Solac MINI DEHUMIDIFIER Mod DH8935 Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

26 DŮLEŽITÉ
ČESKY cs
1DŮLEŽITÉ
•Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod a uložte jej pro
budoucí použití.
Zkontrolujte, zda napětí sítě odpovídá hodnotě uvedené na typovém
štítku přístroje.
•Z vnitřní nebo vnější strany zařízení odstraňte veškerý materiál použitý
na ochranu během přepravy nebo na podporu prodeje, jako jsou
papírové nebo plastové sáčky, plastové fólie, kartony a nálepky.
Vrchní kryt výstupu vzduchu nesmíte přikrývat materiály, které by jej
mohli ucpat, jako jsou oděvy, papír nebo plastové sáčky.
•Zařízení nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Přístroj
nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy nebo bazénu.
•Zařízení nikdy neumíst’ujte do blízkosti otevřeného ohně nebo
výbušných plynů.
Nemanipulujte se zařízením s mokrýma rukama.
Kabel nikdy nedávejte pod koberec, nebo pod jiný materiál.
•Pokud je zařízení v provozu, udržujte jej mimo dosah dětí, zvířat a
postižených lidí. Pokud zařízení používáte v jejich přítomnosti, buďte
opatrní.
Když přístroj nepoužíváte, odpojte jej.
Odpojte jej taháním za zástrčku, ne za kabel.
•Pokud zařízení stále nefunguje normálně, nebo je poškozený přívodní
kabel, obrat’te se prosím na specializované servisní st
ředisko.
Aby nedošlo k eventuálním rizikům, pokud je poškozena napájecí šňůra,
měla by být vyměněna ve výrobním závodě, nebo v servisní opravně
poskytující náš poprodejní servis nebo by to měl provést obdobně
kvalifikovaný pracovník.
•Zařízení pokaždé udržujte ve vertikální pozici a před připojením se
ujistěte, že zařízení je umístěné na rovném a pevném povrchu. Životnost
spotřebiče nemusí odpovídat jeho záruční době, je závislá na jeho
používání a údržbě. O výrobky je třeba pečovat – udržujte je v
hygienické čistotě.
•Zařízení HYS60-12D používejte pouze s poskytnutým adapterem.
2007-01-18 DH8935.book Page 26 Friday, March 2, 2007 11:56 AM
HLAVNÍ SOUČÁSTI 27
cs
B UPOZORNĚNÍ!: Když chcete přístroj odstranit, NIKDY jej
nevyhazujte do odpadu. Namísto toho jděte do nejbližší MÍSTO
SBĚRU nebo na místo shromažďování odpadů na dodateč
zpracování. Pomůžete tím životnímu prostředí.
2 HLAVNÍ SOUČÁSTI
1 Kontrolka naplnění nádrže
2 Kontrolka provozu
3 Vypínač
4Mříž přívodu vzduchu
5Mříž odvodu vzduchu
6 Odstranitelná nádrž na vodu
7 Vývod nádrže na vodu
8 Rukojet’ na přenášení
9 Plovák
10 Konektor pro adaptér
11 Adaptér
3 OBSLUHA
1 Adaptér připojte ke konektoru v zařízení (10) a poté jej druhým koncem
připojte k přívodu elektrického napětí (Obr.1).
2 Vypínač (3) dejte do polohy ON, kontrolka se rozsvítí a zobrazuje, že
zařízení je v provozu (2).
3 Mini-odvlhčovač se spustí. Při 80% vlhkosti a 30°C teplotě je zařízení
schopné nasbírat 300 ml vody za 24 hodin.
4 Pro vypnutí zařízení přepněte vypínač (3) do polohy OFF.
5 Mini-odvlhčovač přesouvejte na jiné místo pomocí rukojetě (8)
Vyprázdnění vody z vodní nádrže
) Když je nádrž na vodu plná (její maximální kapacita je 1500 ml), zařízení
se zastaví a kontrolka naplnění nádrže na vodu (1) se rozsvítí.
•Zařízení vypněte a nádrž na vodu (6) vyberte. Její obsah vyprázdněte
přes vývod nádrže na vodu (7) (Obr. 2). Poté vrat’te prázdnou nádrž spět
do zařízení. Není-li nádrž na vodu vložená správně, kontrolka naplně
nádrže na vodu (1) se rozsvítí a upozorňuje, že nádrž není vložená
správně.
2007-01-18 DH8935.book Page 27 Friday, March 2, 2007 11:56 AM
28 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
4 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
n Před čištěním musíte zařízení odpojit od zdroje elektrické energie.
1Kčištění zařízení použijte vlhkou látku a odstraňte všechen prach nebo
skvrny. Pro odstranění prachu, který se nasbíral v přívodu vzduchu (4),
použijte kartáč.
•Zařízení nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Ujistěte se, že do
zařízení se nedostala žádná voda.
•Kčištění zařízení nepoužívejte rozpouštědla nebo brusné čistící
prostředky, protože byste jej mohli poškodit.
Když zařízení nepoužíváte, uskladněte jej na místě, které je chráně
před vlhkostí.
2007-01-18 DH8935.book Page 28 Friday, March 2, 2007 11:56 AM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Solac MINI DEHUMIDIFIER Mod DH8935 Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro