Festool RO 90 DX FEQ-Plus list

Kategorie
Elektrické brusky
Typ
list

Tato příručka je také vhodná pro

478163_003
Originalbedienungsanleitung/Ersatzteilliste 6
Original operating manual/Spare parts list 12
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 18
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto
25
Istruzioni per l'uso originali/Elenco parti di ricambio
31
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 38
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 44
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 50
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 56
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 62
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 68
   /   74
Originál návodu k obsluze/Seznam náhradních díl 81
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista czci zamiennych 87
ROTEX
RO 90 DX FEQ
ROTEX
81
CZ
Originální návod k použití
Uvedené obrázky se nacházejí na zaátku
návodu k použití.
1Symboly
2 Technické údaje
3 Jednotlivé souásti
* Není souástí dodávky u všech variant
4 Úel použití
Náadí je urené k broušení a leštní plastu,
kovu, deva, sendviových materiál, barev/
lak, strkových hmot a podobných
materiál.Materiály obsahující azbest se
nesmí opracovávat.
Kvli elektrické bezpenosti nesmí být náadí
vlhké a nesmí se používat ve vlhkém
prostedí. Náadí se smí používat pouze
k broušení za sucha.
Za škody a úrazy vzniklé nesprávným
použitím odpovídá uživatel.
5 Bezpenostní pokyny
5.1 Všeobecné bezpenostní pokyny
Výstraha! Pette si všechny
bezpenostní pokyny a instrukce.
Chyba pi dodržování varovných
upozornní a instrukcí mže zpsobit zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo vážné
zranní.
Všechny bezpenostní pokyny a
instrukce uschovejte, abyste je mohli
použít i v budoucnosti.
Pojem „elektrické náadí“, používaný
v bezpenostních pokynech, se vztahuje na
síové elektrické náadí (se síovým
kabelem) a na akumulátorové náadí (bez
síového kabelu).
1 Symboly .................................. 81
2 Technické údaje........................ 81
3 Jednotlivé souásti .................... 81
4 Úel použití .............................. 81
5 Bezpenostní pokyny................. 81
6 Uvedení do provozu................... 82
7 Nastavení ................................ 83
8 Práce s náadím........................ 84
9 Údržba a ošetování .................. 84
10 Píslušenství............................. 85
11 Likvidace ................................. 85
12 Záruka .................................... 85
13 ES prohlášení o shod ............... 85
Varování ped všeobecným
nebezpeím
Varování ped úrazem elektrickým
proudem
Pette si návod/pokyny!
Noste ochranné brýle!
Používejte chránie sluchu!
Používejte respirátor!
Vytáhnte síovou zástrku ze
zásuvky!
Excentrická bruska
s pevodovkou
RO90 DX FEQ
Výkon 400 W
Otáky
Excentrický pohyb 3000 - 7000 min
-1
Rotan-excentrický pohyb
ROTEX
220 - 520 min
-1
Brusný zdvih 3,0 mm
Brusný talí FastFix D 90 mm
Hmotnost (bez síového
kabelu, s brusným talíem)
1,45 kg
Tída bezpenosti /II
[1-1] Chráni
[1-2] Pepína/aretace vetena
[1-3] Spína zap/vyp
[1-4] Pívodní kabel
[1-5] Odsávací hrdla
[1-6] Regulace otáek
[1-7] Brusný talí
[1-8] Blokovací tyka
[1-9] Lešticí talí*
[1-10] Trojúhelníková brusná deska
[1-11] Brusná deska pro broušení lamel*
[1-12] Interface-Pad (tlumicí podložka)*
Excentrická bruska
s pevodovkou
RO90 DX FEQ
82
ROTEX
CZ
5.2 Bezpenostní pokyny specifické
pro dané náadí
Pi práci mže vznikat škodlivý i
jedovatý prach (nap. nátry
s obsahem olova, nkteré druhy deva
akovy).
Kontakt s tímto prachem nebo
jeho vdechování mže pro obsluhu nebo
osoby nacházející se v blízkosti
pedstavovat ohrožení.Dodržujte
bezpenostní pedpisy platné ve vaší zemi.
Pipojte elektrické náadí k vhodnému
odsávacímu zaízení.
K ochran svého zdraví používejte
respirátor P2.
Kvli rizikm, která pi broušení hrozí,
noste vždy ochranné brýle.
Zabrate proniknutí tekutého lešticího
prostedku (politury) do náadí.
Pi
proniknutí tekutého lešticího prostedku
(politury) do elektrického náadí se
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
5.3 Opracování kovu
Pi opracování kovu je
z bezpenostních dvod nutné
dodržovat následující opatení:
Zapojte náadí pes proudový chráni (FI,
PRCD).
– K náadí pipojte vhodný vysava.
Pravideln istte prach usazený v krytu
motoru.
5.4 Hodnoty emisí
Hodnoty zjištné dle EN 60745 jsou typicky:
Hodnota vibrací a
h
(souet vektor ve tech
smrech) a nepesnost K zjištné podle EN
60745:
Uvedené hodnoty vibrací a hlunosti byly
zmeny podle zkušebních podmínek
uvedených v EN 60745 a slouží pro
porovnání náadí. Jsou vhodné také pro
pedbžné posouzení zatížení vibracemi
a hlukem pi použití náadí.
Uvedené hodnoty vibrací a hlunosti se
vztahují k hlavnímu použití elektrického
náadí. Pi jiném použití elektrického náadí,
s jinými nástroji nebo pi nedostatené
údržb se zatížení vibracemi a hlukem mže
bhem celé pracovní doby výrazn zvýšit.
Pro pesné posouzení bhem pedem
stanovené pracovní doby je nutné zohlednit
také dobu chodu náadí na volnobh
a vypnutí náadí v rámci této doby. Tím se
mže zatížení bhem celé pracovní doby
výrazn snížit.
6 Uvedení do provozu
Pipojení a uvolnní pívodního síového
kabelu [1-4] viz obrázek [2].
Spína [1-3] slouží k zapínání a vypínání (I =
zapnuto, 0 = vypnuto).
L
Spína lze stisknout pouze tehdy, pokud
je pepína [1-2] v zaskoené poloze.
Noste ochranné brýle!
Akustická hladina L
PA
= 81 dB(A)
Hladina akustického tlaku L
WA
= 92 dB(A)
Nepesnost K = 3 dB
POZOR
Pi práci vzniká hluk
Poškození sluchu
X
Používejte ochranu sluchu!
Jemné broušení
1.
a
h
= 5,0 m/s
2
Nepesnost K = 2,0 m/s
2
Hrubé broušení
1.
a
h
= 5,0 m/s
2
Nepesnost K = 2,0 m/s
2
Broušení
trojúhelníkovou
brusnou deskou
a
h
= 5,0 m/s
2
Nepesnost K = 2,0 m/s
2
Leštní
a
h
= 5,0 m/s
2
Nepesnost K = 2,0 m/s
2
1.
sW-HT.
VAROVÁNÍ
Nepípustné naptí nebo nepípustná
frekvence!
Nebezpeí úrazu
X
Síové naptí a frekvence zdroje
elektrické energie musí souhlasit s údaji
na typovém štítku.
X
V Severní Americe se smí používat pouze
náadí Festool s naptím 120 V/60 Hz.
ROTEX
83
CZ
L
Pi výpadku proudu nebo vytáhnutí síové
zástrky ze zásuvky ihned nastavte
spína ZAP/VYP do polohy
vypnuto.Zabráníte tak nekontrolovanému
optovnému spuštní.
7Nastavení
7.1 Elektronika
Náadí je vybaveno elektronickým ízením
s následujícími vlastnostmi:
Pomalý rozbh
Elektronicky regulovaný rozbh zajišuje
klidný rozbh náadí.
