AL-KO BC 4535 II Premium Uživatelský manuál

Značka
AL-KO
Kategorie
sekačky na trávu
Modelka
BC 4535 II Premium
Typ
Uživatelský manuál
2
BC 4535 II
D: Gebrauchsanleitung 6
GB: Instructions for Use 14
NL: Gebruikshandleiding 22
F: Mode d’emploi 30
E: Instrucciones de uso 38
I: Libretto di istruzioni 46
H: Használat 54
SLO: Navodilo za uporabo 62
HR: Upute za uporabu 70
DK: Brugsanvisning 78
S: Bruksanvisning 86
N: Bruksanvisning 94
FIN: Käyttöohjeet 102
PL: Instrukcja obsługi 110
CZ: Návod k použití 118
SK: Návod na použitie 126
RUS: Руководство по использованию 134
UA: Інструкція щодо використання 142
BG: Ръководство за експлоатация 150
RO: Manual de utilizare 158
TR: Kullanım kılavuzu 166
ETK: BC 410 174
ETK: BC 4125 176
118
Překlad originálního návodu k použití
Vysvětlivky znaků
Pozor!
Důsledným dodržováním těchto výstražných pokynů lze
předejít zranění osob a/nebo věcným škodám.
Speciálpokyny pro lepší pochopení a manipulaci.
Používání v souladu s určením
Toto zařízení je určeno k vyžínání a sečení zatravněných
pozemků pro osobní potřebu.
Jiné použití překračující tento rámec platí za použití
neodpovídající určení.
Pozor!
Zařízení nesmí být provozováno v rozsahu odpovídajícím
komerčním účelům.
Význam symbolů na zařízení
Pozor!
Přečtěte si návod k obsluze
Noste ochranné brýle, ochrannou helmu
a chrániče sluchu
Noste rukavice
Noste bezpečnostní obuv
Tělo a oblečení udržujte mimo dosah
řezného mechanismu
Nebezpečí hrozící od vymrštěných
předmětů
15m(50ft)
Vzdálenost mezi zařízením a dalšími
subjekty musí činit minimálně 15 m.
Úvod
Přečtěte si tuto dokumentaci před uvedením do
provozu. Je předpokladem pro bezpečnou práci
a bezporuchovou manipulaci.
Dbejte na bezpečnostní a varovné pokyny uváděné
v této dokumentaci a na zařízení.
Tato dokumentace je trvalou součástí popsaného
výrobku a v případě dalšího prodeje by měla být
kupujícímu předána spolu s ním.
Bezpečnostní pokyny
Zaříze poívejte pouze v technicky bezvadném stavu.
Nevyřazujte z provozu bezpečnostní a ochranné me-
chanismy.
Zařízení se nesmí provozovat s jinými řeznými nástroji
nebo přídavnými zařízeními
Noste účelné pracovní oblečení:
dlouhé kalhoty, pevnou obuv, rukavice
noste ochrannou helmu, ochranné brýle, chránič
sluchu
Při práci dbejte na bezpečný postoj.
Zařízení neobsluhujte pod vlivem alkoholu, drog nebo ků.
Zařízení vždy obsluhujte oběma rukama.
Rukojeť udržujte suchou a čistou.
Tělo a oblení udržujte mimo dosah řezného
mechanismu.
Ostatní subjekty udržujte mimo nebezpečné pásmo.
Odstraňujte z pracovní zóny cizí předměty.
Ochranný štít, strunovou hlavu a motor udržujte trvale
prosté zbytků z procesu sečení.
Při opuštění zařízení:
vypněte motor
vyčkejte, dokud se řezný mechanismus zcela
nezastaví
Zařízení nenechávejte bez dozoru.
Nikdy nedovolte používat stroj dětem nebo jiným
osobám, které neznají provozní návod. Místní předpisy
mohou stanovovat minimální věk pracovníka obsluhy.
119
CZ
474 218_a
Specikace
BC 4535 II
typ motoru vzduchem chlazený dvoutaktní motor
zdvihový objem 42,7 cm³
výkon: 1,1 kW
hmotnost v suchém stavu (EN ISO 11806) 7,6 kg
provozní hmotnost bez paliva 9,0 kg
objem palivové nádrže 1,1 l
hladina akustického tlaku ISO 22868 113 dB kolísavost LpA 3 dB
hladina akustického tlaku ISO 22868 102 dB
vibrace ISO 22867 ≤ 15 m/s
2
kolísavost K 2,25 m/s
2
řezná šířka struny 41 cm
průměr struny 2,5 mm
řezná šířka řezného listu 25 cm
rukojeť rukojeť "bike"
zapalování elektronické
zapalovací svíčka L8RTC
pohon odstředivá spojka
počet otáček motoru max. 9.500 rpm
počet otáček motoru ve volnoběhu 2800 ± 150 rpm
počet otáček nástroje (nůž) 7.500 rpm
příslušenství list nože č. artiklu 112405
příslušenství hlavice vlákna č. artiklu 112406
příslušenství nosný pás č. artiklu 411705
bezpečnostní a ochranné mechanismy
Pozor!
Nesmí se narušovat účinnost bezpečnostních a ochranných mechanismů - nebezpečí úrazu!
ochranný štít proti odletujícímu kamení
Chrání uživatele před odmršťovanými předměty. Vestavěný
nůž zkracuje řeznou strunu na přípustnou délku.
Nouzové zastavení
V případě nouze přepněte spínač zapalování na „STOP“.
Pozor!
Při pracování po delší dobu může dojít v důsledku vibrací k výskytu poruch cév a nervové soustavy v oblasti prstů, rukou
a zápěstí, k brnění v částech těla, pichlavými bolestem, bolestem nebo změnám pokožky. V případě takových náznaků
vyhledejte lékaře!
120
Překlad originálního návodu k použití
Montáž
Přehled dílů (obrázek 1)
1 řezací nůž
2 strunová hlava
3 ochranný kryt
4 rukojeť jízdního kola "bike"
5a/5b páčka plynu
6 vypínač motor "vypnout" a "zapnout"
7a/7b "aretace" páčky plynu
8 nosný popruh
9 kryt vzduchového ltru
10 palivová nádrž
11 páčka "sytič" - "chod"
12 primer (membránové čerpadlo pro spouštění
za studena)
Pozor!
Zařízení se smí provozovat pouze po úplné montáži.
Montáž rukojeti
Rukojeť jízdního kola "bike" (obrázek 2A, B)
1. Přes držadlo položte gumovou manžetu (3).
2. Pomocí čtyř šroubů s vnitřním šestihranem (1)
připevněte spodní svorku (2) a středový kus (4).
3. Madlo (5) uložte do upínacího ústrojí rukojeti
a upevněte je horní svorkou (6) a čtyřmi šrouby
s vnitřním šestihranem (7).
Montáž ochranného krytu (obrázek 5)
1. Pod ochranný kryt (3) položte tenký lístek kovu (2).
2. Čtyřmi šrouby (1) připevněte k držadlu.
Nůž integrovaný v ochranném krytu přiřezává řeznou
strunu automaticky na optimální délku.
Montáž strunové hlavy
1. Odstrte vlku (obrázek 4-4) a írubu
(obrázek 4-3)
2. Do otvoru v uneči zasuňte šehranný kč (obrázek
6-2) a vyšroubujte strunovou hlavu (obrázek 6-1) z
vodicího trnu hnaho ídele.
(Pozor: le závit!)
3. Kotouč unašeče zaaretujte šesťhranný klíč, čímž
přitáhnete strunovou hlavu (obrázek 6-1).
Montáž řezacího nože
1. Odmontujte poloviční menší chránič řezného prostoru
na ochranném krytu (obrázek 5 ).
2. Odstrte vlku (obrázek 4-4) a írubu
(obrázek 4-3)
3. Řezací nůž položte na kotouč unašeče tak, aby otvor
řezacího nože ležel přesně na vodicím kruhu kotouče
unašeče.
4. Přírubu nasaďte na řezací nůž tak (obrázek 4-3), aby
plochá strana směřovala k řezacímu noži.
5. Upevňovací matici našroubujte pevně na vodicí trn.
Za tímto účelem nasaďte šesťhranný klíč(obrázek
4-5) do připraveného otvoru a utáhněte klíčem.
(Pozor: levý závit!)
6. Matici zajistěte klínovým čepem.
Nastavení ramenního popruhu (obraz A-E)
1. Ramenní popruh si nasaďte na levé rameno.
2. Záklesný hák zavěste do kroužku.
3. Délku ramenního popruhu si zkontrolujte několika
kývavými pohyby; motor zatím nespouštějte.Strunová
hlava nebo řezací nůž musejí být paralelně se zemí.
Pozor!
V průběhu práce vždy používejte ramenní popruh.
Ramenní popruh zavěšujte teprve po spuštění motoru,
za chodu naprázdno.
121
CZ
474 218_a
Palivo a provozní prostředky
Bezpečnostní pokyny
Varování!
Benzín je vysoce vznětlivý - nebezpečí požáru!
Benzín míchejte a přechovávejte jen v zásobnících
k tomu určených.
Nepoužívejte palivovou směs skladovanou déle než 90
dní.
Palivo doplňujte jen v otevřeném prostoru.
Při tankování nekuřte.
Uzávěr palivové nádrže neotevírejte, dokud motor běží
nebo je horký.
Vyměňte poškozenou palivovou nádrž nebo uzávěr pa-
livové nádrže.
Víko palivové nádrže vždy pevně dotahujte.
Benzínovou nádrž vypouštějte ve venkovních prostorách.
Jestliže došlo k vytečení benzínu:
nespouštějte motor
Vyhněte se pokusům o zapálení
zařízení vyčistěte.
Připravte si palivovou směs
Používejte jen palivovou směs v poměru 50:1.
1. Do odpovídající nádrže dejte benzín a značkový olej
pro dvoutakty podle tabulky.
2. Oba podíly důkladně promíchejte.
Tabulka pro mísicí poměry palivové směsi
mísení benzín směsný
olej
50 dílů benzínu:
1 díl směsného oleje
dvoutaktní směsný olej
1 l 20 ml
3 l 60 ml
5 l 100 ml
Uvedení do provozu
Pozor!
Před uvedením do provozu vždy proveďte zrakovou
kontrolu. Zařízení se nesmí používat, jsou-li některé jeho
řezné a/nebo připevňovací součástky volné, poškozené
nebo opotřebované.
Motorovou kosu provozujte vždy s ochranným štítem.
Dodržujte předpisy, které s platností pro danou zemi
stanovují provozní dobu.
Vždy dodržujte návod k obsluze od výrobce motoru,
který je součástí dodávky.
Spuštění motoru
Varování!
Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřených prostorách.
Nebezpečí otravy!
Řeznou strunu zkraťte před startem na 13 cm,
abyste nepřetěžovali motor.
Stupně startovací klapky:
CHOKE RUN
Studený start
Pozor!
Za startovací lanko tahejte vždy rovně.
Nenechávejte je, aby se vracelo skokem.
1. Nastavte spínač zapalování do polohy "Start"
(obrázek 7).
2. Zajistěte páčku plynu:
Spínač „lock off“ (2) zatlačte dovnitř.
Následně stlačte současně páčku plynu (3)
a závoru páčky plynu (4).
Uvolněte spínač „lock off“ (2).
Páčka plynu je zaaretována na plném plynu.
3. Nastavte startovací klapku (1) do polohy "CHOKE"
(obrázek 8).
4. Palivové čerpadlo (2) stiskněte 10x.
5. Startovací lanko vytáhněte 3-4krát, až do slyšitelného
a krátkého nastartování motoru (zapalování).
6. Po spuštění motoru: Startovací klapku nastavte na
"RUN".
7. Startovací lanko vytahujte do nastartoní motoru.
8. Pokud se motor nenastartuje, zopakujte kroky 1-8.
122
Překlad originálního návodu k použití
Návod k použití
Motor nechávejte při vyžínání a sečení vždy běžet v horní
části otáčkového rozpětí
Bezpečnostní pokyny
Pozor!
Dbejte na bezpečnostní a varovné pokyny uváděné v této
dokumentaci a na zařízení.
Noste účelné pracovní oblečení.
Při práci dbejte na bezpečný postoj.
Zařízení vždy obsluhujte oběma rukama.
Tělo a oblečení udržujte mimo dosah řezného mecha-
nismu.
Ostatní subjekty udržujte mimo nebezpečné pásmo.
Vyžínání
1. Prohlédněte si terén a stanovte požadovanou výšku
sečení.
2. Strunovou hlavu veďte a udržujte v požadované
výšce.
3. Zařízením pohybujte jako srpem ze strany na stranu.
4. Strunovou hlavu udržujte vždy paralelně k zemi.
Nízké vyžínání
1. Zařízení veďte v mírném náklonu dopředu tak, aby se
pohybovalo těsně nad zemí.
2. Vždy vyžínejte při pohybu od těla.
Vypněte motor
1. Uvolněte páčku plynu a nechte motor běžet naprázdno.
2. Nastavte spínač zapalování do polohy "STOP".
Pozor!
Motor po vypnutí ještě dobíhá - nebezpečí úrazu!
Teplý start
1. Nastavte spínač zapalování do polohy "Start".
2. Startovací klapku nastavte do polohy "RUN".
3. Páčku plynu aretujte stejně jako u "studeného startu".
4. Rychle zatáhněte za startovací lanko maximálně 6x
- motor naskočí. Páčku plynu tiskněte na maximum,
dokud motor neběží klidně.
Motor nenaskakuje:
Startovací klapku nastavte do polohy "RUN".
5x zatáhněte za startovací lanko
Jestliže motor znovu nenaskočí:
počkejte 5 minut a poté proveďte další pokus
s páčkou plynu nastavenou na maximum
Řiďte se podle kapitoly "Pomoc při poruchách".
Strunovou hlavu nikdy nezvedejte nad výšku kolen, je-li
zařízení v provozu.
Při sečení na svahu vždy stůjte o něco níž, než kde se
nachází řezný mechanismus.
Nikdy nepracujte na hladkém, kluzkém hrbolu nebo
stráni.
Zařízení nikdy nepoužívejte v blízkosti snadno
vznětlivých kapalin nebo plynů - hrozí nebezpečí výbu-
chu a/nebo požáru!
Po kontaktu s cizím tělesem:
vypněte motor
zkontrolujte, zda není zařízení poškozeno
Osoby, které nejsou s křovinořezem obeznámeny, by si
měly zacházení s ním trénovat při vypnutém motoru.
Prodloužení řezné struny
1. Motor nechte běžet na plný plyn a strunovou hlavou
se dotkněte země.
2. Struna se automaticky prodlouží.
Nůž na ochranném štítu zkracuje strunu na
přípustnou délku.
Čištění ochranného štítu
1. Zařízení vypněte.
2. Opatrně odstraňte zbytky sečení šroubovákem nebo
podobným nástrojem.
Ochranný štít čistěte pravidelně, abyste předešli
přehřívání trubkového držadla.
123
CZ
474 218_a
Údržba a ošetřování
Vzduchový ltr
Pozor!
Zařízení nikdy neprovozujte bez vzduchového ltru.
Vzduchový ltr pravidelně čistěte. Poškozený ltr
vyměňte.
1. Odstraňte hvězdicový šroub, sejměte víko a vyjměte
vzduchový ltr.
2. Vzduchový ltr čistěte vodou a mýdlem.
3. Nepoužívejte benzín!Nechte vzduchový ltr uschnout.
4. Vzduchový ltr namontujte v opačném pořadí zpět.
Čistič paliva
Pozor!
Zařízení nikdy neprovozujte bez čističe paliva. Následkem
mohou být vážné škody na motoru.
1. Úplně vyjměte víko palivové nádrže.
2. Přítomné palivo vypusťte do vhodné nádoby.
3. Drátěným hákem vyjměte ltr z nádrže.
Vyžínání u plotů a betonových základů
Pozor!
Nedotýkejte se pevných staveb - nebezpečí zpětného
rázu!
1. Zařízení veďte pomalu a opatrně a nenechávejte
strunu narážet na překážky.
Vyžínání kolem kmenů stromů
1. Zařízení voďte kolem kmenů stromů opatrně
a pomalu tak, aby se řezná struna nedotkla kůry
stromu.
2. Kolem kmenů stromů vyžínejte zleva doprava.
3. Trávu a plevely zachycujte koncem struny, přitom
držte strunovou hlavu nakloněnou mírně dopředu.
Vyžínání u kamenného zdiva, betonových základů
a stromů vede ke zvýšenému opotřebení struny.
Sečení
1. Strunovou hlavu nakloňte doprava v úhlu 30 stupňů.
2. Rukojeť nastavte do požadované polohy.
Pozor!
Odstraňujte z pracovní zóny cizí předměty.
Nebezpečí úrazu / poškození věcí odmršťovanými cizími
tělesy.
Sečení řezacím nožem
Při sečení řezacím nožem je řezací nůž veden po vodorovné
obloukovité dráze z jedné strany na druhou.
Pozor!
Před použitím řezacího nože dbejte dodatečně na
následující body:
Používejte nosný popruh.
Zkontrolujte správnou montáž řezného listu.
Noste ochranný oděv a chraňte si oči.
K vyřezávání křoví a mladých stromků nepoužívejte
řezné listy na plevel!
Pozor!
Používejte pouze originální ořezové nože a příslušenství
Díly, které nejsou originální, mohou vést k zranění
a poruchám funkcí přístroje!
Zabránění zpětného rázu
Pozor!
Řezací nůž nepoužívejte v blízkosti pevných překážek -
nebezpečí zpětného rázu / nebezpečí úrazu!
Zaklínění
Hustý porost, mladé stromky nebo křoví mohou zablokovat
řezný list a stroj zcela zastavit.
Předcházejte blokování tak, že se podíváte, kterým
směrem se křoví ohýbá, a budete ho řezat z protilehlé
strany.
Když řezný list uvízne při řezání:
ihned vypněte motor
zařízení držte ve výšce, aby řezný list neodskočil
nebo se nezlomil
odstraňte materiál zachycený v řezu
124
Překlad originálního návodu k použití
Seřízení karburátoru
Karburátor je optimálně nastaven z výroby.
Zapalovací svíčka (obrázek 9)
vzdálenost elektrod zapalovací svíčky
= 0.635mm [0.025“].
1. Zapalova svíčku utahujte točivým momentem 12-15 Nm.
2. Nástrčku zapalovací svíčky nasaďte na zapalovací
svíčku.
Broušení nože na přiřezávání struny
1. Uvolněte řezací nůž z ochranného štítu.
2. Řezací nůž upevněte do svěráku a naostřete jej
plochým pilníkem. Bruste jen v jednom směru.
Nastavení bovdenů
Bovdeny Vaší motorové kosy jsou přednastaveny
výrobcem.
Změníte-li značně polohu „rukojeti kolového typu“, může
dojít k prodloužení bovdenu a tím k poruše funkce plynové
páky.
Pokud se střihací nástroj kosy po nastartování a odblokování
poloplynové uzávěrky nezastaví, je třeba bovden nastavit
pomocí seřizovacího šroubu (obrázek 10 -a).
Pak bude opět zaručena správná funkce plynové páky.
Pozor!
Nebezpečí zranění otáčejícími se střihacími nástroji!
Bovdeny seřizujte pouze při vypnutém motoru.
Funkci kontrolujte pouze u položené kosy.
Ukládání
Před delším uskladněním (přes zimu) vypusťte benzí-
novou nádrž
Benzínovou nádrž vypouštějte ve venkovních pros-
torách
Motor nechte před uskladněním vychladnout
1. Vyprázdněte palivovou nádrž.
2. Nastartujte motor a nechte jej běžet naprázdno, do-
kud se nezastaví.
3. Nechte motor vychladnout.
4. Klíčem na zapalovací svíčky povolte zapalovací
svíčku.
5. Do spalovacího prostoru nalejte čajovou lžičku dvou-
taktního oleje. Aby se olej rozvedl po vnitřku motoru,
zatáhněte několikrát pomalu za startovací lanko.
6. Znovu nasaďte zapalovací svíčku.
7. Zařízení důkladně očistěte a proveďte údržbu.
8. Zařízení uložte na suché místo, kde nemrzne.
Pozor!
Zařízení neukládejte v blízkosti otevřeného ohně nebo
zdrojů tepla - hrozí nebezpečí požáru nebo výbuchu!
Pozor! Nebezpečí požáru!
Natankovaný stroj se nesmí nacházet v budovách, kde
výpary benzínu se mohou dostat do kontaktu s ohněm
nebo jiskrami!
Oblast motoru, výfuk, skříň na baterie, palivovou nádrž
udržujte bez znečištění posečenou hmotu, benzínem,
olejem.
4. Filtr vytáhnete otáčivým pohybem.
5. Vyměňte ltr.
125
CZ
474 218_a
Opakované uvedení do provozu
1. Vyjměte zapalovací svíčku.
2. Rychle zatáhněte za startovací lanko, abyste
odstranili zbývající olej ze spalovací komory.
3. Vyčistěte zapalovací svíčku, zkontrolujte vzdálenost
elektrod, v případě potřeby vyměňte.
4. Zařízení připravte k použití.
5. Palivovou nádrž naplňte správnou směsí paliva a ole-
je (50 : 1).
Likvidace odpadu
Vysloužilá zařízení nesmějí
být likvidována společně
s domovním odpadem!
Obaly, zařízení a příslušenství jsou vyrobeny
z recyklovatelných materiálů a je třeba je likvidovat
odpovídajícím způsobem.
Pomoc při poruchách
PROBLÉM MOŽNÁ PŘÍČINA NÁPRAVA
Motor nestartuje Chybný startovací postup Dodržujte návod k obsluze
Motor nastartuje, ale dále neběží chybná pozice páčky sytiče přesuňte páčku do polohy RUN
znečištěná, chybně nastavená nebo
chybná zapalovací svíčka
zapalovací svíčku vyčistěte / nastavte
nebo vyměňte
znečištěný čistič paliva čistič vyměňte
Motor nastartuje, ale neběží na
plný výkon.
chybná pozice páčky sytiče přesuňte páčku do polohy RUN
znečištěný vzduchový ltr Filtr vyčistěte nebo vyměňte
motor běží trhaně znečištěná, chybně nastavená nebo
chybná zapalovací svíčka
zapalovací svíčku vyčistěte / nastavte
nebo vyměňte
nadměrné množství kouře chybná palivová směs používejte správnou palivovou směs
(poměr 50:1)
U poruch, které nejsou uvedeny v této tabulce nebo které nedokážete odstranit sami, se laskavě obraťte na náš
příslušný zákaznický servis.
233
Service-Info
CZ H SK
Tisztelt AL-KO-ügyfél!
Motoros kaszájának bowdenjeit
gyárilag előre beállítottuk.
Ha jelentősen megváltoztatja
a „kerékpárkormány-fogantyú”
pozícióját, az a bowden
meghosszabbodásával járhat
és a gázkar működési zavarát
okozhatja.
Ha a kasza vágószerszáma
nem áll meg az indítás és
a félgázzár kioldása után,
a beállítócsavar (ábra - a)
segítségével állítsa után a
bowdent.
Ezt követően ismét biztosított a
gázkar helyes működése.
Figyelem!
Sérülésveszély forgó
vágószerszámok miatt!
Csak leállított motor
mellett állítsa után a
bowdeneket
A működést
kizárólag lefektetett
kaszán ellenőrizze
Vážený zákazníku rmy AL-KO,
bovdeny Vaší motorové kosy
jsou přednastaveny výrobcem.
Změníte-li značně polohu
„rukojeti kolového typu“, může
dojít k prodloužení bovdenu a
tím k poruše funkce plynové
páky.
Pokud se střihací nástroj kosy
po nastartování a odblokování
poloplynové uzávěrky nezastaví,
je třeba bovden nastavit pomocí
seřizovacího šroubu (obrázek
-a).
Pak bude opět zaručena
správná funkce plynové páky.
Pozor!
Nebezpečí zranění
otáčejícími se střihacími
nástroji!
Bovdeny seřizujte
pouze při vypnutém
motoru.
Funkci kontrolujte
pouze u položené
kosy.
Vážený zákazník spoločnosti
AL-KO,
bowdeny Vašej elektrickej
kosačky sú prednastavené vo
výrobe.
Ak sa pozícia „bicyklového
držadla Bike“ výrazne zmení,
môže prísť k predĺženiu
bowdenu a tým pádom k
poruche páčky akcelerátora.
Ak sa rezný nástroj kosačky
po naštartovaní a uvoľnení
blokovacieho zariadenia
polovičného plynu nezastaví,
musí byť bowden nastavený
pomocou nastavovacej skrutky
(obrázok -a).
Následne je opäť zaručená
správna funkcia plynovej páčky.
Pozor!
Nebezpečenstvo
poranenia vplyvom
rotujúcich rezných
nástrojov!
Bowdeny nastavujte
len pri vypnutom
motore
Funkčnosť
kontrolujte len pri
ležiacej kosačke
CZ
250
Prohlášení o shodě ES
Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze,
odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU,
bezpečnostní standardy EU a standardy specické pro tento produktt.
Produkt
Benzínová strunová sekačka s
odstředivou spojkou
Sériové číslo
G2302305
Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Zmocněnec
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Typ
BC 4535 II
Směrnice EU
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG (13)
2002/88/EG
Harmonizované normy
ISO 11806:2009-01
ISO 14982:1998-09
Hladina zvukového výkonu
naměřená / garantovaná
BC 4535 II 109 / 113 dB(A)
Hodnocení shody
2000 /14/EG
příloha V
Kötz, 2010-12-14
Antonio De Filippo, Managing Director
Záruka
Případné materiálové nebo výrobní vady na přístroji odstraníme během zákonné lhůty na odstranění nedostatků podle naše-
ho uvážení buď opravou nebo náhradou. Lhůta na odstranění nedostatků se řídí právem země, kde byl přístroj zakoupen.
Naše záruka platí jen v případěi: Záruka zaniká v případě:
Řádné manipulace s přístrojem
Dodržení návodu k obsluze
Používání originálních náhradních dílů
Pokusu o opravu přístroje
Technických změn na přístroji
Nevhodném používání
(např. komerční nebo komunální využití)
Ze záruky je vyňato:
Poškození laku, ktré se týká normálního opotřebení
Rychle se opotřebující součásti, které jsou na kartě náhradních dílů označeny rámečkem XXX
XXX
(X)
Spalovací motory – na ně se vztahuje zvláštní záruka daného výrobce motoru
V záručním případě se obraťte s tímto prohlášením o záruce a dokladem o nákupu na Vašeho prodejce nebo na nejbližší
autorizovaný zákaznický servis. Příslibem záruky zůstávají zákonné nároky kupujícího vůči prodejci nedotčeny.
────
────
/

Tato příručka je také vhodná pro