Festool TS 75 EBQ Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické nářadí
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste 7
Original operating manual/Spare parts list 14
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 20
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 26
Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 33
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 39
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 45
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 51
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 57
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 63
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 69
Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 76
Originál návodu k obsluze/Seznam náhradních dílù 83
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 88
TS 55 EBQ
TS 55 EQ
TS 55 Q
468001_007
83
Ponorná pila
Technické údaje TS 55 EBQ/TS 55 EQ TS 55 Q
Výkon 1200 W 1050 W
Otáčky (volnoběh) 2000 - 5200 min
-1
6500 min
-1
Šikmá poloha 0° - 45° 0° - 45°
Hloubka řezu při 0° 0 – 55 mm 0 – 55 mm
Hloubka řezu při45° 0 – 43 mm 0 – 43 mm
Rozměry kotouče pily 160x2,2x20 mm 160x2,2x20 mm
Váha stroje 4,5 kg 4,4 kg
Třída ochrany
/II /II
Uvedená vyobrazení se nacházejí na začátku návodu k použití.
Symboly
Varování před všeobecným nebezpečím
Čtěte návod, pokyny!
Nosit ochranu sluchu!
Používejte ochranné brýle.
1 Ustanovené použití
Nářadí jsou určena pro řezání dřeva, dřevu podob-
ných materiálů, sádrovláknitých a cementovlákni-
tých materiálů, jakož i umělých hmot.
Se speciálními pilovými kotouči, které nabízí Festool
pro řezání hliníku, lze nářadí používat i k řezání
tohoto materiálu.
Smějí se používat pouze pilové kotouče, které vy-
hovují následujícím parametrům: průměr pilového
kotouče 160 mm; šířka řezu 2,2 mm až 2,6 mm;
upínací otvor 20 mm; tloušťka těla kotouče max.
1,8 mm; vhodné pro otáčky až 9500 min
-1
.
Nenasazujte brusné kotouče.
Elektrické nářadí Festool se smí montovat pouze
na pracovní stůl, který je k tomu fi rmou Festool
určený. Montáž na jiný pracovní stůl nebo pracovní
stůl vlastní výroby může způsobit, že elektrické
nářadí nebude bezpečné, což může vést k těžkým
úrazům.
Za škody a nehody při nedodržení usta-
noveného použití ručí použivatel!
2 Bezpečnostní pokyny
2.1 Všeobecné bezpečnostní předpisy
POZOR! Čtěte všechna bezpečnostní upo-
zornění a pokyny. Zanedbání níže uvedených vý-
strah a nedodržování příslušných pokynů mohou
způsobit zkrat, požár, event. těžký úraz elektrickým
proudem.
Všechny bezpečnostní pokyny a návody uschovej-
te, abyste je mohli použít i v budoucnosti.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektro-
nářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované
na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí
provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).
2.2 Bezpečnostní pokyny specifi cké pro stroj
1) Řezání
a)
NEBEZPEČÍ: Nedávejte ruce do blízkosti
pily a na pilový kotouč. Druhou rukou držte
přídavnou rukojeť nebo kryt motoru. Když dr-
žíte okružní pilu oběma rukama, nemůže je pi-
lový kotouč poranit.
b) Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt Vás pod ob-
robkem nemůže před pilovým kotoučem chránit.
c Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku.
Pod obrobkem by mělo být vidět méně než plnou
výšku zubů.
d) Řezaný obrobek nepřidržujte nikdy rukou nebo
na noze. Upevněte obrobek na stabilní podlož-
ku. Je důležité obrobek dobře upevnit, aby se
minimalizovalo nebezpečí tělesného kontaktu,
skřípnutí pilového kotouče, nebo ztráty kontroly.
e) Když provádíte práce, při nichž by mohl řezný
nástroj narazit na skrytá elektrická vedení nebo
na vlastní přívodní kabel, držte nářadí jen za
izolované části. Kontakt s elektrickým vedením
pod napětím přivádí toto napětí i na kovové části
nářadí, což by při dotyku způsobilo úraz elektric-
kým proudem.
f) Při podélných řezech použijte vždy doraz, nebo
rovnou vodicí hranu. Zlepšuje to přesnost řezu
a snižuje možnost skřípnutí pilového kotouče.
g) Používejte vždy pilové kotouče správné velikosti
a hodící se k tvaru upínací příruby (kosočtver-
cový nebo kruhový). Pilové kotouče, které se
nehodí do upínání pily, nemají vystředěný chod
a vedou ke ztrátě kontroly nad pilou.
h) Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo špatnou
upínací přírubu nebo šrouby pilového kotouče.
Upínací příruba a šrouby pilového kotouče byly
speciálně zkonstruovány pro Vaši pilu, aby zajis-
tily optimální výkon a bezpečnost provozu.
i)
Používejte vhodné osobní ochran-
né pomůcky: ochranu sluchu,
ochranné brýle a prachovou masku
při činnostech, kdy dochází ke vzni-
ku prachu a pracovní rukavice při
opracovávání hrubých materiálů
84
nebo při výměně nástroje.
2) Příčiny zpětného rázu a příslušné bezpeč-
nostní pokyny
- zpětný náraz je neočekávaná reakce prohnutého,
svíraného nebo špatně vyrovnaného pilového
kotouče, která vede k tomu, že se pila může ne-
kontrolovaně vysmeknout z obrobku a pohybovat
se směrem k pracovníkovi;
- když se pilový kotouč prohne nebo když uvízne
v svírajícím se řezu, zablokuje se, a síla motoru
vymrští nářadí nazpět, směrem k pracovníkovi;
- když se pilový kotouč v řezu zkroutí nebo špat-
ně vyrovná, mohou zuby v zadní části pilového
kotouče zabrat do povrchu obrobku, přičemž je
pilový kotouč z řezu vymrštěn nazpět ve směru
pracovníka.
Zpětný náraz vzniká v důsledku špatného nebo
nesprávného použití pily. Lze mu zabránit dále po-
psanými vhodnými bezpečnostními opatřeními.
a) Držte pilu pevně oběma rukama a mějte paže
v takové poloze, aby udržely sílu zpětného ná-
razu. Držte se vždy stranou pilového kotouče,
dbejte toho, abyste s ním nikdy neměli tělo v
jedné čáře. Při zpětném nárazu může okružní
pila vyskočit směrem dozadu, přesto může pra-
covník sílu zpětného nárazu zvládnout, učiní-li
se vhodná opatření.
b) Dojde-li k sevření pilového kotouče nebo pře-
ruší-li se řezání z jiného důvodu, pusťte spí-
nač ZAP/VYP a držte pilu klidně v materiálu,
dokud se pilový kotouč zcela nezastaví. Nikdy
se nesnažte vyprostit pilu z obrobku, nebo ji
vytahovat nazpátek, dokud se pilový kotouč
pohybuje - mohlo by dojít k zpětnému nárazu.
Zjistěte, proč dochází ke svírání pilového kotouče,
a vhodnými opatřeními odstraňte příčinu.
c) Když chcete pilu, která vězí v obrobku, znovu
nastartovat, vycentrujte pilový kotouč v řezu
a přesvědčte se dřív, že pilové zuby nejsou
zachyceny v obrobku. Je-li pilový kotouč skříp-
nut, může se pila při novém startu z obrobku
vysmeknout a způsobit zpětný náraz.
d) Velké desky podepřete, aby se snížilo riziko
zpětného nárazu způsobeného skřípnutím pi-
lového kotouče. Velké desky se mohou vlastní
hmotností prohnout. Desky musí být podepřeny na
obou stranách, jak v blízkosti řezu, tak na okraji.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové kotou-
če. Pilové kotouče s tupými nebo špatně rozvede-
nými zuby působí v úzkých řezech větším třením,
dochází k jejich skřípnutí a ke zpětnému nárazu.
f) Než začnete řezat, pevně utáhněte nastavení
hloubky řezu a úhlu řezu. Kdyby se při řezání
tato nastavení změnila, mohlo by dojít ke skříp-
nutí pilového kotouče a k zpětnému nárazu.
g) Buďte zvlášť opatrní při „řezu zanořením“ do
skryté oblasti, např. do stávající zdi. Zanořený
pilový kotouč se může při řezání zablokovat o
skryté objekty a způsobit zpětný náraz.
3) Funkce ochranného krytu
a) Před každým použitím zkontrolujte, zda se
ochranný kryt správně uzavírá. Pilu nepouží-
vejte, pokud ochranný kryt není volně pohyblivý
a nezavírá se okamžitě. Ochranný kryt nikdy
nezajišťujte ani neuvazujte v oteené poloze;
pilový kotouč by tak nebyl chráněný. Pokud by
pila neúmyslně spadla na zem, ochranný kryt
se může zdeformovat. Zajistěte, aby se ochran-
ný kryt volně pohyboval a při jakýchkoli úhlech
a hloubkách řezu se nedotýkal pilového kotouče
ani ostatních dílů.
b) Zkontrolujte stav a funkci pružiny pro ochranný
kryt. S použitím nářadí vyčkejte, dokud ochran-
ný kryt a pružina nefungují bezchybně. Poško-
zené díly, lepivé usazeniny nebo shluky třísek
brání ochrannému krytu ve správné funkci.
c) Při „řezu zanořením“, který není pravoúhlý,
zajistěte základní desku pily proti posunutí do
strany. Posunutí do strany může vést ke skříp-
nutí pilového kotouče a tím ke zpětnému nárazu.
d) Neodkládejte pilu na pracovní plochu nebo na
zem, pokud ochranný kryt nechrání pilový ko-
touč. Nechráněný, dobíhající pilový kotouč pohy-
buje pilou proti směru řezu a řeže vše, co mu při-
jde do cesty. Nezapomínejte nikdy na doběh pily.
4) Funkce rozvíracího klínu
a) Používejte pilový kotouč vhodný pro rozvírací
klín. Aby rozvírací klín fungoval, musí být tělo
pilového kotouče tenčí než rozvírací klín a šířka
zubů musí být větší než tloušťka rozvíracího klínu.
b) Kalibrujte rozvírací klín podle Návodu k použití.
Nesprávná tloušťka, poloha a vyrovnání mohou
způsobit, že rozvírací klín účinně nezabrání
zpětnému nárazu.
c) Používejte rozvírací klín vždy, i u „řezů zano-
řením“. Rozvírací klín se při zanoření zatlačí
vzhůru, a při předsunutí okružní pily po jejím
vynoření samočinně vypruží do řezu.
d) Aby byl rozvírací klín účinný, musí být zaveden
ve spáře řezu. U krátkých řezů není rozvírací klín
účinný a nezabraňuje zpětnému nárazu.
e) Nepoužívejte pilu s ohnutým rozvíracím klínem.
Již i nepatrný odpor může uzavírání ochranného
krytu zpomalit.
2.3 Hodnoty hluku
Hodnoty zjištěné dle EN 60745 jsou typicky:
Akustická hladina / Hladina akustického tlaku
TS 55 EBQ/ TS 55 EQ 95/ 106 dB(A)
TS 55 Q 96/ 107 dB(A)
Přídavná hodnota nespolehlivosti měření
K = 3 dB
Noste chrániče sluchu!
85
Celkové hodnoty vibrací (součet vektorů ve třech
směrech) zjištěné podle EN 60745:
Hodnota vibrací (3 osy)
Řezání dřeva a
h
< 2,5 m/s
2
Řezání kovu a
h
< 2,5 m/s
2
Nepřesnost K = 1,5 m/s
2
Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti byly změřeny
podle zkušebních podmínek uvedených v EN 60745
a slouží pro porovnání nářadí. Jsou vhodné také pro
edběžné posouzení zatížení vibracemi a hlukem
při použití nářadí. Uvedené hodnoty vibrací a hluč-
nosti se vztahují k hlavnímu použití elektrického ná-
řadí. Při jiném použití elektrického nářadí, s jinými
nástroji nebo při nedostatečné údržbě se zatížení
vibracemi a hlukem může během celé pracovní
doby výrazně zvýšit. Pro přesné posouzení během
edem stanovené pracovní doby je nutné zohlednit
také dobu chodu nářadí na volnoběh a vypnutí ná-
řadí v rámci této doby. Tím se může zatížení během
celé pracovní doby výrazně snížit.
3 Elektrické připojení a uvedení do provozu
Sítové napětí musí souhlasit s údaji na
výkonovém štítku.
Před zapojením do sítě nebo vytažením ze
sítě strojek vždy vypněte!
Připojení a odpojení přípojného vedení viz obr. 2.
Spínač [1-8] slouží jako vypínač (Při stisknutí =
ZAPNUTO, při povolení = VYPNUTO). Spínač lze
aktivovat teprve tehdy, když je blokování spínání
[1-9] posunuto vzhůru.
Odblokováním spínání se současně odblokuje i
ponořovací ústrojí a okružní pila může být proti
síle pružiny stlačena dolů. Přitom se pilový kotouč
vynoří z ochranného krytu.
Při pozvednutí nářadí se toto odpruží zpět do výchozí
polohy.
Nářadí veďte proti obrobku, jen pokud je
zapnuto.
ed každým použitím zkontrolujte funkci
montážního zařízení a nářadí používejte
pouze tehdy, pokud toto zařízení řádně
funguje.
4 Nastavení na pile
ed jakoukoliv manipulací s přístrojem
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
4.1 Elektronika
Elektronické řízení TS 55 EBQ/ TS 55 EQ
umožňuje:
Pomalý rozběh
Elektronicky regulovaný rozběh zajišťuje klidný
rozběh přístroje.
Regulace otáček
Otáčky lze plynule nastavit kolečkem [1-6] v roz-
sahu mezi 2000 a 5200 min
-1
. Tím můžete vhodně
přizpůsobit rychlost řezu použitému materiálu (viz
tabulka 1).
Konstantní otáčky
edvolené otáčky motoru jsou elektronicky udr-
žovány na konstantní hodnotě. Tím je i při zatížení
dosaženo rovnoměrné rychlosti řezu.
Teplotní pojistka
Pro ochranu před přehřátím (spálením motoru) je
vestavěna elektronická teplotní pojistka. Před do-
sažením kritické teploty vypne elektronika motor.
Po ochlazení, v rozmezí asi 3 až 5 minut, je přístroj
opět připraven k použití a plně zatížitelný. Doba
ochlazení se výrazně zkrátí, pokud přístroj poběží
na volnoběžné otáčky.
Omezení proudu
Omezovač proudu omezuje proudový odběr při pře-
tížení. To může vést ke snížení otáček motoru. Po
odlehčení motor hned zase naběhne do původních
otáček.
Brzda (TS 55 EBQ)
Po vypnutí se pilový kotouč během 1,5 – 2 sekund
zabrzdí.
4.2 Hloubka řezu
Hloubku řezu lze nastavit od 0 – 55 mm:
Stlačte doraz hloubky řezu [2-3] a posuňte ho na
žádanou hloubku (hodnoty, které udává stupnice
[2-1], platí pro polohu řezu 0° bez vodicí lišty).
– Uvolněte doraz hloubky řezu (doraz hloubky řezu
má západky po 1mm krocích).
Okružní pilu lze nyní stlačit dolů až po nastavenou
hloubku řezu.
Do otvoru [2-2] dorazu hloubky řezu lze zašroubovat
stavěcí závitový kolík (M4x8 až M4x12). Přestavením
stavěcího závitového kolíku lze hloubku řezu nasta-
vit ještě přesněji (± 0,1 mm).
4.3 Úhel řezu
Okružní pilu lze natočit pod úhlem 0° až 45°:
Povolte otočné knofl íky [2-4, 2-6],
Natočte okružní pilu na požadovaný úhel řezu [2-5],
– Otočné knofl íky znovu pevně utáhněte.
Poznámka: Obě krajní polohy (0° a 45°) jsou na-
staveny z výroby a mohou být v servisu dodatečně
estaveny.
4.4 Výměna pilového kotouče
ed výměnou pilového kotouče nastavte nářadí
do polohy 0°.
Páčku [3-2] překlopte až na doraz,
Blokování spuštění [3-1] posuňte vzhůru a stlačte
okružní pilu dolů až na doraz,
– Klíčem s vnitřním šestihranem [3-3] vyšroubujte
šroub [3-4],
Vyjměte pilový kotouč,
Očistěte příruby [3-8, 3-10],
Nasaďte nový pilový kotouč. Pozor: Smysl
otáčení pilového kotouče [3-9] a nářadí [3-
7] musí souhlasit!
Vnější přírubu [3-10] nastavte tak, že unášecí čepy
86
zapadnou do drážek na vnitřní přírubě [3-8],
Šroub [3-4] pevně utáhněte,
Páčku [3-2] překlopte zpět.
4.5 Nastavení rozvíracího klínu
Páčku [3-2] překlopte až na doraz,
Blokování spuštění [3-1] posuňte vzhůru a stlačte
okružní pilu dolů až na doraz,
– Klíčem s vnitřním šestihranem [3-3] vyšroubujte
šroub [3-6],
Rozvírací klín nastavte podle obr. 3,
Šroub [3-6] pevně utáhněte,
Páčku [3-2] překlopte zpět.
