by byl pilový list zakryt spodním ochranným
krytem. Nechráněný dobíhající pilový list
pohybuje pilou proti směru řezu a řeže vše, co
mu stojí vcestě. Mějte přitom na vědomí dobu
doběhu pily.
Doplňující instrukce:
Nepoužívejte brusné kotouče.
Používejte pouze pilové listy sprůměrem podle
označení na pile.
Při opracování dřeva nebo materiálů, ukterých
vzniká zdraví nebezpečný prach, se přístroj musí
zapojit do vhodného, testovaného odsávacího
zařízení.
Při řezání dřeva noste ochrannou protipracho-
vou masku.
Používejte pouze doporučené pilové listy.
Noste vždy ochranu sluchu.
Zabraňte přehřátí hrotů zubů pilového listu.
Při řezání plastu zabraňte jeho roztavení.
Bezpečnostní pokyny pro listy do
okružní pily
Noste ochranné rukavice!
Noste ochranu dýchacích cest!
Noste ochranné brýle!
Používejte ochranu sluchu!
VÝSTRAHA! Chraňte se před laserovým
zářením:
Přístroj obsahuje laser 2.třídy.
Nemiřte laserem nikdy na osoby ani zvířata.
Nedívejte se nikdy přímo do laserového
paprsku. Laser může vést kpoškození zraku.
Laserový paprsek nikdy nesměrujte na inten-
zivně reflexivní materiály. Hrozí nebezpečí
zranění odraženým světlem.
Jakékoliv nastavení kzesílení laserového pa-
prsku je zakázáno. Hrozí nebezpečí zranění!
Za škody způsobené manipulací slaserovým
zařízením nebo nedodržením bezpečnostních
pokynů výrobce nenese odpovědnost.
Pozor, pokud se použijí jiná než zde uvedená
ovládací a seřizovací zařízení nebo se pro-
vedou jiné postupy, může to vést kpůsobení
nebezpečného záření.
UPOZORNĚNÍ
Pokud se přístroj nepoužívá podle návodu
k obsluze výrobce, může se narušit jeho
určená ochrana.
76 
CZ
PHKS 1350 C2
NEBEZPEČÍ
Nesprávná manipulace sbateriemi
může vést kpožáru, výbuchům, úniku
nebezpečných látek nebo jiným nebez-
pečným situacím!
Neodhazujte baterie do ohně a nevystavujte
je vysokým teplotám.
Baterie neotevírejte, nedeformujte ani nezkra-
tujte, protože vtomto případě mohou unikat
chemikálie obsažené vbateriích.
Nepokoušejte se baterie dobíjet. Znovu na-
bíjet se mohou pouze baterie označené jako
„nabíjecí“. Hrozí nebezpečí výbuchu!
Baterie pravidelně kontrolujte. Vyteklé
chemikálie mohou způsobit trvalé poškození
přístroje. Spoškozenými nebo vyteklými bate-
riemi je třeba manipulovat obzvláště opatrně.
Nebezpečí poleptání! Noste ochranné
rukavice.
Chemikálie, které zbaterie vytečou, mohou
způsobit podráždění kůže. Při kontaktu skůží
opláchněte zasažené místo silným proudem
vody. Vniknou-li tyto chemikálie do očí, vy-
pláchněte oči důkladně vodou, netřete si je
a okamžitě vyhledejte lékaře.
Baterie se nesmí dostat do rukou dětem.
Hrozí nebezpečí, že by děti mohly baterie
vložit do úst a spolknout. Vpřípadě spolknutí
baterie je třeba neprodleně vyhledat lékař-
skou pomoc.
Různé typy baterií resp. akumulátorů se při
použití se nesmí navzájem míchat.
Vždy používejte baterie se správnou pola-
ritou, protože jinak hrozí nebezpečí jejich
explodování.
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte
zněj baterie.
Výměna baterií:
Vhodným křížovým šroubovákem otevřete kryt
přihrádky na baterie
.
Vyjměte staré baterie.
Vložte dvě nové alkalické knoflíkové baterie
1,5 V typu AG 13 / LR 44 (např. GPA76)
podlepolarity a opět pevně přišroubujte kryt
přihrádky na baterie
.
POZOR!
Pokud se použijí jiná než zde uvedená ovládací
a seřizovací zařízení nebo se provedou jiné
postupy, může to vést kpůsobení nebezpečného
záření.
Originální příslušenství / originální
přídavná zařízení
Používejte výhradně příslušenství a přídavná
zařízení, která jsou uvedena vnávodu kob-
sluze resp. taková, jejichž upínání je s přístro-
jem kompatibilní.
Před uvedením do provozu
Kontrola funkce ochranného krytu
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Před jakoukoli prací na přístroji ho vypněte
a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Ujistěte se, zda všechny pohyblivé díly ochran-
ného krytu
fungují bez svírání a zda správně
fungují veškerá zařízení zakrývající pilový list.
Ochranný kryt
ovládejte pouze za k tomu
určenou zatahovací páku ochranného krytu .
Zatahovací páku ochranného krytu zatáhněte
zcela zpět.
Při puštění zatahovací páky ochranného krytu
se ochranný kryt musí správně přesunout
zpět do své výchozí polohy.
CZ
 77
PHKS 1350 C2
Uvedení do provozu
Ruční okružní pila PHKS 1350 C2 má Intelligent
Power Control. Toto automatické zvýšení výkonu
způsobuje, že v daném rozsahu otáček i při řezání
tvrdšího a odolnějšího materiálu zůstává výkon
konstantní.
Montáž / výměna pilového listu
UPOZORNĚNÍ
Všechny použité listy musí být v souladu s
EN 847-1.
Používejte pouze pilové listy sprůměrem
podle označení na pile.
Pilový list
vyměňujte pouze při vytažené síťové
zástrčce!
1. Nastavte hloubku řezu (pomocí stavěcího šrou-
bu ) na minimální polohu, 0mm.
2. Otočte ochranný kryt pomocí zatahovací
páky zpět a přístroj odložte.
3. Stiskněte aretaci vřetena
(dokud nezaskočí)
a klíčem s vnitřním šestihranem povolte upí-
nací šroub / podložku . Nyní sejměte upínací
šroub / podložku a upínací přírubu (viz
také obr. A).
Obr. A: Výměna pilového listu
4. Pilový list
sejměte.
5. Montáž pilového listu proveďte analogově,
vopačném pořadí podle popisu.
6. Stiskněte aretaci vřetena
(dokud nezaskočí)
a klíčem s vnitřním šestihranem utáhněte
upínací šroub .
VÝSTRAHA!
Šipka na pilovém listu
musí souhlasit se
šipkou směru otáčení (směr chodu, označen
na přístroji).
Ujistěte se, zda je pilový list
vhodný pro
otáčky nářadí.
Montáž / nastavení paralelního
dorazu
Povolte křídlový šroub a vložte paralelní
doraz do upínání paralelního dorazu .
Požadovanou šířku řezu nastavte pomocí stup-
nice na paralelním dorazu a šipky označení
na základní desce (viz také obr. B).
Obr. B: Šířka řezu 3 cm
Křídlový šroub
opět pevně utáhněte.
Připojení odsávání třísek
Nasuňte adaptér odsávání prachu na výhoz
třísek .
Připojte schválené odsávání prachu a třísek.
78 
CZ
PHKS 1350 C2
Obsluha
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí:
Zatlačte pojistku proti zapnutí doleva nebo
doprava a podržte ji stisknutou.
Stiskněte vypínač . Po rozběhnutí stroje může-
te pojistku proti zapnutí opět pustit.
Vypnutí:
Pusťte vypínač
.
Nastavení úhlu řezu
Úhel řezu můžete určit pomocí stupnice úhlu řezu .
Povolte křídlový šroub předvolby úhlu řezu
,
na stupnici úhlu řezu nastavte požadovaný
úhel a křídlový šroub opět pevně utáhněte.
Nastavení hloubky řezu
UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme zvolit hloubku řezu dle možnos-
ti cca o3mm větší, než je tloušťka materiálu.
Tím docílíte čistý řez.
Povolte stavěcí šroub
, na stupnici hloubky
řezu nastavte požadovanou hloubku řezu
a stavěcí šroub opět pevně utáhněte.
Manipulace sruční okružní pilou
1. Přístroj zapněte tak, jak je popsáno vbodě
»Zapnutí a vypnutí«, a umístěte jej na materiál
přední hranou základové desky .
2. Vyrovnejte stroj na paralelním dorazu nebo
na vyznačené čáře.
3. Stroj držte oběma rukama za rukojeti a řežte
mírným tlakem.
Zapnutí a vypnutí laseru
Zapnutí:
Stiskněte vypínač laseru
.
Vypnutí:
Stiskněte vypínač laseru
.
UPOZORNĚNÍ
Pokud jsou baterie vybity, vyměňte je za dvě
nové alkalické knoflíkové baterie 1,5 V typu
AG 13 / LR 44 (např. GPA 76).
Nastavení otáček
Otočte stavěcím kolečkem na požadovaný
stupeň otáček (značení šipkou ▲). (1 = nejnižší
počet otáček /6 = nejvyšší počet otáček):
Řiďte se podle následujících, nezávazných nastave-
ní resp. stavěcím kolečkem
nastavte přiměřeně
individuální otáčky.
Materiál Stupeň
otáček
Tvrdé a měkké dřevo (masivní dřevo)
vpříčném a podélném řezu
6
Dřevotřískové desky, tvrdé dřevo-
vláknité desky
6
Laťovky, překližky 6
Potažené a dýhované desky 6
Desky zPVC 3-5
Desky zakrylátového skla, plexi-
sklo
2-4
Hliníkové desky 4-6
Hliníkové profily 4-6
Sádrokartonové desky 1-2
Desky zminerální vaty 1-2
Cementem lepené třískové desky 1-2
CZ
 79
PHKS 1350 C2
Tipy a triky
Vytržení řezné hrany ucitlivých povrchů, jako
jsou např. potažené třískové desky nebo dveře,
zabraňte nalepením krycí pásky na čáře řezu.
To má navíc tu výhodu, že na krycí pásce lze
také lépe dělat značky než na hladkém po-
vrchu. Ještě účinněji zabráníte vytržení řezné
hrany upnutím tenkého dřeva, které se řeže
společně smateriálem.
Údržba a čištění
VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!
Před jakoukoli prací na přístroji ho
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku
ze zásuvky.
Přístroj musí být vždy čistý, suchý a zbavený
oleje a maziv.
Kčištění povrchu používejte suchý hadřík.
VÝSTRAHA!
Pokud je nutná výměna připojovacího kabelu,
musí ji provést výrobce nebo jeho zástupce,
aby se zabránilo ohrožení bezpečnosti.
Likvidace
Obal je zekologických materiálů. Lze ho
zlikvidovat vmístních recyklačních kontej-
nerech.
Nevyhazujte elektrické nářadí do
domovního odpadu!
Vsouladu sevropskou směrnicí č. 2012/19/EU
musí být opotřebovaná elektrická nářadí shroma-
žďována odděleně a odevzdána kekologické
recyklaci.
Informace omožnostech likvidace vysloužilého
přístroje vám podá obecní nebo městský úřad.
Likvidace baterií
Baterie se podle směrnice č. 2006/66/EC
musí recyklovat a nesmí se likvidovat spo-
lečně sdomovním odpadem. Každý spo-
třebitel je ze zákona povinen veškeré baterie/
akumulátory odevzdat na sběrném místě ve své
obci / městské čtvrti nebo vobchodě. Tato povin-
nost slouží ktomu, aby mohly být baterie/akumulá-
tory odevzdány kekologické likvidaci. Baterie/
akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité.
Baterie se před likvidací musí vyjmout z přístroje.
Balení zlikvidujte ekologicky.
Dbejte na označení na různých
obalových materiálech a v případě
potřeby je roztřiďte odděleně.
Obalové materiály jsou označeny
zkratkami (a) a číslicemi (b) s
následujícím významem:
1–7: Plasty,
20–22: Papír a lepenka,
80–98: Kompozitní materiály
Informace omožnostech likvidace
vysloužilého výrobku Vám podá
správa Vašeho obecního nebo
městského úřadu.
80 
CZ
PHKS 1350 C2
Záruka společnosti
Kompernass Handels GmbH
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
na tento přístroj získáváte záruku vtrvání 3 let od
data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku
máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato
zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou
zárukou.
Záruční podmínky
Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře
uschovejte originál pokladního lístku. Tento doklad
je potřebný jako důkaz o koupi.
Pokud do tří let od data zakoupení tohoto výrobku
dojde k vadě materiálu nebo vý robní závadě, pak
Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opra-
víme nebo vyměníme. Předpokladem této záruky
je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný
přístroj a doklad o koupi (pokladní lístek) a stručně
se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.
Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte
zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou
nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová
záruční doba.
Záruční doba a zákonné nároky
vyplývající ze závad
Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje.
To platí ipro vyměněné a opravené součásti.
Poškození nebo vady vyskytující se případně již
při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po
uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy
zpoplatnění.
Rozsah záruky
Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic
kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.
Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní
vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti pro-
duktu, které jsou vystaveny normálnímu opotřebení,
a proto je lze považovat za opotřebovatelné díly
nebo za poškození křehkých součástí jako jsou
např. spínače, akumulátory, formy na pečení nebo
části, které jsou vyrobeny ze skla.
Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen,
nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění
správného používání výrobku se musí přesně dodr-
žovat všechny pokyny uvedené v návodu kobsluze.
Účelům použití a úkonům, které se v návodu
kobsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje,
je třeba se bezpodmínečně vyhnout.
Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne
pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném
používání, při použití násilí a při zásazích, které
nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními
provozovnami, záruční nároky zanikají.
Vyřízení v případě záruky
Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle
následujících pokynů:
Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní
lístek a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako
doklad o koupi.
Číslo výrobku naleznete na typovém štítku, rytině,
na titulní straně svého návodu (vlevo dole) nebo
jako nálepku na zadní nebo spodní straně.
Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo
jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené
servisní oddělení telefonicky nebo e-mailem.
Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak
můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní
lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k
ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovného
na adresu, kterou Vám oznámí servis.
Na webových stránkách
www.lidl-service.com si můžete
stáhnout tyto a mnoho dalších
příruček, videí o výrobku a software.
CZ
 81
PHKS 1350 C2
Servis
Servis Česko
Tel.: 800143873
IAN 315014
Dovozce
Dbejte prosím na to, že následující adresa není adre-
sou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
DE - 44867 BOCHUM
NĚMECKO
www.kompernass.com
82 
CZ
PHKS 1350 C2
Překlad originálu prohlášení o shodě
My, KOMPERNASS HANDELS GMBH, osoba odpovědná za dokumentaci: pan Semi Uguzlu,
BURGSTR. 21, DE - 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND/NĚMECKO, prohlašujeme, že tento
výrobek je ve shodě snásledujícími normami, normativními dokumenty a směrnicemi ES:
Směrnice ostrojních zařízeních
(2006/42/EC)
Směrnice oelektromagnetické kompatibilitě
(2014 / 30 / EU)
Směrnice oomezení používání nebezpečných látek (RoHS)
(2011/65/EU)*
* Výhradní odpovědnost za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výrobce. Výše popsaný předmět pro-
hlášení je v souladu spředpisy směrnice č. 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června
2011 oomezení používání určitých nebezpečných látek velektrických a elektronických zařízeních.
Použité harmonizované normy:
EN 62841-1: 2015
EN 62841-2-5: 2014
EN 55014-1: 2006/A2: 2011
EN 55014-2: 2015
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013
EN 60825-1: 2014
EN 50581: 2012
Typové označení stroje: Ruční okružní pila PHKS 1350 C2
Rok výroby: 01 - 2019
Sériové číslo: IAN 315014
Bochum, 29.01.2019
Semi Uguzlu
- manažer kvality -
Technické změny ve smyslu dalšího vývoje jsou vyhrazeny.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100

Parkside PHKS 1350 C2 Translation Of The Original Instructions

Typ
Translation Of The Original Instructions