Axminster KS 120 E Operativní instrukce

Značka
Axminster
Kategorie
kotoučové pily
Modelka
KS 120 E
Typ
Operativní instrukce
468 072_001
Kapex
KS 120
Bedienungsanleitung/Ersatzteilliste*) 9 - 14
Operating Instructions/Spare parts list*) 15 - 19
Mode d’emploi/Liste de pièces de rechange*) 20 - 25
Instrucciones de servicio/Lista de piezas de repuesto*) 26 - 31
Istruzioni d’uso/Elenco parti di ricambio*) 32 - 37
Gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen*) 38 - 43
Bruksanvisning/Reservdelslista*) 44 - 48
Käyttöohje/Varaosaluettelo*) 49 - 53
Driftsvejledning/Reservedelsliste*) 54 - 58
Bruksanvisning/Reservedelsliste*) 59 - 63
Instruções de uso/Lista de peças sobresselentes*) 64 - 69
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè/Ïåðå÷åíü çàïàñíûõ ÷àñòåé*) 70 - 75
Návod k obsluze/Seznam náhradních dílù*) 76 - 80
Instrukcja obs³ug/Lista czêœci zamiennych*) 81 - 86
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Telefon: 07024/804-0
Telefax: 07024/804-608
http://www.festool.com
76
Návod k obsluze v českém jazyce
Kapovací pila
KAPEX KS 120 E
Obsah
1 Symboly
2 Technické údaje
3 Přístrojové prvky
4 Správné použití
5 Bezpečnostní pokyny
6 Uvedení do provozu
7 Nastavení
8 Provoz
9 Údržba a péče
10 Příslušenství
11 Likvidace
12 Záruka
13 ES prohlášení o shodě
1 Symboly
Varování před všeobecným nebezpečím!
Přečtěte si návod/pokyny!
Nebezpečný prostor! Nestrkejte ruce, prsty a paže
do tohoto prostoru!
Noste ochranné brýle!
Noste chrániče sluchu!
Noste ochranu dýchacích cest!
Noste ochranné rukavice!
Pozor laserový paprsek!
Nechte ekologicky zlikvidovat nářadí, příslušenství
a obal!
2 Technické údaje
Příkon 1500 W
Otáčky (volnoběh) 1400-3400 min
-1
Nástrojové vřeteno, Ø 30 mm
Hmotnost 21,5 kg
Třída bezpečnosti
/ II
Max. rozměry obrobku, viz odstavec "8 Provoz".
Uvedené obrázky se nacházejí na začátku tohoto provoz-
ního návodu.
3 Přístrojové prvky
(1.1) Rukojeť
(1.2) Vypínač ZAP/VYP
(1.3) Zámek zapínání
(1.4) Páčka omezení hloubky kapování
(1.5) Páčka blokování tažného zařízení
(1.6) Přepravní pojistka
(1.7) Stupnice úhlu zkosení (vertikálně)
(1.8) Stupnice úhlu zkosení (horizontálně)
(1.9) Svěrací páčka úhlu zkosení (horizontálně)
(1.10) Západková páčka přednastaveného úhlu zkosení
(horizontálně)
(1.11) Otočná rukojeť pro přesné nastavení úhlu zkosení
(vertikálně)
(2.1) Vypínač ZAP/VYP pro laser
(2.2) Kolečko pro nastavení otáček
(2.3) Aretace vřetena Fastfi x
(2.4) Upínací páčka dorazového pravítka
(2.5) Odjišťovací páčka pro speciální kapovací polohu
(2.6) Páčka speciální pro kapovací polohu
(2.7) Navíjení kabelu s integrovaným transportním
držadlem
(2.8) Svěrací páčka úhlu zkosení (vertikálně)
(2.9) Volicí spínač úhlu zkosení (vertikálně)
4 Správné použití
Elektrické nářadí je jako stacionární nářadí určeno pro
řezání dřeva, umělé hmoty, hliníkových profia srovna-
telných materiálů.