Regulace otáek
Otáky lze pomocí ovládacího koleka [1-6]
plynule nastavovat v píslušné oblasti otáek
(viz Technické údaje). Tím lze optimáln
pizpsobit rychlost práce píslušnému
povrchu (viz tabulka).
Konstantní otáky
Pedvolené otáky motoru jsou elektronicky
udržovány na konstantní hodnot. Tím je i pi
zatížení dosaženo rovnomrné rychlosti ezu.
Teplotní pojistka
Pi píliš vysoké teplot motoru se omezí
pívod proudu a otáky. Náadí bží jen
s omezeným výkonem, aby bylo zajištno
rychlé vychladnutí pomocí vtrání motoru.
Pokud pehátí petrvává, náadí se cca po
40 sekundách zcela vypne. Znovu ho lze
zapnout až po vychladnutí motoru.
7.2 Nastavení brusného pohybu [3]
Pomocí pepínae [1-2] lze nastavit ti rzné
brusné pohyby.
L
Pepínání lze provádt pouze tehdy, když
je brusný talí zastavený, protože
pepína je za provozu zablokovaný.
Hrubé broušení, leštní - rotan-
excentrický pohyb ROTEX
Pohyb ROTEX pedstavuje kombinaci
rotaního a excentrického
pohybu.Tato poloha se používá
kbroušení svysokým úbrem
(hrubé broušení) a k leštní.
Jemné broušení - excentrický pohyb
Tato poloha se používá k broušení
s malým úbrem pro povrchy bez
rýh (jemné broušení).
Broušení trojúhelníkovou brusnou
deskou a výmna talíe [4]
Tato poloha se používá k broušení
pomocí trojúhelníkové brusné
desky a brusné desky pro broušení
lamel, rotaní pohyb je
zablokovaný.
V této poloze se vymuje brusný
talí nebo brusná deska.
L
Blokovací tyka [1-8] blokuje montáž
brusné desky pi nastavení pepínae na
rotan-excentrický pohyb ROTEX
a excentrický pohyb.
7.3 Výmna brusného/lešticího
talíe [5]
L
Používejte pouze brusné a lešticí talíe,
u kterých jsou pípustné uvedené
maximální otáky.
Podle obrábného povrchu lze u náadí
použít dva rzn tvrdé brusné talíe.
Tvrdý:
hrubé broušení a jemné broušení
ploch.Broušení hran.
Mkký:
univerzální hrubé a jemné broušení,
pro rovné a klenuté plochy.
Upevnním tlumicí podložky Interface-Pad
[1-12] na brusný talí se snižuje pevnost =
velmi mkký.
X
Po výmn talíe nastavte pepína [1-2]
na požadovaný brusný pohyb.
7.4 Výmna brusné desky [6]
S trojúhelníkovou brusnou deskou DSS-GE-
STF-RO90 mžete brousit blízko okraj,
v rozích nebo na hranách. S brusnou deskou
pro broušení lamel LSS-STF-RO90 mžete
brousit v mezerách, nap. u lamelových
okenic.
VAROVÁNÍ
Nebezpeí poranní elektrickým
proudem
X
Ped jakoukoliv manipulací se strojem
vytáhnte síovou zástrku ze zásuvky!
84
ROTEX
CZ
Dodržujte následující pokyny:
Práce v rozích a na hranách zpsobuje vtší
bodové namáhání špiky a vyvíjení vtšího
tepla. Pracujte proto s menším tlakem.
Trojúhelníková brusná deska DSS-GE-
STF-RO90 [7]
Pokud bude podložka StickFix [7-1]
trojúhelníkové brusné desky na pední špice
opotebovaná, sejmte ji a otote ji o 120°.
Brusná deska pro broušení lamel LSS-
STF-RO90 [8]
Pokud bude vrstva StickFix brusné desky pro
broušení lamel opotebovaná, lze vymnit
kompletní stl.Za tímto úelem povolte
šrouby [8-1].
7.5 Upevnní píslušenství pro
broušení
Na brusný talí a brusnou desku StickFix lze
rychle a snadno upevnit odpovídající brusné
papíry StickFix a brusná rouna StickFix.
X
Samopilnavé píslušenství pro broušení
pitisknte na brusný talí [1-7].
7.6 Upevnní píslušenství pro
leštní
Aby nedošlo k poškození, smí se
píslušenství PoliStick (houby, plsti,
jehntina) používat pouze se speciálním
lešticím talíem.
X
Samopilnavé píslušenství pro leštní
pitisknte na lešticí talí [1-9].
7.7 Odsávání
K odsávacímu hrdlu [1-5] lze pipojit mobilní
vysava Festool s prmrem sací hadice 27
mm.
7.8 Chráni hran (Protector) [9]
Chráni hran [1-1] ve velké míe zbrauje
tomu, aby se brusný talí svou obvodovou
stranou dotýkal plochy (nap. pi broušení
podél zdi nebo okna), a docházelo tak ke
zptnému rázu náadí, resp. poškození.
8 Práce s náadím
Dodržujte následující pokyny:
Nepetžujte náadí pílišným
pitlaováním! Nejlepšího výsledku
broušení dosáhnete, když budete pracovat
s mírným pítlakem. Brusný výkon
a kvalita závisí z velké míry na volb
správného brusného prostedku.
Pro bezpené vedení držte náadí obma
rukama za kryt motoru a hlavu
pevodovky.
L
Vtabulkách A aB jsou uvedená
doporuená nastavení pro rzná broušení
a leštní.
9 Údržba a ošetování
Pro zajištní cirkulace vzduchu musí být
chladicí otvory udržovány stále volné a isté.
Náadí je vybaveno speciálními
samovypínacími uhlíky. Jsou-li opotebené,
automaticky se peruší napájení a náadí se
zastaví.
9.1 Brzda talíe
Gumová manžeta [10-1] na brusném talíi a
blokovací kroužek [10-2] na náadí zbraují
pi excentrickém pohybu (jemné broušení)
nekontrolovanému roztoení brusného talíe
do vysokých otáek. Protože se tyto díly
asem opotebovávají, musí se pi sníženém
brzdném úinku vymnit (obj. . viz seznam
náhradních díl.
VAROVÁNÍ
Ohrožení zdraví psobením prachu
X
Prach mže být zdraví škodlivý. Nikdy
proto nepracujte bez odsávání.
X
Pi odsávání zdraví škodlivého prachu
vždy dodržujte národní pedpisy.
VAROVÁNÍ
Nebezpeí poranní
X
Obrobek upevnte vždy tak, aby se pi
opracovávání nemohl pohybovat.
VAROVÁNÍ
Nebezpeí poranní elektrickým
proudem
X
Ped jakýmikoli pracemi údržby
a opravami vytáhnte vždy síovou
zástrku ze zásuvky!
X
Všechny práce údržby a opravy, které
vyžadují otevení krytu motoru, smí
provádt pouze autorizovaný zákaznický
servis.
ROTEX
85
CZ
10 Píslušenství
Používejte pouze originální píslušenství
a spotební materiál Festool, který je uren
pro toto náadí, protože tyto systémové
komponenty jsou navzájem optimáln
sladné. Pi použití píslušenství
a spotebního materiálu od jiných výrobc je
pravdpodobné kvalitativní zhoršení
pracovních výsledk a omezení záruních
nárok. V závislosti na použití se mže zvýšit
opotebení náadí nebo vaše osobní zatížení.
Chrate tedy sami sebe, své náadí a záruní
nároky výhradním používáním originálního
píslušenství a spotebního materiálu
Festool!
Používejte pouze originální brusné a lešticí
talíe Festool. Použitím mén kvalitních
brusných lešticích talí mže dojít
k výraznému házení, na základ kterého se
zhorší kvalita pracovních výsledk a zvýší se
opotebení náadí.
Objednací ísla píslušenství a náadí
vyhledejte, prosím, ve svém katalogu
Festool nebo na internetu na
„www.festool.com“.
11 Likvidace
Nevyhazujte elektrická náadí do domovního
odpadu! Nechte ekologicky zlikvidovat
náadí, píslušenství a obaly! Dodržujte
pitom platné národní pedpisy.
Pouze EU:
Podle evropské smrnice 2002/
96/ES musí být stará elektrická zaízení
vytídna a ekologicky zlikvidována.
12 Záruka
Na naše náadí poskytujeme na vady
materiálu nebo výrobní vady záruku podle
zákonných ustanovení jednotlivých zemí,
minimáln ovšem 12 msíc. V rámci zemí
EU iní záruní doba 24 msíc (na základ
útenky nebo dodacího listu). Ze záruky jsou
vyloueny škody zpsobené zejména
pirozeným opotebením, petížením,
neodborným zacházením, resp. škody
zavinné uživatelem nebo zpsobené jiným
použitím v rozporu s návodem k použití
a dále škody, které byly známy již pi
zakoupení. Rovnž jsou vyloueny škody,
které byly zpsobeny použitím jiného než
originálního píslušenství a spotebního
materiálu Festool (nap. brusné talíe).
Reklamace lze uznat pouze tehdy, pokud je
nerozebrané náadí zasláno zpt dodavateli
nebo autorizovanému servisu Festool.
Provozní návod, bezpenostní pokyny,
seznam náhradních díl a nákupní doklad
peliv uschovejte. Jinak platí vždy aktuální
záruní podmínky výrobce.
Poznámka
Na základ neustálého výzkumu a vývoje
jsou vyhrazeny zmny zde uvedených
technických údaj.
13 ES prohlášení o shod
Prohlašujeme s veškerou odpovdností, že
tento výrobek je ve shod s následujícími
smrnicemi a normami.
2006/42/EG, 2004/108/EG, EN 60745-1, EN
60745-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.
Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel
Vedoucí výzkumu, vývoje, technické
dokumentace
25.01.2010
Adresa pro výrobky Festool, jejich
píslušenství a spotební materiál:
REACh je naízení o chemických látkách,
platné od roku 2007 v celé Evrop. Jako
následný uživatel, tedy jako výrobce výrobk
jsme si vdomi své informaní povinnosti
vi zákazníkm. Abychom vás mohli vždy
informovat o nejnovjším vývoji
a o možných látkách ze seznamu látek
v našich výrobcích, vytvoili jsme pro vás
následující webovou stránku:
www.festool.com/reach
Excentrická bruska
s pevodovkou
Sériové .
RO DX 90 FEQ 495618, 496428
Rok oznaení CE:2010
86
ROTEX
CZ
Tabulka A: Hrubé broušení Jemné broušení
Broušení
Lak, plni,
strková
hmota
x 5 - 6 mkký x 1 - 3 velmi
mkký
Lak, barva x 5 - 6 tvrdý x 3 - 6 tvrdý
Devo, dýha x 5 - 6 tvrdý x 3 - 6 mkký
Plast x x 1-4 mkký x 1 - 4 mkký/
velmi
mkký
Ocel, m,
hliník
x 6 mkký x 3 - 6 mkký
Laky VOC x 2 - 4 velmi
mkký -
tvrdý
Tabulka B:
Leštní Leštní Voskování Leštní do vysokého
lesku
Lak 6 3 4 - 6
houba
hrubá/jemná
houba
jemná/zvlnná
jehntina
lešticí pasta tvrdý vosk -
Plast 6 3 6
pls
tvrdá
pls
mkká
jehntina
lešticí pasta tvrdý vosk -
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94

Festool RO 90 DX FEQ-Plus list

Kategorie
Elektrické brusky
Typ
list
Tato příručka je také vhodná pro