Melissa 235-019 Uživatelský manuál

Kategorie
Fény
Typ
Uživatelský manuál
26 27
26 27
CZ
ÚVOD
Než své nové zařízení použijete
poprvé, přečtěte si prosím pozorně
tento návod, abyste výrobek mohli
používat co nejúčinněji. Doporučujeme
vám také, abyste si návod ponechali a
měli jej v budoucnu k dispozici, abyste
si mohli připomenout funkce svého
zařízení.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Normální používání zařízení
Nesprávné použití tohoto zařízení
může způsobit zranění osob nebo
jiné škody.
Výrobek používejte pouze ke
stanovenému účelu. Výrobce
nenese žádnou zodpovědnost
za zranění ani škody vyplývající
z nesprávného používání či
manipulace (viz také Záruční
podmínky).
Určeno pouze pro napájení 230 V,
50 Hz.
Symbol znamená, že zařízení
nelze používat ve vaně nebo v
blízkosti vody, umyvadel, dřezů,
apod.
Nepokoušejte se vytahovat
zařízení připojené k elektrické síti
z vody. Nejprve vyjměte zástrčku
ze zásuvky.
Zařízení doporučujeme
používat pouze v případě, je-li
elektroinstalace chráněna pomocí
HFI/HPFI. Máte-li pochybnosti,
kontaktujte kvalikovaného
elektrikáře.
Nerozebírejte zařízení a
nevtlačujte do něj žádné
předměty.
Neponechávejte zapnuté zařízení
bez dozoru. Děti je mohou
používat pouze pod dohledem
dospělého.
Určeno pouze pro domácí použití.
Není určeno pro venkovní a
komerční použití.
Při používání neblokujte sání
vzduchu na zadní straně zařízení.
Pokud by sání bylo zablokováno,
zařízení by se přehřívalo. Pokud
dojde k přehřátí, ochrana proti
přehřátí automaticky zařízení
vypne. Vypněte a odpojte zařízení
od elektrické zásuvky.
Je-li zařízení zapnuté nebo
horké, nepokládejte je na oděvy,
ložní prádlo atp. vyrobené ze
syntetických materiálů, které
jsou velmi citlivé na teplo a lehce
hořlavé.
Pozor! Hubice se velmi zahřívají.
Nesmí přijít do styku s pokožkou,
mohly by způsobit popáleniny.
Nepoužívejte zařízení v blízkosti
hořlavých nebo výbušných kapalin
či plynů, např. v blízkosti tlakových
lahví s kyslíkem.
Nefoukejte horký vzduch přímo
do očí nebo na velmi citlivou
pokožku, abyste předešli
popálení.
Šňůra, zástrčka a elektrická zásuvka
Pravidelně kontrolujte, zda šňůra
či zástrčka nejsou poškozeny,
a nepoužívejte zařízení, pokud
spadlo na zem nebo se jinak
poškodilo.
Pokud je zařízení, přívodní šňůra
nebo zástrčka poškozena, je
nutné, aby autorizovaný servisní
technik spotřebič prohlédl a
– pokud je to nezbytné – opravil,
jinak hrozí úraz elektrickým
proudem. Nikdy se nepokoušejte
opravit spotřebič sami.
Po použití a před čištěním vyjměte
zástrčku ze zásuvky.
Když vyjímáte zástrčku ze
zásuvky, netahejte za šňůru.
Uchopte zástrčku.
Šňůru nenamotávejte na přístroj.
Použijte funkci samonavíjení
šňůry.
Funkci samonavíjení nesmí
používat děti, šňůra pohybující
se vysokou rychlostí by je mohla
zranit.
LEGENDA K SOUČÁSTEM
1. Tlačítko pro samonavíjení šňůry
2. Tlačítko studeného foukání
3. Volič rychlosti
4. Oko k pověšení
5. Šňůra
6. Nástavec na rovnání vlasů
7. Usměrňovač vzduchu
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Zkontrolujte, že jste odstranili veškeré
obalové materiály.
28 29
28 29
POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Vytáhněte
šňůru (5) do
požadované
délky a připojte
ji k elektrické
zásuvce.
Nasaďte
usměrňovač
vzduchu (7)
nebo jeden z nástavců na rovnání
vlasů (6).
o Hubice bude usměrňovat
proudění vzduchu. Pomocí
nástavce na rovnání vlasů
můžete vyrovnat vlasy podle
níže uvedeného postupu.
esunutím voliče rychlosti (3) z
(prostřední) polohy „0“ zapněte
zařízení.
o Chcete-li nastavit nejvyšší
rychlost, zatlačte volič nahoru.
o Chcete-li nastavit poloviční
rychlost, zatlačte volič dolů.
Ochlazení vlasů docílíte, když
stisknete a podržíte tlačítko
studeného foukání (2). To je
výhodné, když máte suché vlasy a
chcete je pouze upravit.
Chcete-li zařízení vypnout, vraťte
volič rychlosti zpět do polohy
„0“. Odpojte zařízení za zásuvky.
Stiskněte a podržte tlačítko pro
samonavíjení šňůry (1), dokud se
šňůra zcela nenavine.
Zařízení můžete zavěsit za oko (4)
ve spodní části držadla.
Používání nástavce na rovnání vlasů.
Nastavte tlačítko na straně
nástavce směrem doprava, aby se
překryly zuby hřebene.
Vsuňte hřeben do vlasů na
temeni. Nastavte tlačítko doleva,
aby vzájemným posunutím zubů
došlo k zachycení vlasů.
Zapněte zařízení.
Plynulým pohybem pomalu
posouvejte zařízení směrem ke
konečkům vlasů.
o Abyste zabránili vzniku kadeří,
udržujte vlasy stále napnuté.
o Chcete-li, aby vlasy měly větší
objem, vyhlaďte pouze vnější
stranu pramene.
o Rovnání vlastních vlasů
může být obtížné. Požádejte
kamarádku, aby vám pomohla.
ČIŠTĚNÍ
ed čištěním vyjměte zástrčku
ze zásuvky a nechte zařízení
vychladnout.
V případě potřeby zařízení
očistěte dobře vyždímaným
hadrem s malým množstvím
saponátu. Otřete suchým
hadříkem.
INFORMACE O LIKVIDACI A
RECYKLACI TOHOTO VÝROBKU
Všimněte si prosím, že tento
výrobek Adexi je označen tímto
symbolem:
To znamená, že tento výrobek nesmíte
vyhodit do běžného domovního
odpadu, protože elektrický a
elektronický odpad musí být likvidován
zvlášť.
V souladu se směrnicí WEEE musí
každý členský stát zajistit správný
sběr, obnovu, manipulaci a recyklaci
elektrického a elektronického
odpadu. Soukromé domácnosti v EU
mohou použité vybavení bezplatně
odevzdat ve speciálních recyklačních
sběrnách. V některých členských
státech lze použitá zařízení vracet
prodejci, u kterého byla zakoupena,
za předpokladu, že nakoupíte no
výrobky. Další informace o tom,
co byste měli dělat s elektrickým a
elektronickým odpadem, vám sdělí
prodejce, distributor nebo městský
úřad.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka neplatí:
pokud není dodržen výše uvedený
návod
pokud někdo do spotřebiče
zasahoval
pokud se se spotřebičem
zacházelo nesprávně, hrubě nebo
pokud na něm vznikla jiná forma
škody
pokud k závadě došlo vlivem
poruchy na vašem přívodu
elektřiny.
S ohledem na trvalý vývoj našich
výrobků, pokud jde o funkci a design,
si vyhrazujeme právo provádět na
výrobku změny bez předchozího
varování.
28 29
28 29
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Pokud máte nějaké otázky týkající
se používání zařízení a nenašli jste
odpověď v této uživatelské příručce,
zkuste prosím naše webové stránky
www.adexi.eu.
ejděte na menu „Consumer
Service“, klepněte na volbu „Question
& Answer“, čímž se zobrazí časté
otázky.
Můžete také využít kontakty, pokud
nás potřebujete kontaktovat ohledně
technických problémů, oprav,
příslušenství a náhradních dílů.
DOVOZCE
Adexi Group
Neneseme zodpovědnost za tiskové
chyby.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Melissa 235-019 Uživatelský manuál

Kategorie
Fény
Typ
Uživatelský manuál