Philips 29PT5408/01 Uživatelský manuál

Kategorie
Televizory CRT
Typ
Uživatelský manuál
GB Please note the reference numbers for your TV set located on
the packaging or on the back of the set.
FR Veuillez noter les références de votre téléviseur situées sur
l’emballage ou au dos de l’appareil.
NL Let op de referenties van uw televisietoestel die op de
verpakking of op de achterkant van het toestel staan.
DE Notieren Sie die Referenznummern Ihres Fernsehgeräts, die sich
auf der Verpackung bzw. auf der Rückseite des Geräts befinden.
IT Notare i riferimenti del vostro televisore situati sull’imballaggio
o sul retro dell’apparecchio.
DK Bemærk de oplysninger om dit TV, der findes på kassen eller
bagsiden af TV-apparatet.
NO Noter deg referansen for TV-apparatet, som du finner på
emballasjen eller på baksiden av apparatet.
SU Notera de uppgifter om er TV som återfinns på kartongen eller
baksidan av TV-apparaten.
SF Lue myös television myyntipakkauksessa tai television takana
olevat merkinnät.
ES Anote las referencias de su televisor que se encuentran en el
embalaje o en la parte trasera del aparato.
PT Anote as referências do seu televisor localizadas na embalagem
ou na parte de trás do aparelho.
GR ™ËÌÂÈÒÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜ Ô˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ‹ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
Û˘Û΢‹˜
TR Ambalaj›n üzerinde ya da aletin arkas›nda bulunan referanslar›
baflka bir yere not edin.
HU Kérjük vegye figyelembe az Ön televíziójának a hátoldalán és a
csomagoláson feltüntetett katalógusszámokat.
RU
á‡Ô˯ËÚ ÌÓÏÂ ÏÓ‰ÂÎË ‚‡¯Â„Ó ÚÂ΂ËÁÓ‡, ÍÓÚÓ˚È
Û͇Á‡Ì ̇ ÛÔ‡ÍÓ‚Ó˜ÌÓÈ ÍÓÓ·Í ËÎË Ì‡ Á‡‰ÌÂÈ ÒÚÓÓÌÂ
‡ÔÔ‡‡Ú‡.
PL Prosimy o zanotowanie oznaczeń telewizora umieszczonych na
opakowaniu lub tylnej części urządzenia.
CZ Poznamenejte si typové údaje Vašeho televizoru umístěné na
obalu nebo na zadní straně přístroje.
SK Poznačte si typové údaje Vášho televízora nachádzajúce sa na
obale alebo na zadnej strane prístroja.
MODEL :
PROD. NO :
1
Instalace televizoru
Zasuňte kolíček TV
antény do zdířky
:
nacházející se na zadní
straně přístroje.
Připojte napájecí kabel
do elektrické sítě
(220-240 V / 50 Hz)
Vložte 2 baterie typu
R6, které jsou
přiloženy, a respektujte
přitom jejich polaritu.
Zapněte televizor stisknutím
tlačítka pro zapínání a
vypínání televizoru.
Nachází-li se televizor v
pohotovostním stavu,
stiskněte tlačítko
P # na
dálkovém ovládači.
æÂê®
Rychlá instalace
Pořadí programů
Když poprvé zapnete televizor, objeví se na
obrazovce menu.Toto menu Vás vyzve ke
zvolení příslušné země:
Jestliže se menu neobjeví, podržte po dobu 5
sekund stisknutá tlačítka
- a + televizoru a
menu se objeví.
& Zvolte svoji zemi pomocí tlačítka
îÏ na
dálkovém ovládači a potvrd’te svůj výběr
pomocí
¬.
Není-li Vaše země zahrnuta v seznamu, vyberte
volbu ”. . .
é Automaticky se spustí vyhledávání.
Veškeré dostupné TV programy se uloží do
paměti. Operace zabere několik minut. Hlášení
Vás informuje o postupu ve vyhledávání a počtu
nalezených programů. Po ukončení menu zmizí.
Chcete-li ukončit nebo přerušit vyhledávání, stiskněte
tlačítko
H. Není-li nalezen žádný program, obraůte se
na kapitolu Než zavoláte technika na konci návodu.
Pokud vysílač nebo kabelová síť přenáší signál
automatického třídění, budou programy
správně očíslovány. Nastavení je v takovém
případě ukončeno.
Není-li tomu tak, musíte pro přečíslování
programů použít menu
Třídění.
Některé vysílače nebo kabelové sítě přenášejí
vlastní třídící parametry (oblast, jazyk...).V takovém
případě musíte provést volbu tlačítky îÏ a
potvrdit ji tlačítkem
¬.
& Stiskněte tlačítko H. Na obrazovce se objeví
hlavní menu.
é Pomocí tlačítka
î zvolte Manual Store
(Ruční ukládání) a stiskněte tlačítko ¬.
Zvolte program, který si přejete přečíslovat, s
použitím tlačítek @
P # nebo 0 9.
Poté použijte tlačítko
Ï ke zvolení Program
No
a pomocí tlačítka Ȭ vložte nové číslo.
( Pomocí tlačítka
Ï zvolte Store (uložení) a
stiskněte tlačítko
¬.
§ Pro každý program, který si přejete
přečíslovat, zopakujte kroky (.
è Chcete-li menu opustit, stiskněte
d.
CZ
Î
Æ
F
FI
GB
GR
I
ï
Manual Store Æ
Manual Store
$
System Europe Æ
• Search
• Program No.
• Fine Tune
• Store
2
Tlačítka dálkového ovládání
Zvuk Surround
Pro aktivování / zrušení efektu
rozšíření zvuku. Při stereo zvuku
dojde k rozšíření stereo báze.
Tlačítko videa*
Informace na obrazovce /
trvalé zobrazení čísla
Stisknutím zobrazíte/odstraníte
číslo programu, název (pokud
existuje) a zvukový režim. Držením
po dobu 5 sekund aktivujete trvalé
zobrazení čísla.
Menu
Pro zobrazení nebo opuštění menu.
Hlasitost
Pro nastavení hlasitosti.
Kurzor
Tato čtyři tlačítka umožňují
procházení menu.
Tlačítka teletextu (str. 4)
nebo tlačítka videa*
Volba konektorů EXT (str. 3)
* Tlačítko videa
Dálkové ovládání vám umožňuje používání hlavních funkcí videa.
Držte stisknuté tlačítko VCR umístěné na boku dálkového ovládání a stiskněte jedno z následujících tlačítek pro přístup
k jednotlivým funkcím videa: b%∫HîÏȬP@# ·¢ÊÆ09
Dálkové ovládání je kompatibilní se všemi videi používajícími standard RC5.
Pohotovostní režim
Umožňuje převedení televizoru do
pohotovostního režimu. Pro jeho
opětovné zapnutí stiskněte
P @#, b, 0 9 .
Tlačítka teletextu (str. 4),
a tlačítka videa*
Formát 16:9 (str. 5).
Nefunkční tlačítko.
Přednastavení obrazu a zvuku
Umožňuje přístup ke skupině
přednastavení obrazu a zvuku.
Možnost Osobní odpovídá
nastavením uskutečněným v menu.
Vypnutí zvuku
Pro vypnutí/obnovení zvuku.
Volba programů
Pro přechod na program s nižším
nebo vyšším číslem. Na několik
okamžiků se zobrazí číslo, (název)
a zvukový režim.
U některých programů se ve spodní
části obrazovky zobrazí titul pořadu.
Režim zvuku
Umožňuje přepnout pořady vysílané
ve Stereo a Nicam Stereo do Mono
nebo, u dvojjazyčných pořadů, volit
mezi Dual I nebo Dual II.
Pokud byl zvuk do režimu mono převeden
uživatelem, svítí nápis Mono červeně.
Vyvolání teletextu (str. 4)
Číselná tlačítka
Přímý přístup k programům. Pro
zvolení dvouciferného programu
je třeba přidat druhou číslici
dříve, než zmizí pomlčka.
12
RADIO
TV
VCR
SMARTSMART
MENU
P
564
879
0
· Ê Æ
ù
Ÿ
Ë
¤
ı
%
3
--
++
.
ª
-
[
Y
`
Ó
Časovač automatického vypnutí
(pouze u některých modelů)
Tímto tlačítkem se volí doba, po
jejímž uplynutí se televizor
automaticky přepne do pohoto-
vostního režimu (0 až 240 minut).
3
Ruční ukládání
Jiná nastavení menu
Toto menu umožňuje přidání programu nebo jejich
postupné ukládání.
& Stiskněte tlačítko H.
é Pomocí tlačítka î zvolte Manual Store (ruční
ukládání) a stiskněte tlačítko
¬.Pro výběr
používejte tlačítka
îÏ a tlačítka Ȭ pro
nastavování:
System (systém): zvolte Europe (automatická
detekce*) nebo
West Europe (norma BG), East
Europe
(DK), UK (I) nebo France (LL’).
* Kromě Francie (norma LL’), kdy je nezbytně třeba zvolit
volbu
France.
Search (vyhledávání): stiskněte tlačítko ¬. Spustí se
vyhledávání. Jakmile je nalezen nějaký program, posun
se zastaví. Přistupte k následujícímu kroku. Jestliže
znáte frekvenci požadovaného programu, vyůukejte
přímo její hodnotu pomocí tlačítek
0 9.
Není-li nalezen žádný obraz, obraůte se na kapitolu Než
zavoláte technika na konci návodu..
( Program No. (programové číslo): vložte požadované
číslo pomocí tlačítek
Ȭ nebo 0 9.
§ Fine Tune: není-li příjem uspokojivý, vylaďte ho
tlačítky
Ȭ.
è
Store (uložení do paměti): stiskněte tlačítko ¬.
Program je vložen do paměti.
! Opakujte kroky è tolikrát, kolik programů
chcete vložit do paměti.
ç Chcete-li menu opustit, stiskněte tlačítko d.
& Stiskněte tlačítko H.
é Pro výběr používejte tlačítka îÏ a tlačítko
Ȭ pro nastavování:
Brightness:ovlivňuje jas obrazu.
Colour:ovlivňuje intenzitu barev.
Contrast:ovlivňuje kontrast obrazu.
Sharpness:ovlivňuje ostrost obrazu.
Balance:pro vyrovnání zvuku mezi levým a pravým
reproduktorem.
Rotation:
(je-li k dispozici): umožňuje nastavení
natočení obrazu.
Auto Store:Umožňuje spuštění automatického ukládání
veškerých programů do paměti. Následně musíte provést
seřazení programů (viz str. 1).
Chcete-li opustit menu, stiskněte tlačítko d.
Přídavná zařízení
Použijte konektor SCART nacházející se na zadní straně televizoru nebo
konektory AV na přední straně (jsou-li k dispozici). Některé verze jsou
vybaveny 2 konektory SCART (EXT1 a EXT2). Pro zvolení připojeného
zařízení tiskněte střídavě tlačítko
n.
Většina přístrojů provádí přepínání sama (videorekordér, ...).
Sluchátka
(k dispozici pouze u některých verzí)
Jakmile jsou sluchátka připojena, zvuk televizoru se automaticky vypne.
Tlačítka
@”# umožňují nastavení hlasitosti.
Impedance sluchátek musí spadat do rozmezí 32 až 600 ohmů.
Zesilovač
(tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů)
Pro připojení televizoru k hifi systému použijte audiokabel. Připojte výstupy
«L» a «R» na televizoru ke vstupům «AUDO IN» «L» a «R» na zesilovači.
Tlačítka televizoru
Televizor je vybaven 4 tlačítky:
VOLUME - + (- +) a PROGRAM - +
(-P+). Chcete-li se dostat do menu, stiskněte současně tlačítka - a
+.Pro nastavování potom používejte tlačítek - P + a - +.
Jiné funkce
Manual Store Æ
!
Brightness
Í
.....
I
......
42
Æ
Brightness
Colour
Contrast
Sharpness
Balance
Rotation
Auto Store
Manual Store
Manual Store
$
System Europe Æ
• Search
• Program No.
• Fine Tune
• Store
4
Teletext
Stiskněte:
Výsledek:
Teletext je informační systém přenášený některými kanály, do něhož se nahlíží jako do novin.
Umožňuje rovněž přístup k titulkům pro sluchově postižené nebo osoby, které nerozumí jazyku
vysílání (kabelové sítě, satelitní programy…).
`
ù
`
¤
0 9
`
Ë
Ë
Ÿ
Ó
MENU
12
POWER
RADIOSMART
- TV
- VCR
I.S.
SMART
MENU
564
879
0
ù
· ¢ Ê Æ
ı
ŸÓ
Ë
`
%
Y
3
P
--
++
¤
.
ª-
[
Vyvolání
teletextu
Volba stránky
Umožňuje vyvolání teletextu, echod do průhledného
režimu a opuštění teletextu. Zobrazí se seznam dostupných
rubrik. Každá rubrika je označena třímístným číslem stránky.
Pokud zvolený program nevysílá teletext, zobrazí se číslo 100 a
obrazovka zůstane černá (v tomto případě opusťte teletext a
zvolte jiný kanál).
Sestavte požadované číslo stránky pomocí tlačítek
0 9
nebo @ P #, b. Příklad: strana 120, zadejte 120.
Číslo se zobrazí nahoře vlevo, počítadlo běží a zobrazí se
stránka. Opakováním postupu vyberete jinou stránku.
Pokud počítadlo stále hledá, není stránka přenášena. Zvolte jiné číslo.
Přímý
přístup k
rubrikám
Ve spodní části obrazovky jsou zobrazena barevná pole. 4
barevná tlačítka umožňují přímý přístup k příslušným
rubrikám nebo stránkám.
Seznam
Pro návrat k seznamu (obvykle číslo 100).
Dočasné
přerušení
Pro chvilkové zapnutí nebo vypnutí zobrazování teletextu.
Zvětšení
stránky
Střídání
podstránek
Pro zobrazení horní části, dolní části a návrat k normální
velikosti.
Některé stránky obsahují podstránky, které se automaticky
střídají.Toto tlačítko umožňuje zastavit nebo obnovit střídání
podstránek. Nahoře vlevo se objeví znak
_.
Skryté
informace
Oblíbené
stránky
Teletexto
dvojstránka
(k dispozici pouze
u některých verzí)
Pro zobrazení/odstranění skrytých informací (řešení her).
Pro teletextové programy 0 až 40 můžete uložit do paměti
4 oblíbené stránky, které budou následně přímo dostupné
prostřednictvím barevných tlačítek (červené, zelené, žluté
a modré).
& S
tiskněte H pro přechod do režimu oblíbených stránek.
é ejděte na teletextovou stránku, kterou chcete uložit
do paměti.
Poté držte po dobu 3 sekund některé z barevných
tlačítek. Stránka je uložena do paměti.
Opakujte postup s ostatními barevnými tlačítky.
(
Když nyní přepnete na teletext, vaše oblíbené stránky jsou
zobrazeny v barevných polích ve spodní části obrazovky.
Pro návrat k obvyklým rubrikám stiskněte H.
Pro smazání všech uložení držte d po dobu 5 sekund.
Umožňuje zapnout / zrušit zobrazení teletextu v podobě
dvojstránky.Aktivní stránka se zobrazí vlevo a následující
stránka vpravo. Pokud chcete nějakou stránku (například
obsah) nechat zobrazenou, stiskněte
s.Tím se zaktivuje
pravá stránka. Do běžného režimu se navrátíte stisknutím
e.
5
Než zavoláte technika
Umístění televizoru
Umístěte svůj televizor na pevnou a stabilní plochu tak,aby bylo
kolem přístroje nejméně 5 cm volného prostoru.Abyste se
vyvarovali jakékoliv nebezpečné situaci,nevystavujte televizor
vysoké teplotě nebo působení vody a nic na něj nepokládejte.
äpatný příjem
Blízkost hor nebo vysokých staveb může být příčinou
rozpůleného obrazu, zdvojeného obrazu nebo stínů.V
takovémto případě upravte orientaci antény.
Absence obrazu nebo zvuku
Připojili jste správně anténu?
Zvolili jste správný systém? (str. 3).
Teletext
Některé znaky nejsou zobrazovány správně? Podržte po
dobu 5 sekund stisknutá tlačítka
- a + televizoru,
až se objeví menu
Country.Potom pomocí tlačítka
Ȭ vyberte svoji zemi a potvrd’te volbu tlačítkem H.
Pohotovostní stav
Abyste ušetřili na energii,Váš televizor je vybaven součástkami
umožňujícími velmi
slabou konzumaci v pohotovostním
stavu (méně než 3 W).
Stále bez výsledků?
V případě poruchy se nikdy nepokoušejte sami spravit
svůj televizor, ale obraůte se na poprodejní servis.
Pokyn pro recyklaci
Baterie dodávané s přístrojem neobsahují z ekologických
důvodů rtuů ani nikl-kadmium.Váš televizor používá
znovupoužitelné nebo recyklovatelné materiály.Abychom
minimalizovali odpad v přírodě, specializované firmy
shromažd’ují použité přístroje, aby je mohly demontovat
a soustřed’ovat u sebe znovupoužitelné materiály
(informujte se u svého prodejce).
Formát 16:9
Pokud je formát vašeho televizoru 4:3
Pokud je formát vašeho televizoru 16:9
Stisknutím tlačítka
p (nebo Ȭ) volíte následující typy formátů:
Televizor je vybaven automatickým přepínačem, který zajišt’uje optimální zobrazení obrazu.
4:3
Obraz je reprodukován ve formátu 4:3, po stranách obrazu se objeví černý pruh. Použitím
tlačítek
îÏ můžete obraz postupně zvětšit.
Formát 14:9
Obraz je zvětšen na formát 14:9, po stranách obrazu zůstane nevelký černý pruh.Tlačítka
îÏ vám umožní posunout spodní stranu obrazu nahoru či dolů tak, abyste mohli
sledovat titulky.
Formát 16:9
Obraz je zvětšen na formát 16:9.Tento formát je vhodný ke sledování obrazu s černým pruhem
nahoře a dole (širokoúhlý formát). Pokud chcete sledovat titulky, použijte tlačítek
îÏ.
Obraz S Titulky
Toto nastavení vám umožní sledovat obraz formátu 4:3 na celé ploše obrazovky a zároveň
nechat titulky viditelné.Tlačítky
îÏ posunete spodní okraj obrazu nahoru či dolů.
Super Široký
Toto nastavení vám umožní sledovat obraz formátu 4:3 na celé ploše obrazovky, protože
obraz rozšíří do stran. Pokud chcete sledovat titulky, použijte tlačítek îÏ.
Široký Obraz
Toto nastavení vám umožní obnovit správné rozměry obrazu vysílaného v 16:9 a zobrazit
ho na celé ploše obrazovky.
Stisknutím tlačítka
p (nebo îÏ) volíte následující typy formátů:
4:3
Obraz je reprodukován ve formátu 4:3
Široký 4:3
Obraz je vertikálně zvětšen.Tento režim se používá pro zrušení černých pruhů při
sledování programu ve formátu letterbox (s černými pruhy nad a pod obrazem).
Stlačený 16:9
Obraz je vertikálně stlačený do formátu 16:9.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

Philips 29PT5408/01 Uživatelský manuál

Kategorie
Televizory CRT
Typ
Uživatelský manuál