Ferm CSM1035 Uživatelský manuál

Značka
Ferm
Kategorie
kotoučové pily
Modelka
CSM1035
Typ
Uživatelský manuál
www.ferm.com
© 2010 Ferm B.V. 1010-20
PRECISION CIRCULAR SAW
CSM1035
EN
Original instructions
06
DE
Übersetzung der
Originalbetriebsanleitung
12
NL
Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
20
FR
Traduction de la notice originale
28
ES
Traducción del manual original
35
PT
Tradução do manual original
43
IT
Traduzione delle istruzioni
originali
50
SV
Översättning av bruksanvisning
i original
58
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
64
NO
Oversatt fra orginal veiledning
71
DA
Oversættelse af den originale
brugsanvisning
77
HU
Eredeti használati utasítás
fordítása
84
CS
Překlad püvodního návodu k
používání
92
SL
Preklad pôvodného návodu na
použitie
98
PL
Tłumaczenie instrukcji
oryginalnej
105
RU
Перевод исходных инструкций
112
EL
Μετάφραση του πρωτοτύπου
των οδηγιών χρήσης
120
CS
92
PŘESNÁ KOTOUČOVÁ PILA
Čísla v textu se odvolávají na diagramy na
stranách 2 - 5.
Provašívlastníbezpečnostapro
bezpečnostostatníchvám
doporučujeme,abyjstesiedpožitím
pilypozorněetlitentonávodk
použití.Tentonávodkpoužitía
dokumentacikpilesiodložtepro
pozdějšípoužití.
Úvod
Tato pila je určená pro pílení různých typů tenkých
materiálů na domácí použití. Přesnou kotoučovou
pilu můžete použít na přesné pílení a když
nechcete vytvořit žádný prach, nebo když je riziko
přepílení potrubí nebo kabelů. Přesná kotoučová
pila je jedinečná, protože materiál, který chcete
pílit je sevřený pilou mezi základovou deskou
a pracovním stolem. Čepel je poté zatlačená
do píleného materiálu a výsledek je rychlý,
jednoduchý a čistý.
Obsah
1. Informace o stroji
2. Bezpečnostní pokyny
3. Použití
4. Servis a údržba
1. Informac o stroji
Technické údaje
Elektrické napětí 230 V~50 Hz
Výkon 400 W
Hloubka řezu 0-12 mm
Rychlost, při nezatížení 3400 ot./min
Hmotnost 1,2 kg
Max. průměr kotouče 54,8 mm
Max/min. šířka kotouče 2 mm/0,75 mm
Vibrační frekvence 2,278 +1.5 m/s
2
Lpa (akustický tlak) 85.17 +3 dB(A)
Lwa (akustického výkonu) 96.17 +3 dB(A)
Úroveň vibrací
Úroveň vibrací uvedená na zadní straně tohoto
manuálu s pokyny byla měřena v souladu se
standardizovaným testem podle EN 60745; je
možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s
druhým a jako předběžné posouzení vystavování
se vibracím při používání přístroje k uvedeným
aplikacím.
používání přístroje k jiným aplikacím nebo s
jiným či špatně udržovaným příslušenstvím
může zásadně zvýšit úroveň vystavení se
vibracím.
doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží,
ale ve skutečnosti není využíván, může
zásadně snížit úroveň vystavení se vibracím.
Chraňte se před následky vibrací tak, že budete
dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si
udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní
postupy.
Specifikace řezání
evo echny typy do tloušťky 12 mm
Kov Do tloušťky 3 mm pro hliník a olovo
Kombinované Dřevotříska se střední hustotou a
evotřísková deska do tloušťky 12 mm
Plasty Tufnol, plexisklo, sklolaminát, atd.
Minerály Podlaha a obkládačky, břidlice, atd.
Vrchní okraje
Nastavení hloubky
1 2 3 4 6 9 12 mm
Vrchní zářez
3 6 8 9.5 12 15 17 mm
Informace o v˘robku
Obr. 1
1. Základní deska
2. Bezpečnostní blokování
3. Regulátor hloubky řezu
4. Zapínání/vypínání
5. Rukojeť
6. Větrací drážky vzadu
7. Větrací drážky vpředu
8. Potrubí pro odvádění prachu
9. Stupnice hloubky
10. Pilový list
11. Stupnice délky
Obsah balení
1 Všeobecná čepel 18TCT s dlouhou životností
na dřevo a plasty
1 Diamantová čepel G50 na keramiku
1 Jemná čepel 44HSS na dřevo a plasty
1 Čepel 60HSS na hliník a velmi drobné dřevo a
plasty
1 Hadice pro odsávání prachu
2 Klíč na inbusové šrouby
1 Bezpečnostní pokyny
1 Návod k použití
CS
93
1 Záruční karta
2. Bezpečnostní pokyny
Vysvětlení symbolů
inedodrženípokynůvtomtomanuálu
hrozírizikoporaněnínebopoškození.
Nebezpečízasaženíelektrickým
proudem!
Používejtechráničeíauší
Nosit respirátor.
hempoužitípilyudržujteokolostojícív
bezpečnévzdálenosti.
Nebezpečí
a) Nesahejte do místa řezání ani na pilový
kotouč. Druhou rukou držte pomocné madlo
nebo kryt motoru. Pokud pilu držíte oběma
rukama, nemůže dojít k jejich poranění
pilovým kotoučem.
b) Nedotýkejte se opracovávaného kusu
zespodu. Pod obráběným kusem vás kryt
před pilovým kotoučem neochrání.
c) Hloubku řezání nastavte na tloušťku
obráběného kusu. Pod obráběným kusem
byste měli vidět necelý zub pilového kotouče.
d) Obráběný kus, který je právě řezán, nikdy
nedržte rukama nebo přes nohu. Obráběný
kus upevněte na stabilní podložku. Řádná
opora pro práci je důležitá pro to, aby se
minimalizovalo nebezpečí poranění těla,
vzpříčení pilového kotouče nebo ztráta
ovladatelnosti.
e) Elektrický přístroj držte za izolované části
pro případ, že byste při řezání zasáhli skryté
kabely nebo vlastní přívodní kabel přístroje.
Kontakt s vodičem pod napětím přivede
napětí i do neizolovaných kovových částí
elektrického přístroje a způsobí obsluhující
osobě elektrickou ránu.
f) Při podelném řezání vždy používejte vodicí
plech nebo vodicí pravítko. To zlepší přesnost
řezání a omezí pravděpodobnost, že se pilový
kotouč vzpříčí.
g) Vždy používejte pilové kotouče, které mají
správnou velikost a vhodný upínací otvor
(kosočtvercový nebo kulatý tvar). Pilové
kotouče, které neodpovídají montážním dílům
pily, se budou pohybovat mimostředně, čímž
se pila stane neovladatelnou.
h) Nikdy nepoužívejte poškozené nebo
nesprávné podložky nebo šrouby kotouče.
Podložky a šrouby pilových kotoučů byly
konstruovány speciálně pro tuto pilu, za
účelem optimálního výkonu a provozní
bezpečnosti.
Příčiny a prevence zpětného rázu
Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku
zaseknutí, vzpříčení nebo špatného vyrovnání
pilového kotouče, což způsobí
nekontrolovatelné zvednutí kotouče z
opracovávaného kusu a pohyb směrem k
osbluze;
Když se pilový kotouč zasekne nebo vzpříčí
do svírající se řezané mezery, zablokuje se a
síla motoru udeří přístrojem zpět ve směru
obsluhující osoby;
Pokud se pilový kotouč v zářezu zkroutí nebo
vychýlí z osy, mohou se zuby zadní hrany
pilového kotouče zarýt do povrchu dřeva,
čímž se kotouč nadzvedne ze zářezu a
vyskočí zpět směrem k obsluze.
Zpětný ráz je výsledkem nesprávného použití
pily, nesprávného postupu při osbluze nebo
nevhodných provozních podmínek. Tomu se
vyhnete tak, že učiníte vhodná preventivní
opatření uvedená níže.
a) Pilu uchopte pevně oběma rukama a paže
umístěte tak, abyste mohli vzdorovat síle
zpětného rázu. K pilovému kotouči se
postavte vždy po jedné jeho straně, nikdy
v jedné linii s ním. Zpětný ráz by mohl pilu
odmrštit zpět. Zpětný ráz však obsluhující
osoba může zvládnout, pokud učinila vhodná
preventivní opatření.
b) Pokud se pilový kotouč vzpříčí nebo dojde k
přerušení řezání z jiného důvodu, uvolněte
spínač a pilu držte klidně v obráběném
kusu, dokud se chod pilového kotouče
CS
94
zcela nezastaví. Nepokoušejte se nikdy pilu
vytahovat z obráběného kusu nebo ji táhnout
zpět, pokud se pilový kotouč pohybuje nebo
by mohl nastat zpětný ráz. Najděte příčinu
vzpříčení pilového kotouče a vhodným
způsobem ji odstraňte.
c) Při opětovném spuštění pily v obráběném
kusu vystřeďte pilový kotouč v řezané
drážce a zkontrolujte, zda nejsou pilové
zuby v obráběném kusu zaseknuty. Pokud
je pilový kotouč vzpříčený, může dojít
při znovuspuštění pily k jeho vysunutí z
opracovávaného kusu nebo ke zpětnému
rázu.
d) Velké desky podepřete, abyste minimalizovali
riziko sevření pilového kotouče a zpětného
rázu. Velké desky mají tendenci se prohýbat
pod vlastní vahou. Desky musejí být
podepřeny na obou stranách a také blízko
linie řezání a hrany desky.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové
kotouče. Nenaostřené nebo nevhodně
nastavené pilové kotouče vytvářejí úzkou
drážku, což způsobí nadměrné tření,
vzpříčení pilového kotouče a zpětný ráz.
f) Blokovací páky pro nastavení hloubky a
úhlu řezání musí být před řezáním utažené
a zajištěné. Pokud se nastavení pilového
kotouče během řezání posune, může dojít ke
vzpříčení a zpětnému rázu.
g) Při “zanořovacím” řezání do stávajících
zdí nebo jiných prostorů, do kterých není
vidět, buďte obzvláště opatrní. Zanořující se
pilový kotouč se může zaříznout do skrytých
předmětů, což může způsobit zpětný ráz.
Bezpečnostní pokyny
a) Zkontrolujte chránič ohledně správného
zavření před každým použitím. Nepracujte
s pilou, pokud se chránič nepohybuje volně
a nezakryje list okamžitě. Nikdy neupínejte
ani neuvazuje chránič s odhalenými listem.
Když se pila náhodně upustí, chránič se
může ohnout. Zkontrolujte pro zajištění toho,
že se chránič pohybuje volně a nedotýká se
listu či jakékoli jiné části ve všech úhlech a
hloubkách řezu.
b) Zkontrolujte provoz a stav vratné pružiny
chrániče. Pokud chránič a pružina nefunguje
správně, musí být před použitím opraveny.
Chránič může pracovat nedostatečně
kvůli poškozeným dílům, usazeninám či
nahromaděnému odpadu.
c) Zajistěte, aby se vodící deska pily
neposouvala při provádění „prořezu“,
když nastavení zkosení listu není na 90°.
Posouvání listu do stran způsobí přilnutí a
pravděpodobně vykopnutí.
d) Vždy pamatujte, aby chránič pokrýval list
před položením pily na lavici či podlahu.
Nechráněný dojíždějící list způsobí pohyb
pily zpět, přičemž přeřízne cokoli v cestě.
Pamatujte na dobu, kterou trvá, než se list
zastaví po uvolnění spínače.
Specifické bezpeãnostní pŞedpisy
Nepoužívejte zdeformované nebo prasklé
čepele.
Pravidelně kontrolujte opotřebení čepelí.
Pokud je to potřebné, vyměňte je.
Používejte pouze čepele doporučované
společností Ferm.
Nikdy nepoužívejte pilu, které chybí
součástky, ani pilu, která je vybavená
příslušenstvím, které s není dodávané,
nebo není doporučené na použití s pilou.
Nikdy nevyvíjejte tlak na boční strany pily,
abyste zastavili.
Před kontrolou ochranného krytu, jestli se
pohybuje bez omezení a není zaseknutý,
vyberte zástrčku ze zásuvky.
Ochranný kryt nezamykejte ani neupínejte.
Pilu nepoužívejte bez ochranného krytu.
Před použitím pily zkontrolujte, jestli je
ochranný kryt připevněný.
Před odstraněním ochranného krytu,
výměnou čepele, kontrole pily a při
vykonávání údržby pokaždé vyberte zástrčku
ze zásuvky.
Poškozený napájecí kabel může vyměnit
pouze výrobce, nebo servisní zástupce.
Po použití musíte pilu uskladnit tak, aby se
nepoškodila čepel.
Nepoužívejte žádné brusné kotouče.
Buďtevždyopatrní!
Elektrotechická bezpečnost
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba
dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve vašem
státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení
elektrickým proudem a zranní osob. Pročtěte zde
uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i
s bezpečnostními pokyny přiloženými k nástroji.
CS
95
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
Vždykontrolujte,jestlinapájeníodpovídá
napětínatypovémštítku.
StrojídyII–dvojitáizolace–
Nepotřebujetežádnouuzemněnou
zástrčku.
Když je potřeba záložní napájecí vedení,
pak si jej nechejte dodat od výrobce nebo od
svého obchodního zástupce, abyste předešli
bezpečnostním rizikům.
Používání prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely
odpovídající příkonu přístroje. Minimální průřez
vodiče je 1,5 mm
2
. Používáte-li kabelový naviják,
vždy ho odviňte celý.
3. Použití
edveškerýmimontážnímipracemi
vytáhnětezástrčkuzezásuvky!
Nastavení hloubky řezu
Obr. 1
Hloubka řezu může být nastavena omezovačem
hloubky řezu.
Povolte stavěcí šroub (3) a posouvejte
omezovač hloubky, až se zadní konec saní
bude shodovat s požadovaným údajem o
hloubce na stupnici (9). Stupnice hloubky
dlouhé dílky pro sudé a krátké dílky pro liché
milimetry.
Znovu pevně utáhněte stavěcí šroub.
Upozornění:
Při řezání dřeva musí být, pro nejlepší
výsledky, zvolena hloubka řezu o něco větší
než tloušťka materiálu.
Při řezání plastů musí být zvolena hloubka
řezu větší než tloušťka materiálu. Pokud se
materiál začne tavit, problém zpravidla
odstraní nastavení vyšší hloubky řezu.
Při řezání kovů musí hloubka řezu přesahovat
tloušťku materiálu minimálně o 1,0 mm, aby
byl dosažen co nejlepší výsledek.
Při řezání dřeva nebo plastů může být
hloubka řezu nastavena přesně na tloušťku
materiálu, aby nedošlo k poškození pod ním
ležících ploch. Toto všechno vede k tomu, že
na spodní straně opracovávaného kusu je
poněkud nečistý řez.
Výměna pilového listu bez odmontování krytu
Obr. 2 - 5
išpatněumístěnémpilovémlistumůže
tnářadítrvalepoškozeno.Noste
ochrannérukavice,abystepředešli
řeznýmzraněním!
1. Bez odmontování ochranného krytu nasuňte
klíč na šestihrannou hlavu šroubu v držáku
pilového listu, abyste jej zajistili (obr. 2). Druhý
klíč na šestihrannou hlavu šroubu nasuňte
na upevňovací šroub na druhé straně a
vyšroubujte jej ve směru hodinových ručiček
(obr. 3). Potom odstraňte gumovou krytku.
2. Vyšroubujte nastavení hloubky a stlačte
ochranný kryt, abyste sejmuli pilový list.
3. Nasaďte nový pilový list do držáku pilového
listu. Dávejte přitom pozor na to, aby otvor
správně zapadl a zuby ukazovaly ve směru
ohnuté šipky (obr. 4).
4. Přiložte pojistný šroub s vypouklou stranou
nahoru nad otvor (obr. 4), znovu nasaďte
upevňovací šroub pilového listu a pevně jej
utáhněte proti směru hodinových ručiček.
5. Sejměte klíč na šestihrannou hlavu šroubu
z upevňovacího šroubu a otočte klíčem na
druhé straně pilového listu o minimálně jednu
otočku, abyste vyzkoušeli, že se volně otáčí.
Znovu nasaďte gumovou krytku.
6. Odstraňte druhý klíč na šestihrannou hlavu
šroubu a vyzkoušejte funkci ochranného
krytu. Ten se musí volně pohybovat a nesmí
uváznout.
7. Přístroj může být teprve potom znovu uveden
do provozu.
Nastavení délky
Obr. 9
Pro čistý řez je důležité, abyste věděli, kde musí
pila začít a skončit. Na obou stranách ochranného
krytu jsou čísla, které se shodují s nastavením
hloubky řezu a zobrazují body začátku a konce
čepele.
Označte si místa, kde budete řezat materiál.
Pokud řezaná oblast není čtverec nebo
obdélník, počáteční a koneční čáry musí být
CS
96
označené odděleně. Tyto body musíte
nakreslit svisle k čáre řezu.
Abyste mohli použít nastavení délky, musíte
nejdřív nastavit hloubku řezu tak, jako je
uvedené výše. Nastavte jej například na 2
mm. Na přední a zadní straně ochranného
krytu najděte číslo, v tomto případě 2.
Ujistěte se, že čára pod číslem je srovnaná se
začátečním bodem čáry, kterou chcete řezat.
Řežte, dokud není čára pod číslem na přední
straně krytu srovnaná s konečným bodem
čáry, kterou chcete řezat.
Stupnice délky dílky pro sudé milimetry (2-
4-6-8-10-12).
Držení a zapnutí pily
Obr. 6
Správné držení pily dělá práci lehčí, čistější a
bezpečnější. Přesná kotoučová pila je vhodná
pouze k použití pravou rukou.
Rukojeť držte pevně, aby pila pěkně zapadla do
vaší ruky. Váš palec musí být na stejné úrovni
se zadním vypínačem.
Ujistěte se, že ventilační otvory na přední straně
nejsou překryté a že na zadní straně je volný
minimálně jeden otvor.
Posuňte vypínač (4) dopředu.
Pusťte vypínač, aby se pila vypnula.
Provizní pokyny ochranného zámku
Obr.2
Tento nástroj byl vybaven ochranným zámkem,
které musí být zapnutý pro používání nástroje.
Zapněte nástroj v souladu s provozním
předpisem. Dále uvolněte ochranný zámek.
Poté zanořte list pily pro zahájení řezu.
Ochranný zámek se uvolní zatlačením ve
směru jedné z šipek ve schématu. Buďto lze
použít ruku, která drží nástroj, nebo obrobek,
cokoli je snadnější.
Po dokončení řezu a vypnutí nástroje se
ujistěte, že se ochranný zámek plně vrátil do
své klidové polohy. Není-li tomu tak, odpojte
nástroj ze sítě, odstraňte ochranu a vyčistěte
důkladně měkkým kartáčem.
Pílení
Obr. 7
Pro čistý řez je stroj vybaven pravítkem.
Zkontrolujte technické údaje, abyste viděli, jestli
je pila vhodná k použití na materiál, který chcete
pílit.
Připevněte správnou čepel. Ujistěte se, že
čepel je ostrá a nepoškozená.
Nastavte hloubku řezu.
Materiál, který chcete pílit položte na rovný
povrch, jako je pracovní stůl, stůl, nebo
podlaha. Pokud například pracujete na
betonové podlaze, položte pod materiál
například kousek kartonu, abyste ochránili
povrch a čepel.
Zástrčku strčte do elektrické zásuvky.
Pilu držte pevně a k materiálu, který chcete pílit
připevněte kovovou základní desku. Ujistěte se,
že zadní strana desky vyčnívá přes pracovní
stůl. Na objekt, který chcete pílit ještě netlačte.
Zapněte pilu a počkejte pár vteřin, dokud se pila
nepohybuje v plné rychlosti. Pomaly, opatrně,
ale pevně tlačte pilou na materiál. Poté
posouvejte pilu vpřed po čáře řezu. Pilu nikdy
netahejte dozadu.
Pro vedení pily podél čary řezu je potřebné
vyvinout pouze malou sílu. Příliš velká síla
způsobí poškození a únavu čepele a pily.
Ujistěte se, že základní deska je vždy rovně
vůči předmětu, který chcete řezat. Je to
obzvláště důležité při začátečních a konečných
bodech čáry řezu, nebo když musíte pílit malé
pásy a základná deska není všude podpořená.
Po dokončení pílení zvedněte pilu nahoru a
vypněte ji. Když se vytvořilo spousta pilin,
nechejte pilu pracovat, dokud se neodstraní
všechen prach.
Poznámka: Pokaždé pilte směrem dopředu.
Pilu nikdy netahejte dozadu. Pokud nemáte s
používáním pily dost zkušeností, nacvičujte nejdřív
pílení dřeva, dokud se nezaučíte.
Pílení tvarů
Obr. 8
Pro čistý řez je stroj vybaven pravítkem.
Nastavte hloubku řezu, zástrčku strčte do
zásuvky a poté umístěte pilu a kovovou
základní desku na objekt, který chcete pílit.
Ujistěte se, že nastavení délky na ochranném
krytu je srovnané se začátečním bodem.
Zapněte pilu a počkejte dokud se pila
nepohybuje v plné rychlosti. Pomaly, opatrně,
ale pevně tlačte pilou na materiál. Poté
posouvejte pilu vpřed po čáře řezu. Pilu nikdy
netahejte dozadu.
Po dokončení pílení zvedněte pilu nahoru a
vypněte ji. Když se vytvořilo spousta pilin,
CS
97
nechejte pilu pracovat, dokud se neodstraní
všechen prach.
Tipy pro pílení tvarů:
Pokud bude otvor později přikrytý, například
filtrem ventilátoru, řezy v rozích se můžou
překrývat a kousek snadno vypadne.
Pokud bude otvor viditelný, je lepší řezy v rozích
nepřekrývat. Když používáte kulatou čepel
kousek, který chcete vyřezat nevypadne
okamžitě. Rohy budete muset dokončit nožem.
Jestli je materiál tenký a není důležité, jako
vypadá zadní strana, můžete řezaný kousek
vytlačit.
Pokud je možné řezat na zadní straně můžete
si na kousku, který chcete řezat označit vrchní
okraje. Poté můžete kousek řezat ze zadní
strany, aby rohy na přední straně vypadali
pěkně. Rozpětí okrajů je zadané v technických
podmínkách.
Poznámka: Z některých tvrdých materiálů není
možné řezat kousky.
Pílení tvrdých a hrubých materiálů
Varování! Nikdy nepilte materiál, ze
kteréhoseuvolňujíškodlivélátky,jakoje
polytetraflouretylen nebo azbest.
Plech
Pokaždé se ujistěte, že hloubka řezu je
minimálně o 1 mm větší, jako materiálu, aby pila
neprokluzovala. Pod plech vložte kousek
kartonu.
Odstraňte všechny nepravidelnosti a rez, které
by mohli brzdit pilu.
Když na základnou desku pily nanesete včelí
vosk, nebo leštidlo na nábytek, bude pílení kovů
jednodušší.
Nepilte ocel nebo galvanizovanou ocel.
Při pílení kovů si dejte každé 2 minuty
přestávku.
Keramické obkládačky a břidlice
Použijte správnou čepel. Je nevyhnutelné
používat odsávání prachu, protože vytvořený
prach může brzdit pohyb ochranného krytu.
Na základní desku nebo na objekt, který chcete
pílit dejte ochrannou nebo PVC pásku. Umožní
vám to jednodušší pílení a chrání dlaždice před
poškrábáním.
Sádrokartón
Výjimečně můžete pilu použít na pílení
sádrokartonu, avšak jenom s vhodným
odsáváním prachu. Prach může brzdit pohyb
ochranného krytu.
Poznámka: Předtím, jako se pokusíte pílit něco
komplikované, jako jsou kovy nebo některé druhy
plastů, procvičujte si pílení dřeva. Na držení objektu,
který chcete pílit musíte vyvinout větší sílu a někdy
musíte použít svorky, abyste udrželi objekt na místě.
Odsávání prachu
Přesná kotoučová pila je vysoce výkonná pila. Při
pílení bude vyprodukované velké množství prachu.
Protože čepel je úplně uzavřená, je potřebné
odsávat prach.
K trubce na odsávání prachu můžete připojit
průmyslový nebo domácí vysavač jako
pomůcku na odsávání prachu.
Před použitím se ujistěte, že hadice přesně
zapadla do kovové příchytky.
Před připojením hadice odpojte zástrčku z
elektrické zásuvky. Hadici s kovovou příchytkou
zatlačte do trubky pro odsávání prachu, až po
lištu pily. Ujistěte se, že ochranný kryt se stále
pohybuje bez omezení. Pokud je to potřebné,
použijte pro zajištění polohy hadice pásku.
Ujistěte se, že vysavač je vhodný k použití s
elektrickým strojem. Obvykle je domácí voda a
vysavač vhodný.
Odsávání prachu vám doporučujeme pokud
pílíte hodně, protože v takovém případě budete
potřebovat méně přestávek na čištění pily a
okolí.
Odsávání prachu je nevyhnutelné při pílení
nebezpečných materiálů, jako je tvrdé dřevo,
MDF a keramika.
Pokud si pracovní plochu chcete udržet čistou,
doporučujeme vám odsávat prach.
Odsávání prachu je nevyhnutelné, pokud je
řezaný materiál vlhký.
4. Servis a údržba
Vípaděpoškozenínapájecíšňůryihned
odpojtezástrčkuzezásuvky.Přiúdržbě
takyvytáhnětezástkuzelektrické
zásuvky.
Údržba
Přístroje vyrobeny společností jsou navrhnuté pro
SL
98
bezproblémový provoz po dlouhou dobu s minimem
údržby. Pravidelné čištění pily a správné zacházení
s pomohou, aby vydržel dlouhou dobu.
Čištění
Z bezpečnostních důvodů musíte pilu pravidelně
čistit. Zastavění prachu může ovlivnit činnost pily.
Odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
Odstraňte ochranný kryt a pomocí měkkého
kartáče, jako je malířský štětec zařízení
důkladně vyčistěte.
Pouzdro pravidelně čistěte měkkým hadrem,
nejlépe po každém použití. Ujistěte se, že
ventilační otvory jsou bez prachu a nečistot.
Pro odstranění odolné nečistoty použijte vlhkou
měkkou tkaninu. Nepoužívejte žádná
rozpouštědla jako benzín, alkohol, čpavek, atd.
Tyto druhy látek mohou poškodit části z umělé
hmoty.
Mazání
Pokud se regulační knoflík těžce otáčí, odšroubujte
jej, dokud neuvidíte gumové těsnění. Pro
očistění oblasti kolem těsnění použijte měkký
kartáč a naneste na něj pár kapek syntetického
oleje.
Závady
V případě poruchy pily nebo opotřebení některých
součástí kontaktujte příslušný subjekt uvedený v
záručním listě. Díly k objednání jsou uvedeny v
rozloženém pohledu na zadní straně tohoto návodu
k obsluze.
Životní prostředí
Aby se zabránilo poškození pily během přepravy,
dodává se v pevném balicím materiálu. Pokud je to
možné, používá se recyklovatelný balicí materiál.
Proto prosím předejte tento materiál pokud možno
k recyklaci.
Vadnéa/nebovyřazenéelektrickénebo
elektronickénástrojenutnopředatdo
oprávněnésběrnykdalšímuzpracová.
Záruka
Přečtěte si záruční podmínky na samostatném
záručním listě.
Výrobek a návod k obsluze podléhají změnám.
Technické údaje je možné změnit bez předchozího
upozornění.
NATANČNA KROŽNA ŽAGA
Številke v besedilu ustrezajo diagramom na
straneh 2 - 5.
Za vašo varnost in varnost drugih vam
priporamo,dapreduporabožage
natančnopreberetetanavodila.Priročnik
inpriloženodokumentacijoshraniteza
nadaljnjo referenco.
Uvod
Žaga je namenjena za žaganje različnih tipov
tankih materialov za domačo uporabo. Natančno
krožno žago lahko uporabljate za natančno
žaganje ali v primerih, ko ni zaželena tvorba prahu
ali ko obstaja nevarnost, da bi prežagali cevi ali
kable. Natančna krožna žaga je posebna, ker je
material, ki ga žagate pripet na žago z osnovno
ploščo in delovno mizo. Rezilo se nato potisne
v material, ki ga žagate. Rezultat tega so hitri,
enostavni in čisti rezi.
Vsebina
1. Informacije o stroju
2. Varnostna navodila
3. Uporaba
4. Servis in vzdrževanje
1. Informacije o stroju
Tehnični podatki
Napetost 230 V~50 Hz
Moč 400 W
Globina žaganja 0-12 mm
Hitrost, nenaloženo 3400 obratov na minuto
Teža 1,2 kg
Maks. premer rezila 54,8 mm
Maks./min. dolžina rezila 2 mm / 0,75 mm
Frekvenca vibracij 2,278 +1.5 m/s
2
Lpa Nivo hrupa 85.17 +3 dB(A)
Lwa Ekvivalentni nivo hrupa 96,17 +3 dB(A)
Raven vibracij
Raven oddajanja vibracij, navedena na zadnji
strani teh navodil za uporabo je bila izmerjena
v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v
EN 60745; uporabiti jo je mogoče za primerjavo
različnih orodij med seboj in za predhodno
primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi
orodja za namene, ki so omenjeni
uporaba orodja za drugačne namene ali
SL
101
njo ali ki niso priporočene za uporabo z žago.
Rezila nikoli ne zaustavljajte tako, da ob strani
pritiskate nanj.
Odstranite vtič iz vtičnice preden preverjate ali
se zaščitni pokrov lahko prosto giba in se ne
zaskoči.
Zaščitnega pokrova ne zaklepajte ali pritrjujte.
Žage brez zaščitnega pokrova ne
uporabljajte.
Pred uporabo žage preverite ali je zaščitni
pokrov nameščen.
Zmeraj odstranite vtič iz vtičnice, preden
odstranite zaščiti pokrov, zamenjate rezilo,
preverjate žago ali pri vzdrževanju.
Pokvarjeni napetostni kabel naj zamenja
samo proizvajalec ali serviser.
Po uporabi žago shranjujte tako, da se rezilo
ne poškoduje.
Ne uporabljajte brusilnih plošč.
Zmeraj bodite pazljivi!
Bezpečnost při práci s elektřinou
Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba
dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve vašem
státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení
elektrickým proudem a zranní osob. Pročtěte zde
uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i
s bezpečnostními pokyny přiloženými k nástroji.
Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.
Vždykontrolujte,jestlinapájeníodpovídá
napětínatypovémštítku.
Naprava II. razreda - dvojna izolacija - Ne
potrebujetevtikačazozemljitvijo.
Če je treba zamenjati priključne elemente, mora
to zaradi varnostnih tveganj opraviti proizvajalec
ali njegov zastopnik.
Používání prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely
odpovídající příkonu přístroje. Minimální průřez
vodiče je 1,5 mm
2
. Používáte-li kabelový naviják,
vždy ho odviňte celý.
3. Uporaba
Pred kakršnim koli sestavljanjem orodja
omrežnivtičpotegniteizvtičnice.
Nastavitev globine rezanja
Slika 1
Globino reza lahko nastavite z omejevalnikom
globine reza.
Odvijte pritrdilni vijak (3) in omejevalnik
globine pomaknite tako, da je zadnji konec
vodila poravnan z ustrezno vrednostjo globine
na skali (9). Dolge črtice na globinski skali
pomenijo točne milimetre, kratke črtice pa
približne milimetre.
Pritrdilni vijak ponovno privijte.
Navodila:
Pri rezanju lesa morate za najboljše možne
rezultate izbrati nekoliko večjo globino reza,
kot je trdnost materiala.
Prav tako pri rezanju plastike izberite nekoliko
večjo globino reza, kot je trdnost materiala.
Če se material začne topiti, lahko težavo
običajno odpravite tako, da nastavite večjo
globino reza.
Pri rezanju kovin mora biti globina reza vsaj
1,0 mm večja, kot je trdnost materiala, če
želite doseči najboljši rezultat.
Pri rezanju lesa ali plastike lahko globino reza
nastavite tudi točno toliko, kot je debelina
materiala, če želite, da se ne bi poškodovala
površina, na kateri material leži. Vendar pa je
rez pri takšnem postopku nekoliko manj
gladek na spodnji strani obdelovanca.
Menjava rezalne plošče, pri čemer ne snamete
zaščite
Slike 2 - 5
Čejerezalnaploščanarobenameščena,
lahko obdelovanec trajno poškodujete.
Uporabljajtezaščitnerokavice,dabise
izognili poškodbam zaradi rezanja!
1. V držaj rezalne plošče vstavite inbus ključ,
ne da bi odstranili zaščitni pokrov, in ga tako
zavarujte (slika 2). Drugi inbus ključ vstavite
na drugi strani v pritrdilni vijak rezalne plošče
in vijak v smeri urinega kazalca odvijte ven
(slika 3). Nato odstranite gumijasti pokrovček.
/