Festool MFT/3 Conturo-AP Operativní instrukce

Značka
Festool
Modelka
MFT/3 Conturo-AP
Typ
Operativní instrukce
707867_001
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
Originalbedienungsanleitung -Multifunktionstisch 4
Original operating manual - Multifunction table 6
Notice d’utilisation d’origine - Table multifonctions 8
Manual de instrucciones original - Mesa multifuncional 10
Istruzioni per l'uso originali - Piano multifunzione 12
Originele gebruiksaanwijzing - Multifunctionele tafel 14
Originalbruksanvisning - Multifunktionsbord 16
Alkuperäiset käyttöohjeet - Monitoimipöytä 18
Original brugsanvisning - Arbejdsbord 20
Originalbruksanvisning - Multifunksjonsbord 22
Manual de instruções original - Bancada multifuncional 24
Оригинал Руководства по эксплуатации - Многофункциональный стол 26
Originál návodu k obsluze - Multifunkční stůl 28
Oryginalna instrukcja eksploatacji - Stół wielofunkcyjny 30
MFT/ KAPEX
MFT/3 CONTURO
28
MFT
CZ
Originální návod k použití
1Symboly
2 Bezpečnostní pokyny
POZOR! Přečtěte si veškeré bezpečnostní
pokyny a instrukce, dodané s pracovní zá-
kladnou a používaným elektrickým nářadím.
Chy-
ba při dodržování varovných upozornění a instruk
může způsobit zásah elektrickým proudem, požár
a/nebo vážné zranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budouc-
na uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektro-
nářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované
na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí
provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).
Před nastavováním nářadí nebo výměnou pří-
slušenství vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuv-
ky a/nebo zelektrického nářadí vyjměte
akumulátor.
Neúmyslné spuštění elektrického
nářadí může způsobit úraz.
Před montáží elektrického nářadí správně po-
stavte pracovní stůl.
Správná montáž je důležitá,
aby nehrozilo nebezpečí zhroucení.
Než budete elektrické nářadí používat, bezpeč-
ně ho upevněte na pracovní stůl.
Sklouznutí
elektrického nářadí z pracovního stolu může
způsobit ztrátu kontroly.
Pracovní stůl postavte na pevnou, rovnou
a vodorovnou plochu.
Pokud se pracovní stůl
může posunout nebo se viklá, nelze elektrické
nářadí rovnoměrně a bezpečně vést.
Pracovní stůl nepřetěžujte a nevyužívejte
k jiným účelům, např. jako žebřík nebo podsta-
vec.
Pokud je pracovní stůl přetížený nebo na
něm stojíte, může se těžiště pracovního stolu
přesunout nahoru a podstavec se převrhne.
Dodržujte návod k obsluze namontovaného
elektrického nářadí.
Při nedodržování bezpeč-
nostních pokynů a maximálních rozměrů obrob-
ku je nářadí nejisté a může dojít k úrazům.
3 Účel použití
Multifunkční stůl MFT /
K A P E X
je určen
k montáži kapovací pily KAPEX KS 120/KS 88.
Multifunkční stůl MFT/3
CONTURO
je určen
k montáži olepovačky hran KA 65.
Při použití v rozporu s určeným účelem pře-
bírá odpovědnost uživatel.
4Technické údaje
5Přehled strojů
Uvedené obrázky se nacházejí na začátku návodu
kpoužití.
6Instalace
Postarejte se o to, aby byla podlaha kolem
pily rovná, v dobrém stavu a bez volně ležících
předmětů (např. třísek a odřezků).
X
Našroubujte knoflíky
[1-1]
až nadoraz.
X
Vyklopte sklopné nohy a pomocí knoflíků je
v kloubech opět utáhněte.
L
Nerovnosti podlahy lze vyrovnat otáčením uzá-
věru
[1-3]
.
Symbol Význam
Varování před všeobecným nebezpečím
Přečtěte si návod k použití, bezpečnostní
pokyny!
Nevyhazujte do domovního odpadu.
Rada, upozornění
Instruktážní návod
Multifunkční stůl MFT/
KAPEX
MFT/3
CONTURO
Rozměry stolu
(šířka x délka)
869 x
581 mm
1 157 x 773 mm
Výška stolu
? se sklopnými
nohami
790 mm 900 mm
? bez sklápěcích
nohou
180 mm 180 mm
hmotnost 18 kg 24,6 kg
[1A]
MFT/
KAPEX
s
[1-1]
knoflíky
[1-2]
úhelníkové patky
[1-3]
otočný uzávěr
[1B]
MFT/3
CONTURO
s
[1-1]
knoflíky
[1-2]
úhelníkové patky
[1-3]
otočný uzávěr
[1-4]
příčná vzpěra MFT 3-QT
[1-5]
adaptérová deska AP-KA 65
MFT
29
CZ
L
Úhelníkové patky
[1-2]
jsou zespodu opatřené
gumovými krytkami, aby stůl mohl stabilně stát
i s nevyklopenými nohami.
7Montáž
7.1 Montáž stolu
KAPEX
Děrovaná deska multifunkčního stolu MFT/
KA-
PEX
je určená speciálně pro montáž kapovací pily
KAPEX KS 120/KS 88.
X
Elektrické nářadí nasaďte na stůl MFT /
KA-
PEX
, jak je popsáno na obrázku
[2]
.
X
Elektrické nářadí upevněte ke stolu MFT šrou-
bovými svěrkami.
7.2 Montáž multifunkčního stolu
CONTU-
RO
Děrovaná deska multifunkčního stolu MFT/3
CONTURO
je určena speciálně k montáži ole-
povačky hran KA 65.
X
Obrázek
[3A]
: Příčné vzpěry MFT 3-QT
[1-4]
na-
montujte na stůl MFT/3
CONTURO
, jak je
popsáno v návodu k montáži příčných vzpěr.
X
Obrázek
[3B]
: Adaptérovou desku AP-KA 65
[1-
5]
nasaďte do výřezu stolu MFT/3
CONTU-
RO
, jak je popsáno v návodu k montáži adapté-
rové desky.
X
Obrázek
[3C]
: Olepovačku hran KA 65 namon-
tujte do adaptérové desky AP-KA 65, jak je po-
psáno v návodu k montáži adaptérové desky.
X
Olepování hran. Dodržujte ustanovení v návodu
k obsluze olepovačky hran KA 65.
L
Všechny návody k obsluze pro nářadí Festool
najdete na internetu na adrese www.fes-
tool.com.
8 Údržba a ošetřování
Servis a opravy
smí provádět pouze
výrobce nebo servisní dílny: nejbližší
adresu najdete na:
www.festool.com/service
Používejte jen originální náhradní díly
Festool! Obj. č. na:
www.festool.com/service
9 Životní prostředí
Nevyhazujte zařízení do domovního odpadu!
Ne-
chte ekologicky zlikvidovat zařízení, příslušenství
a obaly! Dodržujte platné národní předpisy.
Informace k REACh:
www.festool.com/reach
EKAT
1
2
3
5
4
/