Exido 235-020 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
20
21
ÚVOD
Než své nové zařízení použijete poprvé, přečtěte si
prosím pozorně tento návod, abyste výrobek mohli
používat co nejúčinněji. Doporučujeme vám také,
abyste si návod ponechali a měli jej v budoucnu k
dispozici, abyste si mohli připomenout funkce vašeho
zařízení.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Normální použití zařízení
Nesprávné použití tohoto zařízení může způsobit
zranění osob nebo jiné škody.
Výrobek používejte pouze ke stanovenému účelu.
Výrobce nenese žádnou zodpovědnost za zranění
ani škody vyplývající z nesprávného používání či
manipulace (viz také Záruční podmínky).
Určeno pouze pro napájení 230 V, 50 Hz.
Když zařízení nepoužíváte, vždy je mějte vypnuté
tlačítkem Zap/Vyp a odpojené od zásuvky.
Pamatujte, že zařízení zůstává horké i nějakou dobu
po vypnutí. Proto před uschováním nebo výměnou
nástavce počkejte, než zařízení úplně vychladne.
Nikdy nedávejte zařízení do vody ani jiné kapaliny.
Nepoužívejte zařízení ve vaně nebo ve sprše, mohlo
by dojít k úrazu elektrickým proudem.
Nikdy nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru a
sledujte děti.
Pozor! Keramické desky se velmi zahřívají. Nesmí
přijít do styku s pokožkou, mohly by způsobit
popáleniny.
Zařízení není vhodné pro komerční ani pro venkovní
použití.
Udržujte bezpečnou vzdálenost zařízení od
hořlavých předmětů jako jsou např. záclony, ubrusy
apod.
Nezakrývejte.
Nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Nepokládejte a neskladujte v blízkosti zdrojů tepla
nebo ve vlhkém prostředí.
Neponechávejte zařízení na místě, kde by mohlo
spadnout do vany, umyvadla, dřezu apod. Nesahejte
pro zařízení, které spadlo do vody. Nejprve vyjměte
zástrčku ze zásuvky.
Šňůra, zástrčka a elektrická zásuvka
Šňůru držte mimo horkých předmětů a otevřeného
ohně.
Pravidelně kontrolujte, zda šňůra či zástrčka nejsou
poškozeny, a nepoužívejte zařízení, pokud je
poškozené, spadlo na zem, do vody nebo se jinak
poškodilo.
Pokud je zařízení, přívodní šňůra nebo zástrčka
poškozena, je nutné, aby autorizovaný servisní
technik spotřebič prohlédl a – pokud je to nezbytné
– opravil, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič sami.
ed čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky.
Když vyjímáte zástrčku ze zásuvky, netahejte za
šňůru. Uchopte zástrčku.
Šňůru nenamotávejte na přístroj.
Ujistěte se, že není možné zakopnout o šňůru nebo
případné prodlužovací šňůry.
KLÍČ K HLAVNÍM KOMPONENTÁM ZAŘÍZENÍ
1. Elektrická šňůra
2. Oko k pověšení
3. Držadlo
4. Tlačítko Zap/Vyp
5. Teplotní stupnice
6. Kontrolka
7. Pojistný kroužek
8. Symboly vlasů
9. Krepovací/plochá žehlička
10. Adaptér
11. Keramické desky
12. Kulma (3)
13. Kartáčový nástavec
14. Spirálový nástavec
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
ed použitím by měly být vlasy čisté a suché.
Montáž nástavce
1. Otočte pojistný kroužek (7) tak, aby šipka na držadle
(3) byla proti šipce na pojistném kroužku.
2. Vložte krepovací/plochou žehličku (9) nebo jednu z
kulem (12) do zástrčky v držadle a pevně ji zatlačte
na své místo.
3. Otočte pojistný kroužek tak, aby šipka na držadle
byla proti šipce na pojistném kroužku. Nástavec je
nyní zajištěn na svém místě.
Zahřátí
1. Položte zařízení na plochý teplovzdorný povrch a
zapojte je do zásuvky.
2. Nastavením tlačítka Zap/Vyp (4) směrem k bílému
symbolu (nahoru) je zapněte. Rozsvítí se kontrolka
(6), která bude svítit, dokud bude zařízení zapnuté.
Nastavení teploty
Zařízení má tři nastavení: vypnuto (černý symbol, dole),
střední teplota (černobílý symbol, uprostřed) a vysoká
teplota (bílý symbol, nahoře). Teplotu lze regulovat
posuvem tlačítka Zap/Vyp nahoru a dolů.
Používání krepovací/ploché žehličky
K výměně příslušenství jako např. ploché nebo
krepovací žehličky slouží adaptér (10). Stlačte adaptér
dolů tak, aby šipka byla proti dvojici rovných čar
– nastavení pro plochou žehličku. Stlačte adaptér
nahoru tak, aby šipka byla proti dvojici zvlněných
čar – nastavení pro krepovací žehličku. Je-li adaptér
srovnán s tečkou uprostřed, je krepovací/plochá
žehlička zajištěna.
CZ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
22
23
Používání kulem
Kulmy mají tři různé velikosti: Nejtenčí kulma umožňuje
vytvářet pevné lokny, nejtlustší pak lokny volné.
Čím více vlasů budete najednou upravovat, tím
volnější budou lokny. Lokny můžete změkčit pomocí
kartáčového nástavce (13) a spirálového nástavce (14)
(viz níže).
Stylingové typy
ed xací vlasy důkladně vykartáčujte. Pak je rozdělte
na malé prameny, které postupně upravujte podle níže
uvedeného popisu, dokud nedosáhnete požadovaných
výsledků.
Krepované vlasy:
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů.
Pomocí keramických desek (11) krepovací žehličky
sevřete vlasy v blízkosti hlavy.
Desky ponechte sevřené přibližně 10 sekund.
Poté desky rozevřete a podobně pokračujte v celé
délce pramenu.
Rovné hladké vlasy:
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů.
Pomocí keramických desek (11) krepovací žehličky
sevřete vlasy v blízkosti hlavy.
Plynulým pohybem pomalu posouvejte zařízení
směrem ke konečkům vlasů. Abyste zabránili vzniku
kadeří, udržujte vlasy stále napnuté. Chcete-li, aby
vlasy měly větší objem, vyhlaďte pouze vnější stranu
pramene.
Vlasy zatočené ven:
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů.
Sevřete pramen kulmou (12) tak, aby horní čelist
byla vzadu a v blízkosti hlavy.
Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů.
Konce pramenů lehce zatočte ven.
Vlasy zatočené dovnitř:
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů.
Sevřete pramen kulmou (12) tak, aby horní čelist
byla vpředu a v blízkosti hlavy.
Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů.
Konce pramenů lehce zatočte dovnitř.
Lokny:
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů.
Rozevřete horní čelist (12) a nastavte ji zhruba do
poloviny délky pramene.
Rozprostřete vlasy podél válce a opatrně uvolněte
horní čelist, aby došlo k zachycení vlasů.
Posouvejte zařízení směrem ke konečkům vlasů.
Zkontrolujte, zda jsou konečky vlasů zachyceny
pod čelistí a nakonec obtočte pramen kolem kulmy
směrem k hlavě. Nedotýkejte se horkou kulmou
hlavy.
V této poloze přidržte kulmu 5 až 8 sekund, podle
délky a tloušťky vlasů.
Rozevřete čelist a vyjměte zařízení z vlasů.
ed xací počkejte, než se vlasy ochladí.
Měkké lokny:
Nasaďte kartáčový nástavec (13) na nejtenčí kulmu
(12), aniž byste rozevírali čelist. Důležité: Před
nasazením nástavce musí být kulma studená.
Zahřejte kulmu.
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů,
který omotejte kolem kartáče. Začněte u konečků
vlasů a postupujte směrem k hlavě.
V této poloze přidržte kulmu asi 10 sekund, poté
vlasy opatrně odviňte. Před xací počkejte, než se
vlasy ochladí.
Dlouhé lokny:
Nasaďte spirálový nástavec (14) na nejtenčí kulmu
(12), aniž byste rozevírali čelist. Důležité: Před
nasazením nástavce musí být kulma studená.
Zahřejte kulmu.
Začněte přibližně 5 cm širokým pramenem vlasů,
který omotejte kolem spirály. Začněte u konečků
vlasů. Zachyťte je pomocí malé čelisti a navíjejte
směrem k hlavě.
V této poloze přidržte kulmu asi 10 sekund, poté
vlasy opatrně odviňte. Před xací počkejte, než se
vlasy ochladí.
ČIŠTĚNÍ
ed čištěním vyjměte zástrčku ze zásuvky.
ed čištěním nechejte vychladnout.
K čištění nepoužívejte silná nebo abrazivní čistidla,
rozpouštědla apod. Mohla by poškrábat nebo
poškodit vnější povrch a keramické desky.
Místo toho použijte měkký suchý hadřík.
Zařízení nikdy nedávejte do vody – nesmí do něj
vniknout voda.
INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI TOHOTO
VÝROBKU
Všimněte si prosím, že tento výrobek Adexi je označen
tímto symbolem:
To znamená, že tento výrobek nesmíte vyhodit do
běžného domovního odpadu, protože elektrický a
elektronický odpad musí být likvidován zvlášť.
V souladu se směrnicí WEEE musí každý členský stát
zajistit správný sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci
elektrického a elektronického odpadu. Soukromé
domácnosti v EU mohou použité vybavení bezplatně
odevzdat ve speciálních recyklačních sběrnách.
V některých členských státech můžete v některých
případech vrátit použité vybavení u prodejce, od
kterého jste výrobek zakoupili, pokud zároveň zakoupíte
nový výrobek. Další informace o tom, co byste měli
dělat s elektrickým a elektronickým odpadem, vám sdělí
prodejce, distributor nebo městský úřad.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka neplatí:
pokud není dodržen výše uvedený návod
pokud někdo do spotřebiče zasahoval
pokud se se spotřebičem zacházelo nesprávně,
hrubě nebo pokud na něm vznikla jiná forma škody
22
23
pokud k závadě došlo vlivem poruchy na vašem
přívodu elektřiny.
S ohledem na trvalý vývoj našich výrobků, pokud jde
o funkci a design, si vyhrazujeme právo provádět na
výrobku změny bez předchozího varování.
DOVOZCE
Adexi Group
www.adexi.eu
Neneseme zodpovědnost za tiskové chyby.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45

Exido 235-020 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál