Skil 5885MA Uživatelský manuál

Kategorie
Kotoučové pily
Typ
Uživatelský manuál
62
Nagyméretű lemezek vagy táblák vágása #
- a vágásvonal mentén támasza alá a lemezt egy
munkaasztalon vagy a földön
! allítsabeavágásmélységétúgy,hogyalemezt
elvágjadevigyázzon,hogyatartóbanevágjon
- amennyiben a vezetőléc nem engedi a kivánt
szélesség beállítását, úgy szögeljen egy egyenes
falécet a munkadarabra, amely vezetőlécként
működne a gépet használja a jobb oldali lábazattal
a vezetőlécen
KARBANTARTÁS/SZERVIZ
Mindig tartsa tisztán a gépet és a vezetéket (különös
tekintettel a szellőzőnyílásokra )
! tisztításelőtthúzzakiacsatlakozódugót
Közvetlen a használat után tisztítsa meg a körfűreszlapot
(főleg a gyantától és a ragasztótól)
Ha a gép a gondos gyártási és ellenőrzési eljárás
ellenére egyszer mégis meghibásodna, akkor a javítással
csak SKIL elektromos kéziszerszám-műhely
ügyfélszolgálatát szabad megbízni
- küldje az összeszerelt gépet a vásárlást bizonyító
számlával együtt a kereskedő vagy a legközelebbi
SKIL szervizállomás címére (a címlista és a gép
szervizdiagramja a www.skilmasters.com
címen található)
KÖRNYEZET
Azelektromoskéziszerszámokat,tartozékokatés
csomagolástnedobjaaháztartásiszemétbe (csak
EU-országok számára)
- a használt villamos és elektronikai készülékekről szóló
2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való
átültetése szerint az elhasznált elektromos
kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és
környezetbarát módon újra kell hasznosítani
- erre emlékeztet a $ jelzés, amennyiben felmerül az
intézkedésre való igény
MEGFELELŐSÉGINYILATKOZAT
Teljes felelösségünk tudatában kijelentjük, hogy jelen
termék a következö szabványoknak vagy kötelezö
hatósági elöírásoknak megfelel: EN 60745, EN 61000,
EN 55014, a 2006/95/EK, 2004/108/EK, 2006/42/EK
elöírásoknak megfelelöen
Aműszakidokumentációakövetkezőhelyen
található: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE),
4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
01.03.2011
ZAJ/REZGÉS
Az EN 60745 alapján végzett mérések szerint ezen
készülék hangnyomás szintje 94 dB(A) a hangteljesítmény
szintje 105 dB(A) (normál eltérés: 3 dB), a rezgésszám
2,9 m/s² (kézre-ható érték; szórás K = 1,5 m/s²)
A rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745
szabványban meghatározott szabványosított teszttel
összhangban történt; ez egy eszköznek egy másik
eszközzel történő összehasonlítására, illetve a
rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére
használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra
történő felhasználása során
- az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő,
illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő
felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét
- az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy
amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez
munkát, jelentősen csökkentheti a kitettség szintjét
! azeszközéstartozékaikarbantartásával,kezének
melegentartásával,ésmunkavégzésének
megszervezésévelvédjemegmagáta
rezgésekhatásaitól

Kotoučovápila 5885
ÚVOD
Nářadí je určen k prováděné podélných a příčných
rovných řezů a řezů áhlem zkosení do 45° ve dřevě; s
příslušnými pilovými listy lze také řezat neželezné kovy,
lehké stavební materály a umělé hmoty
Tento návod s pokyny si pečlivě přečtěte a uschovejte 2
TECHNICKÉÚDAJE1
BEZPEČNOST
VŠEOBECNÉBEZPEČNOSTNÍPŘEDPISY
POZOR!Čtětevšechnavarovnáupozorněnía
pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a
pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem,
požár a/nebo těžká poranění. Všechnavarovná
upozorněníapokynydobudoucnauschovejte. Ve
varovných upozorněních použitý pojem “elektronářadí” se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se
síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na
akumulátoru (bez síťového kabelu).
1)BEZPEČNOSTPRACOVNÍHOMÍSTA
a) UdržujteVašepracovnímístočistéauklizené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou
vést k úrazům.
b) Sestrojemnepracujtevprostředíchohrožených
explozí,kdesenacházejíhořlavékapaliny,plyny
neboprach.Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou
prach nebo páry zapálit.
c) Dětiajinéosobyudržujtepřipoužitíelektronářadí
dalekoodVašehopracovníhomísta. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
63
2)ELEKTRICKÁBEZPEČNOST
a) Připojovazástrčkastrojemusícovatsezásuvkou.
stkanesbýtžádnýmzsobemupravena.
Spolsestrojisochranmuzemm
nepoívejtežádnéadaprozástrčky. Neuprave
stky a vhodné zásuvky snižu riziko elektricho úderu.
b) Zabraňtekontaktutělasuzemněnýmipovrchy,jako
např.potrubí,topení,sporákyachladničky. Je-li Vaše
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko elektrického úderu.
c) Chraňtestrojpředdeštěmavlhkem. Vniknutí vody do
elektrického stroje zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.
d) Dbejtenaúčelkabelu,nepoužívejtejejknošeníči
zavěšenístrojenebovytaženízástrčkyzezásuvky.
Udržujtekabeldalekoodtepla,oleje,ostrýchhran
nebopohyblivýchdílůstroje. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko elektrického úderu.
e) Pokudpracujeteselektronářadímvenku,použijte
pouzetakovéprodlužovacíkabely,kteréjsou
schválenyiprovenkovnípoužití. Použití
prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku,
snižuje riziko elektrického úderu.
f) Pokudsenelzevyhnoutprovozuelektrořave
vlhkémprostře,použijteochranjistič. Nasazení
ochranho jističe snuje riziko úderu elektrickým proudem.
3)BEZPEČNOSTOSOB
a) Buďtepozorní,dávejtepozornato,codělátea
přistupujtekpráciselektronářadímrozumně.Stroj
nepoužívejtepokudjsteunaveninebopodvlivem
drog,alkoholuneboléků. Moment nepozornosti při
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
b) Nosteosobníochrannépomůckyavždyochranné
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako
maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou
podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu
nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
c) Zabraňteneúmyslnémuuvedenídoprovozu.
Přesvědčtese,žejeelektronářadívypnutédřívenež
jejuchopíte,ponesetečipřipojítenazdrojproudua/
neboakumulátor. Máte li při nošení elektronářadí prst
na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu
zapnutý, pak to může vést k úrazům.
d) Nežstrojzapnete,odstraňteseřizovacínástroje
nebošroubovák. Nástroj nebo klíč, který se nachází v
otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
e) Nepřeceňujtese.Zajistětesibezpečnýpostojavždy
udržujterovnováhu. Tím můžete stroj v neočekávaných
situacích lépe kontrolovat.
f) Nostevhodnýoděv.Nenostežádnývolnýoděv
nebošperky.Vlasy,oděvarukaviceudržujtedaleko
odpohybujícíchsedílů. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
g) Lze-linamontovatodsávacíčizachycujícípřípravky,
přesvědčtese,žejsoupřipojenyasprávněpoužity.
Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
4)SVĔDOMITÉZACHÁZENÍA
POUŽÍVÁNÍELEKTRONÁŘADÍ
a) Strojnepřetěžujte.Prosvouprácipoužijtektomu
určenýstroj. S vhodným elektronářadím budete
pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejtežádnéelektronářadí,jehožspínačje
vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je
nebezpečné a musí se opravit.
c) Nežprovedeteseřízenístroje,výměnudílů
příslušenstvínebostrojodložíte,vytáhnětezástrčku
zezásuvkya/neboodstraňteakumulátor. Toto
preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
d) Uchovávejtenepoužívanéelektronářadímimo
dosahdětí.Nenechtestrojpoužívatosobám,které
sestrojemnejsouseznámenynebonečetlytyto
pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno
nezkušenými osobami.
e) Pečujteostrojsvědomitě.Zkontrolujte,zda
pohyblivédílystrojebezvadněfungujíanevzpřičují
se,zdadílynejsouzlomenénebopoškozenétak,že
jeomezenafunkcestroje.Poškozenédílynechte
přednasazenímstrojeopravit. Mnoho úrazů má
příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
f) Řeznénástrojeudržujteostréačisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se
méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
g) Používejteelektronářadí,příslušenství,nasazovací
nástrojeapod.podletěchtopokynů.Respektujte
přitompracovnípodmínkyaprováděnoučinnost.
Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může
vést k nebezpečným situacím.
5)SERVIS
a) NechteVášstrojopravitpouzekvalifikovaným
odbornýmpersonálemapouzesoriginálními
náhradnímidíly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost
stroje zůstane zachována.
BEZPEČNOSTNÍPŘEDPISYPROKOTOUČOVÉPILY
NEBEZPEČÍ
Nepřibližujteserukamakřezacímuprostoruanik
pile;druhourukoudržtepřednírukojeť (držíte-li pilu
oběma rukama, nemůže vás pila pořezat)
Nesahejtepodřezanýpředmět(ochranný kryt vás pod
řezaným předmětem před pilou nechrání)
Hloubkuřezupřizpůsobtetloťceobrobku(pod
obrobkem by l být viditel téměř celý zub piloho listu)
Nikdynedteřezanýedtvrukounebomezikoleny
ezaný edt musí t pevně podeen, jinak se můžete
pořezat, pila se může zaseknout a nástroj nezvládnete)
Připráci,přinížseostřímůžedostatdostykuse
skrytýmivodičinebovlastnípřívodníšňůrou,držte
nástrojvždyzaizolovanérukojeti(při kontaktu se
“živým” vodičem budou “živé” i obnažené kovové části
nástroje a vystavujete se elektrickému šoku)
Používáte-lirozmítacípilu,použijtevždypříslušný
ochrannýkrytnebopříměrnépravítko(zvýší se tím
přesnost řezu a sníží se nebezpečí zaseknutí pily)
Kvyřezáváníotvorůpoužijtevždypilovýlist
správnévelikostiatvaru(diamantovýnebo
kotoučový)(nesprávně zvolené listy poběží výstředně a
pilu nebudete moci zvládnout)
Nanástrojisenesmějípoužívatpoškozenéa
nesprávnépodložkyašrouby(podložky a šrouby jsou
určeny speciálně pro tuto pilu, jinak nebude nástroj
správně a bezpečně fungovat)
ZPĚTNÝVRH-PŘÍČINY
Ke zpětnému vrhu dojde následkem přiskřípnutí nebo
zablokování listu pily nebo při výstředném pohybu listu;
pila se přitom nezvládnutě zdvihne a vyjede z řezaného
předmětu směrem k pracovníkovi
64
Jestliže se pila v řezaném materiálu přiskřípne nebo
pevně zablokuje, list pily se zastaví a motor zareaguje
tím, že vyhodí nástroj prudce zpět směrem k pracovníkovi
Jestliže se list pily v řezu zkroutí nebo vystředuje, mohou
se zuby na zadním ostří listu zarýt do horního povrchu
dřeva, přičemž list vyskočí ze zářezu a nástroj skočí zpět
směrem k pracovníkovi
ZPĚTNÝVRH–OCHRANNÁOPATŘENÍ
Ke zpětnému vrhu dojde při zneužití či nesprávném
použití nástroje nebo za jiných okolností, jimž může
pracovník podle opatření uvedených níže předejít
Držtenástrojpevněoběmarukamaapostavtese
tak,abystesvýmtělemipažemimohlipřípadnému
zpětnémuvrhuodolat;postavtesekpilezjedné
nebodruhéstrany,nestůjtepřímozaní(pila může při
zpětném rázu odskočit dozadu, avšak sílu způsobenou
zpětným rázem lze zvládnout, podniknete-li náležité
ochranné kroky)
Začne-lipilazadrhávatneboznějakéhodůvodu
řezánípřerušujete,uvolnětespínačapodržtepilu
pevněvřezuaždojejíhoúplnéhozastavení;nikdy
senesnažteběžícípiluvytáhnoutzmateriálunebojí
pohnoutdozadu,neboťpřitomdojdekezpětnému
vrhu(při zadrhávání pily zjistěte důvody a odstraňte je;
dejte pozor, aby pila nenarazila na hřebíky či šrouby)
Jestližepiluvřezuopětspouštíte,řádnějivněm
vystředujteazkontrolujte,zdasezubylistu
nedotýkajířezanéhomateriálu(jsou li zuby listu
“zakousnuté” do materiálu, může nástroj při špuštění z
materiálu vyjet nebo vyskočit zpět)
Přiřezánívelkýchdesekpodepřeteoběstrany,aby
listpřiřezáníneskříplyanedošlokezpětnémuvrhu
(velké desky se vlastní váhou prohnou; musíte je podepřít
na obou stranách, a to poblíž řezu i na obou koncích)
Nepoužívejtetupéanipoškozenélisty(při tupém či
nesprávně nastaveném ostří bude řez příliš úzký, takže
dojde k přílišnému tření, pila se bude zasekávat a
způsobí zpětný vrh)
Předřezánímnastavtesprávnouhloubkuaskosení
řezuapevnějezajistětepojistnýmipáčkami(jestliže
se list při řezání vyhne, může to způsobit zaseknutí a
zpětný vrh)
Přizapichovacíchřezechvestávajícístěněnebo
jiné“slepé”plošebuďteobzvlášťopatrní(vyčnívající
ostří může narazit na předměty, které způsobí zpětný vrh)
POZOR
• Předkaždýmpoužitímvždyzkontrolujte,zdase
spodníochrannýkrytřádnězavírá
• Jestližesespodníochrannýkrytvolněnepohybuje
aokamžitěsenezavírá,nesmísenástrojpoužívat
• Spodníochrannýkrytsenesmízajišťovatv
otevřenépoloze
Jestliže pilu náhodou upustíte, může se spodní ochranný
kryt ohnout; rozpojte přívodní šňůru, spodní ochranný
kryt zasouvací rukojetí zdvihněte a zkontrolujte, zda se
volně pohybuje a při libovolném úhlu a hloubce řezání se
nedotýká ani listu, ani žádné jiné části nástroje
Zkontrolujte,zdaperospodníhoochrannéhokrytu
spvněfunguje;jestližeochrannýkrytnebopero
spvněnefunguje,musestrojedpoužim
opravit(pkozené soástky, lepkavost a usaze nistoty
způsobí pomalou reakci spodho ochranného krytu)
Spodníochrannýkrytsesmízdvihnoutručněpouze
iprováděníspeciálníchúko,jakojsou
zapichovacíasložeřezy;vtomtopřípaochranný
krytzasouvacírukojezdvihteajakmilelistpily
materiálnízne,musítekrytspustit(u ech ostatních
způsobů ře by měl kryt fungovat automaticky)
Nežnástrojodložítenastůlnebonapodlahu,vždy
zkontrolujte,zdajelistpilyzakrytýspodním
ochrannýmkrytem(jestliže pila pomalu dobíhá a není
chráněná, bude “kráčet” dozadu a řezat vše, s čím přijde
do styku; nezapomeňte, že po uvolnění spínacího tlačítka
pila chvíli dobíhá)
OBECNĚ
Tento nástroj nesmí používat osoby mladdí 16 let
Nářadí není vhodný k řezání za vlhka
• edsizováním,měněnímpilovýchlistůa
íslušenství,vždyvytáhtezástrčkuřazel.sí
Pila se nesmí používat, je-li její přívodní šňůra poškozená;
nechte si je kvalifikovaným pracovníkem vyměnit
Neopracovávajtežádnýmateriálobsahujícíazbest
(azbest je karcinogenní)
Prach z látek, jako jsou barvy obsahující olovo, některé
druhy dřeva, minerály a kovy, může být škodlivý (kontakt
s prachem nebo jeho vdechnutí může způsobit
alergickou reakci a/nebo vyvolat respirační choroby u
obsluhy nebo přihlížejících); nosteprotiprachovou
maskuapracujtesezařízenímnaodsáváníprachu,
pokudjemožnéjejpřipojit
Některé druhy prachu jsou klasifikovány jako
karcinogenní (například dubový a bukový prach) zejména
ve spojení s přísadami pro úpravu dřeva; noste
protiprachovoumaskuapracujtesezařízenímna
odsáváníprachu,pokudjemožnéjejpřipojit
Dodržujte stanovená nařízení pro práci v
prašném prostředí
Používejte pouze pilový stůl obsahující bezpečnostní
spínač zabraňující neúmyslnému spuštění po
přerušení napětí
Používejte pouze pilový stůl obsahující rozvěrný klín
PŘÍSLUŠENSTVÍ
SKIL zajistí bezchybnou funkci nářadí pouze tehdy,
používáte-li odpovídající příslušenství, které obdržíte u
svého prodejce SKIL
Používejte pouze příslušenství, jejichž dovolené otáčky
jsou alespoň tak vysoké jako nejvyšší otáčky stroje
naprázdno
Není přípustné používání listů z vysoce legovaných,
rychle pracujících ocelí (HSS)
Nikdy nepoužívejte brusné/řezné kotouče s
tímto nářadím
PŘEDPOUŽITÍM
Vždy zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako napětí
uvedené na typovém štítku nástroje (nářadí určené k
napájení 230V nebo 240V lze použít též v síti 220V)
Vrtačku nepoužívejte je-li navlhlá a nepracujte v blízkosti
snadno zápalných nebo výbušných materiálů; před
zahájením práce je odstraňte
Před začátkem řezání odstraňte z řezané dráhy všechny
překážky jak nahoře tak vespod obrobku
Zajistěteobráběnýdíl (obráběný díl uchycený pomocí
upínacích zařízení nebo ve svěráku je mnohem
bezpečnější než v ruce)
65
Použijtevhodnéhledacípřístrojekvyhledání
skrytýchpřívodníchvedenínebopřizvětemístní
dodavatelskouspolečnost (kontakt s el. vedením
může vést k požáru a elektrickému úderu; poškození
plynového vedení může vést k explozi; proniknutí do
vodovodního potrubí může způsobit věcné škody nebo
elektrický úder)
Používejte zcela rozvinuté a bezpečné prodlužovací
šňůry o kapacitě 16 ampér
BĚHEMPOUŽITÍ
Hladina hluku může při práci přesáhnout 85 dB(A);
vhodným prostředkem si chraňte udi
Nikdy nepoužívejte nářadí bez originálního chrániče
Nezkoušejte řezat extrémně malé výrobky
S nářadím nepracujte nad hlavou
V případě zaseknutí nářadí či jiné závady okamžitě
nářadí vypněte a vytáhněte zástrčku z el. sítě
Jestliže přívodní šňůru při práci podkodíte nebo
proříznete, nedotýkejte se jí a okamžitě ji vytáhněte ze
síťové zásuvky
POPOUŽITÍ
Jakmile se hodláte vzdálit od nářadí, měl byste ho
vypnout a vyčkat, dokud se pohybujíci části nezastaví
Po vypnutí nářadí nikdy nepřibrzďujte pilové listy tlakem
ze strany
OBSLUHA
Montáž listu pily 3
! rozpojtepřívodníšňůru
- vyjměte klíče šestihranným A z držáku B
- stlačte blokovací tlačítko vřetene C a podržte stlačené,
zatímco vyšroubujete šroub upevnění listu pily D
imbusový m šestihranným klíčem, kterým otáčíte ve
! blokovacítlačítkovřeteneCstlačtepouzetehdy,
kdyžjenářadívklidu
- uvolněte blokovací tlačítko vřetene C
- odstraňte upevňovací podložku E
- otevřete spodní ochranný kryt pily F stlačením páky G
a držte ji, zatímco namontujte list pily tak, že zuby pily
a šipka natištěná na listu pily směřují stejným směrem
jako šipka na spodním ochranném krytu
- uvolněte spodní ochranný kryt F
- nasaďte podložku E
! zajistěte,žepovrchypřírubHjsounaprostočisté
ažepřiléhajínalistpily
- zatlačte blokovací tlačítko vřetene C a držte, zatímco
utáhnete šroub upevnění listu pily šestihranným klíčem
o 1/8 otáčky a to velmi mírně (je zajištěno
proklouzávání pilového listu, při setkání s nadměrným
odporem a tak snížení přetížení motoru a
zpětného rázu)
- uvolněte blokovací tlačítko vřetene C
Nastavení hloubky řezu (0-85 mm) 4
- pro optimální kvalitu řezu by pilový list neměl
zasahovat více než 3 mm pod obrobek
- uvolněte páku J
- vytáhněte/snižte patu K až do požadované hloubky
řezu vyznačeného na stupnici pomocí indikátoru L
- utáhněte páku J
Nastavení úhlu řezu (0-45°) 5
- povolte 2 knoflíky M
- nakloňte nářadí až do požadovaného úhlu řezu
vyznačeného na stupnici pomocí indikátoru N
- utáhněte 2 knoflíky M
! vpřípaděúhlovéhořezánínesouhlasískutečná
hloubkařezushloubkouřezuuvedenou
nastupnici
Kontrola řezacího úhlu 90° 5
- nastavte a utáhněte patu K na max. hloubku řezu 4
- nastavte a utáhněte řezací úhel na 0°
- pomocí úhelníku zkontrolujte 90° úhel mezi pil. listem
a spodní částí paty
- jestliže nastavení neodpovídá, povolte 2 knoflíky M a
použijte seřizovací šroub P dle obrázku
Indikátor trasy řezu Q 7
- pro přesné vedení nářadí po obrobku v
požadovaném směru
- při přímém řezání v rozsahu úhlů 0°-45° indikátor
kopíruje obrobek
- umožňuje vám zvolit, zda je odpadový materiál na
vnitřní nebo vnější straně ostří
! patabymělabýtplněpřitlačenakobrobku
! šířkařezujedánašířkourozvedenízubůlistu,
nikolivtloušťkoulistu
! vždyproveďtenejdřívezkušebnířezproověření
skutečnélinieřezu
Pozvolný rozběh 8
Vestavěná elektronika zajistí pozvolný rozběh brusky,
bez velkého rázu po zapnutí
Odsávání prachu
- odsávací hadice nasazená na adaptér R 9
! dbejte,abyhadiceodsávačepřiřezání
nepřekáželaspodnímuchráničiaobsluzenářadíe
- můžete použít lapač prachu (SKIL příslušenství
2610387402)
! nepoužívejteprachovýsáćek/vysavačpři
řezáníkovu
Použití nástroje 9
- zapněte zástrčku do sítě el. energie
- neustále pevně držte jednou rukou rukojeť S a druhou
rukou rukojeť T
- umístěte nářadí přední hranou paty na obrobek
! ujistětese,žezubypilovéholistunejsou
zaseknutydoobrobku
- spusťte nářadí nejdříve stisknutím tlačítka U (=
bezpečnostní spínač, který nemůže být zaaretován) a
poté stisknutím spouště V
! nářadíbynemělběžetnaplnývýkonpřed
vniknutímdoobrobku
- pronikáním pilového listu do obrobku se automaticky
otevírá spodní chránič F (použitím páky G můžete
otevřít spodní chránič ručně - pouze pro speciální
řezání, např. ponorné řezání)
- netlačte prudce na nářadí; používejte lehký kontinuální
! připrácivždydržtenástrojvšedězabarvené
oblastirukojeti
- tlak po ukončení řezání vypněte nářadí uvolňováním
spouště V
! předvyjmutímnářadízobrobkunejdřívesečkejte
doúplnéhozastavenípilovéholistu
66
NÁVODKPOUŽITÍ
Při řezání položte obrobek tak, aby strana s lepším
povrchem byla vespod k zajištění min. štěpení
Při použití vodicí kolejnice (příslušenství 2610Z00217)
bude hloubka řezu snížena o 9 mm u řezů pod úhlem 90°
i 45°
Používejte pouze ostré pilového listy správného typu 0
- kvalita řezu se zvýší počtem ozubení na pilového listu
- pilového listy z tvrdých kovů mají až 30 krát delší
životnost než běžné pilového listy
Paralelní doraz W !
- k provádění přesných řezů podél hrany obrobku
- může být připevněn ke kterékoliv straně paty
Nastavení paralelního dorazu
- uvolněte kliku X
- nastavte na požadovanou šířku řezání použitím
stupnice paralelního dorazu (použijte indikátor trasy
řezu Q jako 0-voditko)
- utáhněte kliku X
Ponorné řezání @
- nastavte požadovanou hloubku řezu
- naklánějte nástroj dopředu tak, aby indikátor trasy
řezu Q byly zarovnány s požadovanou linií řezu
vyznačenou na řezaném předmětu
- otevřete spodní ochranný kryt pily F stlačením páky G
- těsně před vniknutím listu do obrobku spusťte nářadí a
pozvolně snižujte zadní část paty použitím přední
hrany paty jako pantu
- neustále pohybujte nářadím směrem dolů a vpřed
- jakmile list pily materiál nařízne, můžete uvolnit páku G
! nářadíbynemělběžetnaplnývýkonpřed
vniknutímdoobrobku
! nikdyneveďtenářadívezpátečnímsměru
Řezání velkých panelů #
- přiložte panel přiléhavě k řezací podlaze, stolu
nebo lavici
! nastavtehloubkuřezutak,abyumožňovala
prořezánípouzepanelu,nikolivpodložky
- v případě, že paralelní doraz nebude svým rozsahem
postačovat požadované šířce řezu, přitiskněte k
panelu přímou dřevěnou lištu jako vodítka veďte
pravou stranu paty podél této lišty
ÚDRŽBA/SERVIS
Nástroj a přívodní šňůru udržujte čisté (zejména větrací
štěrbiny)
! předčištěnímodpojtezástrčku
Pilové listy čistěte okamžitě po jejich použití (především
od pryskyřice a lepidla)
Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k
poruše nástroje, svěřte provedení opravy
autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí
firmy SKIL
- zašlete nástroj nerozebraný spolu s potvrzením o
nákupu své prodejně nebo nejbližšímu servisu značky
SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na
www.skilmasters.com)
ŽIVOTNÍPROSTŘEDÍ
Elektrickénářadí,doplňkyabalenínevyhazujtedo
komunálníhoodpadu (jen pro státy EU)
- podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a
odpovídajících ustanovení právních předpisů
jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí, musí
sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování
- symbol $ na to upozorňuje
PROHLÁŠENÍOSHODĚ
Potvrzujeme na odpovědnost, že tento výrobek odpovídá
následujícím normám nebo normativním podkladům:
EN 60745, EN 61000, EN 55014, podle ustanovení
směrnic 2006/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES
Technickádokumentaceu: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
ÊÆÇιÆ¼½ÊÄÇÇÌ
Á»½ʽËÁ¼½ÆÌ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
¹ÆÊÇÅŽĽÆ
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
01.03.2011
HLUČNOSTI/VIBRACÍ
Měřeno podle EN 60745 činí tlak hlukové vlny tohoto
přístroje 94 dB(A) a dávka hlučnosti 105 dB(A)
(standardní odchylka: 3 dB), a vibrací 2,9 m/s² (metoda
ruka-paže; nepřesnost K = 1,5 m/s²)
Úroveň vibrací byla měřena v souladu se
standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji
použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako
předběžné posouzení vystavování se vibracím při
používání přístroje k uvedeným aplikacím
- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či
špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně
zvýšit úroveň vystavení se vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve
skutečnosti není využíván, může zásadně snížit
úroveň vystavení se vibracím
! chraňtesepřednásledkyvibracítak,žebudete
dbátnaúdržbupřístrojeapříslušenství,budete
siudržovattepléruceauspořádátesisvé
pracovnípostupy

Dairetestere 5885
GİRİS
Bu alet, sabit dayama suretiyle tahtada düz ve 45°’ye
kadar açılı kesme işleri için geliştirilmiştir; uygun testere
bıçaklarıyla demir dışı metaller, hafif yapı malzemeleri ve
plastikler de kesilebilir
Bu kullanma kılavuzunu okuyun ve saklayın 2
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161

Skil 5885MA Uživatelský manuál

Kategorie
Kotoučové pily
Typ
Uživatelský manuál