Melissa 635-089 Uživatelský manuál

Značka
Melissa
Kategorie
žehličky na vlasy
Modelka
635-089
Typ
Uživatelský manuál
6
6
CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
- Zapněte přístroj do správného elektrického napájení, které je
uvedeno na jednotce.
- Vždy přístroj opojte okamžitě po použití.
- Nepoužívejte, když se koupete.
- Držte mimo vodu nebo vlhká místa (například umyvadlo
naplněné vodou).
- Nedávejte ani neponořujte do vody či jiné kapaliny.
- Jestliže přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte od
zásuvky. Nesahejte do vody.
- Přístroj nenechávejte bez dohledu, když je v provozu nebo
zapojený do zásuvky.
- Pokud spotřebič používají děti nebo je používán v blízkosti dětí,
je nutný bedlivý dohled.
- Tento přístroj používejte pouze k zamýšlenému účelu, který je
popsán v této příručce. Nepoužívejte přídavná zařízení, která
nejsou doporučena výrobcem.
- Nikdy tento přístroj nepoužívejte, když má poškozenou šňůru
nebo zástrčku, jestliže nefunguje správně nebo pokud spadl,
byl nějak poškozen nebo byl ponořen do vody. Přístroj doneste
do obchodu, kde jste jej zakoupili, a nechejte jej tam zkontrolo-
vat, opravit nebo mechanicky seřídit.
- Šňůru držte mimo horké či ohřívané povrchy. Šňůru nenamotá-
vejte na přístroj.
- Nepoužívejte venku.
- Přístroj nedávejte na žádný povrch, když je v chodu nebo když
je vypínač zapnut.
- S tímto přístrojem nepoužívejte prodlužovačku.
Tento přístroj má nejvyspělejší technologii a používá PTC (Positive
Temperature Coefficient) jako kalorifický prvek. Tím s způsobeno,
že vydává stabilní teplotu bez vlivu okolních podmínek.
Pevné keramické desky poskytují lepší rozvod tepla, čímž vytvářejí
hladší a bezvadný povrch vlasů a výsledek vydrží déle. Desky
působí na přirozený vlasový maz, takže vlasy si pak uchovávají
déle svou barvu a snižuje se tvorba statického náboje.
POUŽITÍ
Vlasy by měly být čisté a suché.
Narovnávač vlasů dejte na plochý a tepelně odolný povrch a
připojte elektrický přívod pomocí tlačítka zap/vyp. Aktivuje se
indikační kontrolka. Teplo lze nastavit v rozsahu mezi 80 a 230
stupni Celsia pomocí ovládacího knoflíku u tlačítka zap/vyp. Trvá
5-10 minut, než desky dosáhnou zvolenou teplotu.
Vlasy byste měla rozdělit do několika částí a rovnat je postupně
tak, že budete rovnoměrně tahat vlasy směrem dolů. Zákrok opa-
kujte, až budete spokojena s výsledkem.
Po použití zařízení odpojte ze zásuvky.
7
7
ČIŠTĚNÍ:
Odpojte přístroj a nechejte jej vychladnout. Povrchy přístroje
otírejte měkkým a lehce navlhčeným hadrem. Nenechejte vodu ani
jinou kapalinu vniknout do jednotky.
SKLADOVÁNÍ:
Přístroj odpojte, nechejte vychladnout a teprve pak jej uložte do
jeho krabice nebo na suché místo. Nikdy jej neukládejte, když je
horký nebo zapojený do zásuvky.
Nikdy natěsno neomotávejte šňůru kolem přístroje. Nikdy přístroj
nezavěšujte za šňůru. Skladujte se šňůrou volně smotanou. Na
šňůru nepůsobte žádným tlakem v místě připojení do jednotky,
protože šňůra by se mohla třepit a prasknout.
INFORMACE O LIKVIDACI TOHOTO V?ROBKU
Všimněte si prosím, že tento výrobek Adexi je označen tímto
symbolem:
To znamená, že tento výrobek nesmíte vyhodit do běžného dom-
ovního odpadu, protože elektrický a elektronický odpad musí být
likvidován zvlášť.
V souladu se směrnicí WEEE musí každý členský stát zajistit
správný sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci elektrického a
elektronického odpadu. Soukromé domácnosti v EU mohou
použité vybavení bezplatně odevzdat ve speciálních recyklačních
sběrnách. V některých členských státech můžete v některých
případech vrátit použité vybavení u prodejce, od kterého jste
výrobek zakoupili, pokud zároveň zakoupíte nový výrobek. Další
informace o tom, co byste měli dělat s elektrickým a elektronickým
odpadem, vám sdělí prodejce, distributor nebo městský úřad.
ZÁRUKA NEPLATÍ V TĚCHTO PŘÍPADECH:
- Jestliže jste se neřídili výše uvedenými informacemi.
- Pokud přístroj nebyl řádně udržován, jestliže byla proti němu
použita hrubá síla nebo byl poškozen jiným způsobem.
- Chyby nebo poruchy v rozvodu elektrické energie.
- Jestliže přístroj byl opraven, pozměněn nebo změněn, a
to jakýmkoli způsobem nebo osobou, která nemá řádné
oprávnění.
Protože neustále své výrobky vyvíjíme, pokud jde o jejich
funkčnost a konstrukci, vyhrazujeme si právo změnit výrobek bez
předchozího upozornění.
DOVOZCE:
Adexi Group
Neručíme za tiskové chyby.
/

Tato příručka je také vhodná pro