Jiné materiály, zejména ocel, beton a minerální materiály,
se nesmí obrábět.
Elektrické nářadí je určeno a schváleno pro používání
výhradně osobami poučenými nebo vyučenými.
Za škody a úrazy vzniklé nesprávným použitím
odpovídá uživatel.
Zbývající neodstranitelná rizika
I přes dodržení všech příslušných předpisů mohou vz-
niknout při provozu pily nebezpečí, např.:
• odlétávajícími kousky obrobku
• odlétávajícími kousky obrobku při poškození nářadí
• hlukem
• emisemi prachu
5 Bezpečnostní pokyny
5.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před použitím nářadí si pozorně a kompletně přečtěte
přiložené bezpečnostní pokyny a návod k použití.
- Všechny přiložené dokumenty si uschovejte a stroj
předávejte dalším osobám pouze s těmito dokumenty.
• Nikdy nedovolte dětem, aby používaly nářadí.
Před použitím nářadí se dostatečně seznamte s jeho
použitím, nastavením a ovládáním.
5.2 Bezpečnostní pokyny specifi cké pro dané
nářadí
Preventivní bezpečnostní opatření
Používejte pouze originální nástroje Festool (odpovídající
EN 847-1).
• Používejte jen řádně nabroušené nástroje, které nejsou
poškozené ani deformované. Nepřekračujte maximální
otáčky vyznačené na nástroji.
Pro příslušný materiál, který chcete obrábět, zvolte vhod-
ný pilový kotouč.
• Nepoužívejte pilové kotouče z rychlořezné oceli.
• Nepoužívejte distanční držáky a vřetenové kroužky.
77
• Zajistěte dostatečné osvětlení pracoviště.
Nářadí stabilně upevněte na pracovní nebo obyčejný
pevný stůl.
Připojte nářadí k vhodnému vysavači a řádně nastavte
všechny komponenty sloužící k zachycování prachu
(odsávací příruby atd.), abyste minimalizovali prašnost
prostředí.
Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky: chrániče
sluchu, aby se snížilo riziko chorobné nedoslýchavosti;
ochranné brýle; respirátor, aby se snížilo riziko vdecho-
vání zdraví škodlivého prachu; ochranné rukavice při
manipulaci s nástroji a neopracovaným materiálem.
• Nářadí přepravujte pouze ve vhodném obalu.
Údržba a ošetřování
• Vyměňte opotřebovanou výplň stolu.
Nářadí používejte jen tehdy, když jsou všechny
bezpečnostní prvky řádně umístěny a v patřičné poloze
a když je nářadí v dobrém technickém stavu a řádně
udržováno.
Závady nářadí, včetně oddělujících se bezpečnostních
prvků nebo nástroje, je při zjištění třeba neprodleně hlásit
servisu. Teprve po odstranění závady se smí nářadí opět
používat.
Je-li nářadí vybaveno laserem, nesmí být tento laser
vyměněn za laser jiného typu. Opravy smí provádět jen
výrobce laseru nebo autorizovaný zástupce.
Bezpečná práce
• Obrábějte pouze materiál, pro který je nářadí schvále-
né.
• Neobrábějte materiál obsahující azbest.
Zajistěte, aby podlaha v nejbližším okolí nářadí byla
rovná, čistá a nebyly na ní volné částice (např. třísky
a odřezky).
Paže, ruce a prsty udržujte v dostatečné vzdálenosti
od otáčejícího se nástroje. Nesahejte v oblasti pilového
kotouče za doraz.
Žádné odřezky nebo jiné části obrobků neodstraňujte,
dokud je nářadí v chodu a pila se nezastaví.
Dlouhé obrobky vhodným způsobem podepřete, aby
ležely rovně.
Během obrábění nenechávejte obrobek držet nebo po-
dpírat jinou osobou. Obrobek vždy upněte vhodnými
přípravky.
• Dodržujte údaje o maximálních rozměrech obrobku.