4.6 Odsávání
Nářadí by mělo být trvale připojeno k od-
sávacímu zařízení.
Na otočné odsávací hrdlo [4-1] lze připojit vysav
Festool s odsávací hadicí o průměru 36 mm nebo
27 mm (doporučuje se 36 mm vzhledem k menšímu
nebezpečí ucpání).
4.7 Montáž chrániče proti otřesům
Chránič proti otřesům (příslušenství) výrazně
zlepšuje u polohy řezu 0° kvalitu horní hrany řezu
řezaného obrobku.
Chránič proti otřesům [5-1] nastrčte na ochranný kryt,
Nářadí nasaďte na obrobek, popř. na vodicí lištu.
Chránič proti otřesům stlačte dolů, až dolehne
na obrobek, a otočným knofl íkem [5-2] utáhněte.
Chránič proti otřesům nařízněte (nářadí nastave-
no na maximální hloubku řezu a stupeň otáček 6)
5 Práce s nářadím
Obrobek upevněte vždy tak, aby se při
opracovávání nemohl pohybovat.
Nářadí držte vždy oběma rukama za pří-
slušná držadla [1-1, 1-7].
Nářadí posunujte vždy dopředu [1-2]; nikdy
jej neposouvejte zpátky k sobě.
Přizpůsobenou rychlostí posuvu zabraňte
ehřívání ostří pilového kotouče a při ře-
zání plastu jeho tavení.
5.1 Řezání podle rysky
Ukazatel řezu [4-3] ukazuje při poloze řezu 0° a 45°
(bez vodicí lišty) průběh řezu.
5.2 Odřezávání (dělení materiálu)
Nářadí nasaďte přední částí základové vodicí desky
pily na obrobek, zapněte jej, stlačte na nastavenou
hloubku řezu a posunujte ve směru řezu.
5.3 Řezání výřezů (ponorné řezy)
Aby se zamezilo zpětným nárazům při ponorných
řezech, je bezpodmínečně nutné dbát následujících
pokynů:
Zadní hranu základové vodicí desky pily vždy
opřete o pevnou zarážku. Při práci s vodicí lištou
se nářadí přiloží na doraz proti zpětnému nárazu
[1-4], který je na vodicí liště připevněn.
– Nářadí vždy bezpečně držte oběma rukama a jen
pomalu ponořujte.
Postup: Nářadí nasaďte na obrobek a přiložte na za-
rážku (zarážku zpětného rázu), zapněte jej, pomalu
stlačujte na nastavenou hloubku řezu a posunujte
ve směru řezu.
Značky [4-2] ukazují při maximální hloubce řezu a
při použití vodicí lišty mezní body zářezu pilového
kotouče (Ø 160 mm) vpředu i vzadu.
5.4 Řezání hliníku
Při opracování hliníku je z bezpečnostních
důvodů nutné dodržovat následující opat-
ření:
– Zapojte nářadí přes proudový chránič (FI, PRCD).
K nářadí připojte vhodný vysavač.
Pravidelně čistěte usazeniny prachu v krytu motoru.
Používejte ochranné brýle.
– Hliník smí být řezán jen pomocí k tomu určených
speciálních pilových kotoučů Festool.
Při řezání desek je nutné mazání petrolejem, tenko-
stěnné profi ly (do 3 mm) lze opracovávat bez mazání.
5.5 Sádrovláknité a cementovláknité desky
Vzhledem k vysoké prašnosti se doporučuje pou-
žívání postranního krytu (příslušenství), který se
montuje ze strany na ochranný kryt.
6 Příslušenství
Objednací čísla níže popsaného příslušenství vy-
hledejte, prosím, ve svém katalogu Festool nebo
na internetu pod “www.festool.com”.
6.1 Paralelní doraz, rozšíření stolu
Paralelní doraz lze použít do šířky odřezku 180 mm.
Tento paralelní doraz lze použít i jako rozšíření
stolu.
6.2 Postranní kryt, drážky
Postranní kryt, který lze namontovat na ochranný
kryt, zlepšuje u řezů v poloze 0° účinnost odsávání.
Současně může tento kryt sloužit i jako drážkovací
doraz pro šířky drážek od 18 mm.
6.3 Vodicí systém
Vodicí lišty různých délek umožňují přesné, čis
řezy a současně chrání horní plochu obrobku před
poškozením. Ve spojení s četným příslušenstvím
umožňuje vodicí systém FS provádět přesné úhlo
i pokosové řezy a lícování. Možnost upevnění mezi
svěrky [4-4] zajišťuje pevné držení a bezpečnou práci.
Bocní vuli vedení základové vodicí desky pily na
vodicích lištách lze nastavit obema serizovacími
celistmi [1-3], které ji vymezují.
87
Vodicí lišty mají chránič proti otřesům [1-5], který
je třeba před prvním použitím přiříznout na míru:
Nastavte otáčky nářadí na stupeň 6,
Nasaďte nářadí k zadnímu konci vodicí lišty,
Nářadí zapněte, stlačte na nastavenou hloubku
řezu a chránič proti otřesům bez odkladu po celé
délce přiřízněte.
Nyní hrana chrániče proti otřesům přesně odpo-
vídá hraně řezu.
6.4 Multifunkční stůl
Multifunkční stůl MFT/3 umožňuje jednoduché
upínání obrobků a ve spojení s vodicím systémem
bezpečné a přesné obrábění velkých i malých ob-
robků. Svým mnohostrannými možnostmi použití
umožňuje hospodárnou a ergonomickou práci.
6.5 Pilové kotouče, zvláštní příslušenství
Pro rychlé a čisté opracování rozličných materiálů
nabízí Festool pilové kotouče vyladěné speciálně
na své nářadí.
Objednací čísla zde uvedeného i dalšího příslušen-
ství, které Vám umožní mnohostranné a efektivní
používání Vaší ruční okružní pily Festool, vyhledejte
v katalogu Festool, nebo na internetu pod “www.
festool.com”.
7 Údržba a péče
ed jakoukoliv manipulací s přístrojem
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
Veškerou údržbu a opravy které vyžadují
otevření krytu motoru smí provádět pou-
ze autorizovaný zákaznický servis.
Pro zajištění cirkulace vzduchu musí být chladicí
otvory udržovány stále volné a čisté.
Přístroj je vybaven speciálními samovypínacími
uhlíky. Jsou-li opotřebené, automaticky se přeruší
napájení a přístroj se zastaví.
8 Likvidace
Nevyhazujte elektrická nářadí do domovního od-
padu! Nechte ekologicky zlikvidovat nářadí, příslu-
šenství a obaly! Dodržujte přitom platné národní
edpisy.
Pouze EU: Podle evropské směrnice 2002/96/ES
musí být stará elektrická zařízení tříděna a předána
k ekologické likvidaci.
9 Záruka
Na naše nářadí poskytujeme na vady materiálu nebo
výrobní vady záruku podle zákonných ustanovení
jednotlivých zemí, minimálně ovšem 12 měsíců.
V rámci zemí EU činí záruční doba 24 měsíců (na zá-
kladě účtenky nebo dodacího listu). Ze záruky jsou
vyloučeny škody způsobené zejména přirozeným
opotřebením, přetížením, neodborným zacházením,
resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené
jiným použitím, v rozporu s provozním návodem,
nebo které byly známy již při zakoupení. Rovněž
jsou vyloučeny škody, které byly způsobeny použitím
jiného než originálního příslušenství a spotřebního
materiálu Festool (např. brusné talíře).
Reklamace lze uznat pouze tehdy, pokud je ne-
rozebrané nářadí zasláno zpět dodavateli nebo
autorizovanému servisu Festool. Návod k obsluze,
bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů
a nákupní doklad pečlivě uschovejte. Jinak platí
vždy aktuální záruční podmínky výrobce.
Poznámka: Díky neustálému výzkumu a vývoji jsou
změny zde uváděných technických údajů vyhra-
zeny.
Adresa pro výrobky Festool, jejich příslušenství
a spotřební materiál
REACh je nařízení o chemických látkách, platné od
roku 2007 v celé Evropě. Jako následný uživatel,
tedy jako výrobce výrobků jsme si vědomi své in-
formační povinnosti vůči zákazníkům. Abychom vás
mohli vždy informovat o nejnovějším vývoji a o mož-
ných látkách ze seznamu látek v našich výrobcích,
vytvořili jsme pro vás následující webovou stránku:
www.festool.com/reach
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94

Festool TS 75 EBQ Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické nářadí
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro