Weller LR 82 Operating Instructions Manual

Značka
Weller
Kategorie
páječky
Modelka
LR 82
Typ
Operating Instructions Manual
LR 82
Betriebsanleitung
Mode d’emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l’uso
Operating Instructions
Instruktionsbok
Manual de uso
Betjeningsvejledning
Manual do utilizador
Käyttöohjeet
√‰ËÁ›Â˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
Kullan∂m k∂lavuzu
Návod k pouÏití
Instrukcja obs∏ugi
Üzemeltetési utasítás
Návod na pouÏívanie
Navodila za uporabo
Kasutusjuhend
Naudojimo instrukcija
Lieto‰anas instrukcija
SLO
TR
GR
CZ
PL
H
SK
LV
LT
EST
Obsah Strana
1. Pozor! 17
2. Opis 17
3. Uvedenie do prevádzky 17
4. Pracovné pokyny 17
5. Anal˘za ch˘b 17
6.
Odstránenie spájkovacieho hrotu 22
Vsebina Stran
1. Pozor! 18
2. Tehniãni opis 18
3. Pred uporabo 18
4. Navodila za delo 18
5. Analiza napak 18
6.
Odstranjevanje spajkalne konice 22
Sisukord Lehekülg
1. Tähelepanu! 19
2. Kirjeldus 19
3. Kasutuselevõtt 19
4. Tööjuhised 19
5. Vigade analüüd 19
6.
Jooteotsiku eemaldamine 22
Turinys Puslapis
1. Dòmesio! 20
2. Apra‰ymas 20
3. Pradedant naudotis 20
4. Darbo nurodymai 20
5. Gedim˜ analizò 20
6. Lituoklio antgalio i‰òmimas 22
7. Lituoklio antgaliai, atlitavimo galvutòs
Satura rÇd¥tÇjs
1. Uzman¥bu! 21
2. Apraksts 21
3. Lieto‰anas uzsÇk‰ana 21
4. NorÇdes darbam 21
5. K∫mju anal¥ze 21
6.
Lodï‰anas uzga∫a no¿em‰ana 22
¶›Ó·Î·˜ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ™ÂÏ›‰·
1. ¶ÚÔÛÔ¯‹! 11
2. ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ 11
3. £¤ÛË Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 11
4. Àԉ›ÍÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ 11
5. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÛÊ·ÏÌ¿ÙˆÓ 11
6. ∞Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ·Î›‰·˜ Û˘ÁÎfiÏÏËÛ˘ 12
Fihrist Sayfa
1. Dikkat! 13
2. Tan∂m 13
3. Devreye alma 13
4. Çal∂μma uyar∂lar∂ 13
5. Hata analizi 13
6.
Havya ucunun ç∂kar∂lmas∂ 22
Obsah Strana
1. Pozor! 14
2. Popis 14
3. Uvedení do provozu 14
4. Pracovní pokyny 14
5. Anal˘za chyb 14
6. Odstranûní pájecího hrotu 22
Spis treÊci Strona
1. Uwaga! 15
2. Opis 15
3. Uruchomienie 15
4. Wskazówki dot. pracy 15
5. Analiza b∏´dów 15
6.
Wyjmowanie grotu 22
Tartalomjegyzék Oldal
1. Figyelem! 16
2. Leírás 16
3. Üzembevétel 16
4. Útmutató a munkához 16
5. Hibaanalízis 16
6.
A forrasztócsúcs eltávolítása 22
Tehniskie dati
Pieslïguma spriegums: 24 V
LodÇmura jauda: 80 W
PotenciÇla izl¥dzinljana: izl¥dzinljanas vads Pin 5
Tehnilised andmed
Tööpinge: 24 V
Jootekolvi võimsus: 80 W
Potentsiaalide ühtlustamine: ühtlustusjuhe Pin 5
Tehniãni podatki
Napajalna napetost: 24 V
Moã spajkalnika: 80 W
Izenaãevanje potenciala: vod za izenaãevanje pin 5
Technické parametre
Napájacie napätie: 24 V
Príkon spájkovaãky: 80 W
Vyrovnanie potenciálov: vedenie na vyrovnanie
potenciálov, hrot 5
Mıszaki adatok
Tápfeszültség: 24 V
Forrasztópáka teljesítménye: 80 W
Potenciálkiegyenlítés: Pin 5 kiegyenlítŒvezeték
Dane techniczne
Napi´cie zasilajàce: 24 V
Moc lutownicy: 80 W
Wyrównanie potencja∏u: przewód wyrównawczy
Pin 5
Techniniai duomenys
Maitinimo ∞tampa: 24 V
Lituoklio galingumas: 80 W
Potencial˜ i‰lyginimas: i‰lyginimo laidas „Pin 5“
Technické údaje
Napájecí napûtí: 24 V
V˘kon pájeãky: 80 W
Vyrovnání potenciálÛ: vyrovnávací vodiã,
‰piãka 5
14
Dûkujeme za dÛvûru, kterou jste nám projevili zakoupením
pájeãky Weller LR 82. Pfii v˘robû bylo dbáno na nejpfiís-
nûj‰í poÏadavky na kvalitu, které zaruãují spolehlivou funk-
ci náfiadí.
1. Pozor!
Pfied uvedením náfiadí do provozu si pozornû pfieãtûte
tento návod k pouÏití. Pfii nedodrÏení bezpeãnostních
pfiedpisÛ hrozí nebezpeãí ohroÏení zdraví nebo Ïivota.
Pfii pouÏití, které neodpovídá provoznímu návodu, nebo pfii
svévoln˘ch zmûnách nepfiebírá v˘robce zodpovûdnost.
Bezpeãnostní pokyny
Pájeãku vÏdy odkládejte do originálního bezpeãnostní-
ho stojánku.
OdstraÀte z blízkosti horké pájeãky v‰echny hofilaviny.
PouÏívejte vhodn˘ ochrann˘ odûv. Nebezpeãí popále-
ní tekut˘m pájecím cínem.
Horkou pájeãku nenechávejte nikdy bez dozoru.
Nepájejte díly, které jsou pod napûtím.
2. Popis
Pájeãka LR 82 se pouÏívá v‰ude, kde je potfieba hodnû
energie s pfiesnou regulací teploty.
Vnitfinû vyhfiívané hroty HT-Longlife jsou bajonetov˘m
uzávûrem pfiesnû pfiipevnûné na topné tûleso s nízk˘m
napûtím o v˘konu 80 W. Topn˘ v˘kon 80 W spoleãnû
s optimálním pfienosem tepla na pájecí hrot zaji‰Èuje vyso-
kou v˘konnost pájeãky. S integrovan˘m vodiãem pro
vyrovnávání potenciálÛ je moÏné zabezpeãit poÏadované
vyrovnávání potenciálÛ vÛãi pájecímu hrotu. Antistatické
provedení rukojeti a pfiívodního vedení splÀuje poÏadavky
stanovené bezpeãnostními pfiedpisy Evropského odboro-
vého svazu (EGB).
3. Uvedení do provozu
Pájeãku odloÏte do bezpeãnostního stojánku. Zástrãku
pájeãky pfiipojte do 7pólové zdífiky napájecí jednotky a zaji-
stûte ji. Zapnûte napájecí jednotku a nastavte poÏadova-
nou teplotu.
Pájeãka je standardnû vybavená pájecím hrotem HT-2 (5
mm). Na v˘bûr jsou rÛzné tvary a ‰ífiky. Vyberte si optimál-
ní typ.
PoÏadovanou teplotu lze nastavit v rozsahu od 50 °C
(150 °C) do 450 °C. DosaÏení pfiedvolené teploty je signa-
lizováno blikáním kontrolky LED na displeji, která slouÏí
k optické kontrole. KdyÏ kontrolka svítí trvale, znamená to,
Ïe se systém zahfiívá.
ÚdrÏba
âidlo a topné tûleso je zabudované v krytu z u‰lechtilé
oceli odolném proti korozi. Ten má kvÛli optimálnímu pfie-
nosu tepla kuÏelovitou ‰piãku, která je pfiesnû pfiizpÛsobe-
ná pájecímu hrotu. Dbejte na to, aby tento pfiechod nebyl
naru‰en˘ zneãistûním, cizím tûlesem nebo po‰kozením.
To by negativnû ovlivnilo pfiesnost regulace teploty.
4. Pracovní pokyny
V˘mûna hrotu
Upevnûní hrotu u pájeãky LR 82 umoÏÀuje pfiesnou a
rychlou v˘mûnu hrotu bez povolování objímky hrotu.
Odstranûní pájecího hrotu
Nasaìte otevfien˘ klíã 10 a dbejte pfiitom na pfiesnost
nasazení. Podélnû zatlaãte hrot aÏ na doraz . Hrot
otáãejte ve smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ na doraz a
vyjmûte ho smûrem dopfiedu. (Strana 22)
Nasazení nového pájecího hrotu
Nasaìte otevfien˘ klíã na chladn˘ hrot a nasaìte ho na
topné tûleso. Dbejte pfiitom na správnou polohu. Hrot zat-
laãte aÏ na doraz na odpruÏené topné tûleso.
Otáãejte hrotem proti smûru hodinov˘ch ruãiãek aÏ na
doraz a poté odstraÀte otevfien˘ klíã.
Pájecí hroty HT jsou pájecí hroty s dlouhou Ïivotností
(Longlife), tzn., Ïe se jejich Ïivotnost v˘raznû prodluÏuje
galvanizací mûdûného jádra materiálem odoln˘m vÛãi
korozi. Jakékoli mechanické naru‰ení, i mechanické ãistû-
ní, tuto ochranou vrstvu niãí a sniÏuje Ïivotnost pájecího
hrotu.
Pfii prvním zahfiátí pocínujte ãásteãnû pocínovan˘ pájecí
hrot. Tím se z pájecího hrotu odstraní vrstvy oxidÛ, které
vznikly skladováním. Pfied del‰ím pfieru‰ením pájením
dbejte vÏdy na to, abyste pájeãku odkládali vÏdy s fiádnû
pocínovan˘m pájecím hrotem. NepouÏívejte korozivní
ãisticí prostfiedky a rozpou‰tûdla.
Pfiíslu‰ná pájecí stanice je sefiízená na stfiední pájecí hrot.
V˘mûna hrotu nebo pouÏití jiného tvaru hrotu mÛÏe vést
k odchylkám teploty.
Anal˘za chyb
·piãka 1-2:topné tûleso 7 ohm
·piãka 3-4:ãidlo 21 ohm
·piãka 5: vyrovnávání potenciálÛ 0 ohm vÛãi pájecímu
hrotu
Návod k pouÏití pfiíslu‰né napájecí jednotky platí jako
doplnûk tohoto návodu k pouÏití.
Technické zmûny vyhrazeny!
1
âesky
3
2
/

v jiných jazycích