• Dodržujte pokyny pro zdvihání a přepravu nářadí.
• Dodržujte pokyny pro montáž a použití nářadí.
Dodržujte přípustné rozměry pilového kotouče. Nikdy
nepoužívejte pro upevnění pilového kotouče na vřeteno
redukční díly nebo adaptéry.
Neřežte dřevo s kovovými částmi, jako jsou hřebíky,
šrouby atd.
• Nevyvíjejte na pilový kotouč tlak ze strany.
Vždy řežte pouze jeden obrobek. Více obrobků nelze
bezpečně upnout a mohly by se při řezání posunout
a zablokovat pilový kotouč.
Pokud se pilový kotouč zablokuje, okamžitě vypněte
nářadí a vytáhněte síťovou zástrčku. Teprve poté
odstraňte zaklíněný obrobek.
5.3 Hlučnost
Hodnoty zjištěné dle EN 61029 jsou typicky:
Hladina akustického tlaku 88 dB(A)
Hladina akustického výkonu 99 dB(A)
Přídavná hodnota nespolehlivosti měření K = 4 dB(A)
Noste chrániče sluchu!
6 Uvedení do provozu
Výstraha
Dbejte na správné síťové napětí: Napětí a frekvence
zdroje elektrické energie musí souhlasit s hodnotami
uvedenými na štítku na nářadí..
V Severní Americe se smí používat pouze nářadí Festool
s napětím 120 V/60 Hz.
Zapnutí/vypnutí
Pro odjištění agregátu pily a výkyvného ochranného krytu
stiskněte vypínač (1.2) až k pocítění odporu.
Stiskněte zámek zapínání (1.3).
Pro zapnutí stroje vypínač úplně promáčkněte (1.2).
Pro vypnutí nářadí opět uvolněte spínač ZAP/VYP.
7 Nastavení
Před jakoukoliv manipulací s přístrojem vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
Vyměňte výstražnou nálepku (3.1) pro laser za nálepku
ve Vašem jazyce.
7.1 Přeprava
Zajištění nářadí (přepravní poloha)
– Stiskněte vypínač (4.1).
Sklopte pilový agregát dolů až na doraz.
Stiskněte přepravní pojistku (4.2). Agregát pily nyní
zůstane ve spodní poloze.
Pro zajištění agregátu pily v zadní poloze přitáhněte
otočné kolečko (4.3).
Naviňte síťový kabel pro přepravu na naviják kabelu
(5.5).
Ukliďte klíč s vnitřním šestihranem (5.4) a úhlovou jed-
notku (5.3) do určených držáků.
Nářadí nikdy nezdvihejte nebo nepřenášejte za
pohyblivý výkyvný ochranný kryt (5.1).
Pro přenášení uchopte nářadí za stůl pily (5.2) a transportní
držadlo (5.5) v navijáku kabelu.
Odjištění nářadí (pracovní poloha)
Zatlačte agregát pily trochu dolů a zatáhněte za přepravní
pojistku (4.2).
Otočte agregátem pily směrem nahoru.
– Uvolněte otočný knofl ík (4.3).
7.2 Instalace nářadí
Před jakoukoliv manipulací s přístrojem vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
Před použitím smontujte nářadí na rovné a stabilní pra-
covní ploše (např. multifunkčním stole Festool MFT nebo
pracovním stole).
Existují následující možnosti montáže:
Šrouby: připevněte nářadí pomocí čtyř šroubů na pracovní
plochu. K tomu slouží otvory (6.1) na čtyřech dosedacích
bodech stolu pily.
Truhlářské svorky: připevněte nářadí pomocí čtyř
truhlářských svorek na pracovní plochu. Rovné plochy
(6.2) na čtyřech pokládacích místech stolu pily slouží jako
upínací plochy.
Upínací souprava (pro MFT): upevněte stroj pomocí
upínací soupravy (6.4, 494693) na multifunkční stůl Festool
MFT. K tomu slouží oba otvory (6.3).
78
7.3 Výměna nástroje
Nebezpečí úrazu
Před výměnou nástroje vytáhněte síťovou vidlici ze zá-
suvky.
S aretací vřetena (7.2) manipulujte pouze tehdy, když je
pilový kotouč zastavený.
• Pilový kotouč se při práci velmi zahřívá; nedotýkejte se
ho, dokud nevychladne.
Kvůli nebezpečí poranění o ostří používejte při výměně
nástroje ochranné rukavice.
Demontáž pilového kotouče
Uveďte nářadí do pracovní polohy.
– Stiskněte aretaci vřetena (7.2) a otočte ji o 90° ve směru
hodinových ručiček.
Pomocí klíče s vnitřním šestihranem (7.9) úplně
vyšroubujte šroub (7.8) (levotočivý závit).
– Stiskněte vypínač (7.3) a tím otevřete uzamykání výkyv-
ného ochranného krytu.
Úplně otevřete výkyvný ochranný kryt (7.4).
Sundejte upínací přírubu (7.7) a pilový kotouč.
Montáž pilového kotouče
Všechny díly vyčistěte, než je namontujete (pilový kotouč,
přírubu, šroub).
Nasaďte pilový kotouč na vřeteno (7.5).
Dbejte na to, aby souhlasil směr otáčení pilového
kotouče (7.6) a nářadí (7.1).
Upevněte pilový kotouč pomocí příruby (7.7) a šroubu
(7.8).
Šroub (7.8) pevně dotáhněte (levotočivý závit).
Stiskněte aretaci vřetena (7.2) a otočte ji o 90° proti
směru hodinových ručiček.
Pro uvolnění výkyvného ochranného krytu stiskněte vypínač
(7.3).
7.4 Vsazení svorky obrobku
Vsaďte svorku obrobku (8.1) do jednoho z obou otvorů
(8.2). Přitom musí svorka ukazovat směrem dolů.
Přetočte svorku, aby svěrací zařízení ukazovalo směrem
dopředu.
7.5 Odsávání
Při práci může vznikat škodlivý či jedovatý prach (např.
nátěry s obsahem olova, některé druhy dřeva a kovy).
Dotyk nebo nadýchání se tohoto prachu může pro osoby
pracující se strojem nebo osoby nacházející se v blízkosti
představovat ohrožení.
• Dodržujte bezpečnostní předpisy platné ve Vaší zemi.
Připojte elektrické nářadí k vhodnému odsávacímu
zařízení.
• K ochraně svého zdraví používejte ochranný respirátor
P2.
Na odsávací hrdlo (9.1) lze připojit vysavač Festool
s odsávací hadicí o průměru 36 mm nebo 27 mm
(doporučuje se 36 mm vzhledem k menšímu nebezpečí
ucpání).
Flexibilní lapač třísek (9.2) zlepšuje zachycování prachu
a třísek. Proto nepracujte bez namontovaného lapače
třísek.
Lapač třísek je pevně upevněn pomocí spony (10.1) na
ochranný kryt. Přitom musí háky (10.2) spony zaskočit do
vybrání (10.3) ochranného krytu.
7.6 Doraz obrobku
Nastavení dorazového pravítka
U pokosových řezů musíte přenastavit dorazové pravítko
(11.1), aby neomezovalo fungování výkyvného ochranné
krytu nebo se dotýkalo pilového kotouče.
– Otevřete upínací páčku (11.2).
Přesuňte dorazové pravítko, dokud nebude nejkratší
vzdálenost k pilovému kotouči při práci max. 4,5 mm.
Upínací páčku znovu zajistěte.
Sejmutí dorazového pravítka
U některých pokosových řezů může být zapotřebí sejmutí
dorazového pravítka, jinak by se mohlo srazit s agregátem
pily.
Natočte šroub (11.3) co možná nejvíce do otvoru pro
šroub (směrem dolů).
Nyní můžete bočně vytáhnout dorazové pravítko.
Po opětovném vsazení pravítka vyšroubujte šroub opět
o tři otáčky.
Pomocný doraz
Pro zvětšení dorazové plochy můžete do otvorů (12.1) obou
dorazových pravítek namontovat po jednom pomocném
dorazu ze dřeva (12.2). Tím můžete spolehlivě založit
větší obrobky.
Mějte přitom na zřeteli:
Šrouby pro upevnění pomocných dorazů nesmějí
přečnívat.
• Pomocné dorazy se smějí používat pouze pro pokosové
řezy 0°.
Pomocné dorazy nesmějí omezovat fungování ochranných
krytů.
7.7 Horizontální úhel zkosení
Je možno nastavit libovolné horizontální úhly zkosení
mezi 50° (levostranně) a 60° (pravostranně). Navíc lze
nejběžnější úhly zkosení zajistit.
Šipka ukazatele (13.1) zobrazuje nastavený horizontální
úhel zkosení. Obě značky vpravo a vlevo od značky ukaza-
tele umožňují přesné nastavení polovičních úhlů zkosení.
K tomu musí být obě značky totožné s ryskami stupňů na
stupnici.
Standardní horizontální úhel zkosení
Lze zajistit následující úhly zkosení:
vlevo: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
vpravo: 0°, 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60°
Uveďte nářadí do pracovní polohy.
– Páčku (13.5) zatáhněte směrem dopředu.
– Páčku (13.4) stiskněte směrem dolů.
Otočte stolem pily až do požadovaného úhlu zkosení.
– Páčku opět uvolněte. Páčka musí slyšitelně zaskočit.
– Svěrací páčku stiskněte směrem dolů.
Libovolný horizontální úhel zkosení
Uveďte nářadí do pracovní polohy.
Páčku (13.5) zatáhněte směrem dopředu.
Páčku (13.4) stiskněte směrem dolů.
Otočte stolem pily až do požadovaného úhlu zkosení.
Svěrací páčku stiskněte směrem dolů.
– Páčku opět uvolněte.
7.8 Vertikální úhel zkosení
Uveďte nářadí do pracovní polohy.
– Otevřete upínací páčku (14.1).
Otočte voličem (14.2) do požadovaného rozsahu nasta-
vení (0° - 45°, +/-45°, nebo +/-47°).
Otáčejte agregátem pily, dokud ukazatel (14.3) nezob-
razuje požadovaný úhel zkosení. Pomocí otočné rukojeti
(14.4) můžete přesně nastavit vertikální úhel zkosení.
Utáhněte opět upínací páčku (14.1).
79
7.9 Speciální kapovací poloha
Kromě běžné polohy pro řezání nebo kapování prken/
panelů má nářadí speciální polohu pro kapování vysokých
lišt až do 120 mm.
Otočte agregátem pily směrem dopředu.
Páčku (15.3) otočte směrem dolů.
Posuňte agregát pily zpátky, dokud se kovový třmen
(15.1) nezahákne do zadního otvoru agregátu pily.
V této poloze může na doraz kapovat lišty vysoké až
120 mm. Tažná funkce a vertikální otočná funkce kapo-
vací pily jsou ale mimo provoz.
Pro opětovné uvedení nářadí do standardní polohy
stiskněte odjišťovací páčku (15.2) a zatáhněte agregát
pily směrem dopředu. Ocelový třmen (15.1) se tím opět
vyhákne a páčka (15.3) se vrátí nazpátek.
7.10 Omezení hloubky kapování
Pomocí omezení hloubky kapování s plynulým nastavením
je možno nastavit vertikální rozsah otáčení agregátu pily.
Tím lze provádět drážkování a zplošťování.
Uveďte nářadí do pracovní polohy.
Otáčejte páčkou omezení hloubky kapování (16.1)
směrem dolů, dokud nezaskočí. Agregát pily lze otočit
pouze do nastavené hloubky kapování.
Otočením páčky nastavte požadovanou hloubku kapo-
vání.
Pro deaktivaci hloubky kapování otočte páčku opět
nahoru.
7.11 Pevná horizontální poloha
Otočným knofl íkem (16.2) můžete agregát pily zajistit
v libovolné poloze podél táhel (16.3).
7.12 Zapínání laseru
Nářadí má dva lasery, které označují řeznou spáru vpravo
a vlevo od kotouče pily. Tím můžete obrobek oboustranně
seřídit (levá nebo pravá strana pilového kotouče, popř.
řezné spáry).
– Pro zapnutí nebo vypnutí laseru stiskněte tlačítko (2.1),.
Pokud se nářadí 30 minut nepoužívá, laser se automaticky
vypne a musí se znovu zapnout.
8 Provoz
Nebezpečí úrazu
Před zahájením práce zajistěte, aby se pilový kotouč
nemohl dotknout dorazových pravítek, svorky obrobku,
truhlářských svorek nebo jiných částí nářadí.
Nepřekřižujte ruce před pilovým agregátem, nikdy
nedržte obrobek levou rukou vpravo od pilového kotouče
nebo naopak.
• Nepřetěžujte nářadí tak, aby se zastavilo.
Maximální rozměry obrobku
Úhel zkosení podle stupnice,
horizontálně/vertikálně - výška x šířka [mm]
0°/0° - speciální poloha kapování 120 x 60
0°/0° - 88 x 305
45°/0° - 88 x 215
0°/45° vpravo - 88 x 152
0°/45° vlevo - 88 x 196
45°/45° vpravo - 35 x 215
45°/45° vlevo - 55 x 215
8.1 Upínání obrobku
Nebezpečí úrazu
Obrobek vždy upněte svorkou. Přitom musí přidržovač (17.2)
bezpečně doléhat k obrobku. (Poznámka: v závislosti na
obrysu obrobku, např. na kulatý obrys může být zapotřebí
použití pomůcek).
Neopracovávejte žádné obrobky, které jsou příliš malé
pro upnutí.
Buďte obzvlášť opatrní, aby nemohlo dojít k zatažení
obrobku směrem dozadu do mezery mezi kotoučem pily
a dorazovým pravítkem. Toto nebezpečí hrozí obzvlášť
u horizontálních pokosových řezů.
Postup
– Položte obrobek na stůl pily a zatlačte ho proti dorazovým
pravítkům.
Otevřete páčku (17.1) svorky obrobku.
Otáčejte svorkou, dokud nebude přidržovač (17.2) nad
obrobkem.
Spusťte přidržovač na obrobek.
– Utáhněte upínací páčku (17.1).
8.2 Regulace otáček
Otáčky lze plynule nastavit kolečkem (2.2) v rozsahu od
1400 do 3400 min
-1
. Můžete tak rychlost řezání optimálně
přizpůsobit příslušnému obrobku.
Doporučená poloha kolečka pro nastavení otáček
Dřevo 3 - 6
Plasty 3 - 5
Vláknité materiály 1 - 3
Hliník a NE profi ly 3 - 6
8.3 Řezy bez tahání
Proveďte požadované nastavení nářadí.
– Upněte obrobek.
Posuňte agregát pily směrem dozadu až na doraz (směr
doraz obrobku) a uzavřete otočnou hlavu (12.1) blo-
kování tažného zařízení nebo zafi xujte agregát pily ve
speciální kapovací poloze.
– Zapněte nářadí.
Pomocí rukojeti posuňte agregátem pily (1.1) pomalu dolů
a rovnoměrným pohybem dopředu přeřízněte obrobek.
Vypněte nářadí a vyčkejte, dokud se kotouč pily úplně
nezastaví.
Otočte agregátem pily opět směrem nahoru.
8.4 Řezy s taháním
Proveďte požadované nastavení nářadí.
– Upněte obrobek.
Táhněte agregát pily podlé táhel směrem nahoru.
– Zapněte nářadí.
Pomocí rukojeti posuňte agregát pily (1.1) pomalu
směrem dolů.
– Tlačte agregát pily rovnoměrným pohybem směrem dolů
a proveďte řezání obrobku.
– Vypněte nářadí.
Vyčkejte, dokud se kotouč pily úplně nezastaví a potom
otočte agregát pily směrem nahoru.
8.5 Úhlová jednotka
Pomocí úhlové jednotky můžete odečíst libovolný úhel
(např. mezi dvěma stěnami) a na kapovací pile nastavit
půlicí čáru.
Vnitřní úhel
– Otevřete sevření (18.2).
Přiložte úhlovou jednotku oběma rameny (18.1) na vnitřní
úhel.
– Uzavřete sevření (18.2).
Přiložte úhlovou jednotku jedním ramenem na jedno
dorazové pravítko kapovací pily.
Pro nastavení půlicí čáry (horizontální úhel zkosení),
otáčejte agregátem pily, dokud se laserový paprsek ne-
bude krýt s čárou (19.1) úhlové jednotky.
80
Vnější úhel
– Otevřete sevření (18.3).
Posuňte hliníkové profi ly (18.4) obou ramen směrem
dopředu.
– Přiložte úhlovou jednotku oběma rameny (18.4) na vnější
úhel.
– Uzavřete sevření (18.3).
Posuňte hliníkové profi ly obou ramen opět zpátky.
Přiložte úhlovou jednotku jedním ramenem na jedno
dorazové pravítko kapovací pily.
Pro nastavení půlicí čáry (horizontální úhel zkosení),
otáčejte agregátem pily, dokud se laserový paprsek ne-
bude krýt s čárou (19.1) úhlové jednotky.
9 Údržba a péče
Před jakoukoliv manipulací s přístrojem vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky!
Veškerou údržbu a opravy, které vyžadují otevření
krytu motoru, smí provádět pouze autorizovaný
zákaznický servis.
Pro zajištění cirkulace vzduchu musí být chladicí otvory
udržovány stále volné a čisté.
Přístroj je vybaven speciálními samovypínacími uhlíky.
Jsou-li opotřebené, automaticky se přeruší napájení
a přístroj se zastaví.
9.1 Nastavení laseru
Pokud by se laserový paprsek nekryl s řezanou hranou,
musí se oba lasery seřídit. Použijte k tomu šroubovák
s vnitřním šestihranem (velikost 2,5). Na označených mí-
stech protrhněte (3.2 až 3.7) nálepku, abyste se dostali
ke stavěcím šroubům.
Nastavení laseru provádějte následovně:
Levý/pravý laser
3.4/3.6: Otáčení ve vodorovné rovině
3.3/3.6: Otáčení ve svislé rovině
3.2/3.7: Paralelní nastavení k rovině řezu
9.2 Korekce horizontálního úhlu zkosení
Pokud by ukazatel (13.1) u úhlů zkosení neukazoval na
nastavenou hodnotu, můžete po povolení šroubu (13.2)
provést dodatečné nastavení.
Pokud by se skutečný (řezaný) úhel zkosení lišil od nasta-
vené hodnoty, můžete provést jeho opravu:
Zajistěte agregát pily v poloze 0°.
Povolte tři šrouby (13.3), pomocí kterých je stupnice
připevněna ke stolu pily.
– Stupnici s agregátem pily posuňte, dokud nebude ukazo-
vat skutečnou hodnotu 0°. Můžete to zkontrolovat pomocí
příložníku mezi dorazovým pravítkem a kotoučem pily.
Tři šrouby (13.3) opět utáhněte.
Pomocí zkušebního řezu zkontrolujte nastavení úhlu.
9.3 Korekce vertikálního úhlu zkosení
Pokud by ukazatel (12.3) u úhlů zkosení neukazoval na
nastavenou hodnotu, můžete po povolení šroubu (12.4)
provést dodatečné nastavení.
Pokud by skutečná hodnota nesouhlasila s nastavenou
hodnotou, můžete provést korekci:
Zajistěte agregát pily v poloze 0°.
– Povolte oba šrouby (12.5).
Otáčejte agregátem pily, dokud se nezobrazí skutečná
hodnota 0°. Můžete to zkontrolovat pomocí příložníku
mezi stolem pily a kotoučem pily.
Oba šrouby (12.5) opět utáhněte.
Pomocí zkušebního řezu zkontrolujte nastavení úhlu.
9.4 Výměna vložky stolu
Nepracujte s opotřebovanou vložkou stolu (20.1), ale
vyměňte ji za novou.
Pro výměnu je nutné povolit šest šroubů (20.2).
10 Příslušenství
Používejte pouze originální příslušenství a spotřební ma-
teriál Festool, který je určen pro toto nářadí, protože tyto
systémové komponenty jsou navzájem optimálně sladěné.
Při použití příslušenství a spotřebního materiálu od jiných
výrobců je pravděpodobné kvalitativní zhoršení pracovních
výsledků a omezení záručních nároků. V závislosti na
použití se může zvýšit opotřebení nářadí nebo Vaše osob-
ní zatížení. Chraňte tedy sami sebe, své nářadí a záruční
nároky, výhradním používáním originálního příslušenství
a spotřebního materiálu Festool!
Festool nabízí k Vaší kapovací pile bohaté příslušenství:
• Pilové kotouče pro různé materiály.
Kapovací doraz (podložka obrobku s integrovanou stup-
nicí) Vám umožňuje pokládání a přesné opracovávání
obrobků.
Doraz pro tvarové profi ly: pomůcka pro zakládání šikmých
lišt a tvarových profi lů.
Další příslušenství a objednací čísla příslušenství a nářadí
vyhledejte, prosím, ve svém katalogu Festool nebo na
Internetu na www.festool.com.
11 Likvidace
Nevyhazujte elektrická nářadí do domovního odpadu!
Nechte ekologicky zlikvidovat nářadí, příslušenství a obal!
Dodržujte přitom platné národní předpisy.
Pouze EU: podle evropské směrnice 2002/96/ES musejí
být staré elektrospotřebiče vytříděny a ekologicky zlikvi-
dovány.
12 Záruka
Na naše nářadí poskytujeme na vady materiálu nebo výrob-
ní vady záruku podle zákonných ustanovení jednotlivých
zemí, minimálně ovšem 12 měsíců. V rámci zemí EU činí
záruční doba 24 měsíců (na základě účtenky nebo dodacího
listu). Ze záruky jsou vyloučeny škody způsobené zejména
přirozeným opotřebením, přetížením, neodborným zachá-
zením, resp. škody zaviněné uživatelem nebo způsobené
jiným použitím, v rozporu s provozním návodem, nebo
které byly známy již při zakoupení. Rovněž jsou vyloučeny
škody, které byly způsobeny použitím jiného než ori-
ginálního příslušenství a spotřebního materiálu Festool
(např. brusné talíře).
Reklamace lze uznat pouze tehdy, pokud je nerozebrané
nářadí zasláno zpět dodavateli nebo autorizovanému servi-
su Festool. Provozní návod, bezpečnostní pokyny, seznam
náhradních dílů a nákupní doklad pečlivě uschovejte. Jinak
platí vždy aktuální záruční podmínky výrobce.
Poznámka
Na základě neustálého výzkumu a vývoje jsou vyhrazeny
změny zde uvedených technických údajů.
13 ES prohlášení o shodě
Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že tento výrobek
splňuje následující normy nebo normativní dokumenty:
EN 61029, EN 55014, EN 61000 podle ustanovení norem
98/37/ES, 89/336/EHS .
Festool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel
Vedoucí výzkumu a vývoje
/

Tato příručka je také vhodná pro