Festool DTS 400 REQ-Plus Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické brusky
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste 6
Original operating manual/Spare parts list 9
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 12
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 15
Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 18
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 21
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 24
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 26
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 29
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 32
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 35
Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 38
Originální návod k použití/Seznam náhradních dílů 41
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 44
RS 100 Q
468071_004
41
Vibrační bruska
Technické údaje RS 100 CQ
Výkon 620 W
Otácky 6300 min
-1
Pracovní zdvih 12600 min
-1
Brusný zdvih 5,0 mm
Brusná deska 115 x 221 mm
Hmotnost (bez kabelu) 3 kg
Třída ochrany
/II
Uváděné obrázky jsou umístěny na začátku ná-
vodu k obsluze.
Symboly
Varování před všeobecným nebezpečím
Používejte respirátor!
ečtěte si návod/pokyny!
Používejte ochranné brýle.
Nosit ochranu sluchu!
1 Používání k určenému účelu
Nářadí je určené k broušení dřeva, umělých hmot,
kovů, kamene, sendvičových materiálů, barev/
laků, tmelů a podobných materiálů.
Materiály obsahující azbest se nesmí zpracová-
vat.
Kvůli bezpečnosti nesmí při manipulaci s elektric-
kým proudem proniknout do stroje vlhkost - nesmí
se s ním pracovat ve vlhkém prostředí. Stroj se
smí používat pouze k broušení za sucha.
Za škody a úrazy, které vznikly používáním
k jiným účelům, než ke kterým je stroj
určen, ručí uživatel.
2 Bezpečnostní pokyny
2.1 Všeobecné bezpečnostní předpisy
POZOR! Čtěte všechna bezpečnostní upo-
zornění a pokyny. Zanedbání níže uvedených
výstrah a nedodržování příslušných pokynů mohou
způsobit zkrat, požár, event. těžký úraz elektrickým
proudem.
Všechny bezpečnostní pokyny a návody uscho-
vejte, abyste je mohli použít iv budoucnosti.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektro-
nářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované
na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí
provozované na akumulátoru (bez síťového kabe-
lu).
2.2 Bezpečnostní pokyny specifické pro
stroj
Kvůli nebezpečím, která se vyskytují
během broušení noste vždy ochranné
brýle.
- Vznikají-li při broušení explozivní anebo samo-
vznětitelné prachy, je třeba bezpodmínečně dbát
pokynů ke zpracování látek výrobce.
- Při práci může vznikat škodlivý či jedovatý prach
(např. nátěry s obsahem olova, některé druhy
eva a kovy). Dotyk nebo nadýchání se tohoto
prachu může pro osoby pracující se strojem
nebo osoby nacházející se v blízkosti představo-
vat ohrožení. Dodržujte bezpečnostní předpisy
platné ve Vaší zemi. Připojte elektrický přístroj
k vhodnému odsávacímu zařízení.
K ochraně Vašeho zdraví používejte
ochrannou dýchací masku P2.
2.3 Informace o hlučnosti a vibracích
Hodnoty zjištěné podle normy EN 60745 dosahují
následujících hodnot:
Hladina akustického tlaku 80 dB(A)
Hladina akustického výkonu 91 dB(A)
Přídavná hodnota nespolehlivosti měření K = 3 dB
Nosit ochranu sluchu!
Celkové hodnoty vibrací (součet vektorů ve třech
směrech) zjištěné podle EN 60745:
Hodnota vibrací (3 osy) a
h
= 3,5 m/s
2
Přídavná rukojeť a
h
= 4,5 m/s
2
Nepřesnost K = 2,0 m/s
2
Uvedené hodnoty vibrací ahlučnosti byly změřeny
podle zkušebních podmínek uvedených vEN 60745
aslouží pro porovnání nářadí. Jsou vhodné také pro
edběžné posouzení zatížení vibracemi ahlukem
při použití nářadí. Uvedené hodnoty vibrací ahluč-
nosti se vztahují khlavnímu použití elektrického ná-
řadí. Při jiném použití elektrického nářadí, sjinými
nástroji nebo při nedostatečné údržbě se zatížení
vibracemi ahlukem může během celé pracovní
doby výrazně zvýšit. Pro přesné posouzení během
edem stanovené pracovní doby je nutné zohlednit
také dobu chodu nářadí na volnoběh avypnutí ná-
řadí vrámci této doby. Tím se může zatížení během
celé pracovní doby výrazně snížit.
42
3 Elektrické připojení a uvedení do provo-
zu
Síťové napětí musí souhlasit s údaji na
výkonovém štítku.
Spínač (1.1) slouží jako vypínač (I = zapnuto / 0
= vypnuto). Pro trvalý provoz jej lze zajistit po-
stranním aretačním knofl íkem (3.1). Opakovaným
stisknutím spínače se aretace uvolní.
Před zapojením do sítě nebo vytažením
ze sítě strojek vždy vypněte!
Připojení a odpojení přípojného vedení viz obr. 4.
4 Nastavení na pile
ed každou prací na stroji je nutné vždy
vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky!
4.1 Odsávání prachu
Nářadí by mělo být trvale připojeno k
odsávacímu zařízení. Odsávání prachu
zabraňuje nadmírnému zatížení pracovní-
ho ovzduší prachem a většímu znečištění
pracovního místa.
Na odsávací hrdlo (1.2) lze připojit vysavač Festool
s odsávací hadicí o průměru 27 mm.
Brusný prach je odsáván odsávacími kanálky v
brusné desce přímo na místě broušení.
Aby se zabránilo přisátí nářadí kobrobku při brou-
šení rovných ploch, lze chybějící vzduch připustit
otevřením obtokového ventilu (2.1/2.2). Čím více
se obtokový ventil otevře, tím více vzduchu se
připustí.
4.2 Upevnění brusného prostředku
Používejte pouze originální brusné pro-
středky fi rmy Festool!
Brusné prostředky Stickfi x
Na brusné desce Stickfi x se dají velmi
rychle a jednoduše upevnit potřebné
brusné papíry Stickfi x a brusná pavučinka
Stickfi x.
Samodržné brusné prostředky se jednoduše při-
tlačí na brusnou desku a tím se bezpečně uchytí
k adheznímu povrchu brusného talíře Stickfi x. Po
použití se brusné papíry Stickfi x jednoduše opět
stáhnou.
Brusné prostředky s mechanickým upínáním
Festool nabízí děrované brusné papíry
s mechanickým upínáním. Neděrovaný
brusný papír lze proděravět pomocí pří-
pravku „Lochfi x“ (příslušenství).
- Před upínáním brusného papíru nejprve upev-
něte brusný papír Stickfi x na brusnou desku,
aby se nepoškodil přilnavý potah brusné desky
Stickfi x.
- Brusný papír připevněte oběma svěracími za-
řízeními (1.3/1.4). Svěrací zařízení lze otevřít
stisknutím příslušné páčky.
Brusný papír musí být připevněný tak,
aby byl pevně napnutý a celou plochou
doléhal na brusnou desku.
4.3 Přídavná rukojeť
Při broušení přední hranou brusné desky ukraje
lze odšroubovat přídavnou rukojeť (1.5).
5 Pracovní pokyny
Nepřetěžujte stroj tím, že jej příliž silně přitlačíte!
Nejlepší výsledek docílíte, když pracujete s mírně
silným přítlakem. Brusný výkon a kvalita závisí
hlavně od správné volby brusného prostředku
Obrábění kovu
Při obrábění kovu je třeba z bezpečnost-
ních důvodů dodržovat následující opat-
ření:
- Okružní pilu zapojte přes jistič s proudovou
ochranou (FI, PRCD).
- K nářadí připojte vhodný vysavač.
- Nářadí pravidelně čistěte a kryt motoru zbavujte
nánosů prachu.
Používejte ochranné brýle.
6 Příslušenství
Používejte pouze originální příslušenství Festo-
ol aspotřební materiál Festool určené pro toto
nářadí, protože tyto systémové komponenty jsou
navzájem optimálně sladěné. Při použití příslu-
šenství aspotřebního materiálu od jiných výrobců
je pravděpodobné kvalitativní zhoršení pracovních
výsledků aomezení záruky. Vzávislosti na použití
se může zvýšit opotřebení nářadí nebo vaše osobní
zatížení. Chraňte tedy sami sebe, své nářadí azá-
ruku výhradním používáním originálního příslu-
šenství Festool aspotřebního materiálu Festool!
Objednací čísla příslušenství anářadí vyhledejte,
prosím, ve svém katalogu Festool nebo na inter-
netu na „www.festool.com“.
7 Údržba a péče
ed každou prací na stroji je nutné vždy
vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky!
Pro zajištění cirkulace vzduchu musí být pro za-
43
jištění cirkulace vzduchu neustále volné a čisté
chladicí otvory v krytu motoru.
Všechny úkony prováděné při údržbě a opravách,
které vyžadují otevření krytu motoru, smí provádět
pouze autorizovaná servisní dílna.
Přístroj je vybaven samovypínacími specielními
uhlíky. Pokud se opotřebují, dojde k automatické-
mu přerušení proudu a přístroj se zastaví.
8 Likvidace
Nevyhazujte elektrická nářadí do domovního od-
padu! Nechte ekologicky zlikvidovat nářadí, příslu-
šenství aobaly! Dodržujte přitom platné národní
edpisy.
Pouze EU: Podle evropské směrnice 2002/96/ES
musí být stará elektrická zařízení tříděna apředána
kekologické likvidaci.
9 Záruka
Na naše nářadí poskytujeme na vady materiálu
nebo výrobní vady záruku podle zákonných usta-
novení jednotlivých zemí, minimálně ovšem 12
měsíců. Vrámci zemí EU činí záruční doba 24 mě-
síců (na základě účtenky nebo dodacího listu). Ze
záruky jsou vyloučeny škody způsobené zejména
přirozeným opotřebením, přetížením, neodborným
zacházením, resp. škody zaviněné uživatelem nebo
způsobené jiným použitím, vrozporu sprovozním
návodem, nebo které byly známy již při zakoupení.
Rovněž jsou vyloučeny škody, které byly způsobe-
ny použitím jiného než originálního příslušenství
aspotřebního materiálu Festool (např. brusné
talíře). Reklamace lze uznat pouze tehdy, pokud je
nerozebrané nářadí zasláno zpět dodavateli nebo
autorizovanému servisu Festool. Návod kpoužití,
bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů
anákupní doklad pečlivě uschovejte. Jinak platí
vždy aktuální záruční podmínky výrobce.
Poznámka
Na základě neustálého výzkumu avývoje jsou
vyhrazeny změny zde uvedených technických
údajů.
Adresa pro výrobky Festool, jejich příslušenství
aspotřební materiál
REACh je nařízení ochemických látkách, platné
od roku 2007 vcelé Evropě. Jako následný uživa-
tel, tedy jako výrobce výrobků jsme si vědomi své
informační povinnosti vůči zákazníkům. Abychom
vás mohli vždy informovat onejnovějším vývoji
aomožných látkách ze seznamu látek vnašich vý-
robcích, vytvořili jsme pro vás následující webovou
stránku: www.festool.com/reach
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Festool DTS 400 REQ-Plus Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické brusky
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro